0

Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

29 1,022 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

Tr­êng THCS Gi¶ng Vâ Gi¸o viªn d¹y: Vò Minh NguyÖt Víi “ th­íc ph©n gi¸c “ ta cã thÓ t×m ®­îc t©m cña mét vËt h×nh trßn O C B A 2 1 2 1 Chứng minh: +/ AB, AC là hai tiếp tuyến tại B và C của (O) => AB OB ; AC OC ( T/c tiếp tuyến) AB = AC Â1 = Â2 Ô1 = Ô2 Hãy kể tên : - Các đoạn thẳng bằng nhau - Các góc bằng nhau AB, AC thứ tự là các tiếp tuyến tại B và C của AB, AC thứ tự là các tiếp tuyến tại B và C của (O) (hình bên) (O) (hình bên) Bài toán: ?1 Bài toán: ?1 +/ AOB = AOC (ch - cgv) E F D I C B A D, E, F n»m trªn (I) KL KL ∆ ABC. AI, BI, CI lµ ph©n gi¸c c¸c gãc cña ∆ ABC. ID ⊥ BC ; IE ⊥ AC; IF ⊥ ABGT Đường tròn néi tiếp tam giác Tam giác ngo iạ tiếp đường tròn Bµi to¸n: ?3 Bµi to¸n: ?3 2. ®­êng trßn néi tiÕp tam gi¸c Kh¸i niÖm: (SGK/ tr114 -115) +/ §­êng trßn tiÕp xóc víi ba c¹nh cña mét tam gi¸c gäi lµ ®­ êng trßn néi tiÕp tam gi¸c, cßn tam gi¸c gäi lµ ngo¹i tiÕp ®­êng trßn. +/ T©m cña ®­êng trßn néi tiÕp tam gi¸c lµ giao ®iÓm cña c¸c ®­êng ph©n gi¸c c¸c gãc trong cña tam gi¸c E F D I C B Đường tròn néi tiếp tam giác Tam giác ngọai tiếp đường tròn A b E F D I C B A x y z I A B M P N K C Đường tròn bàng tiếp tam giác Kh¸i niÖm: (SGK/ tr 115) +/ §­êng trßn tiÕp xóc víi mét c¹nh cña mét tam gi¸c vµ phÇn kÐo dµi cña hai c¹nh kia gäi lµ ®­êng trßn bµng tiÕp tam gi¸c +/ T©m cña ®­êng trßn bµng tiÕp tam gi¸c lµ giao ®iÓm cña hai ®­ êng ph©n gi¸c gãc ngoµi vµ ®­ êng ph©n gi¸c trong cña tam gi¸c 3. ®­êng trßn bµng tiÕp tam gi¸c A B M P N K C Đường tròn bàng tiếp tam giác A B C O 1 O 3 O 2 [...]... tìm được tâm của một vật hình tròn Bài toán: ?1 B AB, AC thứ tự là các tiếp tuyến tại B và C của (O) (hình bên) Hãy kể tên các đoạn thẳng bằng nhau và tên các góc bằng nhau trong hình A 1 1 2 2 Chứng minh: C +/ AB, AC là hai tiếp tuyến tại B và C của (O) => AB OB ; AC OC ( T/c tiếp tuyến) +/ AOB = AOC (ch - cgv) AB = AC Â1 = Â2 => AO là phân giác của BAC Ô1 = Ô2 => OA là phân giác của BOC O khoanh... tập Các kiến thức trọng tâm của bài B 1) Định lí hai tiếp tuyến cắt nhau: A 1 1 2 2 AB, AC là tiếp tuyến của (O) tại B, C => AB = AC Â1 = Â2 ; Ô1 = Ô2 O C A 2) Đường tròn nội tiếp tam giác I F B +/ Khái niệm: +/ Cách xác định tâm E C D A 3) Đường tròn bàng tiếp tam giác B M C N P K +/ Khái niệm: +/ Cách xác định tâm Điền vào chỗ trống một cách thích hợp Câu 1: Cho ( I ) nội tiếp ABC như hình vẽ Biết... A IA F B E O C C D A Câu 3: Cho (K) bàng tiếp trong góc A của ABC như hình vẽ Cho AN = 7,7 cm thì chu vi của ABC bằng B M C N P K A ng trũn nội tip tam giỏc AB, AC là tiếp tuyến tại B và C của (O) (hình bên) E Hãy kể tên : *Các đoạn thẳng bằng nhau *Các góc bằng nhau F B I D Tam giỏc ni tip ng trũn C O B B A C C Với thước phân giác ta có thể tìm được tâm của một vật hình tròn A ABC BK, CK là phân... Ô2 => OA là phân giác của BOC O khoanh tròn vào phương án đúng B Câu 1: Cho hình vẽ với tiếp tuyến AB, AC tại B và C của (O, R) và OA = 2R thì BAC bằng:A A 300 B 450 C 600 D 750 Câu 2: Cho ( I ) nội tiếp ABC như hình vẽ Biết AF = 5,5 ; BD = 4; EC = 6 thì chu vi ABC bằng: A 15,5 B 21 C 31 Câu 3: Cho (K) bàng tiếp của ABC như hình vẽ Cho AB = 7,5 ; AC = 10 ; BC = 6,5 thì độ dài AN bằng: A 12 B 15 C 24 . AB, AC là hai tiếp tuyến tại B và C của (O) => AB OB ; AC OC ( T/c tiếp tuyến) AB = AC Â1 = Â2 Ô1 = Ô2 Hãy kể tên : - Các đoạn thẳng bằng nhau - Các. thẳng bằng nhau - Các góc bằng nhau AB, AC thứ tự là các tiếp tuyến tại B và C của AB, AC thứ tự là các tiếp tuyến tại B và C của (O) (hình bên) (O) (hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau,

Hình ảnh liên quan

(O) (hình bên) - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

hình b.

ên) Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 1: Cho (I) nội tiếp ∆ABC như hình vẽ. Biết AF = 5,5 ; BD = 4; EC = 6  - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

u.

1: Cho (I) nội tiếp ∆ABC như hình vẽ. Biết AF = 5,5 ; BD = 4; EC = 6 Xem tại trang 22 của tài liệu.
và C của (O) (hình bên) - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

v.

à C của (O) (hình bên) Xem tại trang 23 của tài liệu.
(O) (hình bên) - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

hình b.

ên) Xem tại trang 27 của tài liệu.
trong hình . - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

trong.

hình Xem tại trang 27 của tài liệu.
Câu 1: Cho hình vẽ với tiếp tuyến AB, AC - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

u.

1: Cho hình vẽ với tiếp tuyến AB, AC Xem tại trang 28 của tài liệu.

Từ khóa liên quan