0

Thach Sanh

6 354 0
  • Thach Sanh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 22:11

 TruyÖn TruyÖn cæ tÝch cæ tÝch I) I) đọc Tìm hiểu chung. đọc Tìm hiểu chung. 1- 1- Đọc Đọc . . *) Tóm tắt: *) Tóm tắt: - Mở truyện : - Mở truyện : +) Sự ra đời của Thạch Sanh. +) Sự ra đời của Thạch Sanh. - Thân truyện : - Thân truyện : +)Thạch Sanh gặp và kết nghĩa anh em với Lý Thông. +)Thạch Sanh gặp và kết nghĩa anh em với Lý Thông. +) Bị Lý Thông lừa đi giết chằn tinh. +) Bị Lý Thông lừa đi giết chằn tinh. +) +) b b ị Lý Thông tranh công phải vào sống trong rừng. ị Lý Thông tranh công phải vào sống trong rừng. +) Giết đại bàng cứu công chúa lại bị Lý Thông hãm hại. +) Giết đại bàng cứu công chúa lại bị Lý Thông hãm hại. +) +) đ đ ược giải oan và cưới công chúa. ược giải oan và cưới công chúa. +) +) đ đ uổi được quân 18 nước chư hầu. uổi được quân 18 nước chư hầu. - Kết truyện - Kết truyện : : Thạch Sanh được vua nhường ngôi Thạch Sanh được vua nhường ngôi 2- 2- Bố cục Bố cục : 2 đoạn. : 2 đoạn. - - đ đ oạn 1: oạn 1: Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh . . - - đ đ oạn 2 : oạn 2 : Những thử thách và chiến công của Thạch Sanh. Những thử thách và chiến công của Thạch Sanh. Ii) TèM HI U CHI TI T VN B N: 1) Nhân vật Thạch Sanh. a- Sự ra đời của Thạch Sanh. -Binh thường: Là con của một gia ỡnh nông dân tốt bụng sống nghèo khổ bằng nghề kiếm củi. -Khác thường:+Là thái tử con Ngọc hoàng đầu thai xuống +Bà mẹ mang thai trong nhiều nm mới sinh ra Thạch Sanh. +được thần dạy cho đủ các môn võ nghệ thần thông. Sự ra đời của Thạch Sanh thể hiện quan niệm của nhân dân: nh ng con người bỡnh thư ờng cũng là nh ng con người có khả nng, phẩm chất kỳ lạ và sẽ lập được nhiều chiến công . b- Nh ng thử thách và chiến công . *) Nh ng thử thách. - Bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu để thế mạng . - đánh nhau với chằn tinh. - đánh nhau với đại bàng để cứu công chúa . - Bị Lý Thông lừa lấp cửa hang . - Bị hồn đaị bàng và chằn tinh báo thù nên bị nhốt vào ngục. - Giao chiến với quân chư hầu 18 nước. => Th thách sau khó khn hơn th thách trước . Th¹ch Sanh Th¹ch Sanh lµ ng­êi thËt thµ, chÊt ph¸c, dòng lµ ng­êi thËt thµ, chÊt ph¸c, dòng c¶m, tµi n¨mg, yªu hoµ b×nh vµ réng l­îng c¶m, tµi n¨mg, yªu hoµ b×nh vµ réng l­îng Luyện tập Luyện tập Bài tập 1.Nhận xét nào Bài tập 1.Nhận xét nào nêu chính xác về nguồn nêu chính xác về nguồn gốc xuất thân của Thạch gốc xuất thân của Thạch Sanh? Sanh? A.Từ thế giới thần linh A.Từ thế giới thần linh B.Từ những người chịu B.Từ những người chịu nhiều đau khổ nhiều đau khổ C.Từ chú bé mồ côi C.Từ chú bé mồ côi D. Từ những người đấu D. Từ những người đấu tranh quật khởi tranh quật khởi Bài tập 2 Bài tập 2 Theo dõi những Theo dõi những thử thách mà thử tháchThạch Sanh Thạch Sanh gặp phải, em gặp phải, em thấy thử thấy thử thách nào thách nào khiến em hồi khiến em hồi hộp nhất? hộp nhất? Hãy viết một Hãy viết một đoạn văn đoạn văn khoảng 5 câu khoảng 5 câu nêu cảm nhận nêu cảm nhận của của em? em? . đời của Thạch Sanh. +) Sự ra đời của Thạch Sanh. - Thân truyện : - Thân truyện : +)Thạch Sanh gặp và kết nghĩa anh em với Lý Thông. +)Thạch Sanh gặp và kết. và lớn lên của Thạch Sanh Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh . . - - đ đ oạn 2 : oạn 2 : Những thử thách và chiến công của Thạch Sanh. Những thử thách
- Xem thêm -

Xem thêm: Thach Sanh, Thach Sanh, Thach Sanh