0

Các mức độ tư duy của Bloom

30 770 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com Giảng viên Trường ĐHSP TP.HCM Giảng viên Trường ĐHSP TP.HCM ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học  0982 399 008 0982 399 008   tongxuantam@yahoo.com tongxuantam@yahoo.com  (08) 3720 08 50 (08) 3720 08 50 ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com 2 Một cơ sở lý luận để thiết kế BỘ CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG BÀI DẠY đảm bảo có định hướng phát triển duy cấp cao Bảng phân loại B.BLOOM về các cấp độ duy Năm 1956, Benjamin Bloom, một giáo sư của trường Đại học Chicago, đã công bố kết quả nổi tiếng của ông “Sự phân loại các mục tiêu giáo dục”. Trong đó B.Bloom có nêu ra các cấp độ nhận thức (gọi là bảng phân loại B.Bloom). Kết quả nghiên cứu này đã được sử dụng trong hơn bốn thập kỷ qua đã khẳng định ưu điểm của phương pháp dạy học nhằm khuyến khích và phát triển các kỹ năng duy của học sinh ở mức độ cao. ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com Thảo luận nhóm (5 phút) Thảo luận nhóm (5 phút) 1. Theo thang phân loại của B.Bloom có mấy cấp độ nhận thức? 2. Hãy kể tên và giải thích các cấp độ đó. ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com 4 Biết Hiểu Vận dụng Phân tích Tổng hợp Đánh giá Biết : Là khả năng ghi nhớ và nhận diện thông tin. Hiểu : Là khả năng hiểu, diễn dịch, diễn giải, giải thích hoặc suy diễn (dự đoán được kết quả và ảnh hưởng). Vận dụng : Là khả năng sử dụng thông tin và kiến thức từ một sự việc này sang sự việc khác. (Sử dụng những hiểu biết trong hoàn cảnh mới). Phân tích : Là khả năng nhận biết chi tiết, phát hiện và phân biệt các bộ phận cấu thành của thông tin hay tình huống. Tổng hợp : Là khả năng hợp nhất nhiều thành phần để tạo thành sự vật lớn. Khả năng khái quát. Đánh giá : Là khả năng phán xét giá trị hoặc sử dụng thông tin theo các tiêu chí thích hợp. (Hỗ trợ đánh giá bằng lý do). Một cơ sở lý luận để thiết kế BỘ CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG BÀI dạy đảm bảo có định hướng phát triển duy cấp cao Bảng phân loại B.BLOOM về các cấp độ duy ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com 5 Bi t (Nh - ế ớ Bi t (Nh - ế ớ knowledge) knowledge) Ghi nhớ hoặc nhận biết thông tin. Ghi nhớ hoặc nhận biết thông tin. • Biết là cần thiết cho tất các mức độ duy. • Biết ở đây được hiểu là nhớ lại những kiến thức đã học một cách máy móc và nhắc lại. • Những hoạt động tương ứng với mức độ biết có thể là xác định, đặt tên, liệt kê, đối chiếu hoặc gọi tên. • Một ví dụ cho mức duy biết này là khi giáo viên yêu cầu học sinh kể tên cáccủa quá trình nguyên phân. ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com 6 Bi tế Liệt kê Gọi tên Định danh Giới thiệu/chỉ ra Xác định Nhận biết Nhớ lại Đối chiếu Xác định Phân loại Mô tả Định vị Phác thảo Lấy ví dụ Phân biệt quan điểm từ thực tế Các động từ tương ứng với mức độ duy BIẾT ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com 7 Các hoạt động phù hợp mức duy BIẾT Vấn đáp tái hiện Phiếu học tập Các trò chơi, câu đố có hướng dẫn trước Tra cứu thông tin Các bài tập đọc Thực hành hay luyện tập Tìm các định nghĩa Các trò chơi, câu đố ghi nhớ ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com 8 Hi u (comprehension) ể • Hiểu là mức độ khá gần với nhớ nhưng ở đây phải có khả năng hiểu thấu đáo ý nghĩa của kiến thức. • Hiểu không đơn thuần là nhắc lại cái gì đó. Học viên phải có khả năng diễn đạt khái niệm theo ý hiểu của họ. • Những hoạt động tương ứng với mức độ hiểu có thể là diễn giải, tổng kết, kể lại, viết lại theo cách hiểu của mình. • Một ví dụ của mức độ hiểu đó là khi giáo viên yêu cầu học sinh “Mô tả kì giữa của quá trình nguyên phân….” Là khả năng hiểu, diễn dịch, diễn giải, giải thích hoặc suy diễn. (Dự đoán được kết quả hoặc hậu quả ). ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com 9 Hi uể Hi uể Diễn giải Phân biệt Chứng tỏ Hình dung Trình bày lại Viết lại Lấy ví dụ Tóm tắt Giải thích Diễn dịch Mô tả So sánh Chuyển đổi Ước lượng Các động từ tương ứng với mức độ duy HIỂU ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com 10 Sắm vai tranh luận Dự đoán Đưa ra những dự đoán hay ước lượng Cho ví dụ Diễn giải Các hoạt động phù hợp mức duy HIỂU [...]... chi tiết, phát hiện và phân biệt các bộ phận cấu thành của thông tin hay tình huống • Ở mức độ này đòi hỏi khả năng phân loại • Phân tích là khả năng phân nhỏ đối ng thành các hợp phần cấu thành để hiểu rõ hơn cấu trúc của nó • Các hoạt động liên quan đến mức độ phân tích có thể là vẽ biểu đồ, lập dàn ý, phân biệt hoặc chia nhỏ các thành phần • Một ví dụ của mức độ phân tích là khi giáo viên hỏi... Đánh giá Các động từ ng ứng với mức độ duy ĐÁNH GIÁ Đánh giá Phê bình Lựa chọn Bào chữa/thanh minh Ước tính Tranh luận Phán xét Bổ trợ cho lý do/lập luận Bảo vệ Kết luận Định giá Định lượng Xếp loại 21 ThS Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com Các hoạt động phù hợp mức duy ĐÁNH GIÁ Đưa ra những đánh giá về bài trình bày và dự án của người... GIÁ Đưa ra những đánh giá về bài trình bày và dự án của người khác Đánh giá các số liệu, các tiêu chí đưa ra để áp dụng Đánh giá ý ng và sản phẩm của ai đó 22 ThS Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com VẬN DỤNG CÁC MỨC ĐỘ DUY CỦA B BLOOM ĐỂ DẠY PHẦN GIỚI ĐỘNG VẬT BÀI 2: CÁC GIỚI SINH VẬT (Chương trình Sinh học 10 - Ban cơ bản) ThS Tống Xuân Tám... sinh vật vào giới động vật? 7 Các em có nhận xét gì về tình hình bảo vệ các loài động vật quý hiếm ở Việt Nam? 8 Thế giới của chúng ta sẽ ra sao khi không còn giới động vật? ThS Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com GIỚI ĐỘNG VẬT Cấp độ duy Biết Hiểu Câu hỏi 2 Thế nào là giới động vật? 3 Giới động vật có những đặc điểm gì? 5 Giới động vật có những... Tổng hợp Các động từ ng ứng với mức độ duy TỔNG HỢP Thiết kế Thảo luận Giả thiết Lập kế hoạch Hỗ trợ So sánh Viết ra Tạo mới Báo cáo Xây dựng Hợp nhất Sắp đặt Tuân thủ Sáng tác Phát triển Tổ chức 18 ThS Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com Các hoạt động phù hợp mức duy TỔNG HỢP Đạt được một kế hoạch độc đáo Xác định vấn đề, các mục đích, mục... tongxuantam@yahoo.com Các hoạt động phù hợp mức duy PHÂN TÍCH Tạo tiêu chí cho đánh giá (động não) Liệt kê chất lượng đặc trưng Xác định vấn đề Phác thảo tài liệu viết Đưa ra các suy luận So sánh và đối chiếu 16 ThS Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com Tổng hợp (synthesis) Là khả năng hợp nhất các thành phần để tạo thành một tổng thể/sự vật lớn • Ở mức độ này... hợp các phần cùng nhau để tạo một dạng mới • Các hoạt động liên quan đến mức độ tổng hợp có thể gồm: thiết kế, đặt kế hoạch, tạo hoặc sáng tác • Một ví dụ hoạt động ở mức độ tổng hợp đó là khi giáo viên yêu cầu học sinh “Nếu quá trình nguyên phân bị gián đoạn thì hậu quả gì sẽ xảy ra?” 17 ThS Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com Tổng hợp Các động... Vận dụng là bắt đầu của mức duy sáng tạo Tức là vận dụng những gì đã học vào đời sống hoặc một tình huống mới • Vận dụng có thể được hiểu là khả năng sử dụng kiến thức đã học trong những tình huống cụ thể hay tình huống mới • Những hoạt động ng ứng với mức duy vận dụng có thể là chuẩn bị, sản xuất, giải quyết, vận hành hoặc theo một công thức nấu ăn • Một ví dụ về hoạt động vận dụng đó là... ThS Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com Các hoạt động phù hợp mức duy VẬN DỤNG Các hoạt động mô phỏng: Sắm vai và đảo vai trò Sáng tác chuyện báo, quảng cáo … Xây dựng mô hình Phỏng vấn Trình bày theo nhóm hoặc theo lớp Tiến hành các thí nghiệm Xây dựng các phân loại 13 ThS Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com... Một ví dụ về hoạt động vận dụng đó là khi giáo viên đưa cho học sinh các bản hướng dẫn viết và yêu cầu “Hãy giải thích vì sao từ một tế bào bất kì của thực vật sẽ tạo được một cây hoàn chỉnh” 11 ThS Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com Vận dụng Các động từ ng ứng với mức độ duy VẬN DỤNG Giải quyết Áp dụng Minh họa Phân loại Tính toán Sửa đổi . tất các mức độ tư duy. • Biết ở đây được hiểu là nhớ lại những kiến thức đã học một cách máy móc và nhắc lại. • Những hoạt động tư ng ứng với mức độ biết. hiểu của họ. • Những hoạt động tư ng ứng với mức độ hiểu có thể là diễn giải, tổng kết, kể lại, viết lại theo cách hiểu của mình. • Một ví dụ của mức độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các mức độ tư duy của Bloom, Các mức độ tư duy của Bloom,

Hình ảnh liên quan

Bảng phân loại B.BLOOM về các cấp độ tư duy - Các mức độ tư duy của Bloom

Bảng ph.

ân loại B.BLOOM về các cấp độ tư duy Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng phân loại B.BLOOM về các cấp độ tư duy - Các mức độ tư duy của Bloom

Bảng ph.

ân loại B.BLOOM về các cấp độ tư duy Xem tại trang 4 của tài liệu.
7. Các em có nhận xét gì về tình hình bảo vệ các loài động vật quý hiếm ở Việt Nam? - Các mức độ tư duy của Bloom

7..

Các em có nhận xét gì về tình hình bảo vệ các loài động vật quý hiếm ở Việt Nam? Xem tại trang 24 của tài liệu.