0

Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp

18 368 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:23

9/3/2012 1 Created by Phuong Tran 1 1. Giới thiệu chung 2. Đọc và hiểu các báo cáo tài chính 3. Phân tích các BCTC của doanh nghiệpPhân tích các tỷ số tài chínhPhân tích so sánh  Phân tích Du Pont  Sử dụng và hạn chế của phân tích BCTC 2 9/3/2012 2  Nắm được nội dung & kết cấu của 1 BCTC;  Hiểu được nội dung & ý nghĩa của các phương pháp phân tích BCTC;  Hiểu được các kỹ thuật phân tích BCTC;  Ứng dụng các kỹ thuật phân tích BCTC vào thực tiễn. 3  Khái niệm: Phân tích các BCTC là quá trình sử dụng các BCTC của DN để phân tích & đánh giá tình hình tài chính của DN.  Mục đích: Tạo cơ sở để đưa ra các quyết định hợp lý.  Đối tượng cần phân tích BCTC: ◦ Bản thân DN ◦ Các tổ chức bên ngoài:  Nhà cho vay (ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính…)  Nhà đầu tư (công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư…)  Các cơ quan nhà nước (cơ quan thuế, chủ quản…) 4 9/3/2012 3  Báo cáo tài chính (BCTC) là gì? BCTC Bảng cân đối kế toán Báo cáo KQKD BC lưu chuyển tiền tệ BC thuyết minh BCTC Balance Sheet Income Statement Profit and Loss Account Statement of Cash Flows Notes to Financial Statement 5  Đọc & Hiểu nội dung Bảng cân đối kế toán ◦ Khái niệm: Bảng cân đối kế toán là bảng báo cáo tình hình tài sản và nguồn vốn của DN ở một thời điểm nào đó. ◦ Thời điểm báo cáo: cuối quý hoặc cuối năm ◦ Nguyên tắc:  Nguyên tắc cân bằng:  Tính thanh khoản của tài sản giảm dần: tài sản có tính thanh khoản cao sẽ được báo cáo trước  Nguồn vốn nào đến hạn trước sẽ được báo cáo trước Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu 6 9/3/2012 4  Đọc & Hiểu nội dung Bảng cân đối kế toán ◦ Kết cấu bảng cân đối kế toán 7  Đọc & Hiểu nội dung Báo cáo Kết quả kinh doanh ◦ Khái niệm: BCKQKD là báo cáo tình hình thu nhập, chi phí và lợi nhuận của DN qua một thời kỳ nào đó. ◦ Thời kỳ báo cáo: tháng, quý, hoặc năm ◦ Nguyên tắc: Lãi/lỗ = Doanh thu/Thu nhập – Chi phí phù hợp ở từng loại hoạt động 8 9/3/2012 5  Đọc & Hiểu nội dung Báo cáo Kết quả kinh doanh 9  Đọc & Hiểu nội dung Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (đọc thêm) BC Lưu chuyển tiền tệ Số dư tiền mặt đầu kỳ Dòng tiền thu vào, chi ra Số dư tiền mặt cuối kỳ 10 9/3/2012 6 11  Tỷ số thanh khoản đo lường khả năng thanh toán của công ty.  Tỷ số hiệu quả hoạt động đo lường mức độ hoạt động liên quan đến tài sản của công ty.  Tỷ số quản lý nợ cho thấy việc sử dụng nợ của công ty ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động KD.  Tỷ số khả năng sinh lợi biểu hiện khả năng tạo lãi của tài sản và vốn chủ sở hữu.  Tỷ số tăng trưởng cho thấy triển vọng phát triển của công ty trong dài hạn.  Tỷ số giá trị thị trường cho thấy công ty được các nhà đầu tư đánh giá như thế nào. 12 9/3/2012 7 Tỷ số thanh khoản hiện thời (current ratio) 13 Tỷ số thanh khoản nhanh (quick ratio hay acid test ratio) 14 9/3/2012 8 Tỷ số hoạt động tồn kho 15 Kỳ thu tiền bình quân 16 9/3/2012 9 Vòng quay tài sản lưu động (Current assets turnover) 17 Vòng quay tài sản cố định (Fixed assets turnover ) 18 9/3/2012 10 Vòng quay tổng tài sản (Total assets turnover) 19 Tỷ số nợ trên tổng tài sản (Gearing) 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp,

Hình ảnh liên quan

Khó đánh giá tình hình tài chính khi vài tỷ số tốt và vài tỷsốxấu. - Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp

h.

ó đánh giá tình hình tài chính khi vài tỷ số tốt và vài tỷsốxấu Xem tại trang 18 của tài liệu.