0

Đánh giá đội ngũ quả lý

7 862 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 00:56

Hầu hết các nhà đầu tư đều hiểu rằng công ty tốt thì cần phải có đội ngũ quản lý tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đánh giá đội ngũ quản lý rất khó bởi vì có rất nhiều việc vô hình. 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá đội ngũ quả lý,

Hình ảnh liên quan

hình. Rõ ràng nhà đâu tư không phải lúc nào cũng năm chắc về công ty nếu chỉ nhìn vào các báo cáo tài chính - Đánh giá đội ngũ quả lý

h.

ình. Rõ ràng nhà đâu tư không phải lúc nào cũng năm chắc về công ty nếu chỉ nhìn vào các báo cáo tài chính Xem tại trang 1 của tài liệu.