0

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT_CÁNH DIỀU_HK2_SOẠN DỌC

309 290 4
  • GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT_CÁNH DIỀU_HK2_SOẠN DỌC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2020, 23:11

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT_CÁNH DIỀU_HK2_SOẠN DỌC Bài 94: ANH - ACH I.MỤC TIÊU Phát triển lực ngôn ngữ - Nhận biết vần anh, ach; đánh vần, đọc tiếng có vần anh, ach (với mơ hình: “âm đầu + âm + âm cuối + ngang”, “âm đầu + âm + âm cuối + khác ngang”) - Nhìn chữ, tìm đọc tiếng có vần anh, vần ach (BT Mở rộng vốn từ) - Đọc hiểu Tập đọc Tủ sách Thanh - Viết vần anh, ach tiếng (quả) chanh, (cuốn) sách (trên bảng con) Phát triển lực chung phẩm chất - Hợp tác có hiệu với bạn nhóm, tổ lớp - Từ đồng cảm với nhân vật Thanh hình thành tình cảm u q ơng bà, cha mẹ, người thân gia đình II- CHUẨN BỊ - Máy chiếu, máy tính - Vở tập Tiếng Việt 1, tập hai (nếu có) - thẻ chữ viết nội dung BT đọc hiểu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động - Ổn định - Hát - Giới thiệu sách Tiếng Việt 1, tập hai - Lắng nghe học mở đầu: vần anh, vần ach (Đây đầu - Nhắc lại tựa tiên dạy vần có âm cuối nh, ch) Các hoạt động chủ yếu HĐ Khám phá - Mục tiêu: HS nhận biết vần anh, ach; đánh vần, đọc tiếng có vần anh, ach a) Dạy vần anh - Ai đọc vần này? + GV chữ a nh - Ai phân tích, đánh vần vần anh? - GV mơ hình vần,yêu cầu HS đánh vần đọc trơn: + HS đọc: a – nhờ – anh + Cả lớp nói: anh - Vần anh có âm a đứng trước, âm nh đứng sau  a - nhờ - anh - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần đọc trơn anh a nh :a – nhờ - anh / anh Giới thiệu từ khóa: GV hình chanh (hoặc chanh thật), hỏi: Đây gì? - Chúng ta có từ : chanh Trong từ chanh, tiếng có vần anh? - Quả chanh -Tiếng chanh có vần anh - Tiếng chanh có âm ch (chờ) đứng trước, vần - Em phân tích tiếng chanh? - GV mơ hình tiếng chanh, u cầu HS đánh vần, đọc trơn: chanh ch anh : chờ - anh - chanh / chanh b) Dạy vần ach - Ai đọc vần này? + GV chữ a ch - Ai phân tích, đánh vần vần ach? anh đứng sau  đánh vần, đọc trơn tiếng chanh: chờ - anh - chanh / chanh - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần đọc trơn + HS đọc: a – chờ – ach + Cả lớp nói: ach - Vần ach có âm a đứng trước, âm ch đứng sau  a – chờ – ach - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần đọc trơn - GV mô hình vần,yêu cầu HS đánh vần đọc trơn: ach a ch :a – chờ – ach/ach - Giới thiệu từ khóa: GV tranh vẽ, hỏi: Tranh vẽ gì? - Chúng ta có từ : sách Trong từ sách, tiếng có vần ach? - Em phân tích tiếng sách? - GV mơ hình tiếng sách, yêu cầu HS đánh - Tranh vẽ sách - Tiếng sách có vần ach - Tiếng sách có âm s (sờ) đứng trước, vần ach đứng sau, dấu sắc đầu âm a  đánh vần, đọc trơn tiếng sách: sờ - ach - sach - sắc sách /sách - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần đọc trơn vần, đọc trơn sách s ach : sờ - ach - sach – sắc sách /sách c) Củng cố - Các em vừa học vần vần gì? - Các em vừa học tiếng tiếng gì? - Vần anh, vần ach Đánh vần: a – nhờ - anh / anh; a – chờ – ach/ach - tiếng chanh, tiếng sách Đánh vần : chờ - anh - chanh / chanh; sờ - ach - sach - sắc - sách /sách HĐ Luyện tập - Mục tiêu: Đọc hiểu Tập đọc Tủ sách Thanh Viết đúng: anh, chanh, ach, sách (trên bảng con) a) Mở rộng vốn từ - Nêu u cầu: Tìm tiếng có vần anh, tiếng có vần ach? - GV từ ngữ hình, gọi HS đọc - GV từ ngữ không theo thứ tự, yêu cầu lớp đọc nhỏ - Yêu cầu HS làm vào VBT: gạch gạch - HS đọc - Cả lớp đọc nhỏ - HS làm vào VBT: viên gạch, tách trà, bánh tiếng có vần anh, gạch gạch tiếng có vần ach - Gọi HS trình bày kết - Nhận xét -GV từ, lớp: Tiếng gạch có vần ach, Tiếng bánh có vần anh, b) Tập viết * GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu - Vần anh: chữ a viết trước, nh viết sau Chú ý nét nối a nh - Vần ach: chữ a viết trước, ch viết sau Chú ý nét nối a ch - chanh: viết ch trước, anh sau - sách: viết s trước, ach sau, dấu sắc đặt đầu âm a * Cho học sinh viết - Nhận xét, sửa sai chưng, tranh, khách sạn -Cả lớp đọc - HS quan sát, lắng nghe - Viết vào bảng con: anh, ach (2 lần), ( quả) chanh, (cuốn) sách TIẾT c) Tập đọc * Giới thiệu - Gọi HS đọc tên tập đọc - Trong tên bài, tiếng có vần vừa học? - Yêu cầu HS quan sát tranh: Bài đọc nói bạn Thanh cịn nhỏ có tủ sách Nhờ có sách, Thanh học đọc nhanh * Hướng dẫn HS luyện đọc - GV đọc mẫu: nhấn giọng từ ngữ hiền lành, cục tác, ủn ỉn, tủ sách, nhanh - Luyện đọc từ ngữ: GV từ ngữ cho HS đọc: tủ sách, sách, tranh ảnh, hiền lành, cục tác, ủn ỉn, nhanh - Luyện đọc câu: + Bài đọc có câu? + GV câu cho HS đọc vỡ + Chỉ câu cho HS đọc nối tiếp +Chỉ vài câu đảo lộn thứ tự * Thi đọc đoạn, bài: + Chia làm đoạn (mỗi đoạn câu) d)Tìm hiểu đọc - Nêu yêu cầu: ghép vế câu bên trái với vế câu - Tủ sách Thanh - Tiếng sách có vần ach, tiếng Thanh có vần anh - Lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc cá nhân, lớp -6 câu -Cá nhân, lớp đọc -Cá nhân, cặp - Cá nhân - Thi đọc theo nhóm, tổ phù hợp bên phải để tạo thành câu - Chỉ cụm từ, yêu cầu lớp đọc - Yêu cầu HS làm vào VBT - Gọi HS trình bày kết - Nhận xét Hoạt động nối tiếp: -Tìm tiếng ngồi có vần anh? -Tìm tiếng ngồi có vần ach? - GV mời lớp đọc lại nội dung trang sách vừa học, từ tên đến hết Tập đọc - Nhận xét học - Dặn HS đọc lại truyện Tủ sách Thanh cho người thân nghe, chuẩn bi tiết sau - Cả lớp đọc - Làm bài, nối cụm từ VBT: a) Những sách - 2) có tranh ảnh đẹp b) Nhờ có sách, - 1) Thanh học đọc nhanh - Đánh, lạnh, nhanh, - Cách, mách, vạch, - Lắng nghe thực Bài 95: ÊNH - ÊCH I.MỤC TIÊU Phát triển lực ngôn ngữ - Nhận biết vần ênh, êch; đánh vần, đọc tiếng có vần ênh, êch - Nhìn chữ, tìm đọc tiếng có vần ênh, vần êch - Đọc hiểu Tập đọc Ước mơ tảng đá (1) - Viết vần ênh, êch, tiếng (dòng) kênh, (con) ếch (trên bảng con) Phát triển lực chung phẩm chất - Hợp tác có hiệu với bạn nhóm, tổ lớp - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II- CHUẨN BỊ - Máy chiếu / bảng phụ viết Tập đọc - Các thẻ chữ để HS làm BT đọc hiểu: Ý đúng? - Vở tập Tiếng Việt 1, tập hai III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra cũ: Gọi HS đọc tập đọc Tủ -2 HS đọc sách Thanh tr.5, SGK Tiếng Việt 1, tập hai) - Nhận xét - Giới thiệu bài: vần ênh, vần êch - Lắng nghe - Nhắc lại tựa Các hoạt động chủ yếu HĐ Khám phá - Mục tiêu: HS nhận biết vần ênh, êch; đánh vần, đọc tiếng có vần ênh, êch a) Dạy vần anh - Ai đọc vần này? + HS đọc: ê – nhờ – ênh + GV chữ ê nh - Ai phân tích, đánh vần vần ênh? - GV mơ hình vần,u cầu HS đánh vần đọc trơn: + Cả lớp nói: ênh - Vần ênh có âm ê đứng trước, âm nh đứng sau  ê - nhờ - ênh - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần đọc trơn ênh ê nh :ê – nhờ - ênh / ênh Giới thiệu từ khóa: GV tranh vẽ, hỏi: Tranh vẽ gì? - Chúng ta có từ : dịng kênh Trong từ dịng kênh, tiếng có vần ênh? - Em phân tích tiếng kênh? - GV mơ hình tiếng kênh, u cầu HS đánh - dịng kênh -Tiếng kênh có vần ênh - Tiếng kênh có âm k (ca) đứng trước, vần ênh đứng sau  đánh vần, đọc trơn tiếng kênh: ca ênh - kênh / kênh - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần đọc trơn vần, đọc trơn: kênh k ênh : ca - ênh - kênh / kênh b) Dạy vần êch - Ai đọc vần này? + GV chữ ê ch - Ai phân tích, đánh vần vần êch? - GV mơ hình vần,yêu cầu HS đánh vần đọc trơn: + HS đọc: ê – chờ – êch + Cả lớp nói: êch - Vần êch có âm ê đứng trước, âm ch đứng sau  ê – chờ – êch - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần đọc trơn êch ê ch :ê – chờ – êch/êch - Giới thiệu từ khóa: GV tranh vẽ, hỏi: Tranh vẽ gì? - Chúng ta có từ : ếch Trong từ ếch, tiếng có vần êch? - Em phân tích tiếng ếch? - GV mơ hình tiếng sách, u cầu HS đánh vần, đọc trơn - Tranh vẽ ếch - Tiếng ếch có vần êch - Tiếng ếch có vần êch , dấu sắc đầu âm ê  đánh vần, đọc trơn tiếng ếch:ê - chờ - êch sắc - ếch - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần đọc trơn ếch ếch : ê - chờ - êch - sắc ếch/ếch c) Củng cố - Các em vừa học vần vần gì? - Các em vừa học tiếng tiếng gì? - Vần ênh, vần êch Đánh vần: ê – nhờ - ênh / ênh; ê – chờ – êch/êch - tiếng kênh, tiếng ếch Đánh vần : ca - ênh kênh / kênh; ê - chờ - êch - sắc - ếch/ếch HĐ Luyện tập - Mục tiêu: Đọc hiểu Tập đọc Ước mơ tảng đá(1) Viết ênh, dòng kênh, êch, ếch (trên bảng con) a) Mở rộng vốn từ - Nêu yêu cầu: Tìm tiếng có vần ênh, tiếng có vần êch? - GV từ ngữ hình, gọi HS đọc - GV từ ngữ không theo thứ tự, yêu cầu lớp đọc nhỏ - Yêu cầu HS làm vào VBT: nối ênh với tiếng có vần ênh, nối êch với tiếng có vần êch - Gọi HS trình bày kết - Nhận xét -GV từ, lớp: Tiếng xếch có vần êch Tiếng chênh có vần ênh, b) Tập viết * GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu - Vần ênh: chữ ê viết trước, nh viết sau Chú ý nét nối ê nh - Vần êch: chữ ê viết trước, ch viết sau Chú ý nét nối ê ch - kênh: viết k trước, ênh sau -ếch: viết êch, dấu sắc đặt đầu âm ê * Cho học sinh viết - Nhận xét, sửa sai - HS đọc - Cả lớp đọc nhỏ - HS làm vào VBT: ênh (chênh, bệnh, bệnh),êch (xếch, lệch) -Cả lớp đọc - HS quan sát, lắng nghe - Viết vào bảng con: ênh, êch (2 lần), (dòng) kênh, (con) ếch TIẾT c) Tập đọc * Giới thiệu - Gọi HS đọc tên tập đọc - Yêu cầu HS quan sát tranh GV giới thiệu: Đây tảng đá đứng chênh vênh dốc đá cao, nằm sát bờ biển Các em lắng nghe để biết: Tảng đá nghĩ gì, ước mong điều gì? * Hướng dẫn HS luyện đọc - GV đọc mẫu: nhấn giọng từ gợi tả, gợi cảm: xù xì, bạc phếch, chênh vênh, mênh mông - Luyện đọc từ ngữ: +GV từ ngữ cho HS đọc: ước mơ, tảng đá, ven biển, bạc phếch, chênh vênh, quanh năm, mênh mơng, lướt gió - Ước mơ tảng đá(1) - Lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc cá nhân, lớp +GV giải nghĩa từ: chênh vênh (không có chỗ dựa chắn, gây cảm giác trơ trọi, thiếu vững chãi) - Luyện đọc câu: + Bài đọc có câu? -7 câu + GV câu cho HS đọc vỡ -Cá nhân, lớp đọc + Chỉ câu cho HS đọc nối tiếp -Cá nhân, cặp +Chỉ vài câu đảo lộn thứ tự - Cá nhân * Thi đọc đoạn, bài: + Chia làm đoạn (4 / câu) - Thi đọc theo nhóm, tổ d)Tìm hiểu đọc - Nêu yêu cầu: Khoanh tròn chữ trước ý - Chỉ ý a, b cho lớp đọc - Cả lớp đọc - Yêu cầu HS làm vào VBT - Làm bài, VBT: khoanh ý b - Gọi HS trình bày kết - Nhận xét Hoạt động nối tiếp: -Tìm tiếng ngồi có vần ênh? - lênh khênh, vênh - hếch, kếch xù, ngốc nghếch, -Tìm tiếng ngồi có vần êch? - Thực - GV mời lớp đọc lại nội dung trang sách - Lắng nghe vừa học, từ tên đến hết Tập đọc - Lắng nghe - Nhận xét học - Dặn HS đọc lại truyện Ước mơ tảng đá (1)cho người thân nghe, chuẩn bị tiết sau TẬP VIẾT (1 tiết - sau 94, 95) I MỤC TIÊU 1.Phát triển lực đặc thù-năng lực ngôn ngữ - Viết vần anh, ach, ênh, êch; từ ngữ chanh, sách, dòng kênh, ếch kiểu chữ viết thường, cỡ vừa cỡ nhỏ (làm quen) - Chữ viết rõ ràng, nét, đặt dấu vị trí Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mỹ viết chữ - Biết quan sát, lắng nghe, tự chuẩn bị dồ dùng học tập, ngồi viết tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy chiếu/ bảng phụ viết mẫu chữ (vần, từ ngữ) dịng kẻ li - Vở Luyện viết 1, tập hai III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV A Khởi động B Dạy 1.Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu học - Tập viết vần từ ngữ có vần vừa học 94, 95, Hoạt động HS -HS hát -HS lắng nghe viết chữ cỡ vừa - Bắt đầu luyện viết chữ cỡ nhỏ Luyện tập 2.1 Viết chữ cỡ nhỡ -GV cho HS đọc vần từ ngữ (cỡ nhỡ): anh, chanh; ach, sách; ênh, dòng kênh; êch, ếch -GV yêu cầu HS nói cách viết vần: anh, ach, ênh, êch -GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn HS viết vần, tiếng, tập trung vào từ chứa vần mới, nhắc HS ý cách nối nét, vị trí đặt dấu -GV cho HS mở Luyện viết 1, tập hai, nhìn chữ mẫu, tập viết 2.2 Viết chữ cỡ nhỏ - GV cho lớp đọc từ ngữ (cỡ nhỏ) bảng Luyện viết 1, tập hai: chanh, sách, dòng kênh, ếch - GV viết mẫu, hướng dẫn HS viết từ ngữ cỡ nhỏ +Độ cao chữ nào? +Khoảng cách tiếng? - GV cho HS viết vào Luyện viết C.Củng cố, dặn dò: -GV khen ngợi HS viết đúng, viết đẹp - Nhắc em chưa hoàn thành viết Luyện viết 1, tập hai nhà tiếp tục luyện viết -HS đọc -HS phát biểu -HS lắng nghe -HS thực -HS đọc -2 ô li: q, d -2,5 li: h, g, k -cao li:s -các chữ lại cao li -Các tiếng cách chữ o -HS thực -HS lắng nghe thực Bài 96: INH - ICH I.MUC TIÊU Phát triển lực ngôn ngữ - Nhận biết vần inh, ich; đánh vần, đọc tiếng có vần inh, ich - Nhìn chữ, tìm đọc tiếng có vần inh, vần ich - Đọc đúng, hiểu Tập đọc Ước mơ tảng đá (2) - Viết vần inh, ich, tiếng kính (mắt), lịch (bàn) cỡ nhỡ (trên bảng con) Phát triển lực chung phẩm chất - Hợp tác có hiệu với bạn nhóm, tổ lớp - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II- CHUẨN BỊ - Máy chiếu - Hình ảnh thẻ chữ viết nội dung BT đọc hiểu - Vở tập Tiếng Việt 1, tập hai III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động - Ổn định - Hát -Kiểm tra cũ: Gọi HS đọc Tập đọc Ước -2 HS thực mơ tảng đá (1) (bài 95) HS nói tiếng ngồi có vần ênh, vần êch - Lắng nghe - Giới thiệu bài:vần inh, vần ich - Nhắc lại tựa Các hoạt động chủ yếu HĐ Khám phá - Mục tiêu: HS nhận biết vần inh, ich; đánh vần, đọc tiếng có vần inh, ich a) Dạy vần inh - Ai đọc vần này? + GV chữ i nh - Ai phân tích, đánh vần vần inh? - GV mơ hình vần,yêu cầu HS đánh vần đọc trơn: + HS đọc: i – nhờ – inh + Cả lớp nói: inh - Vần inh có âm i đứng trước, âm nh đứng sau  i - nhờ - inh - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần đọc trơn inh i nh :i – nhờ - inh / inh Giới thiệu từ khóa: GV tranh vẽ, hỏi: Tranh vẽ gì? - Chúng ta có từ : kính mắt Trong từ kính mắt, tiếng có vần inh? - Em phân tích tiếng kính ? - GV mơ hình tiếng kính, u cầu HS đánh vần, đọc trơn: - kính mắt -Tiếng kính có vần inh - Tiếng kính có âm k (ca) đứng trước, vần inh đứng sau, dấu sắc đầu âm i  đánh vần, đọc trơn tiếng kính : ca - inh - kinh - sắc - kính / kính - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần đọc trơn kính k inh : ca - inh - kinh - sắc kính / kính b) Dạy vần ich - Ai đọc vần này? + GV chữ i ch - Ai phân tích, đánh vần vần ich? - GV mơ hình vần,u cầu HS đánh vần đọc trơn: ich i ch :i – chờ – ich/ich + HS đọc: i – chờ – ich + Cả lớp nói: ich - Vần ich có âm i đứng trước, âm ch đứng sau  i – chờ – ich - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần đọc trơn - Giới thiệu từ khóa: GV tranh vẽ, hỏi: Tranh vẽ gì? - Chúng ta có từ : lịch bàn Trong từ lịch bàn, tiếng có vần ich? - Em phân tích tiếng lịch? - Tranh vẽ lịch bàn - Tiếng lịch có vần ich - Tiếng lịch có âm l (lờ) đứng trước, vần ich đứng sau, dấu nặng âm i  đánh vần, đọc trơn tiếng lịch: lờ - ich - lích – nặng – lịch/lịch - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần đọc trơn - GV mơ hình tiếng lịch, u cầu HS đánh vần, đọc trơn l lịch ich : lờ - ich - lích – nặng – lịch/lịch c) Củng cố - Các em vừa học vần vần gì? - Các em vừa học tiếng tiếng gì? - Vần inh, vần ich Đánh vần: i – nhờ - inh / inh; i – chờ – ich/ich - tiếng kính, tiếng lịch Đánh vần : ca - inh kinh - sắc - kính / kính.; lờ - ich - lích – nặng – lịch/lịch HĐ Luyện tập - Mục tiêu: Đọc hiểu Tập đọc Ước mơ tảng đá(2) Viết đúng: inh, kính mắt, ich, lịch bàn (trên bảng con) a) Mở rộng vốn từ - Nêu yêu cầu: Tìm tiếng có vần inh, tiếng có vần ich? - GV từ ngữ hình, gọi HS đọc - GV từ ngữ không theo thứ tự, yêu cầu lớp đọc nhỏ - Yêu cầu HS làm vào VBT: gạch gạch tiếng có vần inh, gạch gạch tiếng có vần ich - Gọi HS trình bày kết - Nhận xét -GV từ, lớp: Tiếng tích có vần ich, Tiếng tính có vần inh, b) Tập viết * GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu - Vần inh: chữ i viết trước, nh viết sau Chú ý nét nối i nh - Vần ich: chữ i viết trước, ch viết sau Chú ý nét nối i ch - kính: viết k trước, inh sau, dấu sắc đầu âm i - lịch: viết l trước, ich sau, dấu nặng âm i - HS đọc - Cả lớp đọc nhỏ - HS làm vào VBT: ấm tích, chim chích, bàn tính, phích nước, vịnh Hạ Long, diễn kịch -Cả lớp đọc - HS quan sát, lắng nghe chạy vừa kêu e…e…Thầy giáo ngạc nhiên nhìn theo ve + Ve làm Khám phá luyện đọc 2.1 Luyện đọc -GV đọc mẫu: Giọng đọc thong thả Lời ve bố dịu dàng Lời ve mừng rỡ reo: E…e…e…Mình biết chữ rồi! +GV từ ngữ cho HS đọc: ham chơi, gọi mãi, biết chữ, trốn học, tưởng giỏi, suốt ngày, khoe tài, … gọi HS đọc +Giải nghĩa từ: ham chơi( chơi bơi lổng không chịu học, không chịu làm) - Luyện đọc câu: + GV HS đếm số câu bài: Bài có 11 câu +GV gọi HS đọc nối tiếp câu Tiết - Thi đọc đoạn( Từ đầu đến …chạy tới trường/ Tiếp theo đến biết chữ rồi!/Cịn lại; Thi đọc 2.2 Tìm hiểu đọc GV yêu cầu: -3 HS tiếp nối đọc câu hỏi -Từng cặp HS trao đổi, làm vào VBT GV hỏi, HS lớp trả lời Câu 1:-Vì ve biết đọc chữ e? Nhắc lại:+Vì ve biết đọc chữ e? -HS lắng nghe - HS đọc cá nhân, lớp -HS lắng nghe +HS đếm số câu với cô +HS đọc nối tiếp câu theo dãy -HS thi đọc -HS đọc nối tiếp -HS thảo luận nhóm đơi, làm vào VBT -HS giơ thẻ chọn ý b -Vì học chữ e, ve bỏ học chơi -HS giơ thẻ chọn ý b -Để khoe tài -1-2HS: Con xin lỗi bố mẹ Từ Câu 2:-Ve suốt ngày đọc “e…e…” để làm chăm học, gì? khơng chốn học chơi nữa./ Nhắc lại:+ Ve suốt ngày đọc “e…e…” để làm … gì? -Vì học chữ e, ve Câu 3:-Nếu ve hiểu trốn học sai, bạn nói bỏ học chơi lời xin lỗi bố mẹ nào? -Để khoe tài -( Lặp lại) 1HS hỏi- lớp đáp + Vì ve biết đọc chữ e? -HS lắng nghe + Ve suốt ngày đọc “e…e…” để làm gì? GV chốt: Ve đáng chê ham chơi lười học Ve đáng thương khơng biết chữ lại tưởng giỏi nên thích khoe khoang Từ câu chuyện ve con, em cần hiểu: HS lười biếng, bỏ học thiếu hiểu biết, trở thành người vô dụng, dễ bị lôi -HS thi đọc theo cặp -HS thi đọc theo nhóm kéo làm việc xấu 2.3.Luyện đọc lại -2 cặp HS tiếp nối thi đọc bài( cặp đọc nửa bài) -2 nhóm( nhóm HS) thi đọc bài( nhóm đọc bài) Củng cố, dặn dò - Nhận xét học: khen HS đọc tốt -Dặn HS đọc lại Ve học cho người thân nghe, chuẩn bị tiết sau - HS lắng nghe, thực theo yêu cầu CHÍNH TẢ TẬP CHÉP: DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ I.Mục tiêu: 1.Phát triển lực đặc thù-năng lực ngôn ngữ - Tập chép khổ thơ Dàn đồng ca mùa hạ, không mắc lỗi - Điến âm đầu g,gh; vần eo, oe vào chỗ trống để hoàn thành câu Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Biết quan sát, lắng nghe, tự chuẩn bị dồ dùng học tập - Kiên nhẫn, biết qn sát, trình bày đep tả II.Đồ dùng dạy học GV :Bảng phụ đèn chiếu nội dung tả Dàn đồng ca mùa hạ - Bảng phụ để HS thi làm BT3 trước lớp HS: Vở luyện viết 1, tập hai III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra cũ -Gọi HS lên bảng, điền r, d,gi vào chỗ trống để -1HS bảng làm hoàn thành từ ngữ: …ao hẹn, a vườn …úp mẹ, …ễ thương -HS khác nhận xét bổ sung B Dạy mới: Giới thiệu - GV nêu mục đích yêu cầu tiết học -HS lắng nghe, nhắc lại yêu cầu Luyện tập đầu 2.1 Tập chép - GV gọi HS ( cá nhân, lớp) đọc khổ thơ cần - HS đọc khổ thơ cần chép chép - Tiếng ve kêu mùa hè tiếng - Khổ thơ nói điều gì? hát dàn đồng ca -GV tiếng dễ viết sai cho lớp đọc: râm - HS nhìn SGK, đọc lại từ ran, bè trầm, bè thanh, lá, dày đặc… em dễ viết sai -GV yêu cầu HS mở Luyện viết 1, tập 2, chép - HS mở Luyện viết 1, tập hai, lại khổ thơ, tô chữ hoa đầu câu chép lại khổ thơ, tô chữ hoa đầu câu -HS viết xong, GV đọc cho HS soát lại - HS nghe GV đọc soát lại, sửa lỗi -GV chiếu vài HS lên bảng nhận xét 2.2.Làm tập tả a)BT 2: Chọn chữ hợp với ô trống - GV viết bảng: …ọi, …ặp, giỏi …ê - Đáp án: gọi, gặp, giỏi ghê +Ve mẹ gọi mãi, ve dậy học + Ve gặp khoe: “Tớ giỏi ghê!” b)BT 3: Chọn vần hợp với ô trống (Thực tương tự tập 2) - GV viết bảng: kh…tài, r…mừng - Đáp án: khoe tài, reo mừng + Suốt mùa hè, ve khoe tài ca hát + Được khen, dế nhảy nhót reo mừng Củng cố, dặn dò - GV khen HS làm tốt -Yêu cầu HS nhà chép lại Dàn đồng ca mùa hạ cho đúng, sạch, đẹp( chép chưa đúng, chưa đẹp lớp -1HS đọc yêu cầu đầu - HS làm vào luyện viết 1, tập hai -1HS làm bảng lớp -Cả lớp đọc lại hai câu hoàn chỉnh - HS sửa bài( Nếu làm sai) -1HS lên bảng lớp làm -HS lớp đọc lại câu văn hoàn chỉnh - HS sửa bài( Nếu làm sai) HS lắng nghe, thực theo yêu cầu TẬP ĐỌC SỦ DỤNG ĐỒ DÙNG HỌC TẬP AN TOÀN( TIẾT) I.Mục tiêu: 1.Phát triển lực đặc thù-năng lực ngôn ngữ - Đọc rõ ràng, rành mạch ý văn thông tin, phat âm - Hiểu từ ngữ - Trả lời câu hỏi để tìm hiểu - Hiểu nội dung bài: Đồ dùng học tập có ích với HS cần biết cách sử dụng chúng cho an tồn, khơng gây nguy hiểm Góp phần phát triển lực chung phẩm chất -Hợp tác có hiệu với bạn nhóm, tổ lớp - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II Đồ dùng dạy học: GV: Máy chiếu để chiếu nội dung đọc HS: Vở tập Tiếng Việt 1, tập hai III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS A.Kiểm tra cũ -GV gọi hai HS tiếp nối đọc truyện Ve học - 2HS nối tiếp đọc -Vì ve biết đọc chữ e? -Vì học chữ e, ve bỏ học chơi -Em có thích ve khơng? Vì sao? -GV nhận xét B.Dạy Chia sẻ giới thiệu -GV yêu câu HS quan sát tranh minh họa đọc: ĐDHT(kéo, bút bi, dao, bút chì, thước kẻ) vẽ nhân hóa sinh động Đốn đọc muốn nói với em? - ĐDHT bạn thân thiết HS Nhưng HS sử dụng ĐDHT chúng gây nguy hiểm: dao, kéo, thước kẻ gây thương tích Bút chì, bút bi nom hiền lành chứa chất độc hại.GT tập đọc…… Khám phá luyện tập 2.1.Luyện đọc - GV đọc mẫu, rõ ràng, rành mạch thông tin Nghỉ dài sau ý gạch đầu dòng -Luyện đọc từ ngữ: cẩn thận, đồ dùng sắc nhọn,gây thương tích, sẽ, chất độc hại,… -Luyện đọc câu:Bài đọc có câu Tiết -Luyện đọc ý( đoạn), xem lần xuống dòng đoạn -Từng cặp, tổ, cá nhân, lớp thi đọc 2.2.Tìm hiểu đọc -GV yêu cầu HS nối đọc câu hỏi SGK - GV hỏi – HS lớp trả lời +Vì dùng vật sắc nhọn, em phải cẩn thận? +Khi dùng bút, em cần ý điều gì? +Vì khơng nên làm gẫy thước kẻ? -(Lặp lại)1HS hỏi – lớp đáp -Bài học cung cấp cho em thơng tin bổ ích? GV chốt: ĐDHT bạn thân thiết HS Nhưng HS sử dụng ĐDHT chúng gây nguy hiểm Các em phải biết sử dụng ĐDHT an toàn, để chúng thực đồ dùng hữu ích 2.3.Luyện đọc lại - HS trả lời - HS khác bổ sung -HS trả lời -HS lắng nghe, nhắc lại tên -HS lắng nghe - HS đọc cá nhân, lớp +HS đếm số câu với cô +HS đọc nối tiếp câu theo dãy -HS nối tiếp đọc cặp tổ -HS luyện đọc -HS nối tiếp đọc câu hỏi -Từng cặp HS trao đổi, làm +Vì đồ dùng sắc nhọn dễ gây thương tích cho thân người khác +Khi dùng bút, không nên cắn hay ngậm đầu bút vào miệng Dùng xong bút sáp, bút chì, nên rửa tay để tránh chất độc hại +Khơng nên làm gẫy thước kẻ gẫy, thước kẻ dễ làm cho thân người khác bị thương +Đọc em biết bút sáp, bút chì có chất độc hại./Thước kẻ gây thương tích -4 HS thi đọc nối tiếp đoạn -HS thi đọc nối tiếp -2 tổ thi đọc đoạn -GV khen HS, tổ/ HS đọc trôi chảy, rõ ràng, -HS thi đọc theo tổ rành mạch thông tin Củng cố, dặn dò - Nhận xét học: khen HS đọc tốt -Dặn HS đọc lại Sử dụng đồ dùng học tập - HS lắng nghe, thực theo an toàn cho người thân nghe, chuẩn bị tiết sau yêu cầu TẬP VIẾT TÔ CHỮ HOA V, X I.Mục tiêu: 1.Phát triển lực đặc thù-năng lực ngôn ngữ - Biết tô chữ viết hoa V,X theo cỡ chữ vừa nhỏ - Viết từ, câu ứng dụng (trôi chảy, lưu loát; Vui tới lớp, học điều hay) chữ viết thường, cỡ nhỏ; chữ viết rõ ràng, nét; đặt dấu vị trí; đưa bút theo quy trình; dãn khoảng cách chữ theo mẫu chữ luyện viết 1, tập hai Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mỹ viết chữ - Biết quan sát, lắng nghe, tự chuẩn bị dồ dùng học tập, ngồi viết tư II Đồ dùng dạy học: GV: Máy chiếu viết mẫu chữ viết hoa V, X đặt khung chữ; từ, câu ứng dụng cỡ nhỏ viết dòng kẻ ly HS: Vở Luyện viết 1, tập hai III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS B Kiểm tra cũ - 1HS cầm que tơ quy trình viết chữ viết hoa -HS lắng nghe, thực theo yêu U, Ư học cầu -GV kiểm tra HS viết ở nhà Luyện viết 1, tập hai B Dạy 1.Giới thiệu bài: - GV chiếu lên bảng chữ in hoa V, X -HS nhận biết mẫu chữ in hoa V,X -GV: Bài 35 giới thiệu mẫu chữ V, X in hoa viết -HS lắng nghe, nhắc lại đầu hoa Hôm em tô chữ viết hoa V, X; luyện viết từ, câu ứng dụng cỡ nhỏ Khám phá luyện tập 2.1 Tô chữ viết hoa V, X -GV HD HS quan sát cấu tạo nét chữ dẫn cách tô chữ hoa: +Chữ V viết hoa gồm nét: Nét kết hợp hai -HS quan sát, theo dõi lắng nghe nét bản( cong trái, lượn ngang), tô giống nét đầu chữ viết hoa H, I, K Nét hai nét thẳng lượn hai đầu, tô từ xuống ĐK Sau chuyển hướng đầu bút, tơ tiếp nét ( móc xi phải) từ lên, dừng bút đường kẻ +Chữ X viết hoa tô liền nét ( có hai đầu móc, vịng xoắn hình khuyết cân đối): Tơ đầu móc trái phía xuống, tạo nét móc hai đầu (trái) vịng lên tô tiếp nét thẳng xiên từ trái sang phải ( lượn đầu) Sau chuyển hướng đầu bút tơ tiếp nét móc hai đầu phải từ xuống, cuối nét lượn vào trong, dừng bút ĐK -GV YC HS tô chữ V, X hoa 2.2 Viết từ ngữ, câu ứng dụng -GV gọi HS đọc từ, câu ứng dụng -HS quan sát, theo dõi lắng nghe -HS tô chữ viết hoa V, X cỡ vừa cỡ nhỏ luyện viết 1, tập hai -HS đọc: trơi chảy, lưu lốt; Vui tới lớp, học điều hay -HS nhận xét - GV gọi HS nhận xét độ cao chữ cái, khoảng +Chữ t cao ly rưỡi, chữ đ cao cách chữ( tiếng), cách nối nét chữ ly, h,l cao 2, ly… ( nối chữ viết hoa V sang u), vị trí đặt dấu -HS viết vào Luyện viết 1, tập hai; hoàn thành phần luyện tập - GV yêu cầu HS viết vào luyện viết thêm -GV nhận xét, đánh giá viết số HS -HS lắng nghe, thực theo yêu Củng cố, dặn dò: cầu -GV khen ngợi HS viết đúng, viết đẹp nhắc em chưa hoàn thành viết Luyện - HS nhắc lại yêu cầu: viết 1, tập hai nhà tiếp tục luyện viết +Ảnh tranh tự họa - Gv nhắc lại yêu cầu chuẩn bị cho tiết Trưng bày HS viết lời giới thiệu tranh ảnh Em nến hồng trang trí; bút màu, bút dạ…… TẬP ĐỌC CHUYỆN Ở LỚP I.Mục tiêu: 1.Phát triển lực đặc thù-năng lực ngôn ngữ -Đọc trơn thơ, phát âm tiếng Biết sau dòng thơ, ngắt nhịp dòng thơ - Hiểu từ ngữ bài, -Hiểu, trả lời câu hỏi đọc Hiểu nội dung thơ: Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe nhiều chuyện chưa ngoan bạn lớp mẹ muốn nghe mẹ kể: Ở lớp bạn ngoan Góp phần phát triển lực chung phẩm chất -Hợp tác có hiệu với bạn nhóm, tổ lớp -Đồn kết, u thương, cảm thông, giúp đỡ bạn bè lớp II Đồ dùng dạy học: GV: Máy chiếu để chiếu nội dung đọc HS: Vở tập Tiếng Việt 1, tập hai III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS A.Kiểm tra cũ -GV gọi hai HS tiếp nối đọc Sử dụng đồ dùng - Mỗi HS đọc ý học tập an tồn -Vì dùng vật sắc nhọn, em phải cẩn thận? -+Vì đồ dùng sắc nhọn dễ gây thương tích cho thân người khác -Khi dùng bút em cần ý điều gì? +Khi dùng bút, không nên cắn hay ngậm đầu bút vào miệng Dùng xong bút sáp, bút chì, nên rửa tay để tránh chất độc -GV nhận xét hại B.Dạy - HS khác bổ sung Chia sẻ giới thiệu -Cả lớp nghe hát hát Em yêu trường em( nhạc lời: Hoàng Vân) -Các em vừa nghe hát hát lớp học, mái -HS lắng nghe, nhắc lại tên trường Bây đọc thơ “chuyện lớp” -Cho HS quan sát tranh: Hình ảnh hai mẹ bạn HS Mẹ nhìn dịu dàng, âu yếm Bạn nhỏ lưng đeo cặp sách hớn hở chạy tới ôm mẹ, vẻ mặt vui, muốn -HS lắng nghe kể với mẹ chuyện Các em nghe thơ để biết bạn nhỏ muốn kể điều Khám phá luyện tập 2.1.Luyện đọc - GV đọc mẫu, giọng vui tươi tình cảm Đọc tương đối -HS lắng nghe liền mạch cặp hai dòng thơ( dòng 1,2; dòng 3,4) -Luyện đọc từ ngữ: lớp, sáng nay, đỏ bừng tai, trêu, - HS luyện đọc cá nhân, lớp đầy mực, bơi bẩn,vuốt tóc, chẳng nhớ nổi,… -Luyện đọc dịng thơ: +Bài thơ có 12 dịng +HS đếm số dịng thơ với +HS đọc tiếp nối dịng thơ +HS đọc nối tiếp dòng thơ theo ( cá nhân, cặp) -Thi đọc khổ thơ, thơ -HS nối tiếp đọc cặp, tổ 2.2.Tìm hiểu đọc -2 HS nối tiếp đọc 2BT SGK -HS thảo luận nhóm đơi -BT 1: Gắn lên bảng thẻ từ ngữ, vế câu cho HS đọc a) Bạn Hoa – 2) không học b) Bạn Hùng – 3) trêu bạn lớp -HS nối tiếp đọc nội dung BT SGK -Từng cặp HS trao đổi, làm -Cả lớp HS đọc vế câu -1HS lên bảng ghép thẻ từ ngữ; báo cáo kết -HS lớp đọc đồng c) Bạn Mai – 1) bôi bẩn bàn -BT 2: -Mẹ bạn nhỏ muốn biết điều gì? Nhắc lại: -Mẹ bạn nhỏ muốn biết điều gì? GV: Bạn nhỏ kể việc chưa ngoan bạn lớp, mẹ bạn muốn nghe bạn kể mình: Ở lớp, bạn ngoan -GV hướng dẫn HS học thuộc lòng khổ thơ cuối thơ lớp Củng cố, dặn dò - Nhận xét học: khen HS đọc tốt -Dặn HS nhà kể cho người thân: Hôm lớp em ngoan nào? -Nhắc lại YC không quên mang sản phẩm cho tiết trưng bày Em nến hồng; chuẩn bị cho tiết kể KC: Chuyện thước kẻ -Cả lớp giơ thẻ Đáp án: ý b -Mẹ muốn biết ngoan -HS học thuộc lòng khổ thơ cuối thơ lớp - HS lắng nghe, thực theo yêu cầu GÓC SÁNG TẠO TRƯNG BÀY TRANH ẢNH “EM LÀ CÂY NỀN HỒNG” I.Mục tiêu: 1.Phát triển lực đặc thù-năng lực ngôn ngữ - Biết bạn thầy cô trưng bày sản phẩm cho đẹp - Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin sản phẩm với bạn thầy - Biết nhận xét, bình chọn sản phẩm u thích Góp phần phát triển lực chung phẩm chất -Năng lực tự chủ tự học: Biết chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập - Biết bảo quản sản phẩm mình, tơn trọng sản phẩm bạn bè người khác tạo II Đồ dùng dạy học: GV:Ảnh tranh tự họa HS viết lời giới thiệu trang trí, nam châm HS : bút màu, bút dạ, kéo, hồ, keo dán,…… III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: Trong tiết học này, em trưng -HS lắng nghe nhắc lại yêu bày tranh ảnh Em nến hồng; tham gia bình cầu đầu chọn sản phẩm u thích Giới thiệu sản phẩm với bạn thầy Luyện tập: 2.1 Tìm hiểu YC học.( 8’) -Gọi HS nối tiếp đọc YC( bước) học +Cùng trưng bày sản phẩm cho đẹp +HS vừa lắng nghe vừa quan sát tranh, ảnh: cách trình bày sản phẩm bạn HS +Bình chọn sản phẩm u thích +Cùng đọc, xem bình chọn… +Các bạn bình chọn giới thiệu trước lớp +HS đọc lời tự giới thiệu làm mẫu HS( SGK) +Gắn tranh, ảnh lên bảng nhóm gọc học tập +Sau học HS gắn tranh ảnh lên bảng nhóm gọc học tập, để suốt tuần 2.2.Trưng bày - GV kiểm tra HS chuẩn bị cho học: -HS trưng bày ĐDHT, sản phẩm tiết học trước để GV kiểm tra - GV cho nhóm, tổ vị trí phù hợp để trưng bày -HS trưng bày tranh ảnh lên Có thể gắn tranh ảnh lên tường phịng tranh tường theo vị trí nhóm Khuyến khích cách trưng bày lạ - HS lớp đếm sản phẩm tổ.( tiêu chí thi đua) 2.3.Bình chọn - Lần lượt tổ xem sản phẩm tổ - Một tổ xem trước Các bạn trao tổ khác, bình chọn đổi, bình chọn: + Tổ trưng bày đẹp + Chọn sản phẩm ấn tượng tổ mình, vài sản phẩm ấn tượng tổ khác +Tổ trưởng báo cáo kết 2.4.Tổng kết -Tiếp đến tổ khác -GV gắn lên bảng sản phẩm bình chọn (tranh, ảnh ấn tượng; trang trí, tơ màu đẹp, lời giới thiệu - HS quan sát, lắng nghe hay) - Kết luận nhóm trưng bày đẹp ( Có đủ sản phẩm; xếp hợp lý, sáng tạo) 2.5.thưởng thức -GV gọi HS có sản phẩm bình chọn -HS giới thiệu trước lớp tranh, giới thiệu trước lớp ảnh mình; đọc lời tự giới thiệu thân -GV đếm số HS giơ tay bình chọn cho HS( khéo -HS lớp bình chọn sản léo động viên tất cả) phẩm nhiều bạn yêu thích -GV tuyên dương bạn thể xuất sắc tiết -Cả lớp cho tràng pháo tay học cho bạn thể xuất sắc - GV cho HS gắn tranh, ảnh lên bảng nhóm -HS thực theo yêu cầu góc học tập, lưu giữ suốt tuần 3.Củng cố -dặn dò - GV khen ngợi HS, tổ HS làm nên tiết -HS lắng nghe thực theo học bổ ích, sáng tạo yêu cầu -Nhắc lại YC chuẩn bị cho tiết KC Chuyện thước kẻ KỂ CHUYỆN CHUYỆN CỦA THƯỚC KẺ I.Mục tiêu: 1.Phát triển lực đặc thù-năng lực ngôn ngữ - Nghe hiểu câu chuyện Chuyện thước kẻ - Nhìn tranh, kể lại đoạn, toàn câu chuyện Bước đầu biết thay đổi giọng để phân biệt lời người dẫn chuyện, lời bút mực, bút chì, thước kẻ, tẩy - Hiểu lời khuyên câu chuyện: Không nên kiêu căng, coi thường người khác Cần khiêm tốn, chung sức với người để làm điều có ích Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Chăm lắng nghe, trả lời câu hỏi cách tự tin, - Biết vận dụng lời khuyên câu chuyện vào đời sống II Đồ dùng dạy học: -GV:Tranh minh họa truyện kể SGK - HS: SGK Tiếng Việt 1, tập hai III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV A Kiểm tra cũ -GV đưa tranh minh họa chuyện Hai tiếng kỳ lạ: -GV nhận xét, khen bạn kể chuyện hay B Dạy 1.Chia sẻ giới thiệu câu chuyện -GV chiếu tranh minh họa Chuyện thước kẻ Hoạt động HS -2HS nhìn tranh nối tiếp kể lại câu chuyện(mỗi HS kể theo tranh) -HS xem tranh nói câu chuyện có nhân vật ( chuyện có nhân vật: thuwocs kẻ, bút chì, bút mực, tẩy, bà cụ, bác thợ mộc) -Tay phải thước kẻ gương thực tay trái -Các em quan sát tranh 4: thước kẻ soi gương Nhìn gương, em thấy tay phải thước kẻ thực tay nào? Tương tự, vạch đo thước kẻ gương nằm bên phải, thực bên trái thước kẻ thực Các em cân -HS lắng nghe, quan sát ý chi tiết để hiểu câu chuyện Giới thiệu:Thước kẻ ĐDHT thiếu HS Chiếc thước kẻ câu -HS nhắc lại tên chuyện kêu căng Nó ln ưỡn ngực lên, trở thành thước kẻ cong Cuối hiểu Các em lắng nghe 2.Khám phá luyện tập 2.1 Nghe kể chuyện: ( SGV trang 242-243) - GV kể chuyện lần với giọng diễn cảm Kể phân biệt lời nhân vật: Lời bút mực, -HS quan sát, lắng nghe bút chì phàn nàn không vui; Lời thước kẻ kiêu căng tự mãn; Lời bác thợ mộc từ tốn 2.2.Kể chuyện theo tranh Mỗi HS trả lời câu hỏi theo tranh Có thể lặp lại câu hỏi với HS -Tranh 1: Thước kẻ bạn làm việc nào? -Tranh 2:Vì thước kẻ bị cong? -Thước kẻ bạn làm việc vui vẻ -Thước kẻ nghĩ quan trọng nhất, khơng có bút khơng thể kẻ thẳng Nghĩ oai lắm, ưỡn ngực lên Dần dần trở thành thước kẻ cong -Tranh 3: Bút mực bút chì phàn nàn điều -Bút mực bút chì phàn nàn: Anh thước gì? kẻ bị cong nên đường kẻ cong -Tranh 4:Thước kẻ nói thấy -Thước kẻ nói:Cái thước kẻ trong gương? gương tơi Vạch đo tơi bên trái, cịn vạch đo thước kẻ bên phải Các số cịn bị ngược -Tranh 5:+Điều sảy thước kẻ bỏ đi? -+Một bà cụ nhặt thước kẻ, định đem làm củi Nhưng thước kẻ la ầm lên khơng phải củi + Bác thợ mộc nói với bà cụ? -Đây thước kẻ gỗ Nó cong Để tơi bào lại cho thẳng -Tranh 6:Sau sửa lại, hình dáng -Sau sửa, thước kẻ thẳng trở thước kẻ có thay đổi? lại Các bạn vui vẻ đón trở Từ đó, ln chăm bạn bút – kẻ đường thẳng 2.3.Kể chuyện theo tranh ( Gv không nêu câu hỏi) - GV gọi HS nối tiếp kể chuyện theo -Mỗi HS nhìn hai tranh, tự kể chuyện tranh -YC HS kể lại toàn câu chuyện -2HS nhìn tranh kể lại tồn câu chuyện *GV cất tranh gọi HS kể lại toàn câu -1HS giỏi kể lại câu chuyện, không cần chuyện hỗ trợ tranh 2.4.Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: -Câu chuyện khuyên em điều gì? -Câu chuyện khuyên phải GV chốt: Câu chuyện khuyên em khiêm tốn/ không nên kiêu ngạo/ phải khơng nên kiêu căng, coi thường người đồn kết khác Cần khiêm tốn, chung sức với -Cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể người để làm điều có ích chuyện hay Củng cố, dặn dị: -GV nhận xét tiết học: Khen HS kể -HS lắng nghe, thực theo yêu cầu chuyện hay Dăn HS nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện:Chuyện thước kẻ -Nhắc HS chuẩn bị tiết: Tự đọc sách báo TẬP VIẾT TÔ CHỮ HOA Y I.Mục tiêu: 1.Phát triển lực đặc thù-năng lực ngôn ngữ - Biết tô chữ viết hoa Y theo cỡ chữ vừa nhỏ - Viết từ, câu ứng dụng (bẽn lẽn, cẩn thận; Yêu trẻ, trẻ đến nhà) chữ viết thường, cỡ nhỏ; chữ viết rõ ràng, nét; đặt dấu vị trí; đưa bút theo quy trình; dãn khoảng cách chữ theo mẫu chữ luyện viết 1, tập hai Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mỹ viết chữ - Biết quan sát, lắng nghe, tự chuẩn bị dồ dùng học tập, ngồi viết tư II Đồ dùng dạy học: GV: Máy chiếu viết mẫu chữ viết hoa Y đặt khung chữ; từ, câu ứng dụng cỡ nhỏ viết dòng kẻ ly HS: Vở Luyện viết 1, tập hai III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra cũ 1HS cầm que tơ quy trình viết chữ viết hoa -HS lắng nghe, thực theo yêu V, X.đã học cầu -GV kiểm tra HS viết ở nhà Luyện viết 1, tập hai B Dạy 1.Giới thiệu bài: - GV chiếu lên bảng chữ in hoa Y -HS nhận biết mẫu chữ in hoa Y -GV: Bài 35 giới thiệu mẫu chữ Y in hoa viết -HS lắng nghe, nhắc lại đầu hoa Hôm em tô chữ viết hoa Y; luyện viết từ, câu ứng dụng cỡ nhỏ Khám phá luyện tập 2.1 Tô chữ viết hoa Y -GV HD HS quan sát cấu tạo nét chữ dẫn cách tô chữ hoa: -HS quan sát, theo dõi lắng nghe +Chữ Y viết hoa gồm nét: Nét là nét móc hai -HS tơ chữ viết hoa Y cỡ vừa đầu, tô giống chữ U viết hoa Nét nét khuyết cỡ nhỏ luyện viết 1, ngược, tô từ ĐK ( trên) xuống, đến ĐK ( dưới) tập hai vòng lên, dừng bút ĐK 2( trên) -GV YC HS tô chữ Y hoa 2.2 Viết từ ngữ, câu ứng dụng -GV gọi HS đọc từ, câu ứng dụng -HS đọc: bẽn lẽn, cẩn thận; Yêu trẻ, trẻ đến nhà - GV gọi HS nhận xét độ cao chữ cái, khoảng -HS nhận xét cách chữ( tiếng), cách nối nét chữ +Chữ t cao 1,5 ly ; chữ đ cao ( nối chữ viết hoa Y sang ê), vị trí đặt dấu ly;b,h,l cao 2,5 ly… -HS viết vào Luyện viết 1, tập - GV yêu cầu HS viết vào luyện viết -GV nhận xét, đánh giá viết số HS hai; hoàn thành phần luyện tập thêm -HS lắng nghe, thực theo yêu cầu 3.Củng cố, dặn dò: -GV khen ngợi HS viết đúng, viết đẹp nhắc em chưa hoàn thành viết Luyện - HS nhắc lại yêu cầu: viết 1, tập hai nhà tiếp tục luyện viết Mỗi bạn chuẩn bị - Gv nhắc lại yêu cầu chuẩn bị cho tiết truyện,quyển sách Tự đọc sách báo tờ báo, thơ TỰ ĐỌC SÁCH BÁO( TIẾT) I.Mục tiêu: 1.Phát triển lực đặc thù-năng lực ngôn ngữ - Biết tự giới thiệu rõ ràng, tự tin với bạn sách, truyện, tập thơ hay tờ báo mang tới lớp - Đọc kể lại cho bạn nghe vừa đọc Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp nâng cao kiến thức, cải thiện tập trung tăng cường kỹ tư - Mở rộng vốn từ, cải thiện trí nhớ II Đồ dùng dạy học: - GV HS mang đến lớp số đầu sách hay, phù hợp với tuổi thiếu nhi - Giá sách lớp - Sách truyện đọc lớp III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích yêu cầu học -HS lắng nghe Luyện tập 2.1 Tìm hiểu yêu cầu học - Gọi HS nối đọc bước tiến trình học: -YC 1: GV yêu cầu HS đặt trước mặt - HS 1: Đem sách báo đến sách, truyện, tập thơ hay tờ báo mang tới lớp lớp - YC 2:Đọc lời giới thiệu hai bạn SGK - YC 3: GV giới thiệu thơ Mèo học - HS 2:Giới thiệu sách báo câu đố:Đây thơ vui hai câu đố -HS 3: Tự đọc sách báo thú vị Nếu khơng có sách mang đến lớp, em đọc thơ Mèo học câu đố hay -Vì phân cơng bạn đọc đọc lại cho lớp nghe - 3HS, HS đọc -Khi nhà, em nên đọc thơ câu đố 2.2.Giới thiệu tên sách -HS lắng nghe thực theo - GV hỏi nhóm trao đổi sách báo, hỗ trợ yêu cầu đọc sách - Mời vài HS giới thiệu trước lớp tên sách, tờ báo, truyện, thơ mang tới lớp; khuyến khích cách giới thiệu vui *Thời gian dành cho hoạt động khoảng 10 phút -HS giới thiệu sách: +VD: Đây truyện cổ tích Cơ bé lọ lem mà mẹ tặng nhân ngày sinh nhật Truyện hay Mình sẵn sàng cho mượn bạn muốn mượn truyện +Đây tập góc sân khoảng trời nhà thơ Trần Đăng Khoa Đảm bảo bạn phải mê +Đây tờ báo mực tím viết tuổi học trị Tờ báo có nhiều tin 2.3.Tự đọc sách thú vị Các bạn nên xem Tôi sẵn -GV đảm bảo yên tĩnh cho HS đọc sách Nhắc HS sàng cho mượn đọc kỹ đoạn truyện, mẩu tin, thơ yêu - HS tự đọc sách thích để đọc trước lớp 2.4 Đọc ( kể) cho bạn nghe điều thú vị em đọc -GV mời HS đọc/ kể trước lớp vừa đọc - HS sung phong kể/ kể -GV nhắc HS đọc to, rõ - HS đăng ký đọc/đọc -Cả lớp bình chọn HS đọc hay, biểu cảm, cung cấp thông tin, mẩu truyện, thơ thú vị - HS lớp bình chọn -GV hướng dẫn HS thành lập nhóm tự đọc sách để trao đổi sách báo, thư viện, hỗ trợ HS lắng nghe thực theo đọc sách yêu cầu 3.Củng cố, dặn dò: -GV khen HS thể tốt tiết học -Nhắc HS cần chăm đọc sách báo để học hỏi HS lắng nghe thực theo nhiều điều bổ ích yêu cầu ... tích tiếng sách? - GV mơ hình tiếng sách, u cầu HS đánh - Tranh vẽ sách - Tiếng sách có vần ach - Tiếng sách có âm s (sờ) đứng trước, vần ach đứng sau, dấu sắc đầu âm a  đánh vần, đọc trơn tiếng. .. cố - Các em vừa học vần vần gì? - Các em vừa học tiếng tiếng gì? - Vần ai, vần ay Đánh vần: a – i / a – y / ay - Tiếng mái, tiếng máy, tiếng bay Đánh vần : mờ - - mai - sắc - mái / mái; mờ-ay-... voi, tiếng có vần oi? - Tiếng voi có vần oi - Em phân tích tiếng voi? - Tiếng voi có âm v (vờ) đứng trước, vần oi đứng sau  đánh vần, đọc trơn tiếng voi: vờ - oi voi / voi - GV mô hình tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT_CÁNH DIỀU_HK2_SOẠN DỌC, GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT_CÁNH DIỀU_HK2_SOẠN DỌC

Mục lục

Xem thêm