0

đa giác

13 262 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

Hãy cho biết những hình Hãy cho biết những hình sau gọi là gì? sau gọi là gì? Hình 1 Hình 3 Hình 2 Hình 4 CHƯƠNG II: CHƯƠNG II: ĐA GIÁCDiỆN TÍCH ĐA GIÁC ĐA GIÁC DiỆN TÍCH ĐA GIÁC §1: ĐA GIÁCĐA GIÁC ĐỀU §1: ĐA GIÁCĐA GIÁC ĐỀU 1. Khái niệm về đa giác 1. Khái niệm về đa giác Quan sát hình 114 và 117 trang 113 Quan sát hình 114 và 117 trang 113 SGK SGK ?1 ?1 Tại sao hình gồm 5 đoạn thẳng Tại sao hình gồm 5 đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA không phải AB, BC, CD, DE, EA không phải là đa giác? là đa giác? Vì hai đoạn thẳng AE và ED cùng nằm trên một đường thẳng. * * ĐỊNH NGHĨA ĐỊNH NGHĨA Đa giác lồi là đa giác luôn nằm Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó. của đa giác đó. Các hình 115, 116, 117 SGK là Các hình 115, 116, 117 SGK là các đa giác lồi các đa giác lồi Tại sao các đa giác ở hình Tại sao các đa giác ở hình 112, 113, 114 không phải 112, 113, 114 không phải là đa giác lồi? là đa giác lồi? ?2 ?2 Hình 112 Hình 113 Hình 114 ?3 ?3 2. Đa giác đều 2. Đa giác đều [...]...* Định nghĩa Đa giác đều đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau ?4 Hãy vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng của mỗi hình 120 a, b, c Bài 4 trang 115 SGK Đa giác n cạnh Số cạnh Số đường chéo xuất phát từ một đỉnh Số tam giác được tạo thành Tổng số đo các góc của đa giác 4 5 6 n 1 2 3 n-3 2 4 3 2.1800 3.180 0 = 360 0 = 5400 4.1800 . II: ĐA GIÁC – DiỆN TÍCH ĐA GIÁC ĐA GIÁC – DiỆN TÍCH ĐA GIÁC §1: ĐA GIÁC – ĐA GIÁC ĐỀU §1: ĐA GIÁC – ĐA GIÁC ĐỀU 1. Khái niệm về đa giác 1. Khái niệm về đa. phải là đa giác? là đa giác? Vì hai đoạn thẳng AE và ED cùng nằm trên một đường thẳng. * * ĐỊNH NGHĨA ĐỊNH NGHĨA Đa giác lồi là đa giác luôn nằm Đa giác
- Xem thêm -

Xem thêm: đa giác, đa giác,

Hình ảnh liên quan

Hãy cho biết những hìnhHãy cho biết những hình  - đa giác

y.

cho biết những hìnhHãy cho biết những hình Xem tại trang 2 của tài liệu.
Quan sát hình 114 và 117 trang 113Quan sát hình 114 và 117 trang 113  - đa giác

uan.

sát hình 114 và 117 trang 113Quan sát hình 114 và 117 trang 113 Xem tại trang 5 của tài liệu.
?1 AB, BC, CD, DE, EA không phải AB, BC, CD, DE, EA không phải Tại sao hình gồm 5 đoạn thẳng Tại sao hình gồm 5 đoạn thẳng - đa giác

1.

AB, BC, CD, DE, EA không phải AB, BC, CD, DE, EA không phải Tại sao hình gồm 5 đoạn thẳng Tại sao hình gồm 5 đoạn thẳng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Các hình 115, 116, 117 SGK là - đa giác

c.

hình 115, 116, 117 SGK là Xem tại trang 8 của tài liệu.
Tại sao các đa giác ở hình - đa giác

i.

sao các đa giác ở hình Xem tại trang 9 của tài liệu.
xứng của mỗi hình 120 a, b, cxứng  của mỗi hình 120 a, b, c - đa giác

x.

ứng của mỗi hình 120 a, b, cxứng của mỗi hình 120 a, b, c Xem tại trang 12 của tài liệu.