0

giao an thu cong lop 2 tuan 10

25 822 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 22:11

TUẦN 10 Thứ 2 ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tập đọc t28+29 : SÁNG KIẾN CỦA HÀ I. Mơc ®Ých yªu cÇu: - §äc tr¬n toµn bµi. BiÕt ng¾t nghØ h¬i hỵp lÝ sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c cơm tõ. - BiÕt ®äc ph©n biƯt lêi kĨ víi lêi c¸c nh©n vËt (Hµ, «ng, bµ). - HiĨu nghÜa c¸c tõ míi vµ nh÷ng tõ quan träng: C©y s¸ng kiÕn lËp ®«ng, chóc thä. - HiĨu néi dung, ý nghÜa c©u chun: S¸ng kiÕn cđa bÐ Hµ tỉ chøc ngµy lƠ cđa «ng bµ thĨ hiƯn lßng kÝnh yªu, sù quan t©m tíi «ng bµ. II. §å dïng d¹y häc: Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc SGK. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: T1 A. KiĨm tra bµi cò: B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu chđ ®iĨm míi vµ bµi häc. 2. Lun ®äc: 2.1:GV híng dÉn HS lun ®äc ,kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ: ®äc mÉu toµn bµi: a. §äc tõng c©u: - Chó ý c¸c tõ ng÷ HS hay ®äc sai. b. §äc tõng ®o¹n tríc líp. - C¸c tõ míi c. §äc tõng ®o¹n trong nhãm. d. Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm e. §äc §T. - HS chó ý nghe. - HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u trong bµi. + Ngµy lƠ, lËp ®«ng, rÐt, søc kh… - HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n trong bµi. - C©y s¸ng kiÕn, lËp ®«ng, chóc thä (SGK). - HS ®äc theo nhãm - §¹i diƯn c¸c nhãm thi ®äc ®ång thanh c¸ nh©n tõng ®o¹n, c¶ bµi. TiÕt 2: 3. Híng dÉn t×m hiĨu bµi: C©u 1: 1 HS ®äc - HS ®äc thÇm ®o¹n 1 80 - Bé Hà có sáng kiến gì ? - Hà giải thích vì sao cần có ngày lễ của ông bà. Câu 2:) - Hai bố con chọn ngày nào làm ngày lễ của ông bà ? vì sao ? - Hiện nay trên thế giới ngời ta lấy ngày 1/10 làm ngày quốc tế cho ngời cao tuổi. Câu 3: (HS đọc) - Bé Hà còn băn khoăn chuyện gì ? - Ai đã gỡ bí cho bé Hà ? Câu 5: (HS đọc) - Bé Hà trong truyện là một cô bé nh thế nào ? - Vì sao Hà nghĩ ra sáng kiến tổ chức "Ngày cho ông bà". 4. Luyện đọc lại: - Phân vai (2, 3 nhóm) 5. Củng cố - dặn dò: - Nêu nội dung, ý nghĩa chuyện - Nhận xét - Chuẩn bị tiết kể chuyện. - Tổ chức ngày lễ cho ông bà. - Chọn ngày lập đông làm lễ của ông bà. Vì ngày đó là ngày trời bắt đầu trở rét, mọi ngời cần chú ý chăm lo sức khoẻ cho các cụ già. - Cha biết nên chuẩn bị già gì biếu ông bà. - Bố thì thầm vào tai bé mách nớc. Bé hứabố. - Mỗi nhóm 4 HS tự phân vai (Ngời dẫn chuyện, bé Hà, bà, ông) - Sáng kiến bé Hà tổ chức thể hiện lòng kính yêu ông bà. Toán Luyện tập Tiết 46 : I. Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố cách tìm " 1 số hạng trong 1 tổng". - Ôn lại phép trừ đã học và giải toán đơn về phép trừ. II. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: - Muốn tìm 1 số hạng trong 1 tổng ta làm thế nào ? B. Bài mới: Bài 1: Tìm x - Làm mẫu 1 bài x là số hạng cha biết trong 1 tổng. - Số hạng đã biết là 8, tổng đã biết là 10. x+8=17 6+x=14 81 - Muốn tìm số hạng cha biết là làm thế nào ? - GV nhận xét Bài 2: Tính nhẩm. - HS làm SGK (46) - GV nhận xét Bài 4: 1 HS đọc đề bài - GV nêu kế hoạch giải - 1 HS tóm tắt - 1 HS giải a, x + 8 = 10 x = 10 - 8 x = 2 - Lấy tổng trừ đi số hạng kia. b, x + 7 = 10 x = 10 - 7 x = 3 c, 30 + x = 58 x = 58 - 30 x = 28 - Làm miệng Tóm tắt: Cam quýt : 45 quả Trong đó cam: 25 quả Quýt :quả ? Bài giải: Quýt có số quả là: 45 25 = 20 (quả) Đáp số: 20 quả A. x = 5 B. x = 10 C. x = 0 Đạo đức Tiết 10: Chăm chỉ học tập (Tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu: - Nh thế nào là chăm chỉ học tập. - Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì ? 2. Kỹ năng. - HS thực hiện đợc giờ giấc học bài, làm bài đầy đủ, đảm bảo thời gian tự học ở trờng, ở nhà. 3. Thái độ. - HS có thái độ tự giác học tập. II. tài liệu phơng tiện: - Đồ dùng cho chơi sắm vai (t2) 82 II. hoạt động dạy học: Tiết 1: A. Kiểm tra bãi cũ: - Chăm chỉ học tập có ích lợi gì ? - Giúp HS mau tiến bộ đạt kết quả cao đợc bạn bè, thầy cô giáo yêu mến. b. Bài mới: Hoạt động 1: Đóng vai Mục tiêu: giúp học sinh có kỹ năng ứng xử trong các tình huống của cuộc sống Cách tiến hành: Nêu tình huống: Hôm nay, khi Hà chuẩn bị bài học cùng bạn thì bà ngoại đến chơi. Đã lâu Hà cha gặp bà nên mừng lắm thế nào ? TL sắm vai trong tình huống. Hà nên đi học, sau buổi học sẽ về chơi và nói chuyện với bà. KL: HS cần phải đi học đều và đúng giờ. Kết luận: học sinh cần phải đi học đều và đúng giờ Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - HS thảo luận nhóm 2. Mục tiêu: Giúp học sinh bày tổ thái độ đối với các ý kiến liên quan đến các chuẩn mực đạo đức. Cách tiến hành: GV yêu cầu các nhóm thảo luận để bày tỏ thái độ tán thành hay không tán thành đối với các ý kiến naêu trong phiếu thảo luận. - Nội dung phiếu a, b, c, d Kết luận: a. Không tán thành vì là HS cũng cần chăm chỉ học tập. b. Tán thành c. Tán thành d. Không tán thành vì thức khuya sẽ có hại cho sức khoẻ. Hoạt động 3: Phân tích tiểu phẩm *Mục tiêu: Giúp HS đánh giá hành vi chăm chỉ học tập và giải thích *Cách tiến hành: 1. Giáo viên mời lớp xem tiểu phẩm do một số học sinh ở lớp diễn 2. Một số học sinh diễn tiểu phẩm - Làm bài trong giờ ra chơi có - Giờ ra chơi dành cho HS vui chơi, bớt căng thẳng trong học tập và vì vậy nên dùng thời gian đó để làm bài tập. Chúng ta khuyên bạn nên giờ nào việc ấy. Kết luận chung: Chăm chỉ học tập là bổn phận của ngời học sinh đồng thời cũng là để giúp các emcủa mình. C. Củng cố dặn dò: - Nhận xét giờ học 83 Ngày soạn: 26/ 10/ 2008 Ngày giảng: Thứ ba, ngày 2 8 tháng 10 năm 2008 Toán Tiết 47: Số tròn chục trừ đi 1 số I. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Biết thực hiện phép trừ có số bị trừ là số tròn chục, số trừ là số có 1 hoặc 2 chữ số (có nhớ) vận dụng khi giải toán có lời văn. - Củng cố tìm 1 số hạng cha biết, khi biết tổng và số hạng kia. II. đồ dùng: - 4 bó, mỗi bó 10 que tính - Bảng gài que tính iII. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS lên bảng - Lớp làm bảng con 24 + x = 30 x + 8 = 19 B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: a. Giới thiệu thực hiện phép trừ 40-8 và tổ chức thực hành. - Gắn các bó que tính trên bảng. *Nêu: Có 4 chục que tính, bớt đi 8 que tính. Em làm thế nào để biết còn bao nhiêu que tính ? - Hớng dẫn HS lất ra bỏ (mỗi bó 1 chục (tức 10) que tính và hớng dẫn HS nhận ra có 4 chục thì viết 4 vào cột chục viết 0 vào cột đơn vị (Lấy bớt đi tức là trừ đi nên viết dấu trừ) lấy bớt đi 8 que tính thì viết 8 ở cột đơn vị, thẳng cột với 0, kể vạch ngang ta cho phép trừ 40-8. Chục Đơn vị 4 0 3 8 - Hớng dẫn HS đặt tính rồi tính. 40 *Chú ý: Viết 2 thẳng cột với 0 và 8, viết 3 thẳng cột với 4. 8 32 b. Giới thiệu cách thực hiện phép trừ. 40-18 và tổ chức thực hành B ớc 1: Giới thiệu phép trừ. 40 - 18 - HS lấy 4 bó que tính, mỗi bó 1 chục que tính (4 chục từ là 40 que tính). - Có 40 que tính, bớt đi 18 que tính phải làm tính gì ? - Tính trừ 40-18 - Từ 40 que tính, bớt đi 18 que tính phải làm tính gì ? B ớc 2 : Thực hiện phép trừ 40 18 84 *Chú ý: Các thao tác của bớc 2 là cơ sở của kỹ thuật trừ có nhớ. Kết quả là: Còn lại 2 bó (tức 2 chục) và 2 que tính rời còn lại 22 que tính. B ớc 3: Hớng dẫn HS đặt tính và tính. 40 18 22 C. Thực hành: Bài 1: HS làm bảng con - 1 học sinh nêu yêu cầu bài. - Giáo viên nhận xét: Bài 2: Tìm X Hớng dẫn HS làm - 1 HS nêu yêu cầu bài - Lớp làm bảng con - 3 HS lên bảng + Củng cố muốn tìm 1 số hạng 1 cha biết . - GV nhận xét. Bài 3: Cho HS đọc đề bài. - Nêu kế hoạch giải - 1 em tóm tắt - 1 em giải - GV nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. Kể chuyện Tiết 10 : Sáng kiến của bé hà I. Mục tiêu yêu cầu: 1. Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào ý chính của từng đoạn, kể lại đợc từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện một cách tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung. 2. Rèn kỹ năng nghe: Có khả năng tập trung nghe bạn kể chuyện, nhận xét đánh giá đúng. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn ý chính của từng đoạn yêu cầu 1. III. hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học. 2. Hớng dẫn kể chuyện: a. Kể từng đoạn câu chuyện dựa vào các ý chính. - 1HS đọc yêu cầu của bài (bảng phụ). a) Chọn ngày lễ 85 b) Bí mật của 2 bố con c) Niềm vui của ông bà - Hớng dẫn HS kể mẫu Đ1 theo ý 1. - HS kể 1 đoạn làm mẫu - Bé Hà vốn là một cô bé nh thế nào ? - Bé Hà có sáng kiến gì ? - Bé giải thích vì sao phải có ngày lễ của ông bà ? vì sao ? - Kể chuyện trong nhóm: HS nối tiếp nhau kể từng đoạn - Kể chuyện: Trớc lớp b. Kể toàn bộ câu chuyện. - 3 HS đại diện cho 1 nhóm kể nối tiếp - GV hớng dẫn kể. - 3 HS 3 nhóm thi kể. - 2, 3 HS đại diện cho 2, 3 nhóm thi kể. 3. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Về nhà tập kể lại chuyện cho ngời thân nghe. Chính tả: (Tập chép) Tiết 19: Ngày lễ I. Mục đích yêu cầu: 1. Chép lại chính xác bài chính tả: Ngày lễ 2. Làm đúng các bài tập phân biệt c/k, l/n, thanh hỏi, thanh ngã. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết nội dung đoạn chép. - Bảng phụ bài tập 2, 3a. III. hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu. 2. Hớng dẫn tập chép: - GV đọc đoạn chép - GV chỉ vào những chữ viết hoa trong bài chính tả. - 2, 3 HS đọc đoạn chép. - Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Quốc tế Lao động, ngày Quốc tế Thiếu nhi, Ngày Quốc tế Ngời cao tuổi. - Những chữ nào trong tên ngày lễ đ- ợc viết hoa ?(chữ đầu của mỗi bố phận tên). - Chữ đầu của mỗi bộ phận tên. - HS viết vào bảng con những tiếng dễ lẫn. - hằng năm, phụ nữ, lấy làm. - HS chép bào vào vở - HS lấy vở viết bài -GV đọc lại toàn bài cho HS Soát lỗi - Chấm bài ( 5 7 bài ) -HS đổi vở soát lỗi 86 3. Làm bài tập chính tả: Bài 2: Điền vào chỗ trống c/k - Nhận xét chữa bài. - 1 học sinh nêu yều cầu bài - Lớp làm SGK *Lời giải: Con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh. Bài 3: Điền vào chỗ trống l/n, nghỉ/ nghĩ . - 1 HS đọc yêu cầu. - HS làm vở - 2 HS lên bảng Lời giải: a, lo sợ, ăn no, hoa lan, Giáo viên nhận xét b. Nghỉ học, lo nghỉ, nghỉ ngơi, ngầm nghĩ. 5. Củng cố dặn dò. - GV khen những HS chép bài chính tả đúng, sạch đẹp. - Nhận xét tiết học. Tiết 19: 87 Thể dục t19 : Bài thể dục phát triển chung I. Mục tiêu: - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Yêu cầu thuộc bài, động tác tơng đối chính xác. - Có ý thức luyện tập trong giờ. II. địa điểm - phơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập. - Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi. III. Nội dung phơng pháp: Nội dung t/g Phơng pháp A. phần Mở đầu: - Lớp trởng tập trung báo cáo sĩ số, giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài tập, yêu cầu kiểm tra. - Đi đều 2 4 hàng dọc và hát quay hàng ngang và giãn cách 1 sải tay, hàng 2 và 4 bớc sang trái (phải). - Ôn bài thể dục phát triển chung B. Phần cơ bản: - Ôn bài thể dục phát triển chung: - Ôn đi đều 2 4 hàng dọc. C. Phần kết thúc. - Cúi ngời thả lỏng - Nhảy thả lỏng. - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh - Nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 7' 20 1 - 2lần 2 x 8N 5' 5-6 lần ĐHTT: X X X X X X X X X X X X X X X ĐHTT: X X X X X X X X X X X X X X X ĐHTT: X X X X X X X X X X X X X X X 88 Ngày soạn: 26/ 10/ 2008 Ngày giảng; Thứ t, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Tập đọc Tiết 39 : Bu thiếp I. Mục đích yêu cầu: 1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: - Đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. - Biết đọc hai bu thiếp với giọng tình cảm, nhẹ nhàng, đọc phong bì th với giọng rõ ràng, rành mạch. 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Hiểu đợc nghĩa các từ: Bu thiếp, nhân dịp. - Hiểu đợc nội dung 2 bu thiếp, tác dụng của bu thiếp, cách viết 1 bu thiếp, cách ghi 1 phong bì th. II. Đồ dùng dạy học: - Mỗi HS mang bu thiếp, 1 phong bì th. - Bảng phụ viết những câu văn trong bu thiếp và trên phong bì đã hớng dẫn HS luyện đọc. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: - 3 HS đọc 3 đoạn sáng kiến của bé Hà - Bé Hà có sáng kiến gì ? B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài: 2. 1. Luyện đọc: GV đọc mẫu 2.2. HD học sinh luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ. a. Đọc từng câu. - HS tiếp nỗi nhau đọc. Hớng dẫn đọc đúng các từ - Bu thiếp, năm mới, nhiều niềm vui, Phan Thiết, Bình Thuận, Vĩnh Long b. Đọc từng đoạn trớc lớp. - HS nối tiếp nhau đọc. (Bu thiếp và phần đề ngoài phong bì). * Bảng phụ SGK - Đọc đúng 1 số câu - Phần chú giải. c. Đọc từng đoạn trong nhóm. d.Thi đọc giữa các nhóm. - Đại diện các nhóm thi đọc. 3. Hớng dẫn tìm hiểu bài: Câu 1: - 1 HS đọc - Bu thiếp đầu là của ai gửi cho ai ? - Của cháu gửi cho ông bà. - Gửi để làm gì ? - Gửi chúc ông bàmỗi. Câu 2: - 1 HS đọc. - Bu thiếp T2 là của ai gửi cho ai ? - Của ông bà gửi cho cháu 89 [...]... yêu cầu bài tập 2 Khởi động: 103 Phơng pháp ĐHTT: X X X X X X X X X X X X X X X - Đứng vỗ tay, hát - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, giậm chân tại chỗ, tập bài thể dục 20 -25 ' 2 lần 2- 3lần 8 -10' B Phần cơ bản: - Điểm số 1 -2; 1 -2 theo hàng ngang - Điểm số 1 -2; 1 -2 theo vòng tròn - Trò chơi: Bỏ khăn - Giải thích hớng dẫn HS chơi - Chơi thử chơi chính thức - Chuyển đội hình 2- 4 hàng dọc X... bớc gấp thuyền phẳng thuyền + Bớc 2: Gấp các nếp thuyền phẳng đáy đáy có mui về thực hiện các thao tác gấp thuyền gấp cách đều có mui + Bớc 3: Gấp tạo thên và mũi thuyền + Bớc 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui *Tổ chức cho HS thực - HS thực hành nhóm hành theo nhóm 2 - Trong quá trình HS thực hành GV quan sát uốn nắn cho HS Nhắc HS miết kỹ các đờng mối cho phẳng và lộn thuyền cẩn thận, từ từ để thuyền... chung tiết học - HS quan sát - 5 li - HS quan sát - Cả lớp viết 2 lần chữ H - HS quan sát, đọc cụm từ - Cùng nhau đoàn kết làm việc - HS quan sát nhận xét - HS viết vào bảng con - HS viết vở tập viết - HS viết theo yêu cầu của GV Mĩ thu t Vẽ tranh đề tài : chân dung Tiết 10: I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - HS quan sát, nhận xét đặc điểm khuôn mặt ngời - Làm quen với cách vẽ chân dung 2 Kỹ năng: - Vẽ đợc 1... hát cho thu c: Chúc mừng sinh nhật Ngày soạn: 27 / 10/ 20 08 Ngày giảng: Thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 20 08 Toán Tiết 49: 31 - 5 94 I Mục tiêu: Giúp HS: - Vận dụng bảng trừ đã học để thực hiện các phép trừ dạng 31 5 khi làm tính và giải bài toán - Làm quen với 2 đoạn thẳng cắt (giao) nhau II Đồ dùng dạy học: 3 bó chục que tính và 1 que tính dời III Các hoạt động dạy học: A Kiểm tra bài cũ - 2 em đọc... Về nhà hoàn thiện bài viết - nhiều học sinh đọc bài viết Thể dục: Bài 20 : Tiết 20 : Điểm số 1 -2, 1 -2 theo đội hình vòng tròn trò chơi: Bỏ khăn I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Điểm số 1 -2, 1 -2 theo đội hình vòng tròn - Học trò chơi: Bỏ khăn 2 Kỹ năng: - Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng - Yêu cầu biết cách chơi và thời gian chơi có mức độ ban đầu, cha chủ động 3 Thái độ: - Có ý thức trong giờ học II địa điểm:... cách gấp thuyền phẳng đáy có mui - Gấp đợc thuyền phẳng đáy có mui - HS yêu thích gấp thuyền II Chuẩn bị: - Mẫu thuyền - Quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui có hình vẽ minh hoạ từng bớc gấp - Giấy thủ công II hoạt động dạy học: Tiết 2: Thời gian 5' Hoạt động của giáo viên - Kiểm tra đồ dùng của A Kiểm tra HS phục vụ tiết học bài cũ: Nội dung 27 ' Hoạt động của học sinh B Bài mới: - Gọi 1, 2 HS nhắc... để có hình tam giác và tự vẽ hình - 2 HS lên bảng vẽ theo điểm đã chấm - Giáo viên nhận xét D Củng cố Dặn dò: - Nhận xét giờ Tiết 20 : Chính tả: (Nghe viết) ông và cháu I Mục đích yêu cầu: 1 Nghe viết đúng chính xác, trình bày đúng bài thơ Ông và cháu Viết đúng các dấu 2 chấm, mở và đóng ngoặc kép, dấu chấm than 2 Làm đúng các BT phân biệt c,k,l,n thanh hỏi/ thanh ngã II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ... + i, ê , e) - Bảng phụ BT 3a 101 III các hoạt động dạy học A Kiểm tra bài cũ: - HS viết - 2 HS làm bài ( 2, 3a) - Tên các ngày lễ vừa học tuần trớc - 1 HS đọc chậm rãi 2 bạn viết bảng lớp B bài mới: 1 Giới thiệu bài - GV nêu mục đích yêu cầu 2 Hớng dẫn nghe viết: a Giáo viên đọc bài chính tả - 2, 3 HS đọc lại ? Có đúng là cậu bé trong bài thắng - Ông nhờng cháu, giả vờ thua cho đợc ông của mình không?... không? cháu vui ? Trong bài thơ có mấy dấu 2 chấm - 2 lần dùng dấu 2 chấm trớc câu nói và ngoặc kép của cháu và câu nói của ông b HS viết bảng con những tiếng khó - Vật, kẹo, thua, hoan hô, chiều c Giáo viên đọc HS viết bài - Học sinh viết vở d Chấm chữa bài GV đọc lại toàn bài - Học sinh đổi vở soát lỗi - Giáo viên thu ( 5 7 bài chấm) 3 Làm bài tập: Bài 2: Giáo viên mở bảng phụ đã viết - Bảng phụ... trớc lớp ( cả lớp quan sát, nhóm cử đại diện viết nhanh tên nhóm cơ, xơng, khớp xơng, thực hiện cử động đó vào bảng con nhóm nào viết nhanh, nhóm đó thắng 1 Chúng ta cần ăn uống và vận động nh thế nào để khoẻ mạnh và chóng lớn ? 2 Tại sao phải ăn uống sạch sẽ ? 3 Làm thế nào để phòng bệnh giun? - Các nhóm thực hiện - Vận dụng vào thực tế Thủ công Tiết 10: Gấp thuyền phẳng đáy có mui (t2) I Mục tiêu: 97 . TUẦN 10 Thứ 2 ngày 26 tháng 10 năm 20 09 Tập đọc t28 +29 : SÁNG KIẾN CỦA HÀ I. Mơc ®Ých yªu cÇu: - §äc tr¬n. cam: 25 quả Quýt :quả ? Bài giải: Quýt có số quả là: 45 25 = 20 (quả) Đáp số: 20 quả A. x = 5 B. x = 10 C. x = 0 Đạo đức Tiết 10: Chăm chỉ học tập (Tiết 2)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an thu cong lop 2 tuan 10, giao an thu cong lop 2 tuan 10,

Hình ảnh liên quan

-HS thuộc bảng trừ. - giao an thu cong lop 2 tuan 10

thu.

ộc bảng trừ Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui có hình vẽ minh hoạ từng bớc gấ p. - Giấy thủ công - giao an thu cong lop 2 tuan 10

uy.

trình gấp thuyền phẳng đáy không mui có hình vẽ minh hoạ từng bớc gấ p. - Giấy thủ công Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Chuyển đội hình 2-4 hàng dọc. - giao an thu cong lop 2 tuan 10

huy.

ển đội hình 2-4 hàng dọc Xem tại trang 25 của tài liệu.