0

Bài 17. Cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 2 lực và của 3 lực không song song

29 4,335 17

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

- Lực là đại lượng vec tơ hay đại lượng vô hướng? - Nêu các đặc điểm của một vec tơ? - Giá của lực là gì ? Giá của lực là đường thẳng mang vec tơ lực Lực là đại lượng vec tơ Một vec tơ có 4 đặc điểm: điểm đặt, phương, chiều độ lớn KIỂM TRA BÀI CŨ - Xác định giá của một số lực sau: - Nếu ta trượt vectơ lực trên giá của nó thì tác dụng của nó vào vật sẽ không đổi. Nếu ta trượt vectơ lực trên giá của nó thì lực tác dụng đó lên vật có thay đổi không? Em hãy nêu đặc điểm của hai lực cân bằng? Cho ví d ?ụ Đặc điểm của hai lực cân bằng: * Cùng tác dụng lên một vật * Cùng giá * Cùng độ lớn * Ngược chiều P T G Hãy quan sát các hình ảnh sau!!!! BT Những hình ảnh trên, gợi cho chúng ta nghĩ đến trạng thái trạng thái gì của vật?? BT Cầu Mỹ Thuận trên sông Tiền Giang. Chương III: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN • Điều kiện cân bằng. Các quy tắc hợp lực • Momen lực. Các dạng cân bằng. • Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. • Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. Ngẫu Lực. - Từ các ý trên, theo em thì vật rắn được định nghĩa như thế nào? - Cho ví dụ về một số vật rắn - Hình dạng kích thước của các vật này là xác định hay thay đổi? - Khi chịu tác dụng của ngoại lực thì vật rắn có biến dạng hay không? VD: cái bàn, cây thước, quyển sách, . Các vật này có hình dạng kích thước không đổi. Vật rắn hầu như không bị biến dạng khi chịu tác dụng của ngoại lực. Vật rắn là những vật có kích thước đáng kể, không đổi hầu như không bị biến dạng dưới tác dụng của ngoại lực. Khi biểu diễn lực tại 1 điểm thì điểm đặt của lực là tại điểm đó, còn đối với vật rắn thì các lực đặt vào vật nhưng có thể đặt tại những điểm khác nhau trên vật. Vì vật rắn có kích thước lớn. - Khi biểu diễn các lực tác dụng lên một vật rắn thì có gì khác so với 1 chất điểm? Vật rắn Chất điểm I. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC 1. Thí nghiệm: F 1 P 2 P 1 F 2 - Có những lực nào tác dụng lên vật? - Độ lớn của lực đó như thế nào? Lực F 1 F 2 của 2 sợi dây. Chúng có độ lớn lần lượt bằng trọng lượng P 1 P 2 - C 1 : Có nhận xét gì về giá của hai dây khi vật đứng yên? Giá của 2 dây nằm trên một đường thẳng. - Em có nhận xét gì về các đặc điểm của các lực F 1 F 2 tác dụng lên vật, khi vật đứng yên? Hai lực F 1 F 2 có cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều. Dựa vào TN hãy cho biết điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của 2 lực? Khi tấm bìa đứng yên thì độ lớn P 1 P 2 sẽ như thế nào? Khi P 1 = P 2 ;hay độ lớn F 1 = F 2 [...]... = P.tg 30 0= 40.tg30o = 23 ,1 N CŨNG CỐ 1 Nêu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực? 2. Trọng tâm của vật rắn là gì? 3 Trình bày cách xác định trọng tâm của vật rắn phẳng, mỏng bằng thực nghiệm 4 Nêu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy? 5 Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực khơng song song Câu 1: Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về trọng tâm của một vật rắn... biết trọng tâm của thươc nằm ở đâu? Các hòn đá này được giữ cân bằng nhờ các phản lực của tảng đá ở phía dưới II CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA BA LỰC KHƠNG SONG SONG 1 Thí nghiệm: F=-P F2 Có những lực nào F1 tác dụng lên vật ? O O G Lực căng dây F1, F2 trọng lực P P - Các em có nhận xét gì về giá của ba lực? Ba giá của ba lực cùng nằm trong một mặt phẳng cắt nhau tại điểm O - Vật này đứng... cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực khơng song song: -Các em có nhận xét gì về giá, độ lớn F=-P chiều của F P F1 F2 Hai lực này cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều -Dựa vào các đặc điểm này các em P hãy cho biết điều kiện cân bằng của một vật rắc Điều kiện cân bằng của mợt chịu chịu tác của ba lực vật tác dụng khơng song song? dụng của 3 lực khơng song song - Ba lực đó... đối xứng của vật B Phải là một điểm trên vật C Có thể ở trên trục đối xứng của vật D Phụ thuộc sự phân bố khối lượng của vật Câu 2: Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác? A .Vật nằm cân bằng dưới tác dụng của hai lực thì hai lực này cùng phương, ngược chiều có độ lớn bằng nhau B Vật nằm cân bằng dưới tác dụng của hai lực thì hai lực này cùng giá, ngược chiều cùng độ lớn C Trọng tâm của bản kim... ba lực trên sẽ như thế nào? Thì F1 + F2 + P = 0 2. Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy F = F1 + F2 F1 F2 - Các em hãy quan sát cách xác định lực F = F1+ F2 rồi đưa ra quy tắc Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng lên một vật rắn: + trước hết ta phải trượt hai vectơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy + rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực 3 Điều kiện cân bằng của. ..CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA AI LỰC 1 Thí nghiệm: 2 Điều kiện cân bằng Ḿn cho mợt vật chịu tác dụng của 2 lực ở trạng thái cân bằng thì 2 lực đó phải cùng giá, cùng đợ lớn và ngược chiều F 1 = - F2 3 Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm -Khi treo vật trên giá bởi dây treo, vật cân bằng do tác dụng... của 2 lực đó phải cân bằng với lực thứ 3 F1 + F2 = - F3 Ví dụ: Một quả cầu có trọng lượng P = 40N được treo vào tường nhờ 1 sợi dây hợp với mặt tường một góc = 30 o Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu tường Hãy xác định lực căng của dây phản lực của tường lên quả cầu Từ đkiện cân bằng ta có: P+N+T=0 Theo hình ta có: T 30 30 0 O 0 T O N N P P 40 40 T= 0= 0= cos 30 cos30 0,866 P = 46 ,18 ... một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm G G G G Trọng tâm của các vật phẳng, mỏng có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật 3 Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm B1: Buộc dây vào lỗ nhỏ A, ở mép của vật rồi treo nó lên Trọng tâm sẽ nằm trên đường kéo dài của dây ( đường AB) 3 Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm : B2: Sau... dây vào hai điểm khác nhau trên vật, khi đó trọng tâm của vật nằm ở giao điểm của hai đường thẳng đứng trùng với phương của sợi dây trong hai lần treo đó 3 Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm Em hãy làm như hình vẽ cho biết trọng tâm của thươc nằm ở đâu? 3 Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm Em hãy làm như hình vẽ và. .. dây vào một điểm khác C ở mép vật rồi treo vật lên Khi ấy trọng tâm sẽ nằm trên đường kéo dài của dây ( đường CD) B3: Vậy trọng tâm G là giao điểm của hai đường thẳng AB CD 3 Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm : Vậy qua quan sát các bước làm trên, các em hãy nêu ra cách xác định trọng tâm của một vật rắn phẳng mỏng? Dùng một sợi dây để treo vật rắn phẳng mỏng 2 lần bằng . vectơ lực trên giá của nó thì lực tác dụng đó lên vật có thay đổi không? Em hãy nêu đặc điểm của hai lực cân bằng? Cho ví d ?ụ Đặc điểm của hai lực cân bằng: . không bị biến dạng khi chịu tác dụng của ngoại lực. Vật rắn là những vật có kích thước đáng kể, không đổi và hầu như không bị biến dạng dưới tác dụng của
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 17. Cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 2 lực và của 3 lực không song song, Bài 17. Cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 2 lực và của 3 lực không song song,

Hình ảnh liên quan

Hãy quan sát các hình ảnh sau!!!! - Bài 17. Cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 2 lực và của 3 lực không song song

y.

quan sát các hình ảnh sau!!!! Xem tại trang 4 của tài liệu.
Những hình ảnh trên, gợi cho chúng ta nghĩ đến trạng thái trạng thái gì của vật?? - Bài 17. Cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 2 lực và của 3 lực không song song

h.

ững hình ảnh trên, gợi cho chúng ta nghĩ đến trạng thái trạng thái gì của vật?? Xem tại trang 5 của tài liệu.
Trọng tâm của các vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật. - Bài 17. Cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 2 lực và của 3 lực không song song

r.

ọng tâm của các vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật Xem tại trang 14 của tài liệu.
+ rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực. - Bài 17. Cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 2 lực và của 3 lực không song song

r.

ồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực Xem tại trang 22 của tài liệu.
Theo hình ta cĩ: T=      =      = - Bài 17. Cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 2 lực và của 3 lực không song song

heo.

hình ta cĩ: T= = = Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan