0

Quản lý hoạt động dạy học môn vật lí ở các trường THPT trên địa bàn thành phố kon tum theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

26 49 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2020, 17:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI VĂN MINH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ Ở CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH Chuyên ngành : Quản lý giáo dục Mã số : 60.14.01.14 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2016 Cơng trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH Phản biện 1: PGS.TS Võ Nguyên Du Phản biện 2: TS Nguyễn Quang Giao Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Phân hiệu Đại học Đà Nẵng Kon Tum vào ngày tháng 10 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; GD nhà trường kết hợp với GD gia đình GD xã hội… Yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho trình phát triển đất nước, đổi CT SGK theo định hướng PTNL HS quan điểm đạo quan trọng Đảng Nhà nước Đồng thời cần thiết phải xác định mức độ đạt lực, việc gợi ý cách thức KT-ĐG lực HS để từ thúc đẩy trở lại việc đổi PP dạy học, nâng cao chất lượng GD Vấn đề “Tiếp cận theo hướng PTNL đòi hỏi HS làm vận dụng biết Tránh tình trạng biết nhiều làm vận dụng không bao nhiêu; biết điều cao siêu, không làm việc thiết thực đơn giản sống thường nhật…” Xuất phát từ lí trên, tơi chọn đề tài “ Quản lí hoạt động dạy học mơn Vật lí trường THPT địa bàn TP Kon Tum theo định hướng phát triển lực học sinh” Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng QL HĐDH mơn Vật lí, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu vấn đề, từ đề xuất biện pháp QL HĐDH mơn Vật lí theo định hướng PTNL cho HS nhằm nâng cao chất lượng GD toàn diện trường THPT địa bàn TP Kon Tum Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp QLHĐDH môn Vật lý trường THPT TP Kon Tum theo định hướng phát triển lực HS Giả thuyết khoa học Hiện việc QLHĐDH môn Vật lí trường THPT địa bàn TP Kon Tum nhiều hạn chế Nếu đề xuất biện pháp QLHĐDH phù hợp, thực tiễn, khả thi góp phần tích cực hóa HĐ nhận thức, nâng cao lực giải vấn đề thực tiễn phát huy sở trường cá nhân HS qua chất lượng DH Vật lí trường phổ thông nâng lên Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn QLHĐDH mơn Vật lí theo định hướng PTNL cho HS trường THPT Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng QLHĐDH mơn Vật lí trường THPT TP Kon Tum Phạm vi nghiên cứu 6.1 Phạm vi vấn đề nghiên cứu Đề xuất biện pháp QL HT HĐDH mơn Vật lí theo định hướng phát triển lực HS 6.2 Phạm vi đối tượng khảo sát Hiệu trưởng, Phó HT, Tổ trưởng CM tổ Vật lí, GV Vật lí HS 7/7 trường THPT TP Kon Tum Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm PP nghiên cứu lý luận Sử dụng PP: phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa lý thuyết để xác định khái niệm xây dựng khung lý thuyết đề tài 7.2 Nhóm PP nghiên cứu thực tiễn 7.3 Phương pháp thống kê toán học Dựa vào số liệu thu thập được, sử dụng PP thống kê thông dụng để phân tích, xử lý kết thực nghiệm sư phạm Dự kiến đóng góp đề tài 8.1 Về lí luận 8.2 Về thực tiễn Sử dụng PP điều tra, vấn; PP quan sát; PP xin ý kiến chuyên gia; PP tổng kết kinh nghiệm nhằm đánh giá phân tích thực trạng cơng tác QL đội ngũ, thăm dò ý kiến GV HS để biết thái độ, ý thức GV HS vấn đề phát triển lực mơn Vật lí trường THPT TP Kon Tum Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận đề xuất kiến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lý luận QLHĐDH môn Vật lý bậc THPT theo định hướng phát triển lực HS Chương 2: Thực trạng cơng tác QLHĐDH mơn Vật lí trường THPT, TP Kon Tum Chương 3: Biện pháp QLHĐDH môn Vật lý theo định hướng phát triển lực HS trường THPT, TP Kon Tum CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HĐDH MƠN VẬT LÍ BẬC THPT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH 1.1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Các nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Các nghiên cứu nƣớc Có nhiều nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu vấn đề liên quan đến QL, QLGD nói chung QLHĐDH nói riêng Có thể nêu số cơng trình nghiên cứu, QL thành công QLHĐDH như: “PP luận nghiên cứu khoa học” tác giả Phạm Minh Hạc (tổng chủ biên), 1981; “GD học - số vấn đề lý luận thực tiễn” Hà Thế Ngữ, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2001; “Một số khái niệm QLGD” Đặng Quốc Bảo, 1997; “Đại cương khoa học QL” Nguyễn Thị Mỹ Lộc; “GVCN với công tác QLGD HS điều kiện mới” Hà Nhật Thăng, 1997 “GD học đại cương” Hà Thị Đức; “Tâm lý học lứa tuổi Tâm lý học sư phạm” Lê Quang Sơn, 2011 Về thực tiễn, tỉnh Kon Tum, Sở GD&ĐT triển khai việc đổi PPDH, trọng PTNL HS, có mơn Vật lí, hiệu triển khai thực hiên đến chưa rút kinh nghiệm mặt lí luận đánh giá cách đầy đủ, chuyên sâu trường THPT tỉnh Kon Tum 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Khái niệm quản lí, quản lí giáo dục a Khái niệm quản lí b Khái niệm quản lí giáo dục c Các chức quản lí giáo dục 1.2.2 Khái niệm QL nhà trƣờng a Quản lí nhà trường bao gồm hai loại Tác động chủ thể QL bên bên nhà trường; Tác động chủ thể QL bên nhà trường b Nội dung cơng tác QL nhà trường 1.2.3 Quản lí hoạt động dạy học a Hoạt động dạy - học - HĐDH: trình truyền thụ lĩnh hội kỹ năng, kỹ xảo PP nhận thức người DH trình HĐ hai mặt thầy giáo (dạy) người học (học) nhằm thực mục đích DH… Nhiệm vụ dạy nhà trường khơng đảm bảo cho người học có trình độ học vấn định mà góp phần hình thành phát triển nhân cách họ - HĐ học: HĐ nhằm tạo thay đổi kinh nghiệm người học cách bền vững quan sát b Quản lý hoạt động dạy QLHĐDH biện pháp tác động chủ thể QL đến tập thể GV, HS, … c Mục tiêu quản li hoạt động dạy học - Đảm bảo thực đầy đủ mục tiêu, kế hoạch đào tạo nội dung, CT giảng dạy theo tiến độ, thời gian quy định - Đảm bảo HĐDH đạt chất lượng cao d Nội dung quản lí hoạt động dạy học QL mục tiêu, NDDH; QL chất lượng DH 1.2.4 Quản lý hoạt động DH mơn Vật lí QLHĐDH mơn Vật lí trường phổ thơng tác động có mục đích, có định hướng, hợp quy luật HT đến cách thức làm việc GV dạy mơn Vật lí học tập HS nhằm đạt mục tiêu QLHĐDH 1.2.5 Khái niêm lực a Khái niệm lực “Năng lực khả vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ hứng thú để hành động cách phù hợp có hiệu tình đa dạng sống.” “Năng lực người lĩnh vực khơng phải tự nhiên mà có, mà phần lớn cơng tác, luyện tập có được.” b Năng lực chung Năng lực chung lực bản, thiết yếu cốt lõi,…: Năng lực nhận thức, lực trí tuệ, lực ngơn ngữ tính tốn, lực giao tiếp, lực vận động,… c Năng lực Vật lí Mơn Vật lí giúp hình thành lực sau: Một là, lực giải vấn đề; Hai là, lực tư duy; Ba là, lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông; Bốn là, lực sử dụng ngơn ngữ kí hiệu vật lí; Năm là, lực tính tốn; Sáu là, lực thực hành vật lí ; Bảy là, lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn c Phát triển lực HS DH Vật lí bậc THPT Việc DH định hướng PTNL chất coi trọng thực mục tiêu DH mức độ cao hơn, thông qua việc yêu cầu HS “vận dụng kiến thức, kỹ cách tự tin, hiệu quả, thích hợp hồn cảnh phức hợp có biến đổi học tập, nhà trường, nhà trường thực tiễn” 1.3 LÝ LUẬN VỀ HĐDH THEO ĐỊNH HƢỚNG PTNL CỦA HS 1.3.1 Mục tiêu HĐDH môn Vật lí theo định hƣớng PTNL HS 1.3.2 Phƣơng pháp ND tổ chức DH nhằm PTNL mơn Vật lí: Trong DH Vật lí, PP hình thức DH thường sử dụng việc PTNL chung lực chun biệt mơn Vật lí nêu như: “Phát giải vấn đề”; “Dựa vấn đề”; “Bàn tay nặn bột”; dựa tìm tòi, khám phá khoa học; nghiên cứu tình huống; ngoại khóa; theo trạm; phân hóa; dự án Trong đó, PPDH “Dựa vấn đề” có mối liên hệ chặt chẽ với việc PTNL chung lực môn Vật lí theo mức độ khác mơi trường lớp học ngồi thực tiễn 1.3.3 Lí luận HĐDH theo định hƣớng PTNL HS DH mơn Vật lí trƣờng THPT a Quy trình tổ chức HĐDH theo hướng PTNL mơn vật lí b Nội dung HĐDH theo định hướng PTNL mơn vật lí c Nội dung HĐ HS theo định hướng PTNL môn vật lí 1.3.4 Thuận lợi khó khăn tổ chức DH theo định hƣớng hình thành NL mơn Vật lí a Thuận lợi: Nghị số 29 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện GD&ĐT xác định “Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố GD, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học”; “Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực cơng dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho HS Nâng cao chất lượng GD toàn diện, trọng GD lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời” b Khó khăn: Một vấn đề khó khăn cách tiếp cận vấn đề GV HS GV lớn tuổi chiếm tỉ lệ tương đối cao, phần lớn số họ quan niệm cách dạy truyền thống theo hướng truyền thụ kiến thức mang lại hiệu tích cực, HS hứng thú làm đạt điểm cao Một phần ảnh hưởng từ cách đào tạo trước đây, lấy GV làm trung tâm, HS người nhận kiến thức thụ động Vì vậy, cần có thời gian để đổi tư tiếp nhận việc đổi PP dạy học Cơng tác ĐMPP thiếu giám sát, nhắc nhở từ cấp lãnh đạo 1.4 QUẢN LÝ HĐDH MƠN VẬT LÍ Ở TRƢỜNG THPT THEO ĐỊNH HƢỚNG PTNL CỦA HỌC SINH 1.4.1 Mục tiêu QL: 1.4.2 Quản lí HĐ dạy HĐ dạy thầy HĐ chủ đạo trình DH QLHĐ bao gồm: QL phân công giảng dạy cho GV, QL việc thực CT DH, QL việc soạn chuẩn bị lên lớp, lên lớp GV, QL việc dự phân tích học sư phạm, QLHĐ kiểm tra đánh giá kết học tập HS a Quản lí HĐ tổ CM, GV Có thể nói hồ sơ CM GV sở pháp lý để nói lên ND cơng việc mà GV phân cơng, sở để đánh giá chuẩn bị, đầu tư cho CM GV Tuy nhiên, người QL không nên đồng khái niệm hồ sơ CM GV với lực giảng dạy GV lớp; thường xuyên kiểm tra nhiều hình thức khác để kịp thời điều chỉnh sai lệch HĐ dạy học 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÍ HĐDH MƠN VẬT LÍ Ở CÁC TRƢỜNG THPT Ở TP KON TUM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.1.1 Mục tiêu khảo sát Tìm hiểu thực trạng QLHĐDH mơn Vât lí, từ rút mặt mạnh, hạn chế công tác QLHĐDH để đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu QLHĐDH môn Vât lí theo định hướng PTNL HS trường THPT, TP Kon Tum 2.1.2 Nội dung khảo sát Nhận thức CBQL, GV HS công tác QLHĐDH; Thực trạng QLHĐDH mơn Vât lí; QLHĐ học HS mơn Vât lí theo định hướng PTNL HS; QL môi trường DH trường THPT TP Kon Tum 2.1.3 Phƣơng pháp khảo sát 2.1.4 Kế hoạch tổ chức khảo sát a Cỡ mẫu, đối tượng người khảo sát Bộ phiếu hỏi dành cho CBQL, TTCM, dành cho GV dạy mơn Vật lí, dành cho HS trường THPT, TP Kon Tum Số lượng: 21 CBQL, 57 GV mơn Vật lí 450 HS khối 10 đến khối 12 b Thời gian địa bàn khảo sát 2.2 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KT-XH VÀ GD&ĐT, TP KON TUM 2.2.1 Vị trí địa lý, điều kiện KT-VH-XH TP Kon Tum 2.2.2 Tình hình GD&ĐT trƣờng THPT, TP Kon Tum a Quy mô trường lớp, điều kiện, phương tiện phục vụ DH 11 b Đội ngũ CBQL GV c Chất lượng GD THPT trường TP Kon Tum d Tình hình đội ngũ GV Vật lí KQHT mơn Vật lí HS 2.3 THỰC TRẠNG HĐDH MƠN VẬT LÍ Ở CÁC TRƢỜNG THPT TP KON TUM 2.3.1 Thực trạng công tác bồi dƣỡng, nhận thức CBQL, GV HĐDH theo định hƣớng PTNL, chuẩn kiến thức kỹ - thái độ việc DH mơn Vật lí a Thực trạng công tác bồi dưỡng CBQL, GV DH theo định hướng PTNL mơn Vật lí cho GV Cơng tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho GV, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển GD&ĐT ngày cao theo xu đại Một phận GV yếu CM, chưa đáp ứng u cầu ĐMPP Chính nâng cao trình độ CM cho GV việc làm cần thiết, cấp bách b Thực trạng nhận thức đội ngũ CBQL, GV DH theo định hướng PTNL HS 2.3.2 Thực trạng đổi PP, nội dung, kế hoạch DH mơn Vật lí theo định hƣớng PTNL HS a Thực trạng đổi PPDH GV b Thực trạng PP học HS 2.3.3 Thực trạng đội ngũ GV HĐ dạy mơn Vật lí trƣờng THPT, TP Kon Tum a Thực trạng đội ngũ GV mơn Vật lí b Việc thực mục tiêu, nội dung, CT đổi PPDH mơn Vật lí trường THPT, TP Kon Tum c Thực trạng sử dụng PP, PT ƯD CNTT DH 12 2.3.4 Thực trạng HĐ học mơn Vật lí HS trƣờng THPT, TP Kon Tum a Động cơ, thái độ PP học tập mơn Vật lí HS b Kết học tập mơn Vật lí HS 2.3.5 Thực trạng mơi trƣờng DH mơn Vật lí a CSVC - kỹ thuật, thiết bị phục vụ HĐDH mơn Vật lí b Môi trường sư phạm nhà trường 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HĐDH VẬT LÍ Ở CÁC TRƢỜNG THPT TP KON TUM THEO ĐỊNH HƢỚNG PTNL CỦA HỌC SINH 2.4.1 Thực trạng QLHĐDH Vật lí theo định hƣớng PTNL a Quản lí việc thực CT giảng dạy GV b Quản lí phân cơng DH mơn Vật lí c Thực trạng QL việc chuẩn bị GV trước lên lớp d Thực trạng QL lên lớp GV e Thực trạng QL việc thực đổi PPDH GV f Thực trạng QL việc bồi dưỡng HS giỏi yếu, Vật lí 2.4.2 Thực trạng QLHĐ học HS Thực trạng QLHĐ học tập HS bao gồm: QL HĐ học lớp, HĐ tự hoc HĐ ngoại khóa: a Thực trạng QLHĐ học lớp HS b Thực trạng QL tự học, tự làm tập trước đến lớp c Xây dựng động cơ, thái độ học tập mơn Vật lí cho HS Nhìn chung em HS trường THPT TP Kon Tum có khả lực học tập mơn Vật lí Khả tiếp thu vận dụng tri thức vào thực hành, PP học tập mơn Vật lí tốt; bên cạnh có tồn vốn tiếng Việt em 13 HS DTTS hạn chế, chưa có thói quen học tập cần thiết…đây nguyên nhân làm cho em thiếu tự tin học tập, gặp khó khăn thiếu ý chí vươn lên học tập Do kết đạt chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu đổi GD d Thực trạng QLHĐ ngoại khóa mơn Vật lí 2.4.3 Thực trạng QL điều kiện phục vụ DH a Thực trạng mơi trường sư phạm tích cực b Thực trạng việc QL CSVC phục vụ DH 2.4.4 Thực trạng công tác đạo HT DH theo định hƣớng PTNL HS Ưu điểm: Thay đổi nhận thức, hành vi, giữ vai trò chủ động việc tạo niềm tin cho GV thay đổi tích cực buổi dự SH chuyên môn Thường xuyên đạo tổ/ nhóm, CM dựa phân tích HĐ học tập HS Tạo điều kiện thời gian, CSVC cho tổ, nhóm CM GV để triển khai cơng việc Thực coi SH chuyên môn tảng biện pháp quan trọng để thay đổi chất lượng học tập HS văn hóa nhà trường Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân: Đặc thù tổ CM trường THPT ghép nhiều môn, số GV mơn nên trao đổi kinh nghiệm góp ý CM theo ĐMPPDH gặp khó khăn Tình hình kết triển khai sử dụng mạng "Trường học kết nối" tổ chức QL HĐCM hạn chế, khó khăn q trình triển khai thực Công tác triển khai lãnh đạo QL: Chỉ đạo nghiêm túc Tổ, nhóm CM, GV chủ nhiệm hướng dẫn HS tích cực tham gia diễn đàn, đăng tải lên website sản phẩm tổ, nhóm CM sau thống tổ, nhóm, chuyên đề, kế hoạch dạy học, ND ôn 14 tập cuối kỳ, cuối năm, kinh nghiệm giảng dạy Kiểm tra, đôn đốc GV thực SHCM trang “trường học kết nối”, thống kê sản phẩm GV theo tần suất 01 lần/ tháng để đạo nhiệm vụ SH CM GV mạng Mỗi GV có tài khoản trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn GV chủ nhiệm lớp có trách nhiệm cấp đủ tài khoản cho HS; hướng dẫn, khuyến khích GV tích cực tham gia HĐ CM, nộp dự thi nghiên cứu HĐ trải nghiệm sáng tạo kỹ thuật, Vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn trang mạng “trường học kết nối” 2.4.5 Thƣc trạng công tác kiểm tra, đánh giá HĐDH theo định hƣớng PTNL HS 2.4.6 Thực trạng ứng dụng CNTT QL HĐDH 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.5.1 Ƣu điểm Đội ngũ GV đào tạo quy, hầu hết đạt chuẩn, chuẩn, yên tâm công tác, thương yêu HS Số lượng GV giỏi cấp trường, cấp tỉnh trường ngày tăng Phần lớn HS chăm, ngoan, hiền, biết lời thầy cô, chấp hành tốt nội qui nhà trường Chất lượng học tập HS bước chuyển biến tích cực 2.5.2 Nhƣợc điểm Một số CBQL có kinh nghiệm, hạn chế lực QL, thiếu sáng tạo triển khai thực Đội ngũ GV công tác trường đa số GV trẻ, nhiệt tình cơng tác kinh nghiệm giảng dạy dẫn tới chất lượng dạy học nhiều điểm yếu, chưa đáp ứng mục tiêu GD thời đại 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế Còn hạn chế nghiệp vụ QL, chưa trang bị đồng bộ, đầy đủ lý luận khoa học QL, PP nghiệp vụ QL phần lớn dựa vào 15 kinh nghiệm thân, QL hành chính, pháp chế chưa theo kết mong muốn Đội ngũ GV có tỉ lệ cao, song chưa thực mạnh, nhiều GV chưa thực tâm huyết khiến kết DH chưa cao 2.5.4 Thời Đổi bản, tồn diện GD cơng việc trọng đại Các trường thực đổi PPDH vật lí theo định hướng PTNL điều kiện đất nước tiến hành CNH, HĐH, gia nhập cộng đồng Asian Được quan tâm cấp, ngành, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cho CBQL đến GV; Hướng dẫn CBQL, GV sử dụng trường học kết nối, trao đổi thơng tin tồn quốc 2.5.5 Thách thức Định hướng quan trọng đổi PPDH phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo, PTNL hành động, lực cộng tác làm việc người học Đó xu hướng quốc tế cải cách PPDH nhà trường PT Vấn đề đặt phải nhanh chóng khác phục hạn chế GD hiên Tiểu kết chƣơng TP Kon Tum TP miền núi, đời sống kinh tế - xã hội nhiều khó khăn song Tỉnh TP, đầu tư nhiều cho ngành GD&ĐT, đặc biệt GD HS DTTS CSVC, TBDH phần đáp ứng nhu cầu HĐDH Chế độ sách Nhà nước dành cho GV HS chưa cao ngày cải thiện Quy mô, chất lượng hệ thống trường THPT TP ngày nâng cao Tuy nhiên, so với mặt chung khu vưc, chất lượng GD&ĐT trường THPT địa bàn thấp 16 CHƢƠNG CÁC BIỆN PHÁP QLHĐDH MÔN VẬT LÝ THEO ĐỊNH HƢỚNG PTNL CỦA HS CÁC TRƢỜNG THPT, TP KON TUM 3.1 NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.3 Ngun tắc đảm bảo tính hệ thống tồn diện 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QL HĐDH MƠN VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƢỚNG PTNL HS CÁC TRƢỜNG THPT, TP KON TUM 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV Vật lí vị trí, vai trò tầm quan trọng đổi tồn diện nói chung ĐMPPDH Vật lí theo định hướng PTNL HS: a Mục tiêu: Nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lực CBQL, GV Vật lí đáp ứng yêu cầu đổi bản, tồn diện GD&ĐT nói chung đổi QL ĐMPPDH mơn Vật lí theo định hướng PTNL cho HS nói riêng; Nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lực cho GV sử dụng hệ thống PPDH theo quan điểm đại đảm bảo tính kế thừa, tính đại sử dụng linh hoạt PPDH b Nội dung: Đối với CBQL: Cung cấp đủ cho CBQL, GV tài liệu cần thiết liên quan đến giáo dục nói chung nội dung liên quan đến lý thuyết QLSTĐ, ĐMPPDH mơn Vật lí theo định hướng PTNL cho HS nói riêng Trước hết Văn bản, Chỉ thị, Nghị Đảng, Nhà nước có tính pháp lý giáo dục; yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể giáo dục nay; 17 văn đạo đổi giáo dục phổ thông, Đối với GV: Cần phải nhận thức tầm quan trọng thực đổi tồn diện nói chung ĐMPPDH mơn Vật lí theo định hướng PTNL cho HS nói riêng yêu cầu cấp thiết ngành GD nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT Đối với HS; Tổ chức HS học tập hoạt động cách khoa học hợp lý, giúp cho HS có phương pháp học tập tốt nhất, phù hợp với lực Tạo động lực học tập cho HS; hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch tự học; rèn luyện kỹ tự học c Điều kiện tổ chức thực Tổ chức thảo luận đội ngũ CBQL, thống bước tiến hành để QL nội dung ĐMPPDH môn Vật lí theo định hướng PTNL cho HS Xác định biện pháp, cách thức QLsự thay đổi vào công tác quản lý ĐMPPDH mơn Vật lí theo định hướng PTNL cho HS 3.2.2 Biện pháp 2: Bồi dưỡng GV nâng cao khả sử dụng PPDH tích cực: a Mục tiêu: Công tác bồi dưỡng GV nâng cao khả sử dụng PPDH tích cực (dạy học khám phá, dạy học nêu vấn đề, dạy học theo dự án, dạy học theo trạm,…), ĐMPPDH mơn Vật lí theo định hướng PTNL HS, cần tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV Vật lí yếu tố thiếu, phải quan tâm đặc biệt b Nội dung: Quản lý việc xây dựng kế hoạch dạy học: GV Vật lí phải xây dựng kế hoạch cá nhân ĐMPPDH mơn Vật lí theo định hướng PTNL HS Soạn giáo án, lên lớp, dự giờ, thao giảng, chấm chữa bài, tự bồi dưỡng, chuyên đề, sang kiến kinh nghiệm, nội dung cần đổi Quản lý cơng tác soạn mơn Vật lí theo định hướng PTNL HS; Đổi 18 cách KT-ĐG dạy GV; Đổi việc dự c Điều kiện tổ chức thực hiện: HT có kế hoạch triển khai từ đầu năm học ; Cử GV nòng cốt tập huấn từ Bộ Sở GD&ĐT trường tập huấn cho GV nhà trường chủ trương, đường lối ngành, PPDH 3.2.3 Biện pháp 3: Đổi QL kiểm tra-đánh giá kết học tập HS: a Mục tiêu: KT–ĐG có ý nghĩa vơ quan trọng HS, GV đặc biệt CBQL Đối với HS: Việc đánh giá có hệ thống thường xuyên cung cấp kịp thời thông tin "liên hệ ngược" giúp HS điều chỉnh HĐ học Đối với GV: Cung cấp cho GV thông tin "liên hệ ngược ngoài" giúp GV điều chỉnh hoạt động dạy Đối với QLGD: Cung cấp cho cán QLGD thông tin thực trạng dạy để có đạo kịp thời, uốn nắn lệch lạc, khuyến khích, hỗ trợ sáng kiến hay, bảo đảm thực tốt mục tiêu giáo dục b Yêu cầu công tác kiểm tra – đánh giá: Xác định chuẩn đầu học, môn học lập ma trận đề (bảng mục tiêu chi tiết), quản lý việc xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm đạt thông số kỹ thuật c Quy trình thực kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan nhằm PTNL Học sinh: 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường QLHĐDH mơn Vật lí GV a Mục tiêu: Xây dựng đội ngũ GV DH môn Vật lí có trình độ CM đạt chuẩn, chuẩn, yêu nghề, nhân ái, có tinh thần trách nhiệm việc đào tạo hệ trẻ, làm việc khoa học, kỷ luật Xây dựng đội ngũ CBQL thực có lực QL, đào 19 tạo nghiệp vụ QL, có trình độ CM vững vàng, tâm huyết với nghề, có phẩm chất trị, đạo đức tốt, gương cho tập thể CB, GV, HS nhà trường noi theo b Nội dung: Hàng năm, thông qua đánh giá xếp loại GV tổ CM cuối năm học, HT xây dựng biện pháp nâng cao trình độ CM cho GV thơng qua lớp bồi dưỡng thường xuyên hè, việc tự học để nâng cao trình độ GV mơn Vật lí Thống kế hoạch ND SH tổ nhóm CM: Thực tốt Công văn số 5555 Bộ GD vể đổi SH TCM, nghiên cứu phần, ND CT, trì chế độ dự giờ, thao giảng, dạy thí điểm khó, tham dự hội thi GV giỏi để thể lực sư phạm tay nghề GV Qua đó, thấy mặt yếu để góp ý trao đổi ND kiến thức, PP giảng dạy, lực tổ chức điều khiển dạy c Điều kiện cách thức thực hiện: HT tổ chức cho CBQL, GV học tập nhiệm vụ năm học, triển khai nhiệm vụ mơn Vật lí môn khác đến GV nhà trường Triển khai kịp thời, đầy đủ đạo cấp QLGD giảng dạy môn Vật lí năm học đặc biệt ND bổ sung điều chỉnh CT giảng dạy Để thực tốt biện pháp trên, HT nhà trường quan tâm đảm bảo điều kiện thiết yếu sau: Đảm bảo cho đội ngũ GV dạy mơn Vật lí nắm hướng dẫn nhiệm vụ năm học cấp QLGD 3.2.5 Biện pháp 5: Tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề trường để trao đổi kinh nghiệm DH mơn Vật lí a Mục tiêu: Nhằm góp phần nâng cao chất lượng DH mơn Vật lí, giúp cho GV Vật lí học tập trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ CM nghiệp vụ Thơng qua chun đề giải vấn đề khó khăn DH mơn Vật lí gặp phải tìm 20 biện pháp khắc phục; giao lưu trường, nâng cao chất lượng GD nói chung chất lượng mơn Vật lí nói riêng nhà trường b Nội dung: Lập kế hoạch tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề trường để trao đổi kinh nghiệm DH mơn Vật lí, xác định mục đích, mục tiêu cần đạt qua buổi họp chuyên đề Tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo tham luận, đưa biện pháp giải vấn đề khó khăn vừa nêu.Từ tổng hợp ý kiến hay cần tham khảo, biện pháp hiệu áp dụng cho trường Đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm vấn đề làm chưa làm để buổi họp sau tiến hành tốt c Điều kiện cách thức thực hiện: HT xây dựng kế hoạch cụ thể, đặt vấn đề với đơn vị có điều kiện thuận lơi, bàn bạc thống nội dung, thời gian, cách thức thực Hội thảo theo chuyên đề, chủ điểm, nội dung khó chương trình, triển khai từ đầu năm học; Có kế hoạch chun mơn vật lí phối hợp giã GV có nhiều kinh nghiệm, biên soan theo phương pháp dạy PTNL HS thống nội dung cần bàn Tổ chức vào đợt thi đua năm đợt thi chọn giáo viên giỏi cấp, đánh giá rút kinh nghiệm, so sánh kết sau đợt hội thảo 3.2.6 Biện pháp 6: QLHĐ học môn Vật lí theo định hướng PTNL HS: a Mục tiêu: QLHĐ học tập HS nhằm tạo điều kiện để hình thành PP tự học, rèn luyện kỹ tự học, PP học tập cách tự lực đóng vai trò quan trọng việc tích cực hố, phát huy tính sáng tạo HS QLHĐ học tập HS bao gồm: QL động cơ, thái độ học tập, QLPP học tập trường, nhà, đưa vào tình thực tế, tạo nên thói quen lực giải vấn đề cho HS 21 b Nôi dung: Một là, xây dựng cho HS động cơ, thái độ học tập mơn Vật lí cách đắn: Xây dựng cho HS động cơ, thái độ học tập đắn thông qua HĐGD, phong trào thi đua học tập tốt, định hướng kịp thời động viên, khen thưởng số HS tích cực, giúp cho em cảm thấy hứng thú, tích cực học tập đồng thời gương cho nhiều HS khác noi theo Hai là, xây dựng nề nếp kỷ cương học tập HS: Nếu tổ chức QL chặt chẽ, hướng dẫn học tập phù hợp, chắn HS đạt kết khả quan Ba là, bồi dưỡng PP học tập, phát huy lực tự học HS: c Điều kiện cách thức thực hiện: HT thường xuyên QL, tăng cường trách nhiệm GVCN GVGD mơn Vật lí; Theo Điều lệ trường trung học, GVCN nhiệm vụ quy định GV mơn có nhiệm vụ là: Xây dựng kế hoạch HĐGD thể rõ mục tiêu, nội dung, PP GD bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm HS, với hoàn cảnh điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy tiến lớp HS; phối hợp chặt chẽ với gia đình HS, với GVBM, Đồn TN Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội có liên quan việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp HS lớp chủ nhiệm góp phần huy động nguồn lực cộng đồng phát triển nhà trường 3.2.7 Biện pháp 7: Tăng cường việc sử dụng phương tiện, TBDH HĐDH mơn Vật lí, QL điều kiện mơi trường DH a Mục tiêu: Tăng cường việc sử dụng phương tiện, TBDH góp phần đổi PPDH phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS, giúp HS tiếp thu học nhanh hiệu DH mơn Vật lí Phát huy tinh thần, ý thức tự giác sử dụng TBDH vào giảng dạy đổi PPDH, có ý thức bảo vệ, bảo quản tốt, tự đóng 22 góp thêm đồ dùng DH, trang thiết bị tự làm điều kiện khó khăn nhà trường tạo hứng thú HĐ dạy học b Nội dung: Một là, đầu tư xây dựng CSVC - TBDH nhằm phục vụ cho HĐDH; Hai là, bảo quản, sử dụng hợp lý CSVC-TBDH phục vụ cho HĐDH mơn Vật lí; Ba là, việc thực chế độ sách ưu tiên GV, HS vùng cao, vùng sâu, vùng khó khăn; Bốn là, xây dựng môi trường GD lành mạnh nhà trường c Điều kiện cách thức thực hiện: HT cần phải yêu cầu GV đưa việc sử dụng TBDH vào kế hoạch giảng dạy tuần, tháng, coi tiêu chí đánh giá cơng tác CM Thường xuyên bồi dưỡng kỹ sử dụng TBDH cho GV, tổ chức hội thi tự làm sử dụng TBDH, hướng đổi PPDH mơn Vật lí, sử dụng phương tiện, TBDH vào HĐDH mơn Vật lí; tổ chức, hướng dẫn GV học tập, bồi dưỡng, nắm vững PPDH tích cực, thường xuyên kiểm tra việc việc sử dụng PTDH, TBDH HĐDH mơn Vật lí GV 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Để nâng cao chất lượng QLHĐDH Vật lí theo định hướng PTNL cho HS trường THPT, TP Kon Tum Các biện pháp có quan hệ biện chứng với nhau, bổ sung, kết hợp tạo nên chỉnh thể thống Vậy để nâng cao chất lượng hiệu QLHĐDH, cần thực có hệ thống, đồng linh hoạt biện pháp 3.4 KHẢO SÁT TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Mục đích: Tìm hiểu ý kiến CBQL GV trường THPT đại bàn TP Kon Tum tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Nội dung Phương pháp: Để kiểm chứng hiệu biện pháp QLHĐDH mơn Vật lí, sau đưa biện pháp 23 QLHĐDH trường THPT TP Kon Tum, nhằm nâng cao chất lượng DH mơn Vật lí theo định hương PTNL HS đáp ứng yêu cầu đổi GD phổ thông Để tiến hành đánh giá tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất trên, tác giả tiến hành điều tra thông qua phiếu khảo sát ý kiến dành cho CBQL GV giảng dạy mơn Vật lí trường THPT địa bàn TP Kon Tum 3.4.2 Kết khảo sát Tổng số CBQL, GV lấy ý kiến khảo sát là: 78 người Phiếu đánh giá tính cấp thiết có mức độ: Rất cấp thiết (RCT); Cấp thiết (CT); Không cấp thiết (KCT) Phiếu đánh giá tính khả thi có mức độ: Rất khả thi (RKT); Khả thi (KT); Không khả thi (KKT) Các biện pháp có tỉ lệ % ý kiến hỏi nhỏ 50% biện pháp coi khơng khả thi Các biện pháp có tỉ lệ % ý kiến hỏi thỏa mãn từ 75% - 100% biện pháp có tính khả thi cao Tiểu kết chƣơng Các biện pháp tổng hợp kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn QLGD mà tác giả thu thập qua thực tiễn QL, qua hội thảo, khảo sát, nghiên cứu tài liệu; nhằm tập trung giải vấn đề QLHĐDH mơn Vật lí PT theo định hướng PTNL HS Tuy chưa phải hệ thống biện pháp hoàn chỉnh tối ưu, biện pháp bản, có tính hợp lý khả thi Biết vận dụng cách linh hoạt biện pháp vào thực tiễn QL trường chắn đạt kết cao, góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện trước yêu cầu đổi 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1.1 Về lý luận 1.2 Về thực tiễn 1.3 Về biện pháp QL KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với Bộ GD&ĐT Triển khai công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ND, CT, SGK đổi GD môn Vật lí theo hướng PTNL HS cho cấp, nghành, CBQL, GV PPDH tích cực 2.2 Đối với Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum Tăng cường bồi dưỡng nâng cao lực QL nhà nước GD&ĐT cho đội ngũ CBQL Xây dựng kế hoạch, ND CT bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ CBQL nhà trường; tư vấn giúp đỡ trường vùng khó khăn PPDH theo hướng PTNL HS, soạn giảng; tổ chức SH cụm CM, hội thảo nhóm trường theo khu vực để GV có điều kiện trao đổi, giao lưu, nâng cao lực CM nghiệp vụ, công tác DH ĐMPPDH mơn Vật lí trường THPT 2.3 Đối với UBND tỉnh Kon Tum Cùng với kinh phí CT mục tiêu, hàng năm cần hỗ trợ thêm ngân sách địa phương để đầu tư thêm CSVC, TBDH … 2.4 Đối với HT trƣờng THPT, TP Kon Tum: Trao đổi thơng tin dạy học, phối hợp dự giờ, góp ý tiết dạy mẫu mơn Vật lí theo định hướng PTNL HS, để rút kinh nghiệm việc ĐMPPDH tích cực ... THPT theo định hướng phát triển lực HS Chương 2: Thực trạng công tác QLHĐDH môn Vật lí trường THPT, TP Kon Tum Chương 3: Biện pháp QLHĐDH môn Vật lý theo định hướng phát triển lực HS trường THPT, ... cứu Các biện pháp QLHĐDH môn Vật lý trường THPT TP Kon Tum theo định hướng phát triển lực HS Giả thuyết khoa học Hiện việc QLHĐDH mơn Vật lí trường THPT địa bàn TP Kon Tum nhiều hạn chế Nếu đề... kiện KT-VH-XH TP Kon Tum 2.2.2 Tình hình GD&ĐT trƣờng THPT, TP Kon Tum a Quy mô trường lớp, điều kiện, phương tiện phục vụ DH 11 b Đội ngũ CBQL GV c Chất lượng GD THPT trường TP Kon Tum d Tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học môn vật lí ở các trường THPT trên địa bàn thành phố kon tum theo định hướng phát triển năng lực của học sinh ,

Từ khóa liên quan