0

Bài 17. cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song

9 877 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

CHƯƠNG III: CÂN BẰNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN NHẮC LẠI KIẾN THỨC CŨ Câu 1 : Em hãy cho biết thế nào là hai lực trực đối ? Câu 2: Em hãy cho biết thế nào là hai lực cân bằng? Câu 3 : Em hãy cho biết điều kiện cân bằng của một chất điểm là gì ? 1.Thí nghiệm: I. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC P 1 P 2 F 1 F 2 Vật đứng yên P 1 P 2 = Muốn cho một vật rắn chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực phải trực đối 2 / ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG 21 FF −= 3/ XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM CỦA VẬT RẮN PHẲNG MỎNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM. B 1 : Buộc dây vào lỗ nhỏ A ở mép của vật rồi treo nó lên. Trọng tâm sẽ nằm trên đường kéo dài của dây(đường AB) B 2 : Sau đó buộc dây vào một điểm khác C ở mép vật rồi treo vật lên.Khi ấy trọng tâm phải nằm trên đường kéo dài của dây (đường CD). B 3 : vậy trọng tâm G là giao điểm của hai đường thẳng AB CD. 3/ XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM CỦA VẬT RẮN PHẲNG MỎNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM. Em hãy làm như hình vẽ cho biết trọng tâm của thước nằm ở đâu? Trọng tâm của các vật phẳng, mỏng có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật. G G G G . hai lực cân bằng? Câu 3 : Em hãy cho biết điều kiện cân bằng của một chất điểm là gì ? 1.Thí nghiệm: I. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC. F 1 F 2 Vật đứng yên P 1 P 2 = Muốn cho một vật rắn chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực phải trực đối 2 / ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 17. cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song, Bài 17. cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song,

Hình ảnh liên quan

Trọng tâm của các vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật. - Bài 17. cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song

r.

ọng tâm của các vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan