0

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tình trạng mòn răng hóa học của công nhân công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (CTy SPPP&HC Lâm Thao)

7 16 0
  • Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tình trạng mòn răng hóa học của công nhân công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (CTy SPPP&HC Lâm Thao)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:56

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tình trạng mòn răng hóa học của công nhân công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (CTy SPPP&HC Lâm Thao). Mời các bạn tham khảo! Kết nghiên cứu KHCN TÌNH TRẠNG MÒN RĂNG HÓA HỌC CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO Ths BS Vũ Thị Ngọc Anh Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động N TÓM TẮT ghiên cứu thực nhằm khảo sát tình trạng mịn hóa học cơng nhân cơng ty CP Supe Phốt phát Hóa chất Lâm Thao (CTy SPPP&HC Lâm Thao) Nghiên cứu 400 công nhân tiếp xúc với axít 400 cơng nhân khơng tiếp xúc với axít thuộc CTy SPPP&HC Lâm Thao có tuổi đời từ 18 đến 59 Các bác sỹ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt (RHM) điều tra viên tham gia nghiên cứu huấn luyện định chuẩn trước tiến hành nghiên cứu Tình trạng mịn hóa học đánh giá khám lâm sàng hàm mặt Kiểm định χ2, test anova áp dụng nghiên cứu mức độ MRHH, mức độ có xuất chiếm tỉ lệ nhỏ Tỷ lệ MRHH độ chiếm 9,9%, tỷ lệ MRHH độ chiếm 54,3%, MRHH độ chiếm 33,3% MRHH độ chiếm 2,5% Tỷ lệ MRHH tăng dần theo số năm công tác, cao cơng nhân có tuổi nghề >20 năm thấp cơng nhân có tuổi nghề – 10 năm Tỷ lệ MRHH cao Xí nghiệp (XN) supe chiếm 22,9%, tiếp đến XN axít 17,2% thấp XN lân nung chảy 16,7% Kết quả: 91,5% cơng nhân bị mịn tỷ lệ mịn hóa học (MRHH) 22,3% Mức độ phổ biến Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2017 13 Kết nghiên cứu KHCN I MỞ ĐẦU Miệng cửa ngõ đường hô hấp tiêu hóa, nơi chịu nhiều tác động mơi trường bên ngồi, đặc biệt mơi trường có nhiều yếu tố nguy (mơi trường axít) dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe miệng mòn răng, viêm quanh răng, khô miệng, nhạy cảm ngà Ở đối tượng lao động làm việc mơi trường hóa chất, tỷ lệ mòn cao đáng kể so với cộng đồng tình trạng nhạy cảm ngà trầm trọng nhiều Nguy gia tăng MRHH liên quan đến nồng độ ngày tăng axít, thời gian tiếp xúc ngày tăng thời gian công tác Ngoài mức độ trầm trọng MRHH gia tăng với nồng độ ngày tăng axít Nghiên cứu tác giả Vũ Thị Ngọc Anh [6] thực 271 cơng nhân CTy Cổ phần Hóa chất Việt Trì năm 2012 cho thấy có 57,9% cơng nhân có mịn Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mịn nhóm tiếp xúc thường xun với axít cao nhóm khơng tiếp xúc Tuy nhiên nghiên cứu chưa đánh giá tỷ lệ nhạy cảm ngà đối tượng thường xuyên tiếp xúc với axít chưa khảo sát tỷ lệ tổn thương tổ chức cứng (bao gồm men ngà răng) đối tượng thường xuyên 14 tiếp xúc với axít Đặc biệt giai đoạn ảnh hưởng hóa chất đến sức khỏe người quan tâm Tại Nhật Bản, MRHH công nhận Bệnh nghề nghiệp (BNN) từ năm 1992[1] Tuy nhiên, Việt Nam, vấn đề chưa quan tâm nghiên cứu nhiều chưa có phương pháp bảo vệ người lao động (NLĐ) thích hợp Để hướng tới đưa quy trình chẩn đoán, giám định BNN miệng, đề tài mong muốn đánh giá mức định lượng tình trạng nhạy cảm ngà tổn thương tổ chức đối tượng tiếp xúc với axít thường xuyên Nhiều nghiên cứu cho thấy người làm việc mơi trường hóa chất có tỷ lệ mịn cao hẳn cộng đồng Hiện nay, Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu dịch tễ học tình trạng MRHH đối tượng làm việc mơi trường hóa chất II MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá ban đầu tình trạng MRHH công nhân CTy SPPP&HC Lâm Thao Cụ thể xác định tỷ lệ mức độ trầm trọng tình trạng MRHH cơng nhân CTy, xác định vị trí bị MRHH phổ biến công nhân CTy SPPP&HC Lâm Thao Ảnh minh họa, Nguồn Internet Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 Kết nghiên cứu KHCN 2.2 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu sử dụng phương pháp cắt ngang mô tả chọn mẫu cơng nhân có tiếp xúc với axít thuộc CTy SPPP&HC Lâm Thao - Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu theo phương pháp mơ tả cắt ngang có so sánh Cỡ mẫu nghiên cứu cách chọn mẫu: Cơng thức tính cỡ mẫu: n = Z21-α/2P(1-P)/d2 Cỡ mẫu tính n = 374 người Để đảm bảo đủ số lượng chất lượng mẫu nghiên cứu, tránh trường hợp đối tượng nghiên cứu bỏ chừng trình thu thập số liệu, nhóm nghiên cứu lựa chọn 400 đối tượng vào nhóm nghiên cứu, 400 đối tượng vào nhóm so sánh III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Tình trạng mịn theo đặc điểm đối tượng nghiên cứu (Xem Bảng 2) Trên Bảng cho thấy: - Tỷ lệ mòn nhóm nghiên cứu nhóm so sánh cao, nhóm nghiên cứu cao nhóm so sánh khác biệt có ý nghĩa thống kê với P < 0,05 - Tỷ suất chênh OR = 1,75 cho thấy nguy bị mịn nhóm nghiên cứu có tiếp xúc với axít cao nhóm so sánh khơng tiếp xúc với axít 1,75 lần Khoảng tin cậy CI (95%) = [1,09 - 2,83] không chứa giá trị cho thấy khác biệt rõ rệt nguy bị mịn nhóm nghiên cứu có tiếp xúc với axít nhóm so sánh Nhiều nghiên cứu giới cho thấy tỷ lệ mòn cơng nhân làm việc mơi trường axít cao như: - Nghiên cứu Arowojolu MO 2001 [5] so sánh tình trạng mịn nhóm công nhân tiếp xúc (TX) không tiếp xúc (KTX) với axít cho thấy tỷ lệ bị mịn nhóm KTX 23/712 (chiếm 3,2%), tỷ lệ nhóm TX với axít 159/388 (chiếm 41%), khác biệt có ý nghĩa thống kê, với p < 0,05 - Nghiên cứu Chikte UM 2005 [6] cho thấy nguy mòn người đàn ơng nếm rượu chun nghiệp (có hàm lượng axít tartaric cao) có nguy mịn cao gấp 2,5 lần so với nhóm đối chứng Bảng 1: Tỷ lệ mịn hai nhóm nghiên cứu so sánh Nhóm Mòn Không mòn Nhóm nghiên cứu Nhóm so sánh (N=400) (N=400) Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 366 91,50 344 86,00 34 8,50 56 14,00 P < 0,05 P, OR OR = 1,75 CI (95%) = [1,09 - 2,83] Bảng 2: Phân bố tỷ lệ mịn theo giới nhóm nghiên cứu nhóm so sánh Nhóm Nam Số lượng Nữ Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Nhóm nghiên cứu 259 70,8 107 29,2 Nhóm so sánh 224 65,1 120 34,9 P P> 0,05 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2017 15 Kết nghiên cứu KHCN - Nghiên cứu Tuominen M 1991 [7] cho thấy công nhân làm việc mơi trường axít có số mịn trung bình 8,02 răng, nhóm đối chứng 3,93 - Nghiên cứu Fukayo S năm 1999 [12] cho thấy nguy mòn nhóm TX với axít gấp 3,0 lần nhóm KTX với axít Kết Bảng cho thấy, nhóm nghiên cứu nhóm so sánh tỷ lệ mịn nam cao nữ, điều tỷ lệ nam nghiên cứu đề tài cao nữ Sự khác biệt tỷ lệ mòn theo giới hai nhóm khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 3.2 Tình trạng mịn hóa học Kết Bảng cho thấy, nhóm tiếp xúc với axít có tỷ lệ MRHH chiếm 22,3% Ở nhóm so sánh MRHH chiếm 13,4% Kết khảo sát Môi trường lao động (MTLĐ) CTy SPPP&HC Lâm Thao cho thấy có 1/7 mẫu SO2 5/7 mẫu HF vượt TCCP Kết nghiên cứu Nguyễn Duy Bảo năm 2014 CTy Bảng 3: Tỷ lệ mòn hóa học nhóm nghiên cứu nhóm so sánh Nhóm Mòn hóa học Mòn nguyên nhân khác Tổng n % n % Nhóm nghiên cứu (n= 400) 81 22,3 285 77,7 366 Nhóm so sánh (n=400) 46 13,4 298 86,6 344 P P < 0,05 Bảng 4: Tỷ lệ mịn hóa học theo tuổi nghề nhóm nghiên cứu Tuổi nghề Tỷ lệ mòn hóa học Số lượng Tỷ lệ % 2-10 năm (n=120) 18 16,7 11-20 năm(n=82) 13 17,1 Trên 20 năm(n=198) 45 23,7 16 cho thấy: mẫu CO, HF, H2SO4 vượt Tiêu chuẩn cho phép (TCCP) Như đối tượng nhóm nghiên cứu đề tài có tiếp xúc với axít nồng độ vượt TCCP Ở nhóm so sánh khơng phải tiếp xúc với axít họ có thói quen thích ăn đồ chua Kết khảo sát đề tài cho thấy 89,1% đối tượng có MRHH nhóm so sánh có thói quen thích ăn đồ chua, tỷ lệ nhóm nghiên cứu 64,2% Vị trí MRHH có khác biệt rõ rệt hai nhóm Ở nhóm nghiên cứu, MRHH xảy mặt ngồi mặt nhai chiếm 66,7%, mịn mặt nhai chiếm 14,8%, mịn mặt ngồi chiếm 18,5% Ở nhóm so sánh vị trí MRHH xảy chủ yếu mặt nhai (chiếm 86,9%), MRHH mặt chiếm 8,7% Kết đề tài phù hợp với nghiên cứu Yuji Sugam, Satoru Takau, Yoshikazu Okawa Takashi Matsukubo Trung tâm Dịch tễ Y tế Công cộng, Đại học Nha khoa Tokyo (1991) nghiên cứu tình trạng miệng sở sản xuất pin, ác quy cho thấy tỷ lệ MRHH 22,5% tính tổng số đối tượng nghiên cứu [1] Cate Bruggen nghiên cứu MRHH công nhân nhà máy sản xuất nước giải khát cho thấy, có 42% cơng nhân có MRHH Nghiên cứu từ 134 công nhân nhà máy hóa chất Osaka cho thấy có 31% cơng nhân có dấu hiệu Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 Kết nghiên cứu KHCN MRHH Một khảo sát 19 công nhân nếm rượu (taster) Thụy Điển cho thấy, 78% đối tượng có mịn răng, 11% có MRHH nghiêm trọng làm lộ bề mặt ngà [11] Trong nghiên cứu cắt ngang Nam Phi 21 nhà máy sản xuất rượu với công nhân nếm rượu 8,2 năm, tuần nếm từ 50-150 lần, rượu vang giữ miệng từ 10-30 giây/lần, có 14% đối tượng có MRHH [9] Kết Bảng cho thấy, nhóm tiếp xúc với axít, số người bị MRHH nhóm tuổi nghề 20 năm chiếm tỷ lệ cao (23,7%), tiếp đến nhóm tuổi nghề >10-20 năm chiếm 17,1% thấp nhóm 2- 10 năm chiếm 16,7% Kết đề tài thấp so với nghiên cứu Yuji Sugam, Satoru Takau, Yoshikazu Okawa Takashi Matsukubo năm 1991 nghiên cứu tình trạng miệng sở sản xuất pin, ác quy cho thấy tỷ lệ MRHH cao người làm việc 10 năm [7], cụ thể: + 17,9% nồng độ axít sulphuric 0,5-1 mg/m3; + 25% nồng độ axít sulphuric 1-4 mg/m3; + 50% nồng độ axít sulphuric 4-8 mg/m3 Nhiều nghiên cứu cho thấy mối quan hệ xuất MRHH cơng nhân tiếp xúc với axít thời gian tiếp xúc thời gian làm việc [9],[10], nghiên cứu khẳng định tỷ lệ đối tượng với MRHH mức độ nghiêm trọng MRHH tăng lên với thời gian dài tiếp xúc tăng thời gian làm việc từ năm trở lên Điều phù hợp với nghiên cứu thực Amin WM et al Jorden Basavaraj et al Ấn Độ Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ MRHH công nhân tiếp xúc với axít nước phát triển cao nhiều lần so với nước phát triển Ở Châu Phi, tỷ lệ MRHH công nhân tiếp xúc với axít lên đến 100%, có 8-31% lao động châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc bị MRHH có mơi trường lao động với nồng độ khí độc tương đương Điều kết biện pháp bảo hộ lao động không đủ để làm giảm tiếp xúc với axít phạm vi quy định phủ liên quan đến nồng độ tối đa chịu tác nhân có khả ăn mòn nơi làm việc [1] Kết khảo sát quy trình sản xuất CTy SPPP&HC Lâm Thao cho thấy trình cải tạo, mở rộng sản xuất, CTy ý đầu tư vào việc xử lý nguồn ô nhiễm Đặc biệt CTy cải tạo, đổi quy trình cơng nghệ sản xuất axít, sản xuất axít sulphuric trực tiếp từ lưu huỳnh nguyên chất theo quy trình khép Bảng 5: Ảnh hưởng mạn tính liên quan đến nồng độ phơi nhiễm axít sulphuric với mức độ mịn Độ mòn hóa học Thời gian làm việc (tháng) Nồng độ H2SO4 phơi nhiễm trung bình (mg/m3) + 57,1% cho người 15 - 19 năm; Bắt đầu xuất mòn hóa học 0,23 Độ 252 0,07 Kết nghiên cứu Yuji Sugam cộng [7] cho thấy tỷ lệ MRHH tương ứng với MTLĐ có nồng độ axít sulphuric là: Độ 68 0,35 Ñoä 381 0,06 Ñoä 30 0,23 Ñoä 82 0,42 + 42,9% cho người 10 - 14 năm; + 66,7% cho người làm 20 năm Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 17 Kết nghiên cứu KHCN kín, thu hồi tối đa khí SO2, SO3 100% công nhân trang bị PTBVCN (quần áo, trang, mũ, găng tay) Có 68% cơng nhân cho chất lượng trang thiết bị nằm mức độ trung bình Bên cạnh việc cải tạo dây chuyền công nghệ, khắc phục việc gây ô nhiễm lại xuất yếu tố là: CTy ngày mở rộng sản xuất, nâng công suất sản lượng Điều đồng nghĩa với mức thải tăng lên Hiện sản lượng tăng gấp khoảng lần so với thiết kế ban đầu [4] Tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy nồng độ khí độc khơng vượt TCCP việc tiếp xúc lâu dài với chất gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe NLĐ có tiếp xúc Nghiên cứu John Gamble cộng 199 công nhân sản xuất pin cho thấy ảnh hưởng mạn tính liên quan đến nồng độ phơi nhiễm axít sulphuric với mức độ mịn [10] (Xem Bảng 5) Kết Bảng cho thấy, với nồng độ H2SO4 phơi nhiễm trung bình 0,23mg/m3 thời gian làm việc tháng bắt đầu xuất MRHH, mòn độ xuất sau 252 tháng làm việc tương ứng với nồng độ H2SO4 phơi nhiễm trung bình 0,07mg/m3 Khi nồng độ phơi nhiễm tăng lên 0,35mg/m3, thời gian xuất MRHH độ giảm xuống 68 tháng, MRHH độ xuất sau 30 tháng làm việc với nồng độ H2SO4 phơi nhiễm trung bình 0,23mg/m3 MRHH độ xuất sau 82 tháng làm việc với nồng độ H2SO4 phơi nhiễm trung bình 0,42mg/m3 Kết nêu Bảng cho thấy, 81 đối tượng có MRHH thì: - 54,3% đối tượng có mịn độ 2; - 33,2% có mịn độ 3; - Chỉ có 2,5% đối tượng có mịn độ 9,9% có mịn độ Kết đề tài phù hợp với nhiều nghiên cứu khác cho thấy MRHH gặp từ mức độ đến 3, nghiên cứu Adeleke Oginni, hay nghiên cứu Munoz cộng sự, 1/3 số bệnh Bảng 6: Mức độ mịn hóa học nhóm nghiên cứu Mức độ mòn hóa học Số lượng Tỷ lệ % 18 Tổng Độ Độ Độ Độ 44 27 81 9,9 54,3 33,3 2,5 100 nhân MRHH (33,7%) có mịn nghiêm trọng Kết nghiên cứu Dr.RohitAgrawal (2014) [9] nghiên cứu 138 công nhân sản suất pin Ấn Độ, có 85 người có tiếp xúc với axít sunphuric cho thấy 74,1% có MRHH, 9,4% có mịn mức độ 1; 20% có mịn độ 2; 29,4% có mịn mức độ 15,3% có mịn độ [9] Kết nghiên cứu Nguyễn Thu Thủy “Nhận xét mòn bệnh nhân trào ngược dày–thực quản” năm 2014 cho thấy MRHH chủ yếu mức độ 1, hàm lớn hàm hay gặp mòn mức độ (32%), mòn mức độ chiếm 5% Trong đó, nhóm hàm lớn hàm thấy mịn hóa học mức độ (21%) Mịn mức độ gặp chủ yếu nhóm cửa-nanh hàm (28%) Các nhóm khác nhìn chung gặp MRHH [8] Tỷ lệ MRHH khác nghiên cứu khác chủng tộc hay độ tuổi đối tượng nghiên cứu, tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh hay yếu tố cá nhân khác, khác chế bảo vệ cá thể (pH nước bọt, dòng chảy nước bọt, khả đệm nước bọt), góp mặt nguồn axít nội sinh (trào ngược dày) hay axít ngoại sinh tiếp xúc với axít mơi trường lao động gây phá hủy cấu trúc Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 Kết nghiên cứu KHCN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - 91,5% cơng nhân bị mịn răng, tỷ lệ mịn hóa học chiếm 22,3% Mức độ phổ biến mức độ mòn hóa học, mức độ có xuất chiếm tỉ lệ nhỏ Tỷ lệ mòn hóa học tăng dần theo số năm cơng tác, cao cơng nhân có tuổi nghề >20 năm thấp cơng nhân có tuổi nghề – 10 năm - Đối với đối tượng có mịn hóa học độ 3, độ cần tư vấn, hỗ trợ điều trị (trám răng, điều trị tủy, làm chụp bọc) - Đối với cá nhân có nguy mịn hóa học nghề nghiệp cao nên thực biện pháp dự phòng sau: Thường xuyên khám định kỳ tháng/lần để phát sớm tổn thương kịp thời điều trị; Đeo thiết bị bảo hộ lao động trang chuyên dụng làm việc coi chiến lược phòng ngừa giúp giảm nguy mòn hóa học; súc miệng dung dịch kiềm magnesium hydroxide sodium bicarbonate để trung hịa dịch axít sau tiếp xúc với axít TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Yuji Suyama (2010), "Dental Erosion in Workers Exposed to Sulfuric Acid in Lead Storage Battery Manufacturing Facility ", Tokyo Dent Coll, Japan, pp.77–83 [2] Robin Onchardson, David G Gllam (2006), “Managing dentin hypersensitivity”, J Am Dent Assoc, vol 37, no 7, pp.990- 998 [3] A m i n W M , AlOmoushSA, HattabFN (2001), “Oralhealth status ofworkers exposed to acidfumesinphosphate and battery industries in Jordan”, IntDentJ, pp 169–174 [4] Nguyễn Duy Bảo (2014), “Nghiên cứu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường tới sức khỏe, bệnh tật cộng đồng dân cư khu vực Công ty Supe phốt phát hóa chất Lâm Thao Đề xuất giải pháp khắc phục” Đề tài Độc lập cấp Nhà nước, Viện Sức khỏe nghề nghiệp Môi trường [5] Arowojolu MO Erosion of tooth enamel surfaces among battery chargers and automobile mechanics in Ibadan: a comparative study Afr J Med Med Sci 2001 Mar-Jun;30(12):5- [6] Chikte UM, Naidoo S, Kolze TJ, Grobler SR Patterns of tooth surface loss among winemakers SADJ 2005 Oct;60(9):370-4 nhân trào ngược dày–thực quản”, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội [9] Dr.RohitAgrawal(2014), “Assessment of denta lerosion status among battery factory worker sinMandideep,India” [10] John Gamble CS, (1983), “Chronic effects of sulphuric acid on the respiratory system and teeth” National institute for Occupational Safety and Health, Division of Respiratory Disease Studies, 944 Chestnut Ridge Road, Morgantown, West Virginia 26505, and *Department of Community Dentistry, West Virginia University, Morgantown, West Virginia 26506 [11] Cate Bruggen, (1968), “Dental erosioninindustry” BrJ IndustrMed; 25:249-66 [12] FukayoS, Nonaka K, Shinozaki T,Motohashi M, YanoT(1999) “Prevalence of dentalerosion caused bysulfuric acidfumes inasmelter in Japan.” Occup Health41:88–94 [7] Tuominen M, Tuominen R Dental erosion and associated factors among factory workers exposed to inorganic acid fumes Proc Finn Dent Soc 1991;87(3):359-64 [8] Nguyễn Thu Thủy (2014): “Nhận xét mòn bệnh Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2017 19 ... ban đầu tình trạng MRHH cơng nhân CTy SPPP&HC Lâm Thao Cụ thể xác định tỷ lệ mức độ trầm trọng tình trạng MRHH cơng nhân CTy, xác định vị trí bị MRHH phổ biến công nhân CTy SPPP&HC Lâm Thao Ảnh... trình nghiên cứu dịch tễ học tình trạng MRHH đối tượng làm việc mơi trường hóa chất II MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu nhằm. .. Kết nghiên cứu KHCN 2.2 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu sử dụng phương pháp cắt ngang mơ tả chọn mẫu cơng nhân có tiếp xúc với axít thuộc CTy SPPP&HC Lâm Thao - Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tình trạng mòn răng hóa học của công nhân công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (CTy SPPP&HC Lâm Thao),

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Tỷ lệ mịn răng của hai nhĩm nghiên cứu và so sánh - Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tình trạng mòn răng hóa học của công nhân công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (CTy SPPP&HC Lâm Thao)

Bảng 1.

Tỷ lệ mịn răng của hai nhĩm nghiên cứu và so sánh Xem tại trang 3 của tài liệu.
Trên Bảng 1 cho thấy: - Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tình trạng mòn răng hóa học của công nhân công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (CTy SPPP&HC Lâm Thao)

r.

ên Bảng 1 cho thấy: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Kết quả trên Bảng 2 cho thấy, ở cả nhĩm nghiên cứu và nhĩm so sánh tỷ lệ mịn răng của nam cao hơn nữ, điều này là do tỷ lệ nam trong nghiên cứu của đề tài cao hơn nữ - Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tình trạng mòn răng hóa học của công nhân công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (CTy SPPP&HC Lâm Thao)

t.

quả trên Bảng 2 cho thấy, ở cả nhĩm nghiên cứu và nhĩm so sánh tỷ lệ mịn răng của nam cao hơn nữ, điều này là do tỷ lệ nam trong nghiên cứu của đề tài cao hơn nữ Xem tại trang 4 của tài liệu.