0

HINH8 TIET23(THEO CHUAN)

2 140 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

     Tiết 23: LUYỆN TẬP A.MỤC TIÊU: !"#"$% &'# ( $ ( )*$ + , ( -  .$/ ( 0 ( .# ( $ ( -#  $1  $-,& &' 2 /)3456$$*$.7/$8 $ !895$:$ -,-9;"<$:$-,& =&>$ ( ,  )3?  1 ( $$1 ( $@ ( 0 + $0  & B.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:#-AB;-CD >$E$$ C.CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: FG9-#>$H F*$IJKL$$7M$$CNC$6$J;895$:$ -,& D.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1.Ổn định tổ chức- Kiểm tra sỉ số:OPQ RHKST>U"VW RHKSX>U"VW 2. Kiểm tra bài củ:OYPQ Z#L$$7-M$$C<$:$-, [9NC$6%$J; !895$:$-,& 3. Nội dung bài mới: &\]-CDOPQ$/   + , ( -  .$/ ( 0 ( .# ( $ ( -#  $1  $-, # (    ( ? 5   ,  , (   0  K& &>^# + .$   _ ( & HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1. GVN`AK$a$!NJK S=.^?5#A& !$b ^A5cJKS= GVG*N69$8$U^A 5c& >^A5c Bài tập 83 (sgk) QO-:d$.$,e$Q Q\f Q\f NQ ?Q\f XJK [00fZ :$$589b T& $c$ge$ X& $c$g-,b& [& c$ge$- -,b h& c$g-,b ^%  ic& O\9K9hQ Hoạt động 2 GVj#$5 JKS.& \*D-$E$6& GVHNk$-l$:$& Vl$:$ GVHNk$ 9^#& )TX[h5$:$-,^D:Z >^A5c GV>mTnoXpo[Goh^ D:Z9$nppGGnZ >^A5c GVnpG$# D.6:%5$:$ -,Z hE-E q<-  9^#& Bài tập 82 (sgk) TX[h5$:$-,& TnX   p hG[ [$8 $ [ npG5$:$-,& TX[h5$:$-, ^ BA r r =  s r r === DC >b QOcgcHAEGDHFCGEBF ∆=∆=∆=∆ ^npopGoGon #npG5$:$$& t].$9 HAEEBF ∆=∆  rr HE =⇒ # Q rr OS r   EEFEH +−=    ssSQ rr OS =−=+−= HE :$$npGb  s r = E #5 $:$-,& 4. Củng cố: )GV$6$"59$$8 $895$:$-,& )$W59JKu5 Y&h]Nv )IJK5!.;$8u$*^$_w 90$x,JKm0;0s )>;,JK$_&
- Xem thêm -

Xem thêm: HINH8 TIET23(THEO CHUAN), HINH8 TIET23(THEO CHUAN),

Hình ảnh liên quan

* Học sinh: Ôn tập định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết tứ giác là hình vuông. - HINH8 TIET23(THEO CHUAN)

c.

sinh: Ôn tập định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết tứ giác là hình vuông Xem tại trang 1 của tài liệu.
GV: Hướng dẫn hs vẽ hình. HS: Vẽ hình - HINH8 TIET23(THEO CHUAN)

ng.

dẫn hs vẽ hình. HS: Vẽ hình Xem tại trang 2 của tài liệu.
GV: EFGH thêm điều kiện gì để là hình vuông? - HINH8 TIET23(THEO CHUAN)

th.

êm điều kiện gì để là hình vuông? Xem tại trang 2 của tài liệu.