0

TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG(CÓ ĐÁP ÁN)

5 3,611 96

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 20:08

Trắc nghiệm quản trị chất lượngVD: Câu 10: phương pháp đòi hỏi xác định và quản lý có hệ thống các quá trình và sự tương tác giữa các quá trình để đạt được các kết quả dự kiến phù hợp với định hướng chiến lược và chính sách chất lượng của tổ chức là: A.Tư duy dựa trên rủi roB.Tiếp cận theo quá trìnhC.Tiếp cận theo hệ thốngD.Chu trình PDCA Câu 11: sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc nguồn lực nào nhiều nhất A.Khả năng tài chínhB.Lao động dồi dàoC.Máy móc thiết bịD.Phương pháp quản lý Câu 12: quản lý chất lượng được hiểu ngắn gọn làA.Là tiến hành các chức năng hoạch định chất lượng, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát chất lượng.B.Là tiến hành các chức năng hoạch định chất lượng, kiếm soát chất lượng và cải tiến chất lượng.C.Là tiến hành các chức năng hoạch định chất lượng, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng.D.Là quản lý liên quan đến chất lượng. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chi phí chất lượng khơng thể cắt giảm quản lý chất lượng? A Chi phí sai hỏng bên ngồi C Chi phí sai hỏng bên B Chi phí thẩm định D Chi phí phịng ngừa Câu 2: tên hình vẽ gì? A Vịng xoắn Juran C Vịng xoắn Feigenbaum B Vòng xoắn Deming D Vòng xoắn Shewhart Câu 3: hoạch định chất lượng A Một phần quản lý chất lượng tập trung vào việc lập mục tiêu chất lượng quy định trình tác nghiệp cần thiết nguồn lực liên quan để đạt mục tiêu chất lượng B Một phần quản lý chất lượng tập trung vào việc mang lại lòng tin yêu cầu chất lượng thực C Một phần quản lý chất lượng tập trung vào việc thực yêu cầu chất lượng D Một phần quản lý chất lượng tập trung vào việc nâng cao khả thực yêu cầu chất lượng Câu 4: cấu trúc nội dung ISO 9001:2015 phần thành …điều khoản A C B D 10 Câu 5: … phương pháp quản lý tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa tham gia thành viên đem lại thành công dài hạn thông qua thỏa mãn khách hàng lợi ích thành viên cơng ty xã hội A Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) C Quản lý chất lượng đồng bộ(TQM) B Kiểm soát chất lượng(QC) D Quản lý theo mục tiêu(MBO) Câu 6: mục tiêu “nhóm chất lượng” nhằm A Đáp ứng phong trào thi đua nhằm nâng cao suất lao động B Khuyến khích tinh thần làm việc tập thể C Đào bới cơng viễ để tìm điểm không phù hợp giúp cải tiến không ngừng D Tìm kiếm nhân để bố trí vào vị trí quản lý quan trọng tương lai Câu 7: … mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuộc hệ thống, trình sản phẩm A Hệ số mức chất lượng C Trình độ chất lượng B Hệ số chất lượng D Trọng số Câu 8: mơ hình SERVQUAL chất lượng dịch vụ gồm A yếu tố 20 biến quan sát C yếu tố 20 biến quan sát B yếu tố 22 biến quan sát D yếu tố 22 biến quan sát Câu 9: theo William E.Deming, chất lượng định nghĩa A Chất lượng khả thỏa mãn nhu cầu thị trường với chi phí thấp B Chất lượng mức hoàn thiện, đặc trưng so sánh hay đặc trưng tuyệt đối, dấu hiệu đặc thù, kiện, thông số C Chất lượng mức dự báo độ đồng đều, độ tin cậy với chi phí thấp phù hợp với thị trường D Chất lượng mức độ tập hợp đặc tính vốn có đối tượng đáp ứng yêu cầu Câu 10: phương pháp đòi hỏi xác định quản lý có hệ thống q trình tương tác trình để đạt kết dự kiến phù hợp với định hướng chiến lược sách chất lượng tổ chức là: A Tư dựa rủi ro C Tiếp cận theo hệ thống B Tiếp cận theo trình D Chu trình PDCA Câu 11: thành cơng doanh nghiệp phụ thuộc nguồn lực nhiều A Khả tài C Máy móc thiết bị B Lao động dồi D Phương pháp quản lý Câu 12: quản lý chất lượng hiểu ngắn gọn A Là tiến hành chức hoạch định chất lượng, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát chất lượng B Là tiến hành chức hoạch định chất lượng, kiếm soát chất lượng cải tiến chất lượng C Là tiến hành chức hoạch định chất lượng, đảm bảo chất lượng kiểm soát chất lượng D Là quản lý liên quan đến chất lượng Câu 13: hệ thống bao gồm hoạt động nhận biết mục tiêu chất lượng xác định trình nguồn lực cần thiết để đạt kết mong muốn A Hệ thống quản lý C Hệ thống nhân B Hệ thống quản lý chất lượng D Hệ thống thông tin dạng văn Câu 14: Áp dụng ISO 9001:2015 doanh nghiệp là: A Bắt buộc cần thiết bối cảnh hội nhập kinh tế hệ B Bắt buộc doanh nghiệp xuất tình hình C Khuyến khích áp dụng tùy thuộc vào chiến lược phát triển tổ chức D Khuyến khích áp dụng tùy thuộc vào tâm toàn thể nhân viên toàn tổ chức Câu 15: phương thức quản lý chất lượng tốt A Kiểm soát chất lượng sản phẩm(KCS) B Kiểm soát chất lượng(QS) C Kiểm soát chất lượng tồn diện(TQC) D Kiểm sốt chất lượng đồng bộ(TQM) Câu 16: Mục đích phiếu kiểm tra (check list) A Kiểm tra tồn lơ hàng B Thu thập liệu C Xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng D Xem xét mức độ tương tác q trình Câu 17: cơng cụ tạo mơi trường lành mạnh, đẹp, thoáng đãng, tiện lợi giúp tinh thần thoải mái, suất lao động cao có điều kiện để áp dụng hệ thống quản lý hiệu A Kaizen C Brainstorming B Benchmarking D 5S Câu 18: ……là kỹ thuật thông tin liên lạc có cấu trúc, nguồn gốc từ phương pháp dự đoán đối xứng tương tác dựa bảng trả lời câu hỏi chuyên gia A Phương pháp tính mức độ hài lịng khách hàng B Phương pháp Delphi C Phương pháp Brainstorming D Phương pháp Benchmarking Câu 19: yếu tố quan trọng để quản lý chất lượng dịch vụ thành công A Cam kết lãnh đạo cao C Cải tiến liên tục B Sự nỗ lực tham gia người D Áp dụng kỹ thuật thống kê Câu 20: nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, ngoại trừ A Cải tiến B Tiếp cận quản lý theo hệ thống C Quản lý mối quan hệ D Ra định dựa chứng Câu 21: người nhóm người với chức riêng, có trách nhiệm, quyền hạn mối quan hệ để đạt mục tiêu khái niệm A Các bên quan tâm C Tổ chức B Cổ đông D Lãnh đạo cao Câu 22: nguồn lực quan trọng quản trị chất lượng tổ chức A Con người C Phương pháp B Máy móc, thiết bị D Nguyên vật liệu Câu 23: hoạt động nâng cao kết thực A PDCA C Cải tiến không ngừng B Cải tiến liên tục D Cải tiến Câu 24: áp dụng ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp A Thành công bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế B Tránh khỏi phá sản nguy tụt hậu chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế C Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế lợi nhuận liên tục gia tăng D Giúp cải tiến toàn kết hoạt động tổ chức đưa sở hợp lý cho khởi đầu phát triển bền vững Câu 25: … Là quan tâm đến chất lượng tất hoạt động, hiểu biết, cam kết, hợp tác toàn thể thành viên tổ chức, cấp lãnh đạo A Kiểm tra chất lượng sản phẩm(KCS) C Quản lý theo mục tiêu(MBO) B Kiểm soát chất lượng(QC) D Quản lý chất lượng đồng bộ(TQM) Câu 26: Kaizen thuật ngữ kinh tế người Nhật hiểu A Là công cụ phức tạp B Là triết lý đơn giản mà làm C Xuất phát từ trường phái quản trị chất lượng phương Tây D Chỉ người có trình độ từ đại học trở lên thực công việc Câu 27: Mục tiêu “Nhóm chất lượng” nhằm A Đáp ứng phong trào thi đua nhằm nâng cao suất lao động B Khuyến khích tinh thần làm việc tập thể C Đào bới công việc để tìm điểm khơng phù hợp giúp cải tiến khơng ngừng D Tìm kiếm nhân để bố trí vào vị trí quản lý quan trọng tương lai Câu 28: … phản ánh giá trị hệ thống, trình hay sản phẩm đạt so với chuẩn mực đề áp dụng thang đo khác sản phẩm, thị trường nên so sánh số mặt chất lượng A Trọng số C Trình độ chất lượng B Hệ số chất lượng D Chất lượng tồn phần Câu 29: Khó có tiêu chuẩn chung để đánh giá chất lượng dịch vụ Đây đặc điểm về…….của dịch vụ A Tính khơng đồng C Tính khơng thể tách rời B Tính vơ hình D Tính khơng thể cất giữ Câu 30: chi phí chất lượng bao gồm A Chi phí phịng ngừa, chi phí sai hịng bên ngồi, chi phí khơng phù hợp B Chi phí phịng ngừa, chi phí sai hỏng chi phí thẩm định C Chi phí thẩm định, chi phí phịng ngừa chi phí sai hỏng bên D Chi phí phịng ngừa, chi phí thẩm định, cho phí sai hỏng bên ngồi ĐÁP ÁN 1-B; 2-A; 3-A; 4-D; 5-C; 6-B; 7-D; 8-B; 9-C; 10-D; 11-D; 12-D; 13-B; 14-C; 15-D; 16-B; 17-D; 18-B; 19-A; 20-C; 21-C; 22-A; 23-D; 24-D; 25-D; 26-B; 27-B; 28-B; 29-A; 30-B; ... pháp quản lý Câu 12: quản lý chất lượng hiểu ngắn gọn A Là tiến hành chức hoạch định chất lượng, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát chất lượng B Là tiến hành chức hoạch định chất lượng, kiếm soát chất. .. tiến chất lượng C Là tiến hành chức hoạch định chất lượng, đảm bảo chất lượng kiểm soát chất lượng D Là quản lý liên quan đến chất lượng Câu 13: hệ thống bao gồm hoạt động nhận biết mục tiêu chất. .. tổ chức Câu 15: phương thức quản lý chất lượng tốt A Kiểm soát chất lượng sản phẩm(KCS) B Kiểm soát chất lượng(QS) C Kiểm soát chất lượng tồn diện(TQC) D Kiểm sốt chất lượng đồng bộ(TQM) Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG(CÓ ĐÁP ÁN),

Từ khóa liên quan