0

Hoạt động ở trường Mầm non

23 559 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Phßng GD - §t huyÖn ®«ng anh tr­êng mÇm non Mai l©m D÷ liÖu: Chñ ®Ò tr­êng mÇm non Gi¸o viªn thiÕt kÕ: Ng« thÞ lÖ thanh MÑ ®­a bÐ ®Õn tr­êng Líp häc th©n yªu cña bÐ BÐ víi ®å ch¬i ë líp Giê thÓ dôc s¸ng Giê thÓ dôc s¸ng Giê häc cña bÐ M×nh häc t¹o h×nh nhÐ BÐ tËp t« ch÷ [...]...Cùng quan sát cây nhé Bé chăm sóc cây Bé chơi vận động Bé chơi tự do Bé chơi góc Giờ ăn trưa của bé Giờ ngủ trưa Bé ăn quà chiều Hoạt động buổi chiều Hoạt động buổi chiều Hoạt động chiều lớp MG lớn . Phßng GD - §t huyÖn ®«ng anh tr­êng mÇm non Mai l©m D÷ liÖu: Chñ ®Ò tr­êng mÇm non Gi¸o viªn thiÕt kÕ: Ng« thÞ lÖ thanh MÑ ®­a bÐ ®Õn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động ở trường Mầm non, Hoạt động ở trường Mầm non,

Hình ảnh liên quan

Mình học tạo hình nhé - Hoạt động ở trường Mầm non

nh.

học tạo hình nhé Xem tại trang 9 của tài liệu.