0

Thực tiễn và vai trò cuủa thực tiễn đối với nhận thức

46 455 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

Bài 7 (ti t 11-12) Thực tiễn vai trò của thực tiễn đối với nhận thức Soaùn ngaứy 28/ 9 / 2008 Soaùn ngaứy 28/ 9 / 2008 Ch nh l Ch nh l ớ ớ : 09/ 10 / 2009 : 09/ 10 / 2009 Thửùc hieọn 23 /10/ 2009 Thửùc hieọn 23 /10/ 2009 Lụựp10K14- BTVH Lụựp10K14- BTVH Mục tiêu : - Hiểu được thế nào là nhận thức ? Thế nào là thực tiễn ? Thực tiễnvai trò như thế nào đối với nhận thức ? - Giải thích đươc mọi sự hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn . - Có ý thức tìm hiểu thực tế khắc phục tình trạng chỉ học lý thuyết mà không thực hành , luôn vận dụng những điều đã học vào cuộc sống . I - Thế nào là nhn thức ? Quả cam Mắt Tay Mũi Lưỡi tròn nhẵn thơm ngọt thị giác xúc giác khứu giác vị giác Quả cam Nhận thức của con người bắt nguồn từ thực tiễn quá trình đó trải qua hai giai đoạn : Nhận thức cảm tính nhận thức lý tính VD 1- Nhận thức cảm tính Quả táo hình tròn màu đỏ (xanh) vị ngọt Cảm giác là sự phản ánh từng mặt , thuộc tính riêng lẻ , bên ngoài của SV-HT . Cảm giác nảy sinh là do sự tác động trực tiếp của SV-HT lên giác quan của con người . Trực quan sinh động - GĐ đầu của QTNT . gồm 3 giai đoạn : cảm giác , tri giác , biểu tượng . Do các giác quan đem lại Cảm giác a- Cảm giác VD : Không có cảm giác thì con người không có nhận thức ! b- Tri giác . thị giác vị giác khứu giác đỏ (xanh) chua (ngọt) thơm Tri giác Tri giác là sự phản ánh tổng hợp những mặt , những thuộc tính bên ngoài của SV-HT , tri giác được hình thành trên cơ sở những cảm giác . C- Biểu tượng . VD: 1- Xoa hai bàn tay vào nhau - bàn tay ấm Ma sát sinh nhiệt . 2- Ma sát ? sẽ có nhiệt được sinh ra ! 3- Quả táo màu đỏ(xanh) , ngọt , thơm ! Biểu tượng là hình ảnh về SV-HT được giữ lại trong trí nhớ , biểu tượng xuất hiện nhờ sự hoạt động phối hợp của các giác quan có sự tham gia của các yếu tố phân tích , tổng hợp trừu tượng hoá . 2- Nhận thức lý tính Tư duy trừu tượng . Đây là giai đoạn cao của quá trình nhận thức ,Gồm : Khái niệm , Phán đoán , Suy lý . a-Khái niệm : Hãy nêu định nghĩa về quả táo ? VD:( Là một loại quả có hình dáng hơi tròn , màu đỏ hoặc xanh vị ngọt ) KN là sự phản ánh những thuộc tính , những mối liên hệ phổ biến , bản chất của một tập hợp các SV-HT cùng loại . Kh¸i niÖm ®­îc h×nh thµnh b»ng con ®­êng nµo ?  Kh¸i niÖm ®­îc h×nh thµnh b»ng con ®­êng t­ duy trõu t­ îng vµ ®­îc diÔn ®¹t b»ng mét hoÆc mét côm tõ . b- Phán đoán (PĐ) . Trên núi có khói Trên núi có lửa cháy ! PĐ là sự vận dụng các KN để khẳng định , hoặc phủ định một thuộc tính , một mối liên hệ nào đó của sự vật, hiện tượng . ? PĐ được hình thành bằng con đường nào,cho ví dụ về phán đoán? PĐ được hình thành bằng con đường tư duy trừu tượng được diễn đạt dưới các hình thức mệnh đề,hoặc câu theo đúng quy tắc ngữ pháp . C/.Suy lý (Suy luËn).  Dùa vµo nh÷ng ph¸n ®o¸n ®· cã lµm tiÒn ®Ò ®Ó rót ra mét ph¸n ®o¸n míi lµm kÕt luËn VD- Trªn nói cã khãi P§ tiÒn ®Ò . - Trªn nói cã löa ch¸y P§ kÕt luËn [...]... nảy sinh từ thực tiễn Thực tiễn chính là cơ sở của nhận thức 2- Thực tiễn là động lực của nhận thức Thực tiễn luôn luôn vận động nhận thức của con người cũng phải vận động theo mới thúc đẩy được sự nhận thức mới cho phù hợp với thực tiễn 3/ Thực tiễn là mục đích của nhận thức Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi tri thức đó được bắt nguồn từ thực tiễn vận dụng trở lại thực tiễn - Lý... hội Hoạt động khoa học Khái niệm : Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích , mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên xã hội III- Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 1- Thực tiễn là cơ sở của nhận thức - Đào đất thấy đất mềm ? Sử dụng đất vào viêc gì ! - Đập đá thấy đá rắn hơn đất ? Sử dụng đá vào việc gì ! - Những tri thức về thiên văn , toán học , trồng... thực tiễn vận dụng trở lại thực tiễn - Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông (HCM) 4- Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý ? Chân lý ! ( Là những tri thức đúng đắn phù hợp với quy luật khách quan ) ? Tại sao thực tiễn lại là tiêu chuẩn của chân lý ! Chỉ có đem những tri thức thu nhận được ra kiểm nghiệm qua thực tiễn mới thấy rõ đư ợc tính đúng đắn hay sai lầm của chúng *Học sinh...Như vậy Nhận thức là quá trình phản ánh sự vật , hiện tư ợng của thế giới khách quan vào bộ óc của con người , để tạo nên những hiểu biết về chúng /.T2 Tiết 2 Bài 7 II- Thực tiễn: VD : - Đi lao động đào mương Hoạt động LĐSX - Đi tham quan viện bảo tàng Hoạt động thực tế - Tham gia vào đội tuyển thi -Hành trình tuổi thanh niên - Nghiên cứu chế . nảy sinh từ thực tiễn . Thực tiễn chính là cơ sở của nhận thức . 2- Thực tiễn là động lực của nhận thức . Thực tiễn luôn luôn vận động nhận thức của con. con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội . III- Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức . 1- Thực tiễn là cơ sở của nhận thức . - Đào đất thấy đất mềm -
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn và vai trò cuủa thực tiễn đối với nhận thức, Thực tiễn và vai trò cuủa thực tiễn đối với nhận thức,

Hình ảnh liên quan

được hình thành trên cơ sở những cảm giá c. - Thực tiễn và vai trò cuủa thực tiễn đối với nhận thức

c.

hình thành trên cơ sở những cảm giá c Xem tại trang 5 của tài liệu.
Biểu tượng là hình ảnh về SV-HT được giữ lại trong trí nhớ , biểu tượng xuất hiện nhờ sự  hoạt động phối hợp của các giác quan và có  - Thực tiễn và vai trò cuủa thực tiễn đối với nhận thức

i.

ểu tượng là hình ảnh về SV-HT được giữ lại trong trí nhớ , biểu tượng xuất hiện nhờ sự hoạt động phối hợp của các giác quan và có Xem tại trang 6 của tài liệu.
VD:( Là một loại quả có hình dáng hơi trò n, màu đỏ hoặc - Thực tiễn và vai trò cuủa thực tiễn đối với nhận thức

m.

ột loại quả có hình dáng hơi trò n, màu đỏ hoặc Xem tại trang 7 của tài liệu.
? PĐ được hình thành bằng con đường nào,cho ví dụ về phán đoán? - Thực tiễn và vai trò cuủa thực tiễn đối với nhận thức

c.

hình thành bằng con đường nào,cho ví dụ về phán đoán? Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan