0

Đề Kiểm HKI Toán 8

4 324 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

GV: Nguyễn Văn Vinh Trường THCS Kiên Lao SỞ GD-ĐT BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌCKÌ I NĂM HỌC 2010-2011 TRƯỜNG THCS Kiên Lao MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề) ------------------------------------------- I/ Phần trắc nghiệm. (4 điểm) Chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D rồi ghi vào giấy làm bài. Câu 1: Kết quả của phép chia 24x 4 y 3 z : 8x 2 y 3 là: A. 3x 2 y B. 3x 2 z C. 3x 2 yz D. 3xz Câu 2: Phân thức ( ) 2 xy yx − − rút gọn có kết quả là : A. yx − 1 B. xy − − 1 C. yx +− − 1 D. Cả A, B, C đều đúng. Câu3: Giá trị của biểu thức M = x 2 + 4x + 4 tại x = 12 là: A. 196 B. 144 C. 100 D. 102 Câu 4. Mẫu thức chung của hai phân thức 1 1 + − x x và 1 21 − − x x là ? A. (x - 1) 2 B. x + 1 C. x 2 - 1 D. x - 1 Câu 5: Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là: A. Hình thang cân. B. Hình bình hành. C. Hình chữ nhật. D. Hình thoi. Câu 6: Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình: A. Hình bình hành. B. Hình chữ nhật. C. Hình thoi. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 7: Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng ? A. 2 B. 4 C. 6 D. Cả A, B, C đều sai. Câu 8: Hình nào có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo ? A. Hình bình hành. B. Tam giác đều. GV: Nguyễn Văn Vinh Trường THCS Kiên Lao C. Hình thang. D. Hình thang cân. II/ Phần tự luận.(6 điểm) Câu 1: (0,75 điểm). Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3a - 3b + a 2 - ab Câu 2: (0,75 điểm). Rút gọn phân thức sau: 22 33 33 yx xyyx + + Câu 3: (1,5 điểm). Thực hiện phép tính: a) ( ) 36 92 186 94 2 2 2 − + + − − xx x xx x b) y x x x 5 . 2 105 + + Câu 4: (3 điểm). Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và góc B = 60 0 . Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của BC và AD. a) Chứng minh tứ giác ECDF là hình thoi. b) Tính số đo của góc AED. ------------------------Hết------------------------- HƯỚNG DẪN CHẤM NĂM HỌC 2010-2011 MÔN : TOÁN LỚP 8 ------------------------------------------- I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án B D A C C D B A II/ Phần tự luận: (6 điểm) Câu 1 3a - 3b + a 2 - ab = (3a - 3b) + (a 2 - ab) = 3(a - b) + a(a - b) = (a - b)(3 + a) 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm GV: Nguyễn Văn Vinh Trường THCS Kiên Lao Câu 2 xy xy yx yxxy yx xyyx 3 1 3 )(3 33 22 22 22 33 == + + = + + 0,5 điểm 0,25 điểm Câu 3 a) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 36 6 36 9294 36 92 36 94 36 92 186 94 2 22 22 2 2 2 − = − = − ++− = − + + − − = − + + − − x x xx x xx xx xx x xx x xx x xx x b) y x x x 5 . 2 105 − + ( ) ( ) ( ) ( ) y x xy xx yx xx = − − = − − = 25 25 5.2 .105 0,25 điểm 0,25 điểm 0,125 điểm 0,125 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm GV: Nguyễn Văn Vinh Trường THCS Kiên Lao Câu 3 Ghi GT, KL và vẽ hình đúng. a) Chứng minh được: FD //= EC nên: ECDF là hình bình hành. Do EC = 2 1 BC, DC = AB = 2 1 BC (gt) lll Nên: EC = DC Suy ra: ECDF là hình thoi( hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau). b) Chứng minh góc AED = 90 0 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- C GT Hình bình hành ABCD, BC = 2AB EB = EC ; FA = FD ; B = 60 0 KL a) ECDF là hình thoi b) Góc AED = ? D B A F E . GD-ĐT BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌCKÌ I NĂM HỌC 2010-2011 TRƯỜNG THCS Kiên Lao MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề) -------------------------------------------. C. Hình thoi. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 7: Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng ? A. 2 B. 4 C. 6 D. Cả A, B, C đều sai. Câu 8: Hình nào có tâm đối xứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Kiểm HKI Toán 8, Đề Kiểm HKI Toán 8,

Hình ảnh liên quan

C. Hình thang. D. Hình thang cân. - Đề Kiểm  HKI Toán 8

Hình thang..

D. Hình thang cân Xem tại trang 2 của tài liệu.
Ghi GT, KL và vẽ hình đúng. a) Chứng minh được: - Đề Kiểm  HKI Toán 8

hi.

GT, KL và vẽ hình đúng. a) Chứng minh được: Xem tại trang 4 của tài liệu.