0

PPCTr nôn Sử + Địa đã chỉnh sưa thực hiện từ tuần 13/11/2010

12 310 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG PHÚ Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ĐỊA LÝ (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) 1 A. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN ĐỊA LÍ: 1. Tổ chức dạy học: - Về thời lượng dạy học: + Địa lí lớp 6: 35 tiết; + Địa lí lớp 7: 70 tiết; + Địa lí lớp 8: 52 tiết; + Địa lí lớp 9: 52 tiết. - Về kế hoạch dạy học: Trong quá trình dạy học, giáo viên cần dạy đủ số tiết lí thuyết và thực hành đã quy định trong KPPCT. Chương trình và sách giáo khoa chưa quy định nội dung cụ thể cho các tiết ôn tập. Giáo viên cần căn cứ tình hình thực tế để định ra nội dung cho các tiết Ôn tập nhằm củng cố hệ thống các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu của chương trình. - Về đổi mới phương pháp dạy học: Việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS cần theo 4 hướng chủ yếu: + Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh. + Bồi dưỡng phương pháp tự học. + Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. + Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Trong đó, hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh là cơ bản, chủ yếu, chi phối đến ba hướng sau. Điểm cốt lõi của đổi mới phương pháp dạy học là hướng tới học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. Để đảm bảo cho việc đổi mới phương pháp dạy học địa lí trong trường Trung học cơ sở nhanh chóng đạt hiệu quả, giáo viên cần quan tâm và thực hiện tốt các công việc sau đây: + Đầu nhiều hơn vào công tác thiết kế bài dạy học và tổ chức dạy học trên lớp theo tinh thần tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh; hướng dẫn học sinh về phương pháp học tập và biết cách tự học, tiếp nhận kiến thức, rèn luyện kĩ năng, tự đánh giá kết quả học tập, hứng thú học tập. + Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học địa lí thông dụng theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, đồng thời mạnh dạn áp dụng các phương pháp dạy học mới như: thảo luận, khảo sát điều tra, động não; biết cách tiếp nhận thông tin phản hồi từ sự đánh giá nhận xét của học sinh về PPDH và giáo dục của giáo viên; kiên trì phát huy mặt tốt, khắc phục mặt yếu, tự tin, không tự ty hoặc chủ quan, thoả mãn; + Đa dạng hóa, phối hợp linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp, tham quan, khảo sát địa phương, hoạt động ngoại khóa; + Tích cực sử dụng phương tiện dạy học theo hướng đề cao vai trò chủ thể nhận thức của học sinh; nắm chắc điều kiện của nhà trường để có thể khai thác giúp bản thân đổi mới PPDH (cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, tài liệu tham khảo); 2 + Trong quá trình dạy học, giáo viên cần chú ý hướng dẫn học sinh phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí, nhất là các mối quan hệ nhân quả; dành thời gian cho học sinh thu thập, xử lí thông tin dựa vào bản đồ, lược đồ, các bảng biểu, tranh ảnh . để tìm kiến thức, rèn luyện các kĩ năng và phương pháp học tập địa lí; + Những nơi có điều kiện, giáo viên có thể tổ chức học ngoài thực địa để giảm tính trừu tượng của kiến thức và tăng tính thực tiễn của nội dung học tập. - Về dạy học địađịa phương: + Để tiến hành một cách có hiệu quả tiết thực hành "tìm hiểu địa phương" ở lớp 8, giáo viên nên chọn một địa điểm có nhiều ý nghĩa đối với địa phương và có nhiều thuận lợi trong việc tìm liệu, yêu cầu các nhóm học sinh thu thập liệu về địa điểm đó theo các nội dung đã gợi ý trong sách giáo khoa. Giờ thực hành, giáo viên tổ chức cho học sinh các nhóm trình bày kết quả và xây dựng thành một bản báo cáo tương đối đầy đủ về địa điểm tìm hiểu. + Đối với các bài dạy về địa lí tỉnh (thành phố) ở lớp 9, giáo viên cần dựa vào tài liệu có liên quan đến địađịa phương như “Địa lí địa phương tỉnh Sông Bé” (cũ), bộ sách "Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam" của Nhà xuất bản Giáo dục phần viết về các tỉnh Đông Nam Bộ trong đó có tỉnh Bình Phước, các cuốn niên giám thống kê của tỉnh hoặc Tổng cục thống kê, trang web http://www.binhphuoc.gov.vn, các sách báo, trang web khác, . để biên soạn nội dung dạy học về địađịa phương. Giáo viên cũng nên huy động học sinh mua hoặc sưu tầm các tài liệu về địađịa phương để làm phong phú thêm nội dung dạy học, hình thành ở học sinh phương pháp tìm hiểu địađịa phương. Sau này Sở GD&ĐT sẽ biên soạn tài liệu về địađịa phương sử dụng chính thức trong các trường học trong tỉnh. - Về tích hợp một số nội dung trong dạy học địa lí: Các nội dung tích hợp trong dạy học địa lí ở trường THCS gồm có giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục dân số. Để có thể thực hiện tốt việc tích hợp các nội dung này, giáo viên cần chú ý một số điểm sau: + Tìm hiểu kĩ các nội dung có thể tích hợp trong từng bài học để xác định rõ nội dung, mức độ tích hợp và phương thức tích hợp. + Việc tích hợp các nội dung cần được chuẩn bị một cách cẩn thận và được thể hiện cụ thể trong kế hoạch bài dạy học cũng như khi lên lớp. + Việc tích hợp các nội dung cần phải hợp lí, tránh gò ép, gây qua tải nội dung học tập. 2. Kiểm tra, đánh giá - Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá (KTĐG) theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, khi ra đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình; thực hiện đổi mới KTĐG để thúc đẩy đổi mới PPDH; - Trong năm học phải dành 4 tiết để kiểm tra. Trong đó có 02 tiết dành cho kiểm tra giữa học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết); 02 tiết kiểm tra học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết). - Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra học kì như trong KPPCT. 3 - Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng theo mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học. - Phòng GDĐT hướng dẫn về kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 45 phút để đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra theo quy định. - Sau mỗi bài thực hành cần có đánh giá và cho điểm. Phải dùng điểm này làm ít nhất 1 điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh. - Nội dung KTĐG cần giảm các câu hỏi kiểm tra ghi nhớ kiến thức, tăng cường kiểm tra kiến thức ở các mức độ hiểu và vận dụng kiến thức. Cần từng bước đổi mới KTĐG bằng cách nêu vấn đề "mở", đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân. - Coi trọng KTĐG kĩ năng diễn đạt các sự vật, hiện tượng địa lí bằng lời nói, chữ viết, sơ đồ, biểu đồ; đọc và phân tích bản đồ, lược đồ, Atlát, sử dụng sa bàn, máy chiếu và bồi dưỡng tình cảm hứng thú học tập, thái độ đối với các vấn đề toàn cầu về bảo vệ môi trường sống, nhu cầu tìm hiểu bổ sung vốn hiểu biết về đất nước, chủ quyền lãnh thổ của nước ta, các điều kiện kinh tế -xã hội, tài nguyên của quê hương đất nước. - Vận dụng linh hoạt các hình thức và xác định rõ yêu cầu về KTĐG phù hợp với thời lượng và tính chất đề kiểm tra: + Kiểm tra đánh giá thường xuyên: bao gồm kiểm tra miệng (cho điểm hoặc đánh giá bằng nhận xét) có thể tiến hành vào đầu giờ hoặc trong quá trình dạy học; kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kì cần vận dụng linh hoạt giữa câu hỏi tự luận và trắc nghiệm. Khi kiểm tra miệng cần rèn luyện kĩ năng nói và kĩ năng diễn đạt trước tập thể. + Trong kiểm tra đánh giá học kì cần chú trọng đánh giá kĩ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hoá kiến thức, rèn luyện kĩ năng vận dụng các kiến thức vào giải quyết các vấn đề trong học tập và thực tiễn, đặc biệt chú ý kĩ năng viết, trình bày một vấn đề. + Khuyến khích các hình thức KTĐG thông qua các hoạt động học tập ngoài lớp học của học sinh như bài tập nghiên cứu nhỏ, dựa trên các hoạt động sưu tầm; tham quan thực địa; phân tích đánh giá các số liệu, bản đồ, làm đồ dùng dạy học . và lấy điểm thay cho các bài kiểm tra trong lớp học. * QUI ĐỊNH VỀ SỐ CỘT KIỂM TRA: (Theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/10/2006 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông). Lớp Kiểm tra thường xuyên (hệ số 1) Kiểm tra định kì KT miệng KT viết 15 phút KT thực hành KT viết 45 phút (hệ số 2) KT học kì (hệ số 3) 6 Học kì I 1 1 1 1 1 Học kì II 1 1 1 1 1 7 Học kì I 1 tối thiểu 1 1 1 1 Học kì II 1 tối thiểu 1 1 1 1 8 Học kì I 1 1 1 1 1 4 Học kì II 1 tối thiểu 1 1 1 1 9 Học kì I 1 tối thiểu 1 1 1 1 Học kì II 1 1 1 1 1 5 B/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ Năm học 2009 – 2010 Lớp 6 Cả năm: 37 tuần Học kì I: 19 Tuần (18tiết) Học kì II: 18 Tuần (17tiết) Học kì I Tiết PPCT Bài Ghi chú 1 Bài mở đầu Chương I: Trái đất 2 Bài 1: Vị trí hình dạng và kích thước của Trái Đất 3 Bài 2: Bản đồ, cách vẽ bản đồ 4 Bài 3: Tỷ lệ bản đồ 5 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí 6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ 7 Bài 6: Thực hành (Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp) 8 Kiểm tra 1 tiết 9 Bài 7: Sự tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả 10 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời 11 Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa 12 Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất 13 Bài 11: Thực hành (sự phân bố lục địa và đại dương …) 14 Bài 12: Tác động nội lực và ngoại lực trong việc hình thành… 15 Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất 16 Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) 17 Ôn tập HK I 18 Kiểm tra HK I 19 Hoạt động ngoại khóa Học kì II 20 Bài 15: Các mỏ khoáng sản 21 Bài 16: Thực hành (Đọc bản đồ, lược đồ địa hình tỉ lệ lớn) 22 Bài 17: Lớp vỏ khí 23 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí 24 Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất 25 Bài 20: Hơi nước trong không khí, mưa 26 Bài 21: Thực hành (phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa) 27 Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất 28 Ôn Tập 29 Kiểm tra 1tiết 30 Bài 23: Sông và Hồ 31 Bài 24: Biển và Đại Dương 32 Bài 25: Thực hành (sự chuyển động của các dòng biển trong …) 6 33 Bài 26: Đất, các nhân tố hình thành đất 34 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên trái đất. 35 Ôn tập HK II 36 Kiểm tra HK II 37 Hoạt động ngoại khóa Lớp 7 Cả năm: 37 tuần (70tiết) Học kì I: 19 Tuần (36tiết) Học kì II: 18 Tuần (34 tiết) Học kì I Tiết ppct Bài Ghi chú Phần I. Thành phần nhân văn của môi trường 1 Bài 1: Dân số 2 Bài 2: Sự phân bố dân cư, các chủng tộc trên thế giới 3 Bài 3: Quần cư, đô thị hóa 4 Bài 4: Thực hành: phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi Phần II. Các môi trường địa lí Chương I. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng 5 Bài 5: Đới nóng, môi trường xích đạo ẩm 6 Bài 6: Môi trường nhiệt đới 7 Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa 8 Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng 9 Bài 9: Hoạt động nông nghiệp ở đới nóng 10 Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng 11 Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng 12 Bài 12: Thưc hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng 13 Ôn tập 14 Kiểm tra 1 tiết Chương II. Môi trường đới ôn hoà. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà 15 Bài 13: Môi trường đới ôn hòa 16 Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa 17 Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa 18 Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa 19 Bài 17 : Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa 20 Bài 18: Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa Chương III. Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc 21 Bài 19: Môi trường hoang mạc 22 Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc Chương IV. Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con 7 người ở đới lạnh 23 Bài 21 môi trường đới Lạnh 24 Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở môi trường đới lạnh Chương V. Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi 25 Bài 23: Môi trường vùng núi 26 Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi 27 Ôn tập chương II,III,IV,V Phần III: Thiên nhiên và con người ở các châu lục 28 Bài 25: thế giới rộng lớn và đa dạng Chương VI. Châu Phi 29 Bài 26: Thiên nhiên Châu Phi 30 Bài 27: Thiên nhiên Châu Phi (tiếp theo) 31 Bài 28: Thực hành: phân tích lược đồ phân bố môi trường tự nhiên , biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Châu Phi 32 Bài 29: Dân cư, xã hội Châu Phi 33 Bài 30: Kinh tế Châu Phi 34 Bài 31: Kinh tế Châu Phi (tiếp theo) 35 Ôn tập HK I 36 Kiểm tra HK I 37,38 Hoạt động ngoại khóa Học kì II 39 Bài 32: Các khu vực Châu Phi 40 Bài 33: Các khu vực Châu Phi (tiếp theo) 41 Bài 34: Thực hành so sánh nền kinh tế của 3 khu vuẹc Châu Phi Chương VII: Châu Mĩ 42 Bài 35: Khái quát Châu Mĩ 43 Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ 44 Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ 45 Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ 46 Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ 47 Bài 40: Thực Hành tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kỳ và vùng công nghiệp “vành đai mặt trời” 48 Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ 49 Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) 50 Bài 43: Dân cư xã hội trung và Nam Mĩ 51 Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ 52 Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) 53 Bài 46: Thực hành sự phân hóa của thảm thực vật ở hai bên sườn Đông và Tây của dãy núi An- đet 54 Ôn tập 55 Kiểm tra 1 tiết Chương VIII: Châu Nam cực 56 Bài 47: Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất thế giới Chương IX: Châu Đại Dương 8 57 Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương 58 Bài 49: Dân cư và kinh tế Châu Đại Dương 59 Bài 50: Thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô- xtrây- lia Chương X: Châu Âu 60 Bài 51: Thiên nhiên Châu Âu 61 Bài 52: Thiên nhiên Châu Âu (tiếp theo) 62 Bài 53: Thực hành đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Châu Âu. 63 Bài 54: Dân cư, xã hội Châu Âu 64 Bài 55: Kinh tế Châu Âu 65 Bài 56: Khu vực Bắc Âu 66 Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu 67 Bài 58: Khu vực Nam Âu 68 Bài 59: Khu vực Nam Âu 69 Bài 60: Liên minh Châu Âu 70 Bài 61: Thực hành đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu 71 Ôn tập HK II 72 Kiểm tra HK II 73 74 Lớp 8 Cả năm: 37 tuần (52 tiết) Học kì I: 19 tuần (18 tiết) Học kì II: 18 tuần (34 tiết) Học kì I Tiết ppct Bài Ghi chú Phần I: Thiên nhiên, con người ở các Châu lục Chương XI: Châu Á 1 Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản 2 Bài 2: Khí hậu Châu Á 3 Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan Châu Á 4 Bài 4: Thực hành phân tichs hoàn lưu gió mùa ở Châu Á 5 Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á 6 Bài 6: Thực hành đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của Châu Á 7 Ôn tập 8 Kiểm tra 9 Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế- xã hội các nước Châu Á 10 Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế- xã hội các nước Châu Á 11 Bài 9: Khu vực Tây Nam Á 12 Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á 9 13 Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á 14 Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á 15 Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á 16 Bài 14: Đông Nam Á – đất liền và đảo 17 Ôn tập HK I 18 Kiểm tra HK I 19 Hoạt động ngoại khóa Học kì II Tuần Tiết ppct Chương/ bài 20 20 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á 21 Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á 21 22 Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Asean) 23 Bài 18: Thực hành tìm hiểu Lào và Cam – pu – chia Chương XII: Tổng kết địatự nhiên và địa lí các Châu lục 22 24 Bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực 25 Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất 23 26 Bài 21:Con người và môi trường địa lí 23 27 Bài 22: Việt Nam – Đất nước, con người I/ Địatự nhiên 24 28 Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam 29 Bài 24: Vùng biển Việt Nam 25 30 Bài 25: Lịch sử phát triển của thiên nhiên Việt Nam 31 Bài 26: Đặc điểm tài nguyên, khoáng sản Việt Nam 26 32 Bài 27: Thực hành đọc bản đồ Việt Nam 33 Ôn tập 27 34 Kiểm tra 1 tiết 35 Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam 28 36 Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình 37 Bài 30: Thực hành đọc bản đồ địa hình Việt Nam 29 38 Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam 39 Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta 30 40 Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam 41 Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta 31 42 Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam 43 Bài 36: Đặc điển đất Việt Nam 32 44 Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam 45 Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam 33 46 Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam 47 Bài 40: Thực hành đọc lát cắt địatự nhiên tổng hợp 34 48 Bài 41: Miền Băc và Đông Bắc Bắc Bộ 49 Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ 35 50 Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Trung Bộ 51 Bài 44: Địađịa phương 10 [...]... (tiếp theo) Bài 40: Thực hành: vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển- đảo V/ Địa địa phương Bài 41: Địa địa phương tỉnh – thành phố Bài 42: Địa địa phương tỉnh – thành phố (tiếp theo) Bài 43: Địa địa phương tỉnh – thành phố (tiếp theo) Bài 44: Thực hành : Địa địa phương Ôn tập HK II Kiểm tra HK II 12 ... Lớp 9 Cả năm: 37 tuần (52 tiết) Học kì I: 19 tuần (35 tiết) Học kì II: 18 tuần (17 tiết) Học kì I Tiết ppct 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bài Địa lí Việt Nam (tiếp theo) II/ Địa lí dân cư Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam Bài 2: Dân số và sự gia tăng dân số Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư Bài 4: Lao động và việc làm, chất lượng cuộc sống Bài 5: Thực hành: Phân... Sông Hồng Bài 21: Vùng đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo) Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) Bài 25: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Bài 26: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) Bài 27: Thực hành : Kinh tế biển Bắc Trung Bộ Và Duyên Hải Nam Trung Bộ... lượng cuộc sống Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 1999 III/ Địa lí kinh tế Bài 6: Phát triển nền kinh tế Việt Nam Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp và thủy sản Bài 10: Thực hành: vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo... Bài 28: Vùng Tây Nguyên Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền níu Bắc Bộ với Tây Nguyên Ôn tập HK I Kiểm tra HK I Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ Hoạt động ngoại khóa Học kì II Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam... đồng bằng Sông Cửu Long (tiếp theo) Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình phát triển của ngành thủy, hải sản ở đồng bằng Sông Cửu Long Ôn tập Kiểm tra 1 tiết Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển- đảo Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển- đảo (tiếp theo) Bài 40: Thực hành: vấn đề khai thác tài nguyên và... vụ Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Bài 15: Thương mại và dịch vụ du lịch Bài 16: Thực hành- Vẽ biểu đồ đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế Ôn tập Kiểm tra 1 tiết IV/ Sự phân hóa lãnh thổ Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo) Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển . chức dạy học: - Về thời lượng dạy học: + Địa lí lớp 6: 35 tiết; + Địa lí lớp 7: 70 tiết; + Địa lí lớp 8: 52 tiết; + Địa lí lớp 9: 52 tiết. - Về kế hoạch. Bài 42: Địa lí địa phương tỉnh – thành phố (tiếp theo) 52 Bài 43: Địa lí địa phương tỉnh – thành phố (tiếp theo) 53 Bài 44: Thực hành : Địa lí địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCTr nôn Sử + Địa đã chỉnh sưa thực hiện từ tuần 13/11/2010, PPCTr nôn Sử + Địa đã chỉnh sưa thực hiện từ tuần 13/11/2010,

Hình ảnh liên quan

- Vận dụng linh hoạt các hình thức và xác định rõ yêu cầu về KTĐG phù hợp với thời lượng và tính chất đề kiểm tra: - PPCTr  nôn Sử + Địa đã chỉnh sưa thực hiện từ tuần 13/11/2010

n.

dụng linh hoạt các hình thức và xác định rõ yêu cầu về KTĐG phù hợp với thời lượng và tính chất đề kiểm tra: Xem tại trang 4 của tài liệu.
2 Bài 1: Vị trí hình dạng và kích thước của Trái Đất 3Bài 2: Bản đồ, cách vẽ bản đồ - PPCTr  nôn Sử + Địa đã chỉnh sưa thực hiện từ tuần 13/11/2010

2.

Bài 1: Vị trí hình dạng và kích thước của Trái Đất 3Bài 2: Bản đồ, cách vẽ bản đồ Xem tại trang 6 của tài liệu.
33 Bài 26: Đất, các nhân tố hình thành đất - PPCTr  nôn Sử + Địa đã chỉnh sưa thực hiện từ tuần 13/11/2010

33.

Bài 26: Đất, các nhân tố hình thành đất Xem tại trang 7 của tài liệu.
1 Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản - PPCTr  nôn Sử + Địa đã chỉnh sưa thực hiện từ tuần 13/11/2010

1.

Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản Xem tại trang 9 của tài liệu.
15 Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế- xã hội khu vực Đông Á 16Bài 14: Đông Nam Á – đất liền và đảo - PPCTr  nôn Sử + Địa đã chỉnh sưa thực hiện từ tuần 13/11/2010

15.

Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế- xã hội khu vực Đông Á 16Bài 14: Đông Nam Á – đất liền và đảo Xem tại trang 10 của tài liệu.
3 Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư 4 Bài 4: Lao động và việc làm, chất lượng cuộc sống - PPCTr  nôn Sử + Địa đã chỉnh sưa thực hiện từ tuần 13/11/2010

3.

Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư 4 Bài 4: Lao động và việc làm, chất lượng cuộc sống Xem tại trang 11 của tài liệu.
32 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền níu Bắc Bộ với Tây Nguyên. - PPCTr  nôn Sử + Địa đã chỉnh sưa thực hiện từ tuần 13/11/2010

32.

Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền níu Bắc Bộ với Tây Nguyên Xem tại trang 12 của tài liệu.