0

Thạch Sanh

47 445 0
  • Thạch Sanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:25

TiÕt 153 TiÕt 21 I/ §äc, kể, t×m hiÓu chó thÝch: Tiết 21,22 Bè côc: Gồm 4 ®o¹n: §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn “mäi phÐp thÇn th«ng.“ §o¹n 2: TiÕp theo ®Õn “phong cho lµm QuËn c«ng.“ §o¹n 3: TiÕp theo ®Õn “hãa kiÕp lµm bä hung“ §o¹n 4: PhÇn cßn l¹i. * Tãm t¾t: Lai lÞch, nguån gèc cña nh©n vËt chÝnh Th¹ch Sanh. KÕt nghÜa anh em víi Lý Th«ng. DiÖt Ch»n tinh. DiÖt §¹i bµng. Th¹ch Sanh chiÕn th¾ng qu©n 18 n­íc ch­ hÇu. Th¹ch Sanh cøu C«ng chóa, được nèi ng«i Vua. II. Tìm hiểu vn bn: 1. Nhân vật Thạch Sanh. a. Sự ra đời. + Con một gia đình nông dân. + Sống nghèo khổ bằng nghề kiếm củi. + Thái tử đầu thai. + Mẹ mang thai nhiều năm mới sinh. + Được thần dạy võ và phép thần thông. I/ c, túm tt, tỡm hiu chỳ thớch:(sgk) Bỡnh thng Khỏc thng => Va bỡnh thng, va khỏc thng. b. Nhng th thỏch v nhng chin cụng thn kỡ: [...]... thắng: Thạch Sanh đứng về phía chính nghĩa, cứu người bị hại, cứu dân, cứu nước 2 Nhân vật Lý Thông: Sự đối lập về tính cách và hành động của 2 nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông - Tốt -Xấu - Thiện -ác - Lao động -Bóc lột - Thật thà, trung thực -Lừa dối, xảo trá - Vị tha -Vị kỉ - Anh hùng, cao thư ợng -Tiểu nhân, thấp hèn I/ c, túm tt, tỡm hiu chỳ thớch:(sgk) II Tìm hiểu vn bn: 1 Nhân vật Thạch Sanh. .. trỡnh by ý ngha ca ting n ?? Th trỡnh by ý ngha ca niờu cm thn í ngha ca ting n - Giải oan cho Thạch Sanh - Giải câm cho công chúa - Vạch mặt kẻ thù nham hiểm, bất nhân - Cảm hóa quân 18 nước chư hầu - Tiếng đàn đòi hỏi công lý, yêu chuộng hòa bình, nói lên lòng nhân đạo vị tha => Với cây đàn thần, Thạch Sanh trở thành người anh hùng, đấu tranh cho tình yêu và công lí, cho cuộc sống hòa bình, hạnh... thách tăng dần khẳng định các chiến công rực rỡ v anh dng I/ c, túm tt, tỡm hiu chỳ thớch:(sgk) II Tìm hiểu vn bn: 1 Nhân vật Thạch Sanh a Sự ra đời: Va bỡnh thng, va khỏc thng b Nhng th thỏch v nhng chin cụng thn kỡ: Th thỏch tng dn khng nh chin cụng rc r v anh dng ca Thch Sanh c Phm cht, ti nng: c Phẩm chất, tài năng: - Thật thà, chất phác Tin li m con Lớ Thụng i canh miu th, b Lớ Thụng cp cụng -... hũa bỡnh Tha cho m con Lớ Thụng, tht ói quõn 18 nc ch hu I/ c, túm tt, tỡm hiu chỳ thớch:(sgk) II Tìm hiểu vn bn: 1 Nhân vật Thạch Sanh a Sự ra đời: Va bỡnh thng, va khỏc thng b Nhng th thỏch v nhng chin cụng thn kỡ: Th thỏch tng dn khng nh chin cụng rc r v anh dng ca Thch Sanh c Phm cht, ti nng: - Tht th, cht phỏc, dng cm phi thng, nhõn hu * Tiếng đàn: * Niêu cơm thn: 38 37 36 33 32 28 27 26 23... thỏch tng dn khng nh chin cụng rc r v anh dng ca Thch Sanh c Phm cht, ti nng: - Tht th, cht phỏc, dng cm phi thng, nhõn hu 2/ Nhõn vt Lớ Thụng:- c ỏc, gian manh, xo trỏ - c gi ỏc bỏo 4 ý nghĩa: - Niềm tin, mơ ước về công lý, xã hội - Tư tưởng nhân đạo, yêu chuộng hòa bình I/ c, túm tt, tỡm hiu chỳ thớch:(sgk) II Tìm hiểu vn bn: 1 Nhân vật Thạch Sanh a Sự ra đời: b Nhng th thỏch v nhng chin cụng thn . oan cho Thạch Sanh. - Vạch mặt kẻ thù nham hiểm, bất nhân. - Giải câm cho công chúa. - Cảm hóa quân 18 nước chư hầu. => Với cây đàn thần, Thạch Sanh trở. vËt chÝnh Th¹ch Sanh. KÕt nghÜa anh em víi Lý Th«ng. DiÖt Ch»n tinh. DiÖt §¹i bµng. Th¹ch Sanh chiÕn th¾ng qu©n 18 n­íc ch­ hÇu. Th¹ch Sanh cøu C«ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thạch Sanh, Thạch Sanh, Thạch Sanh