0

THỜI GIÁ TIỀN TỆ & MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

17 623 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:23

9/2/2012 1 CHƯƠNG 3. THỜI GIÁ TIỀN TỆ & HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN Created by Phuong Tran Nội dung chương  Thời giá của một số tiềnThời giá của một dòng tiền  Lãi suất danh nghĩa & Lãi suất hiệu dụng  hình chiết khấu dòng tiền  Kỹ thuật xác định thời giá tiền tệ bằng Excel 9/2/2012 2 Thời giá của một số tiềnGiá trị tương lai của một số tiền (future value)  Giá trị tương lai của một số tiềngiá trị ở thời điểm tương lai của số tiền đó.  Giá trị tương lai = Giá trị hiện tại + Tiền lãi  Phương pháp tính tiền lãi:  Lãi đơn (simple interest): là số tiền lãi chỉ tính trên số tiền gốc mà không tính trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra.  Lãi kép (compound interest): là số tiền lãi không chỉ tính trên số tiền gốc mà còn tính trên số tiền lãi do tiền gốc sinh ra. Thời giá của một số tiền  Lãi đơn Trong đó: PV : số tiền gốc r : lãi suất của kỳ hạn tính lãi n : số kỳ hạn tính lãi FV n : giá trị tương lai của số tiền PV ở thời điểm n nào đó của kỳ hạn lãi. Ví dụ: Giả sử bạn ký gửi $10.000 vào tài khoản định kỳ và được trả lãi suất 10%/năm. Hỏi sau 3 năm số tiền gốc và lãi bạn thu về là bao nhiêu nếu ngân hàng trả lãi đơn? --- Tiền gốc và lãi thu được: 9/2/2012 3 Thời giá của một số tiền  Lãi kép Ví dụ: Tương tự như ví dụ trên nhưng ở đây ngân hàng trả lãi kép? Hiện tại 1 2 3 $10.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 100 1.000 100 100 13.310 1.000 1.000 100 1.000 10 Thời giá của một số tiềnGiá trị hiện tại của một số tiền (present value)  Giá trị hiện tại hay hiện giá của một số tiền trong tương lai là giá trị quy về thời điểm hiện tại của số tiền tương lai đó.  Ví dụ: Bạn muốn có một số tiền $14.690 trong 5 năm tới, biết rằng ngân hàng trả lãi suất 8%/năm và tính lãi kép hàng năm. Hỏi bây giờ bạn phải gửi ngân hàng bao nhiêu tiền để sau 5 năm số tiền bạn thu về cả gốc và lãi bằng $14.690 như hoạch định? --- Hiện giá của số tiền $14.690: Hoặc hoặc Tra PVIF(r,n) trong Table C (Phụ lục 1) 9/2/2012 4 Thời giá của một số tiền  Xác định yếu tố lãi suất Một người mượn bạn một số tiền $100.000 và hứa sẽ trả cho bạn $150.000 vào cuối năm thứ 5. Giả sử lãi suất mong đợi của bạn là 14%/năm. Trong trường hợp này, bạn có nên cho mượn số tiền $100.000 đó hay không? Tại sao? --- Thời giá của một số tiền  Xác định yếu tố kỳ hạn Giả sử bây giờ bạn bỏ ra $100.000 để mua chứng khoán nợ với lãi suất 8,45%/năm. Sau một khoảng thời gian bao lâu bạn sẽ nhận được cả gốc và lãi là $150.000? --- 9/2/2012 5 Thời giá của một dòng tiềnDòng tiền hay ngân lưu là một chuỗi các khoản thu nhập hoặc chi trả (CF t ) xảy ra qua một số thời kỳ nhất định. Ví dụ: thu nhập cổ tức hàng năm, lợi nhuận hàng năm của DN Dòng tiền Dòng tiền đều (annuity) Dòng tiền không đều (uneven or mixed cash flows) Dòng tiền đều thông thường (ordinary annuity) Dòng tiền đều đầu kỳ (annuity due) Dòng tiền đều vô hạn (perpetuity) Loại dòng tiền Thời gian 0 1 2 3 4 … n-1 n … Dòng tiền đều cuối kỳ 100 100 100 100 … 100 100 Dòng tiền đều đầu kỳ 100 100 100 100 100 … 100 Dòng tiền đều vô hạn 100 100 100 100 … 100 100 … Dòng tiền không đều -1000 100 120 50 -80 … 500 900 Dòng tiền tổng quát CF 0 CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 … CF n-1 CF n … Thời giá của một dòng tiền 9/2/2012 6 Thời giá của một dòng tiềnThời giá của dòng tiền đều Gọi: PVA 0 : giá trị hiện tại hay hiện giá của dòng tiền đều. FVA n : giá trị tương lai của dòng tiền đều tại thời điểm n. r : lãi suất của mỗi thời kỳ. C : khoản tiền thu nhập hoặc chi trả xảy ra qua mỗi thời kỳ. Tập hợp các khoản tiền C bằng nhau xảy ra qua n thời kỳ hình thành nên dòng tiền đều. Thời giá của dòng tiền đều Giá trị tương lai của dòng tiền đều Giá trị hiện tại của dòng tiền đều Thời giá của một dòng tiềnGiá trị tương lai của dòng tiền đều 0 1 2 3 … n-1 n C C C … C C C(1+r) 1 … C(1+r) n-3 C(1+r) n-2 C(1+r) n-1 9/2/2012 7 Thời giá của một dòng tiềnGiá trị tương lai của dòng tiền đều 0 1 2 3 … n-1 n C C C … C C CxFVIF(r,n-1) … CxFVIF(r,3) CxFVIF(r,2) CxFVIF(r,1) ),( nrFVIFACFVA n ×= Tra Table A (Phụ lục 1) Tra Table B (Phụ lục 1) Thời giá của một dòng tiền  Ví dụ: Giả sử hàng năm bạn trích thu nhập của mình gửi vào tài khoản ở ngân hàng một số tiền là $1.000. Ngân hàng trả lãi suất là 10%/năm. Hỏi sau 3 năm bạn có được số tiền là bao nhiêu? --- Số tiền sau 3 năm là: Hoặc Back 9/2/2012 8 Thời giá của một dòng tiềnGiá trị hiện tại của dòng tiền đều 0 1 2 3 … n-1 n C C C … C C C(1+r) -1 … C(1+r) -3 C(1+r) -2 C(1+r) -(n-1) C(1+r) -n Thời giá của một dòng tiềnGiá trị hiện tại của dòng tiền đều 0 1 2 3 … n-1 n C C C … C C CxPVIF(r,1) … CxPVIF(r,3) CxPVIF(r,2) CxPVIF(r,n-1) CxPVIF(r,n) 9/2/2012 9 Thời giá của một dòng tiền  Ví dụ: Giả sử hàng năm bạn trích thu nhập của mình gửi vào tài khoản ở ngân hàng một số tiền là $10.000. Ngân hàng trả lãi suất là 10%/năm. Hỏi toàn bộ số tiền bạn gửi sau 3 năm đáng giá bao nhiêu ở thời điểm hiện tại? --- Hiện giá toàn bộ số tiền bạn gửi sau 3 năm là: Hoặc Thời giá của một dòng tiềnGiá trị hiện tại của dòng tiền đều vô hạn Khi thì Vậy, hiện giá của dòng tiền đều vô hạn sẽ là: Ví dụ: Giả sử bạn mua cổ phiếu ưu đãi của công ty A có mệnh giá $10.000. Hàng năm công ty trả cổ tức ưu đãi cho bạn 12% tính trên mệnh giá. Giả sử công ty tồn tại mãi mãi và trả cổ tức đều đặn. Chi phí cơ hội của vốn bạn đầu tư vào công ty là 15%. Hỏi hiện giá thu nhập cổ tức của bạn là bao nhiêu? --- Dòng tiền thu nhập cổ tức của bạn là dòng tiền đều vô hạn (vì công ty tồn tại mãi mãi và trả cổ tức đều đặn). Vậy, hiện giá dòng tiền thu nhập từ cổ tức của bạn là: 9/2/2012 10 Thời giá của một dòng tiền  Xác định yếu tố lãi suất Ông A muốn có số tiền là $31.750 cho con ông ta học đại học trong 5 năm tới. Ông dùng thu nhập từ tiền cho thuê nhà hàng năm là $5.000 để gửi vào tài khoản tiền gửi được trả lãi kép hàng năm. Hỏi ông A mong muốn ngân hàng trả lãi bao nhiêu để sau 5 năm ông có được số tiền như hoạch định? --- Thời giá của một dòng tiền  Xác định yếu tố kỳ hạn Ông B muốn có số tiền là $31.750 cho con ông ta học đại học. Ông dùng thu nhập từ tiền cho thuê nhà hàng năm là $5.000 để gửi vào tài khoản tiền gửi được trả lãi kép hàng năm. Hỏi ông B phải gửi bao nhiêu năm để có được số tiền như hoạch định biết rằng ngân hàng trả lãi 12%/năm? ---
- Xem thêm -

Xem thêm: THỜI GIÁ TIỀN TỆ & MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN,

Hình ảnh liên quan

Nội dung chương - THỜI GIÁ TIỀN TỆ & MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

i.

dung chương Xem tại trang 1 của tài liệu.
THỜI GIÁ TIỀN TỆ & MÔ HÌNH - THỜI GIÁ TIỀN TỆ & MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

amp.

; MÔ HÌNH Xem tại trang 1 của tài liệu.
Thời giá của một dòng tiền - THỜI GIÁ TIỀN TỆ & MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

h.

ời giá của một dòng tiền Xem tại trang 6 của tài liệu.
hình thành nên dòng tiền đều. - THỜI GIÁ TIỀN TỆ & MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

hình th.

ành nên dòng tiền đều Xem tại trang 6 của tài liệu.
Dựa vào số tiền hàng năm phải trả được xác định như trên, bảng theo dõi n ợvay trảgópđược thiết lập nhưsau: - THỜI GIÁ TIỀN TỆ & MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

a.

vào số tiền hàng năm phải trả được xác định như trên, bảng theo dõi n ợvay trảgópđược thiết lập nhưsau: Xem tại trang 11 của tài liệu.
Xác định số tiền qua từng thời kỳ - THỜI GIÁ TIỀN TỆ & MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

c.

định số tiền qua từng thời kỳ Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bi ểu thức toán học mô hình DCF (discounted cash - THỜI GIÁ TIỀN TỆ & MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

i.

ểu thức toán học mô hình DCF (discounted cash Xem tại trang 16 của tài liệu.
Ph ạm vi ứng dụng mô hình DCF - THỜI GIÁ TIỀN TỆ & MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

h.

ạm vi ứng dụng mô hình DCF Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan