0

LOP 1- TUAN 13- CA NGAY- HANG TT

39 339 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Tuần 13( Từ 30 tháng 11 đến 4 tháng 12) Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Tiết 1 : Chào cờ Tập trung toàn trờng Tiết 2 : Toán Phép cộng trong phạm vi 7 . I. Mục tiêu: - Thuộc bảng cộng, biết làm tính cộng trong phạm vi 7. - Viết đợc phép tính thích hợp với hình vẽ. - GD học sinh yêu quý môn học. II. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bộ đồ dung dạy Toán - Học sinh: SGK III. Hoạt động dạy - học chủ yếu: 1.ổn định: 2. Kiểm tra: Kiểm tra đồ dùng của HS 3. Bài mới: Hớng dẫn thành lập và ghi nhớ bảng cộng phạm vi 7 Yêu cầu học sinh lấy 6 hình tam giác , thêm 1 hình tam giác và nêu bài toán. - Sáu cộng một bằng mấy? - Viết bảng: 6 + 1 = 7 - Một cộng với sáu bằng mấy? - Viết bảng: 1 + 6 = 7 - Gợi ý học sinh nhận xét. - Có 6 hình tam giác, thêm 1 hình tam giác nữa. Hỏi tất cả có mấy hình tam giác? - bằng bảy. - Đồng thanh: 6 + 1 = 7 - bằng bảy. - Đồng thanh: 1 + 6 = 7 - 1 cộng 6 cũng nh 6 cộng 1. Do đó 1 - Yêu cầu học sinh đọc 2 công thức vừa thành lập. +Yêu cầu học sinh láy 5 hình vuông, thêm 1 hinh vuông và nêu bài toán. - Năm cộng hai bằng mấy? - Viết bảng: 5 + 2 = 7 - Hai cộng với năm bằng mấy? - Viết bảng: 2 + 5 = 7 - Gợi ý học sinh nhận xét. - Yêu cầu học sinh đọc 2 công thức vừa thành lập. +Yêu cầu học lấy 4 hình tròn thêm 3 hình tròn và nêu bài toán. - Bốn cộng ba bằng mấy? - Viết bảng: 4 + 3 = 7 - Ba cộng với bốn bằng mấy? - Viết bảng: 3 + 4 = 7 - Gợi ý học sinh nhận xét. - Yêu cầu học sinh đọc 2 công thức vừa thành lập. Hớng dẫn học sinh học thuộc các công thức cộng phạm vi 7 bằng cách xoá dần các công thức. HS mở SGK quan sát tranh đọc phép tính và giảI thích Thực hành: +Bài tập 1: Tính và viết kết quả thẳng cột các số. 6+1 cũng bằng 1+6. - Đồng thanh: 6 + 1 = 7 1 + 6 = 7 - Có 5 hình vuông, thêm 1 hình vuông nữa. Hỏi tất cả có mấy hình vuông? - bằng bảy. - Đồng thanh: 5 + 2 = 7 - bằng bảy. - Đồng thanh: 2 + 5 = 7 - 5 cộng 2 cũng nh 2 cộng 5. Do đó 5+2 cũng bằng 2+5. - Đồng thanh: 5 + 2 = 7 2 + 5 = 7 - Có 4 hình tròn, thêm 3 hình tròn nữa. Hỏi tất cả có mấy hình tròn? - bằng bảy. - Đồng thanh: 4 + 3 = 7 - bằng bảy. - Đồng thanh: 3 + 4 = 7 - 4 cộng 3 cũng nh 3 cộng 4. Do đó 4+3 cũng bằng 3+4. - Đồng thanh: 4 + 3 = 7 3 + 4 = 7 - Đồng thanh: 6 + 1 = 7 1 + 7 = 7 5 + 2 = 7 2 + 5 = 7 4 + 3 = 7 3 + 4 = 7 - Thực hiện phép tính + 6 + 2 + 4 + 3 2 +Bài tập 2:(Dòng 2: Dành cho HSK-G) Thực hiện các phép tính: +Bài tập 3: :(Dòng 2: Dành cho HSK-G) Thực hiện các phép tính từ trái sang phải. +Bài tập 4: Nhìn tranh, nêu bài toán và viết phép tính thích hợp. 3.Củng cố- dặn dò -Nhận xét giờ học -Dặn dò về nhà 1 5 3 4 - Học sinh thực hiện. 7 + 0 = 3 + 4 = 0 + 7 = 4 + 3 = 1 + 6 = 2 + 5 = 6 + 1 = 5 + 2 = - Học sinh thực hiện. 5 + 1 + 1 = 3 + 3 + 1 = 3 + 2 + 2 = 2 + 3 + 2 = 4 + 2 + 1 = 4 + 0 + 2 = 3 TiÕt 3+4 :TiÕng ViƯt ÔN TẬP I.Mơc ®Ých yªu cÇu: - Đọc được các vần có kết thúc bằng n; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 44 đến bài 51. - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 44 đến bài 51. - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: “Chia phần”. II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: bảng ôn và tranh minh hoạ chuyện kể. III, Các H oạt động dạy và học : 1. ỉn ®Þnh: 2.KiĨm tra. - §äc bµi: u«n, ¬n. C©u UD bµi 50. - §äc SGK. - ViÕt: cn d©y,con l¬n,vên nh·n. - ViÕt b¶ng con. 3.Bµi míi: Giíi thiƯu bµi. - Giíi thiƯu vµ nªu yªu cÇu cđa bµi. - N¾m yªu cÇu cđa bµi. +¤n tËp . - Trong tn c¸c con ®· häc nh÷ng vÇn nµo? - VÇn: «n,¬n,en,ªn,in,un,iªn,yªn,… - Ghi b¶ng. - Theo dâi. - So s¸nh c¸c vÇn ®ã. - §Ịu kÕt thóc b»ng ©m n. - Ghi b¶ng «n tËp gäi HS ghÐp vÇn. - GhÐp tiÕng vµ ®äc. +§äc tõ øng dơng. - Ghi c¸c tõ øng dơng, gäi HS x¸c ®Þnh tiÕng vÇn ®ang «n, sau ®ã cho HS ®äc tiÕng, tõ vÇn míi . - C¸ nh©n, tËp thĨ. - Gi¶i thÝch tõ: cn cn, th«n b¶n, con l- ¬n. -HS nghe. + ViÕt tõ øng dơng . - §a ch÷ mÉu, gäi HS nhËn xÐt vỊ ®é cao, c¸c nÐt, ®iĨm ®Ỉt bót, dõng bót. - Quan s¸t ®Ĩ nhËn xÐt vỊ c¸c nÐt, ®é cao. - ViÕt mÉu, híng dÉn quy tr×nh viÕt. - TËp viÕt b¶ng, viÕt vë tËp viÕt TiÕt 2 4 +: Luyện đọc. - Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự. - nhân, tập thể. +: Đọc câu. - Treo tranh, vẽ gì? Giới thiệu câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu. - Gà mẹ dẫn đàn con ra bãi cỏ. Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ bới giun. - Gọi HS xác định tiếng có chứa vần đang ôn, đọc tiếng, từ khó. - Tiếng: giun, bới giun. - Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ. - nhân, tập thể. + Đọc SGK. - Cho HS luyện đọc SGK. - nhân, tập thể. + Viết vở . - Hớng dẫn HS viết vở tơng tự nh hớng dẫn viết bảng. + Kể chuyện: Chia phần ( Học sinh K- G kể 2-3 đoạn truyên theo tranh) - Tập viết vở tập viết. - GV kể chuyện hai lần, lần hai kết hợp chỉ tranh. - Theo dõi kết hợp quan sát tranh. - Gọi HS nêu lại nội dung từng nội dung tranh vẽ. - Tập kể chuyện theo tranh. - Theo dõi, nhận xét bổ sung cho bạn. 4. Củng cố - dặn dò - Nêu lại các vần vừa ôn. - Nhận xét giờ học. - Về nhà đọc lại bài - HS nghe Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009 Tiết 1 :Toán Phép trừ trong phạm vi 7 I. Mục tiêu: - Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 7. - Viết đợc phép tính thích hợp với hình vẽ. 5 - GD học sinh yêu quý môn học. II. Đồ dùng dạy học: SGK, bộ đồ dùng toán 1. III. Hoạt động dạy - học chủ yếu: 1.ổn định: 2. Kiểm tra: Đọc bảngcộng 7 3. Bài mới: +Hớng dẫn thành lập và ghi nhớ bảng trừ phạm vi 7 Yêu cầu học sinh thực hiện bằng các hình tam giác và nêu bài toán. - Yêu cầu học sinh đếm số hình tam giác kiểm tra lại. - Thao tác bớt 1 hình tam giác và yêu cầu nêu bài toán. - Hớng dẫn học sinh nêu. - Viết bảng: 7 - 1 = 6 - Thao tác bớt 6 hình tam giác và yêu cầu nêu bài toán. - Hớng dẫn học sinh nêu. - Viết bảng: 7 - 6 = 1 - Yêu cầu học sinh đọc 2 công thức vừa thành lập. Yêu cầu học sinh thao tác bằng các hình vuông và nêu bài toán. - Yêu cầu học sinh đếm số hình vuông kiểm tra lại. - Thao tác bớt 2 hình vuông và yêu cầu nêu bài toán. - Hớng dẫn học sinh nêu. - Viết bảng: 7 - 2 = 5 - bên trái có 6 hình tam giác. - bên phải có 1 hình tam giác. - Có tất cả 7 hình tam giác. - Đồng thanh: 1 hình tam giác, 2 , 7 hình tam giác. - 7 hình tam giác bớt 1 hình tam giác. Hỏi còn mấy hình tam giác? - 7 bớt 1 còn 6 - Đồng thanh: 7 - 1 = 6 - 7 hình tam giác bớt 6 hình tam giác. Hỏi còn mấy hình tam giác? - 7 bớt 6 còn 1. - Đồng thanh: 7 - 6 = 1 - Đồng thanh: 7 - 1 = 6 7 - 6 = 1 - bên trái có 5 hình vuông. - bên phải có 2 hình vuông. - Có tất cả 7 hình tam giác. - Đồng thanh: 1 hình vuông, 2 , 7 hình vuông. - 7 hình vuông bớt 2 hình vuông. Hỏi còn mấy hình vuông? - 7 bớt 2 còn 5 6 - Thao tác bớt 5 hình vuông và yêu cầu nêu bài toán. - Hớng dẫn học sinh nêu. - Viết bảng: 7 - 5 = 2 - Yêu cầu học sinh đọc 2 công thức vừa thành lập. Yêu cầu học sinh thao tác bằng các hình tròn và nêu bài toán. - Yêu cầu học sinh đếm số hình tròn kiểm tra lại. - Thao tác bớt 3 hình tròn và yêu cầu nêu bài toán. - Hớng dẫn học sinh nêu. - Viết bảng: 7 - 3 = 4 - Thao tác bớt 4 hình tròn và yêu cầu nêu bài toán. - Hớng dẫn học sinh nêu. - Viết bảng: 7 - 4 = 3 - Yêu cầu học sinh đọc 2 công thức vừa thành lập. - - - Hớng dẫn học sinh học thuộc các công thức trừ phạm vi 7 bằng cách xoá dần các công thức. HS mở sgk quan sát tranh và đọc phép tính tơng ứng và 3.1. Thực hành: - Đồng thanh: 7 - 2 = 5 - 7 hình vuông bớt 5 hình vuông. Hỏi còn mấy hình vuông? - 7 bớt 5 còn 2. - Đồng thanh: 7 - 5 = 2 - Đồng thanh: 7 - 2 = 5 7 - 5 = 2 - bên trái có 4 hình tròn. - bên phải có 3 hình tròn. - Có tất cả 7 hình tròn. - Đồng thanh: 1 hình tròn, 2 , 7 hình tròn. - 7 hình tròn bớt 3 hình tròn. Hỏi còn mấy hình tròn? - 7 bớt 3 còn 4 - Đồng thanh: 7 - 3 = 4 - 7 hình tròn bớt 4 hình tròn. Hỏi còn mấy hình tròn? - 7 bớt 4 còn 3. - Đồng thanh: 7 - 4 = 3 - Đồng thanh: 7 - 3 = 4 7 - 4 = 3 - Đồng thanh: 7 - 1 = 6 7 - 6 = 1 7 - 2 = 5 7 - 5 = 2 7 - 3 = 4 7 - 4 = 3 - Thực hiện phép tính 7 Bài tập 1: Tính và viết kết quả thẳng cột các số. Bài tập 2: Thực hiện các phép tính: Bài tập 3:(Dòng 2: Dành cho HSK-G) Thực hiện các phép tính từ trái sang phải. Bài tập 4: Nhìn tranh, nêu bài toán và viết phép tính thích hợp. 3. Củng cố- dặn dò - NHận xét giờ học - 7 - 7 - 7 - 7 6 4 2 5 - Học sinh thực hiện. 7 - 6 = 7 - 2 = 7 - 7 = 7 - 5 = 7 - 3 = 7 - 4 = 7 - 0 = 7 - 1 = - Học sinh thực hiện. 7 - 3 - 2 = 7 - 2 - 3 = 7 - 5 - 1 = 7 - 4 - 2 = 7 - 6 - 1 = 7 - 4 - 3 = 8 - DỈn dß vỊ nhµ TiÕt 2 +3: TiÕng ViƯt BµI 52: ong - «ng I.Mơc tiªu: - Đọc được: ong, ông, cái võng, dòng sông; từ và câu ứng dụng. - Viết được: ong, ông, cái võng, dòng sông. - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Đá bóng. II. §å dïng d¹y häc: Bé ®å dïng tiÕng viƯt 1. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc chđ u: 1. ỉn ®Þnh: 2. KiĨm tra: - §äc bµi: 51 - §äc SGK. - ViÕt: cn cn, con vỵn. 3. Bµi míi: - ViÕt b¶ng con,b¶ng líp. a. Giíi thiƯu bµi. - Giíi thiƯu vµ nªu yªu cÇu cđa bµi. - N¾m yªu cÇu cđa bµi. a. D¹y vÇn * TiÕt 1 : ong + NhËn diƯn vÇn :ong - GV cho HS so s¸nh vÇn ong víi on . + §¸nh vÇn vµ ®äc tr¬n: - GV HD ®¸nh vÇn : ong= o - ngê – ong - vÇn ong mn tiÕng vâng ta lµm ntn? - Em nhËn xÐt g× vỊ vÞ trÝ cđa ©m v, dÊu ng· vµ vÇn ong? - VÇn ong ®ỵc t¹o nªn tõ o vµ ng * Gièng nhau : b¾t ®Çu b»ng o. * Kh¸c nhau : ong kÕt thóc b»ng ng. - HS ®¸nh vÇn c¸ nh©n , nhãm , líp - HS ®¸nh vÇn - ®äc tr¬n vÇn ong - HS ghÐp vÇn ong trªn b¶ng gµi. - Ta ph¶i thªm ©m v vµo tríc vÇn ong. - HS ghÐp tiÕng vâng trªn b¶ng gµi. - vâng: v ®øng tríc, ong ®øng sau, dÊu 9 - GV HD đánh vần tiếng khoá và đọc trơn: - GV đa ra tranh vẽ và hỏi: Bức tranh vẽ gì? - Yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn từ khoá - GV nhận xét cách đọc của HS. ông + Nhận diện vần: ông ( dạy nh với vần ong) GV cho HS so sánh vần ông với ong . Đánh vần GV HD HS đánh vần : ông = ô - ngờ ông Cho HS quan sát tranh và trả lòi câu hỏi: - Tranh vẽ gì? - HD HS đánh vần và đọc trơn từ khoá: - + GV HD HS đọc từ ngữ ứng dụng - GV giải thích từ ngữ - GV đọc mẫu . + Dạy viết : - GV viết mẫu : ong - ( lu ý nét nối ovà ng ) cái võng + GV dạy viết vần: ông - GV viết mẫu vần:- ông (lu ý nét nối ) - dòng sông - GV nhận xét và chữa lỗi cho HS . * Tiết 2 : Luyện tập . + Luyện đọc - Đọc câu ứng dụng . GV chỉnh sửa cho HS . GV đọc cho HS nghe + Luyện viết GV hớng dẫn(Lu ý các nét nối giữa o và ng; ô và ng; v và ong,vị trí dấu ngã; s và ông. ngã trên o. - HS đánh vần , đọc trơn tiếng khoá. - cái võng - HS đọc( ĐT CN) *Vần ông đợc tạo bởi ô và ng. * Giống nhau : Kết thúc = ng. * Khác nhau : ông bắt đầu =ô. - HS đánh vần - đọc trơn. - HS ghép vần ông trên bảng gài. - dòng sông - HS đọc trơn( ĐT CN) - HS đọc từ ngữ ứng dụng. -HS viết bảng con: ong cái võng. - HS viết bảng con : ông dòng sông - HS đọc các vần ở tiết 1 - HS đọc theo nhóm , nhân , lớp - Nhận xét - HS đọc câu ứng dụng 10 [...]... dung bài viết Phân tích độ cao, khoảng cách các chữ ở bài viết 30 1HS nêu tên bài viết tuần trước, 4 HS lên bảng viết: Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa Chấm bài tổ 3 HS nêu tựa bài HS theo dõi ở bảng lớp nền nhà, nhà in, biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn HS tự phân tích Học sinh nêu : các con chữ được viết cao 5 dòng kẽ là: h (nhà), b (biển) Các con chữ được viết cao 4 dòng kẽ là: d (dây) Các... ở bảng lớp con ong, cây thông, vầng trăng, củ gừng, củ riềng HS tự phân tích Học sinh nêu : các con chữ được viết cao 5 dòng kẽ là: h (thông) Các con chữ được viết cao 3 dòng kẽ là: t (thông, trăng), các con chữ kéo xuống tất cả 5 dòng kẽ là: g, y (cây, ong…), còn lại các nguyên âm viết cao 2 dòng kẽ Khoảng cácch giữa các chữ bằng 1 vòng tròn khép kín Học sinh viết 1 số từ khó HS thực hành bài viết... thân mình và chân nhún theo phách _Thực hiện theo tổ, nhóm Hoạt động 3: Tổ chức HS biểu diễn trước _ Cả lớp lớp _Cho HS vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu lời _HS biển diễn trước lớp với các hình ca thức: đơn ca, tốp ca, … _Cho HS vừa hát vừa vận động phụ họa _ Biểu diễn _HS hát lại bài Đàn gà con, vừa hát vừa gõ đệm thật nhòp nhàng *Củng cố: _ GV hát mẫu cả bài kết họp gõ phách theo hình tiết tấu *Dặn dò:... động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Ôn tập 2 lời bài hát “Đàn gà con” _HS hát tập thể, tổ, nhóm _ Ôn luyện bài hát đúng giai điệu và thuộc lời ca _ Luyện tập: Cho HS vừa hát vừa vỗ tay theo _Thực hiện theo nhóm, tổ tiết tấu lời ca Hoạt động 2: Hướng dẫn vận động phụ họa _HS thực hiện theo _GV hướng dẫn từng động tác: Miệng hát, tay vỗ đệm kết hợp đung đưa thân người và nhún chân theo... viết câu ứng dụng cho h.s khá giỏi -Rèn kĩ năng viết đúng khoảng cách, độ cao các tiếng từ cần luyện -Giáo dục h.s ý thức rèn chữ, giữ vở II Chuẩn bị: -Bảng chữ mẫu viết các từ cần luyện -Bảng con III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của g.v Hoạt động của h.s 1 Ổn định tổ chức: 2 Bài cũ: -Kiểm tra viết : «n,¬n,con chån, s¬n ca -Viết bảng con: 20 -Nhận xét ghi điểm 3 Bài mới: -Giới thiệu nội dung... «n,¬n,con chån, s¬n ca -Viết bảng con: 20 -Nhận xét ghi điểm 3 Bài mới: -Giới thiệu nội dung u cầu tiết học: Luyện viết u«n,¬n,chn chn, con l¬n Đưa mẫu chữ cần luyện lên bảng -u cầu học sinh quan sát độ cao, khoảng cách các con chữ, điểm bắt đầu, điểm kết thúc của các con chữ u«n,¬n,chn chn, con l¬n-Lưu ý h.s viết liền nét, cách đánh dấu thanh -Cho h.s luyện bảng con, vở -Chú ý tư thế ngồi của học sinh... được viết cao 5 dòng kẽ là: h (nhà), b (biển) Các con chữ được viết cao 4 dòng kẽ là: d (dây) Các con chữ được viết kéo xuốâng dưới tất cả là 5 dòng kẽ là: g (ngựa), y (yên), còn lại các nguyên âm viết cao 2 dòng kẽ Khoảng cách giữa các chữ HS viết bảng con bằng 1 vòng tròn khép kín GV nhận xét sửa sai Học sinh viết 1 số từ khó Nêu YC số lượng viết ở vở tập viết HS thực hành bài viết cho học sinh thực... vở để GV chấm Nhận xét bài cũ 2.Bài mới : Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài GV hướng dẫn HS quan sát bài viết GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu cách viết Gọi HS đọc nội dung bài viết Phân tích độ cao, khoảng cách các chữ ở bài viết HS viết bảng con GV nhận xét và sửa sai cho học sinh trước khi tiến hành viết vào vở tập viết GV theo dõi giúp các em yếu hoàn thành bài viết của mình tại lớp 3.Thực... tiêu: Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần − Tôn kính quốc kì và yêu qúi tổ quốc Việt Nam − Học sinh biết tự hào mình là người Việt Nam, biết II Chuẩn bò: 1 Giáo viên: − 1 lá cờ Việt Nam − Bài Quốc ca 2 Học sinh: − Bút màu, giấy vẽ, vở bài tập III,Hoạt động dạy và học: Hoạt động của Giáo viên 1 Ổn đònh: 2 Bài cũ: Nghiêm tranh khi chào cờ (Tiết 1) -Bài hát của 1 nước dùng khi chào cờ gọi là gì ? -Em . . - §a ch÷ mÉu, gäi HS nhËn xÐt vỊ ®é cao, c¸c nÐt, ®iĨm ®Ỉt bót, dõng bót. - Quan s¸t ®Ĩ nhËn xÐt vỊ c¸c nÐt, ®é cao. - ViÕt mÉu, híng dÉn quy tr×nh viÕt cỏch, cao cỏc ting t cn luyn. -Giỏo dc h.s ý thc rốn ch, gi v. II. Chun b: -Bng ch mu vit cỏc t cn luyn. -Bng con. III. Cỏc hot ng dy hc ch yu: Hot ng ca
- Xem thêm -

Xem thêm: LOP 1- TUAN 13- CA NGAY- HANG TT, LOP 1- TUAN 13- CA NGAY- HANG TT,

Hình ảnh liên quan

3.Bài mới: -Viết bảng con,bảng lớp. a. Giới thiệu bài. - LOP 1- TUAN 13- CA NGAY- HANG TT

3..

Bài mới: -Viết bảng con,bảng lớp. a. Giới thiệu bài Xem tại trang 9 của tài liệu.
-HS ghép vần ông trên bảng gài. - dòng sông - LOP 1- TUAN 13- CA NGAY- HANG TT

gh.

ép vần ông trên bảng gài. - dòng sông Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hoạt động 1: Quan sát hình SGK - LOP 1- TUAN 13- CA NGAY- HANG TT

o.

ạt động 1: Quan sát hình SGK Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bộ đồ dùng tiếng việt 1, bảng con. - LOP 1- TUAN 13- CA NGAY- HANG TT

d.

ùng tiếng việt 1, bảng con Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Cho h.s luyện bảng con, vở. -Chỳ ý tư thế ngồi của học sinh. - LOP 1- TUAN 13- CA NGAY- HANG TT

ho.

h.s luyện bảng con, vở. -Chỳ ý tư thế ngồi của học sinh Xem tại trang 21 của tài liệu.
-Viết bảng: 3+5=8 - LOP 1- TUAN 13- CA NGAY- HANG TT

i.

ết bảng: 3+5=8 Xem tại trang 23 của tài liệu.
-Nhận xét tiết học. Dặn học sinh về nhà học thuộc bảngcộng phạm vi 8. - LOP 1- TUAN 13- CA NGAY- HANG TT

h.

ận xét tiết học. Dặn học sinh về nhà học thuộc bảngcộng phạm vi 8 Xem tại trang 24 của tài liệu.
GV viết lờn bảng: ung, ưng. 2. Dạy vần: - LOP 1- TUAN 13- CA NGAY- HANG TT

vi.

ết lờn bảng: ung, ưng. 2. Dạy vần: Xem tại trang 25 của tài liệu.
-GV chỉ bảng hoặc SGK cho HS đọc. - Dặn: HS học bài, làm bài, tự tỡm chữ  cú vần vừa học ở nhà; xem trước bài  55. - LOP 1- TUAN 13- CA NGAY- HANG TT

ch.

ỉ bảng hoặc SGK cho HS đọc. - Dặn: HS học bài, làm bài, tự tỡm chữ cú vần vừa học ở nhà; xem trước bài 55 Xem tại trang 26 của tài liệu.
HS: Bảng con, vở - LOP 1- TUAN 13- CA NGAY- HANG TT

Bảng con.

vở Xem tại trang 37 của tài liệu.