0

Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

50 239 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Bµi So¹n To¸n 2 Gi¸o viªn :NguyÔn Quan Vò Tiết 51: LuyÖn TËp I. Mục tiêu - Thuộc bảng 11 trừ đi một số .Biết thực hiện phép trừ dạng 51 – 15. - Biết tìm số hạng của một tổng. - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31- 5. ( HS khá, giỏi ) 2Kỹ năng: Học thuộc bảng 11 trừ đi một số .Thực hiện được phép trừ dạng 51 – 15. - Tìm được số hạng của một tổng. - Giải được bài toán có một phép trừ dạng 31- 5. 3Thái độ: Tính toán nhanh, chính xác. II. Chuẩn bị - GV: Đồ dùng phục vụ trò chơi - HS: Vở bài tập. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của HS Điều chỉnh 1.HĐ Khởi động (1’) - Bài cũ (3’) 51 - 15 - Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: 81 và 44 51 và 25 91 và 9 - GV nhận xét. - Bài mới Giới thiệu: (1’) - GV giới thiệu ngắn gọn rồi ghi tên lên bảng v2. Hoạt động 1: Tthực hành.( 26’)  Thuộc bảng 11 trừ đi một số .Biết thực hiện phép trừ dạng 51 – 15.Biết tìm số hạng của một tổng.Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31- 5.  Cá nhân,nhóm,lớp. Bài 1: - Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả - HS làm bài sau đó nối tiếp nhau (theo bài hoặc theo tổ) đọc kết quả từng phép tính Bài 2: ( Bảng cài)(2 cột đầu) - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Khi đặt tính phải chú ý điều gì? ( Phải chú ý sao cho đơn vị viết thẳng - Hát - HS thực hiện. - HS nhận xét. - Lắng nghe - Lắng nghe - HS thực hiện - HS nêu 1 Ngày dạy: … Bµi So¹n To¸n 2 Gi¸o viªn :NguyÔn Quan Vò cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục) Yêu cầu HS nêu rõ cách đặt tính và thực hiện các phép tính sau: 71 – 9; 51 – 35; - Nhận xét Bài 3: VBT(bài a,b) - Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc về tìm số hạng trong 1 tổng rồi cho các em làm bài.( Muốn tìm 1 số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia). Bài 4: Yêu cầu 1 HS đọc đề bài, gọi 1 HS lên bảng tóm tắt Tóm tắt Có : 51 kg Bán đi : 26 kg Còn lại : . . .kg ? Yêu cầu HS trình bày bài giải vào Vở rồi gọi 1 HS đọc chữa. Bài giải Số kilôgam táo còn lại là: 51 – 26 = 25 ( kg) Đáp số: 25 kg - Nhận xét và cho điểm HS HĐ tổng kết: :( 4’ ) - Củng cố bảng 11 trừ đi một số - GV nhận xét, tuyên dương - Chuẩn bị: 12 – 8 - Đặt tính rồi tính - Làm bài - Lắng nghe. -HS làm - HS nêu - HS đọc đề - Tóm tắt - Trả lời - Làm vào vở, sửa. - Thi đua đọc - Lắng nghe. - Ghi nhớ. HS yếu làm câu a - HS khá giỏi thêm câu c 2 Bµi So¹n To¸n 2 Gi¸o viªn :NguyÔn Quan Vò Tiết 52 : 12 trõ ®i mét sè : 12 - 8 I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 – 8, lập được 12 trừ đi một số. - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 12-8. 2.Kỹ năng: Thực hiện được phép trừ dạng 12 – 8, lập được 12 trừ đi một số. - Giải được bài toán có một phép trừ dạng 12-8. 3.Thái độ :Giáo dục HS yêu thích học môn Toán. II. Chuẩn bị - GV: Bộ thực hành Toán: Que tính - HS: Vở, bảng cài, que tính. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của HS Điều chỉnh 1. HĐKhởi động (1’) - Bài cũ (3’) Luyện tập. - Đặt tính rồi tính: 41 – 25 51 – 35 81 – 48 38 + 47 - GV nhận xét. - Bài mới Giới thiệu: (1’) 2 Hoạt động 1: Phép trừ 12 – 8 (7’)  Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 – 8, lập được 12 trừ đi một số.  Cá nhân , lớp. Bước 1 : Nêu vấn đề. - Có 12 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính? - Muốn biết còn bao nhiêu que tính ta làm thế nào? - Viết lên bảng: 12 – 8 Bước 2: Đi tìm kết quả - Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả và thông báo lại. (12 que tính, bớt 8 que tính, còn lại 4 que tính.) Yêu cầu HS nêu cách bớt ( Đầu tiên bớt 2 que tính. Sau đó tháo bỏ que tính và bớt đi 6 que nữa (vì 2 + 6 = 8). Vậy còn lại 4 que tính ) - 12 que tính bớt 8 que tính còn lại mấy - Hát - HS thực hiện. - HS nhận xét. - Lắng nghe - Nghe và nhắc lại bài toán - Thực hiện - Thao tác trên que tính. - Nêu kết quả. 3 Ngày dạy: … Bµi So¹n To¸n 2 Gi¸o viªn :NguyÔn Quan Vò que tính? - Vậy 12 trừ 8 bằng bao nhiêu? Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính. - Yêu cầu một vài HS khác nhắc lại. * Lập bảng công thức: 12 trừ đi một số (5’) - Cho HS sử dụng que tính tìm kết quả các phép tính trong phần bài học. Yêu cầu HS thông báo kết quả và ghi lên bảng. - Xóa dần bảng công thức 12 trừ đi một số cho HS học thuộc. 4 Hoạt động 2: Luyện tập – Thực hành ( 15’)  Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 12-8.  Cá nhân,lớp Bài 1: - Yêu cầu HS tự nhẩm và nêu kết quả phần a - Gọi HS đọc chữa bài - Yêu cầu HS giải thích vì sao kết quả 3+9 và 9+3 bằng nhau - Yêu cầu giải thích vì sao khi biết 9 + 3 = 12 có thể ghi ngay kết quả của 12 – 3 và 12 – 9 mà không cần tính - Yêu cầu HS làm tiếp phần b Yêu cầu giải thích vì sao 12–2– 7 có kết quả bằng 12 – 9 ( Vì 12 = 12 và 9 = 2 + 7 ) - Nhận xét và ghi điểm HS Bài 2: - Yêu cầu HS làm bảng cài. - GV nhận xét. Bài 4: Gọi 1 HS đọc đề bài ,tóm tắt và giải, cả lớp làm bài vào Vở. 5. HĐ tổng kết :(3’) YC HS đọc lại bảng công thức 12 trừ đi một số.Nhận xét tiết học Dặn dò HS về nhà học thuộc bảng công thức trong bài. - Trả lời - Thực hiện. - Thao tác trên que tính, tìm kết quả. - Học thuộc lòng bảng công thức 12 trừ đi một số. - HS thực hiện - Giải thích. -Nêu - HS làm bảng cài - HS nhận xét. - Đọc đề - HS tóm tắt, giải vào vở. Sửa bài. - HS đọc. - Lắng nghe - Ghi nhớ. HS khá,giỏi. 4 Bµi So¹n To¸n 2 Gi¸o viªn :NguyÔn Quan Vò Tiết 53 : 32 – 8 I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 32 - 8 - Biết giải bài toán có một phép trrừ dạng 32 – 8 - Biết tìm số hạng của một tổng . 2Kỹ năng: Thực hiện được phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 32 - 8 -Giải được bài toán có một phép trrừ dạng 32 – 8. -Tìm được số hạng của một tổng 3 Thái độ:Yêu thích môn học Toán II. Chuẩn bị - GV: Bộ thực hành toán. Que tính - HS: Vở, bảng con. Que tính III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của HS Điều chỉnh v 1.HĐ Khởi động (1’) - Bài cũ (3’) 12 - 8 - Gọi HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng công thức 12 trừ đi một số. - Nhận xét và ghi điểm HS - Bài mới Giới thiệu: (1’) v2. Hoạt động 1: Phép trừ 32 – 8. ( 10’)  Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 32 – 8.  Lớp,cá nhân,nhóm 2. Bước 1: Nêu vấn đề - Nêu: Có 32 que tính, bớt đi 8 qua tính. Hỏi còn bao nhiêu que tính? - Để biết còn lại bao nhiêu que tính chúng ta phải làm như thế nào? - Viết lên bảng 32 – 8 Bước 2: Đi tìm kết quả - Yêu cầu 2 em ngồi cạnh nhau thảo luận, tìm cách bớt đi 8 que tính và nêu số que còn lại. - Gọi 1 HS lên bảng đặt tính. Sau đó yêu cầu nói rõ cách đặt tính, cách thực hiện phép tính,nêu lại cách tính. v 3.Hoạt động 2: Thực hành ( 17’) - Hát - HS đọc, - Nhận xét. - Lắng nghe - Nghe và nhắc lại đề toán - Trả lời - Thảo luận theo cặp. - Thao tác trên que tính - Trả lời 5 Ngày dạy: … Bµi So¹n To¸n 2 Gi¸o viªn :NguyÔn Quan Vò  Biết giải bài toán có một phép trrừ dạng 32 – 8.Biết tìm số hạng của một tổng .  Cá nhân, Bài 1:Bảng cài (1 cột) - Yêu cầu HS làm bài.Gọi 3 HS lên bảng làm bài. - Nêu cách thực hiện phép tính: 52 – 9, 82 – 4 , 22–3 - Nhận xét và cho điểm HS Bài 2: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài. - Để tính được hiệu ta làm như thế nào? (Ta lấy số bị trừ, trừ đi số trừ ) - Yêu cầu HS làm bài. 3 HS làm trên bảng lớp. _ 72 _ 42 _ 62 7 6 8 65 36 54 - Gọi HS nhận xét bài của bạn trên bảng - Nhận xét và cho điểm Bài 3: - Gọi 1 HS đọc đề bài Cho đi nghĩa là thế nào? ( Nghĩa là bớt đi, trừ đi ) - Yêu cầu HS tự ghi tóm tắt và giải. - Tóm tắt : Có : 22 nhãn vở Cho đi : 9 nhãn vở Còn lại: ………. nhãn vở? Bài giải Số nhãn vở Hòa còn lại là: 22 – 9 = 13 (nhãn vở) Đáp số: 13 nhãn vở Bài 4: - Gọi 2 HS đọc yêu cầu của bài - x là gì trong các phép tính? 4. HĐ tổng kết:(3’) - Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 32 – 8. - Nhận xét và tổng kết giờ học. HS thực hiện - Lắng nghe - Đọc đề bài. - Trả lời - Làm bài - Nhận xét - lắng nghe - Đọc đề bài. - HS thực hiện. -HS tóm tắt, giải vào vở HS làm bảng con - HS nêu - Trả lời - HS nêu. - Làm bài - Lắng nghe HS TB ,yếu làm câu a,b 6 Bµi So¹n To¸n 2 Gi¸o viªn :NguyÔn Quan Vò Tiết 54: 52 - 28 I. Mục tiêu 1Kiến thức: - Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 52 – 28 - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52 – 28. 2Kỹ năng: Thực hiện được phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 52 – 28 - Giải được bài toán có một phép trừ dạng 52 – 28. 3Thái độ: Yêu thích môn Toán. II. Chuẩn bị - GV: Bộ số: Que tính. Bảng phụ. - HS: Que tính, vở, bảng cài. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của HS Điều chỉnh 1.HĐ Khởi động (1’) - Bài cũ (3’) 32 - 8 - Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau: - Nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính 22 – 7 - Nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính 82 – 9 - Nhận xét và ghi điểm HS - Bài mới Giới thiệu: (1’) v 2.Hoạt động 1: Phép trừ 52 – 28 ( 10’)  Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 52 – 28.  Lớp,cá nhân. Bước 1: Nêu vấn đề - Có 52 que tính. Bớt đi 28 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính? - Để biết còn lại bao nhiêu que tính tả phải làm thế nào? - Viết lên bảng: 52 – 28 Bước 2: Đi tìm kết quả - Yêu cầu HS lấy ra 5 bó 1 chục và 2 que tính rời. Sau đó tìm cách lấy bớt đi 28 que tính và thông báo kết quả. - Còn lại bao nhiêu que tính? - Đặt tính,nêu cách tính - Hát - HS đặt tính và tính - HS đặt tính và tính - Lắng nghe - Nghe và nhắc lại bài toán. - Trả lời - Thao tác trên que tính - Trả lời - Thực hiện 7 Ngày dạy: … Bµi So¹n To¸n 2 Gi¸o viªn :NguyÔn Quan Vò v3. Hoạt động 2: Thực hành ( 17’)  Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52 – 28.  Lớp,cá nhân. Bài 1(5 phép tính) - Yêu cầu HS làm bảng cài . - Yêu cầu nêu cách thực hiện các phép tính 62 – 19; 22 – 9; 82 – 77… - GV nhận xét. Bài 2:VBT - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài. - Muốn tính hiệu ta làm như thế nào? ( Lấy số bị trừ trừ đi số trừ ) - Yêu cầu HS làm bài: HS lên bảng làm bài. Yêu cầu HS lên bảng nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính. Bài 3: - Gọi 1 HS đọc đề bài. - Bài toán cho biết gì?(Đội hai trồng 92 cây, đội một trồng ít hơn 38 cây.) - Bài toán hỏi gì? ( Số cây đội một trồng.) - Bài toán thuộc dạng gì? ( Bài toán về ít hơn ) Bài giải Số cây đội một trồng là: 92 – 38 = 54 (cây) Đáp số: 54 cây - GV nhận xét 4. HĐ tổng kết: (3’) - Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 52 – 28 - Nhận xét giờ học - Dặn dò HS về nhà luyện thêm phép trừ có nhớ dạng 32 – 8; đặt rồi tính: 42 – 17; 52 – 38; 72 – 19; 82 – 46. - Chuẩn bị: Luyện tập. - Làm bảng cài - Lắng nghe - HS đọc - Trả lời Làm vào vở - Đọc đề bài - Trả lời - HS nêu, làm vào vở. - Sửa bài - Lắng nghe. -Thực hiện - Lắng nghe - Ghi nhớ. HS TB làm 2 bài 8 Bµi So¹n To¸n 2 Gi¸o viªn :NguyÔn Quan Vò Tiết 55: LUYÖN TËP I. Mục tiêu 1Kiến thức: Thuộc bảng 12 trừ đi một số .Thực hiện được phép trừ dạng 52-28 - Biết tìm số hạng của một tổng . - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52 – 28. 2Kỹ năng: - Tìm được số hạng chưa biết trong một tổng. - Thực hiện được phép trừ dạng 52 – 28. - Giải được bài toán có một phép trừ dạng 52 – 28. - Bài toán trắc nghiệm, 4 lựa chọn. 3Thái độ: Yêu thích môn Toán II. Chuẩn bị - GV: Bảng cài, bộ thực hành Toán. Bảng phụ. Trò chơi. - HS: Vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của HS Điều chỉnh 1.HĐ Khởi động (1’) - Bài cũ (3’) 52 – 28. - Đặt tính rồi tính: 42 – 17; 52 – 38; 72 – 19; 82 – 46. - GV nhận xét. - Bài mới Giới thiệu: (1’)GV giới thiệu bài. v 2. Hoạt động 1: Thực hành, luyện( 26’)  Thực hiện được phép trừ dạng 52- 28.Biết tìm số hạng của một tổng . Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52 – 28.  Cá nhân,lớp. Bài 1: - Yêu cầu HS nhẩm rồi nêu kết quả . - Yêu cầu HS thông báo kết quả nhẩm theo hình thức nối tiếp. - Nhận xét và sửa chữa nếu sai. Bài 2: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài. - Khi đặt tính ta phải chú ý điều gì? ( Viết số sao cho đơn vị thẳng với cột đơn vị, chục thẳng với cột chục.) - Hát - HS thực hiện bảng lớp, bảng con. - Lắng nghe. -Thực hành tính nhẩm. - HS nối tiếp nhau đọc kết quả - HS đọc - Trả lời 9 Ngày dạy: … Bµi So¹n To¸n 2 Gi¸o viªn :NguyÔn Quan Vò - Tính từ đâu tới đâu? ( Tính từ phải sang trái) - Yêu cầu HS làm bài tập vào Vở bài tập. Gọi 3 HS lên bảng làm bài. - Yêu cầu HS nhận xét bài bạn trên bảng. - Nhận xét và ghi điểm HS. Bài 3:câu a,b. - Yêu cầu HS tự làm bài bảng con sau đó yêu cầu một vài HS giải thích cách làm của mình. x + 18 = 52 x = 52 – 18 x = 34 Bài 4: - Gọi 1 HS đọc đề bài và tóm tắt đề - Gọi 1 HS lên làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào Vở. Bài giải Số con gà có là: 42 –18 = 24 (con) Đáp số: 24 con Bài 5: - Vẽ hình lên bảng. - Yêu cầu học sinh đếm các hình tam giác. - Có tất cả bao nhiêu hình tam giác? ( Có tất cả 10 hình tam giác) Yêu cầu HS khoanh vào đáp án đúng D Có 10 hình tam giác 3. HĐ tổng kết:(4’) - Củng cố phép trừ dạng 52-28 - Nhận xét, tuyên dương . - Chuẩn bị: Tìm số bị trừ - Làm bài. - Nhận xét -Tự kiểm tra lại bài của mình. - Làm bài , giải thích. - Nhận xét. - HS đọc đề , tóm tắt - Làm vào vở - Sửa - HS quan sát - Trả lời - Thực hiện. - Lắng nghe - Ghi nhớ HS khá giỏi 10 [...]... con - nhn xột b xung HS yu lm ct 1 v 2 - 2HS qui tc - Lm v - 2 em lm bng ph - nhn xột HS K-G lm luụn cõu c - Nghe -Ghi nh Tit 67 : 65 38 ; 46 17 ; 57- 28 ; 78 - 29 I Mc tiờu: 1 KT: Bit cỏch thc hin phộp tr cú nh trong phm vi 100, Ngy dy: 32 Bài Soạn Toán 2 Giáo viên :Nguyễn Quan Vũ dng 65 8; 46 17; 57 28 ; 78 29 Bit Gii bi toỏn cú dng 1 phộp tr dng trờn 2. KN:Rốn k nng tớnh thc hin phộp tr cú... HS: V, bng con III Cỏc hot ngdy hc ch yu Hot ng ca GV Hot ng ca HS iu chnh 1.H Khi ng (1) - Hỏt - Bi c (3) - t tớnh ri tớnh: - HS thc hin 62 27 32 8 36 + 36 53 + 19 - Nhn xột - Tỡm x x + 24 = 62 27 + x = 82 - GV nhn xột - Lng nghe - Bi mi - Lng nghe Gii thiu: (1) v2 Hot ng 1: Tỡm s b tr ( 10 ) Bit cỏch tỡm s b tr khi bit hiu v s tr Lp Thao tỏc vi dựng trc quan Bi toỏn 1: - Cú 10 ụ vuụng (a ra mnh... HS nờu cỏch tớnh 3 Thc hnh Bi 1: Tớnh (ct 1 ,2, 3) p dng kin thc va hc lm ỳng bi 1, Bit tỡm s hng cha bit ca mt tng Cỏ nhõn,lp 31 Bài Soạn Toán 2 - Yờu cu HS lm bng con 45 9 36 Bi tp 2: Tỡm X(Cõu a,b) - Yờu cu HS nờu qui tc tỡm s hng trong 1 tng HD cỏch lm a, x + 9 = 27 x = 27 - 9 x = 18 - yờu cu HS lm vo v - 3 HS lm vo th nhn xột , cha bi +kt qu: b, x = 28 ; *c, x = 38 C Cngc , dn dũ -H thng ni dung... :Nguyễn Quan Vũ - Nờu yờu kt qu - Nhn xột - HS yu lm 1 ct - 1 HS c yờu cu - Lm bi vo bng con - HS yu lm 2 phộp tớnh u - 1 HS lm vo bng ci - Nhn xột - 1 HS c yờu cu - Lm bi vo bng con - Nhn xột -1HS c -Túm tt v gii toỏn - Nhn xột - Nghe -Lng nghe Ngy dy: 22 Bài Soạn Toán 2 Giáo viên :Nguyễn Quan Vũ Tit 62 : 34 - 8 I Mc tiờu : - Bit thc hin phộp tớnh tr cú nh trong phm vi 100, dng 34 8 - Bit tỡm s hng... HS t thc hin phộp tr dng 34-8 - GV nờu bi toỏn: Cú 34 que tớnh bt i 8 - 2 HS nờu bi toỏn que tớnh Hi cũn bao nhiờu que tớnh? cũn 26 que tớnh 34 - 8 = 26 34 - 34 que tớnh bt i 8 que tớnh cũn bao nhiờu que tớnh ? 8 - 34 tr i 8 cũn bao nhiờu? 26 - GV hng dn vit phộp tớnh theo ct dc - Nờu cỏch t tớnh v thc hin phộp - 2 em nờu tớnh? 2 Thc hnh: Thc hin ỳng phộp tớnh tr cú nh trong phm vi 100, dng 34 8 Bit... bi vo bng 27 Bài Soạn Toán 2 a, x 24 = 34 x = 34 + 24 x = 58 -Hd HS lm nờu kt qu v nhn xột Bi tp 4: gii toỏn - Phõn tớch bi toỏn , túm tt - yờu cu HS lm bi bi gii S mỏy bỏy ca ca hng l: 84- 45 =39 ( mỏy bay) ỏp s : 39 mỏy bay -Chm bi, nhn xột C Cngc , dn dũ -H thng ni dung bi - Nhn xột gi hc -Dn HS hc bi v lm bi Giáo viên :Nguyễn Quan Vũ con - Nhn xột - Nờu kt qu HS Khỏ,G lm thờm cõu b -1HS c -Túm... nhau (theo bn hoc theo t) c kt qu tng phộp tớnh Bi 2: - Gi H S nờu yờu cu ca bi -HS c - Hi: Khi t tớnh phi chỳ ý n iu - Tr li gỡ? (Phi chỳ ý sao cho n v vit 19 Bài Soạn Toán 2 - thng ct vi n v, chc thng ct vi chc.) Yờu cu 2 HS lờn bng lm bi, mi HS lm 2 phộp tớnh C lp lm bi vo V bi tp Yờu cu HS lm rừ cỏch t tớnh v thc hin cỏc phộp tớnh sau: 53 16; 63 29 ; 43 7 Nhn xột v ghi im HS Bi 4: Gi HS c bi Hi:... III Cỏc hot ng dy hc ch yu Hot ng ca GV Hot ng ca iu chnh HS 1.H Khi ng - Hỏt - Bi c : Tỡm s b tr - Gi 2 HS lờn bng thc hin cỏc yờu cu sau: - HS thc hin + HS1: t tớnh v thc hin phộp tớnh: 32 8; 42 18 - Nhn xột + HS 2: Tỡm x: x 14 = 62; x 13 = 30 - Nhn xột v ghi im HS - Bi mi - Lng nghe Gii thiu: v2 Hot ng 1: Phộp tr 13 5 Bit cỏch thc hin phộp tr dng 13 - Lng nghe 5, lp c bng 13 tr i mt s - Nghe... xột, cho im B Bi mi 1 Gii thiu bi 2. Gii thiu cỏc phộp tr.(tng t tit 66) Bit cỏch thc hin phộp tr cú nh trong phm vi 100, dng 65 8; 46 17; 57 28 ; 78 29 Lp - Gii thiu bi Ghi u bi -S dng que tớnh gii thiu tng phộp tr sau ú t tớnh v tớnh kt qu 3 Thc hnh Bi 1: Tớnh(Ct 1 ,2, 3) - Yờu cu HS lm bi vo v - HD HS cỏch t tớnh 95 85 76 98 46 39 49 19 49 46 27 79 Bi tp 2: (ct 1) -Yờu cu nờu ming kt qu - Theo... lm ct 1 v ct 2 1 em c bi - Lm tớnh tr - Lm v,1 em lờn lm trờn bng ph - sa bi - YC ca bi a.S hng cha bit b.S b tr - HS nờu cỏch tỡm -Thc hin trờn bng ci -Lng nghe - Ghi nh : 54 - 18 Ngy dy: 24 Bài Soạn Toán 2 Giáo viên :Nguyễn Quan Vũ I Mc tiờu: 1 KT: Bit thc hin phộp tr cú nh trong phm vi 100.dng 54 18.bit gii toỏn v ớt hn vi cỏc s o kốm theo n v dm.Bit v hỡnh tam giỏc cho sn 3 nh 2. KN:Rốn k nng . 33 -5; 5 3- 15 - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 53 - 15. ( HS khá, giỏi) 2Kỹ năng: Thực hiện được các phép trừ có dạng nhớ: 13 5; 33 – 5; 53 – 15. . Bài cũ (3’) 52 – 28 . - Đặt tính rồi tính: 42 – 17; 52 – 38; 72 – 19; 82 – 46. - GV nhận xét. - Bài mới Giới thiệu: (1’)GV giới thiệu bài. v 2. Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010, Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010,

Hình ảnh liên quan

- Thuộc bảng 11 trừ đi một số.Biết thực hiện phộp trừ dạng 51 –15. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

hu.

ộc bảng 11 trừ đi một số.Biết thực hiện phộp trừ dạng 51 –15 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Học thuộc bảng 11 trừ đi một số.Thực hiện được phộp trừ dạng 51 –15. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

c.

thuộc bảng 11 trừ đi một số.Thực hiện được phộp trừ dạng 51 –15 Xem tại trang 1 của tài liệu.
- HS: Vở, bảng cài, que tớnh. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

b.

ảng cài, que tớnh Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Xúa dần bảng cụng thức 12 trừ đi một số cho HS học thuộc. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

a.

dần bảng cụng thức 12 trừ đi một số cho HS học thuộc Xem tại trang 4 của tài liệu.
- HS: Vở, bảng con. Que tớnh - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

b.

ảng con. Que tớnh Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bài 1:Bảng cài (1 cột) - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

i.

1:Bảng cài (1 cột) Xem tại trang 6 của tài liệu.
- GV: Bộ số: Que tớnh. Bảng phụ. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

s.

ố: Que tớnh. Bảng phụ Xem tại trang 7 của tài liệu.
-Yờu cầu HS làm bảng cài. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

u.

cầu HS làm bảng cài Xem tại trang 8 của tài liệu.
1Kiến thức: Thuộc bảng 12 trừ đi một số.Thực hiện được phộp trừ dạng 52-28 - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

1.

Kiến thức: Thuộc bảng 12 trừ đi một số.Thực hiện được phộp trừ dạng 52-28 Xem tại trang 9 của tài liệu.
-Yờu cầu HS tự làm bài bảng con sau đú yờu cầu một vài HS giải thớch cỏch làm của mỡnh. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

u.

cầu HS tự làm bài bảng con sau đú yờu cầu một vài HS giải thớch cỏch làm của mỡnh Xem tại trang 10 của tài liệu.
-Yờu cầu HS làm bài vào bảng con 3 HS lờn bảng làm bài. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

u.

cầu HS làm bài vào bảng con 3 HS lờn bảng làm bài Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Biết cỏch thực hiện phộp trừ dạng 13 –5, lập được bảng 13 trừ đi một số.  - Biết giải bài toỏn cú một phộp trừ dang 13 – 5 - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

i.

ết cỏch thực hiện phộp trừ dạng 13 –5, lập được bảng 13 trừ đi một số. - Biết giải bài toỏn cú một phộp trừ dang 13 – 5 Xem tại trang 13 của tài liệu.
v Bảng cụng thức 13 trừ đi một số - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

v.

Bảng cụng thức 13 trừ đi một số Xem tại trang 14 của tài liệu.
- GV: Que tớnh, bảng ghi. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

ue.

tớnh, bảng ghi Xem tại trang 15 của tài liệu.
- GV: Que tớnh. Bộ thực hành Toỏn. Bảng phụ. - HS: Vở bài tập, bảng con, que tớnh. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

ue.

tớnh. Bộ thực hành Toỏn. Bảng phụ. - HS: Vở bài tập, bảng con, que tớnh Xem tại trang 17 của tài liệu.
-Yờu cầu 3HS lờn bảng lần lượt nờu cỏch đặt tớnh và thực hiện từng phộp tớnh. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

u.

cầu 3HS lờn bảng lần lượt nờu cỏch đặt tớnh và thực hiện từng phộp tớnh Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Yờu cầu 2HS lờn bảng làm bài, mỗi HS làm 2 phộp tớnh. Cả lớp làm bài vào Vở bài tập. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

u.

cầu 2HS lờn bảng làm bài, mỗi HS làm 2 phộp tớnh. Cả lớp làm bài vào Vở bài tập Xem tại trang 20 của tài liệu.
-Yờu cầu HS làm vào bảng con - Nhận xột - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

u.

cầu HS làm vào bảng con - Nhận xột Xem tại trang 22 của tài liệu.
- 3 bú 1 chục que tớnh và 4 que tớnh rời, bảng gài. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

3.

bú 1 chục que tớnh và 4 que tớnh rời, bảng gài Xem tại trang 23 của tài liệu.
- Làm bài vào bảng cài. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

m.

bài vào bảng cài Xem tại trang 26 của tài liệu.
-Yờu cầu HS làm bảng con. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

u.

cầu HS làm bảng con Xem tại trang 32 của tài liệu.
BảNGTRừ Ngày dạy: …............ - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

g.

ày dạy: … Xem tại trang 36 của tài liệu.
-Gọi 3HS lờn bảng làm bài - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

i.

3HS lờn bảng làm bài Xem tại trang 38 của tài liệu.
-Gọi 2HS lờn bảng thực hiện phộp tớnh 42 – 6 = 36 ; 71 – 52 = 19 - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

i.

2HS lờn bảng thực hiện phộp tớnh 42 – 6 = 36 ; 71 – 52 = 19 Xem tại trang 39 của tài liệu.
-Thực hiện bảng con. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

h.

ực hiện bảng con Xem tại trang 40 của tài liệu.
- Làm vào bảng con - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

m.

vào bảng con Xem tại trang 42 của tài liệu.
- Kiểm tra bảngtrừ 15 trừ đi một số.    - Nhận xột, cho điểm - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

i.

ểm tra bảngtrừ 15 trừ đi một số. - Nhận xột, cho điểm Xem tại trang 43 của tài liệu.
1. KT: Thuộc bảngtrừ đó học để tớnh nhẩm. Biết thực hiện phộp trừ cú nhớ trong phạm vi 100.Biết tỡm số bị trừ, tỡm số trừ. - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

1..

KT: Thuộc bảngtrừ đó học để tớnh nhẩm. Biết thực hiện phộp trừ cú nhớ trong phạm vi 100.Biết tỡm số bị trừ, tỡm số trừ Xem tại trang 46 của tài liệu.
-Gọi 2HS lờn bảng thực hiện phộp tớnh Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

i.

2HS lờn bảng thực hiện phộp tớnh Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B Xem tại trang 47 của tài liệu.
1. KT: Thuộc bảngtrừ đó học để tớnh nhẩm. Biết thực hiện phộp trừ cú nhớ trong phạm vi 100.Biết tớnh giỏ trị của biểu thức số cú đến hai dấu phộp tớnh.Biết giải toỏn với - Toán 2 tuần 11 -1 5_mới 2010

1..

KT: Thuộc bảngtrừ đó học để tớnh nhẩm. Biết thực hiện phộp trừ cú nhớ trong phạm vi 100.Biết tớnh giỏ trị của biểu thức số cú đến hai dấu phộp tớnh.Biết giải toỏn với Xem tại trang 48 của tài liệu.