0

TIẾT 21-22 THẠCH SANH

15 910 4
  • TIẾT 21-22  THẠCH SANH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 21:10

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRIỆU TRUNG PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRIỆU TRUNG Môn: Ngữ Văn 6 Gv thực hiện: Bùi Niên Ngày 13-10-2010 Tiết 21: THẠCH SANH ( Truyện Cổ tích) I. I. Mục tiêu Mục tiêu : Giúp HS: : Giúp HS: 1. Kiến thức 1. Kiến thức : : - Biết được nguồn gốc ra đời của Thạch Sanh. - Biết được nguồn gốc ra đời của Thạch Sanh. - Qua những thử thách mà rút ra được những phảm chất của - Qua những thử thách mà rút ra được những phảm chất của Thạch Sanh. Thạch Sanh. 2 2 . . Kỹ năng Kỹ năng : : - Kể lại được những thử tháchThạch Sanh trải qua. - Kể lại được những thử tháchThạch Sanh trải qua. - Rút ra được những phẩm chất của thạch Sanh. - Rút ra được những phẩm chất của thạch Sanh. 3 3 . . Thái độ Thái độ : : - Khâm phục lòng dũng cảm, thật thà của Thạch Sanh. - Khâm phục lòng dũng cảm, thật thà của Thạch Sanh. - Yêu quý điều thiện, tránh xa và câm ghét cái ác. - Yêu quý điều thiện, tránh xa và câm ghét cái ác. * PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CHO BÀI SOẠN * PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CHO BÀI SOẠN : : 1 1 . . Các phần mềm Các phần mềm : : - POWERPOINT - POWERPOINT - HEROSOFT 2001XP - HEROSOFT 2001XP - PROSHOW GOLD - PROSHOW GOLD - VIOLET - VIOLET 2 2 . . Các đĩa CD Các đĩa CD : : - Đĩa CD phim Thạch Sanh - Đĩa CD phim Thạch Sanh - Đĩa CD môn Ngữ văn lớp 6 - Đĩa CD môn Ngữ văn lớp 6 3 3 . . Mạng Internet Mạng Internet : : - Download bài hát “Tiếng đàn Thạch Sanh” và tư liệu khác. - Download bài hát “Tiếng đàn Thạch Sanh” và tư liệu khác. * Kiểm tra bài cũ: * Kiểm tra bài cũ: Kể lại một đoạn trong truyện “Sự tích hồ Gươm” mà em thích. Vì sao tác giả dân gian không để Lê Lợi được trực tiếp nhận cả chuôi gươm và lưỡi gươm cùng một lúc? Tiết 21 Tiết 21 : : THẠCH SANH THẠCH SANH ( ( Truyện cổ tích Truyện cổ tích ) ) I. I. Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung : : 1. 1. Định nghĩa Định nghĩa : Sgk : Sgk 2. 2. Đọc – Tìm hiểu chú thích Đọc – Tìm hiểu chú thích - Đọc - Đọc - - Tìm hiểu chú thích Tìm hiểu chú thích 4. 4. Phương thức biểu đạt Phương thức biểu đạt 3. Bố cục 3. Bố cục Tiết 21 Tiết 21 : : THẠCH SANH THẠCH SANH ( ( Truyện cổ tích Truyện cổ tích ) ) I I . . Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung : : II. II. Đọc - Hiểu văn bản Đọc - Hiểu văn bản : : - Sự bình thường - Sự bình thường - Sự khác thường - Sự khác thường Tô đậm tính Tô đậm tính chất kì lạ, đẹp chất kì lạ, đẹp đẽ cho nhân đẽ cho nhân vật lí tưởng. vật lí tưởng. Số phận gần gũi Số phận gần gũi với nhân dân với nhân dân a. Nguồn gốc a. Nguồn gốc Nguồn gốc của Nguồn gốc của Thạch Sanh có gì Thạch Sanh có gì bình thường và bình thường và khác thường? khác thường? 1. Nhân vật Thạch Sanh 1. Nhân vật Thạch Sanh Qua cách kể như Qua cách kể như vậy, nhân dân vậy, nhân dân muốn thể hiện muốn thể hiện điều gì? điều gì? Tiết 21 Tiết 21 : : THẠCH SANH THẠCH SANH ( ( Truyện cổ tích Truyện cổ tích ) ) I. I. Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung : : II. II. Đọc - Hiểu văn bản Đọc - Hiểu văn bản : : 1. 1. Nhân vật Thạch Sanh Nhân vật Thạch Sanh a. a. Nguồn gốc Nguồn gốc b. b. Những thử thách và chiến công Những thử thách và chiến công : : - Bị mẹ con Lý Thông lừa Bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ chằn đi canh miếu thờ chằn tinh để thế mạng, chiến tinh để thế mạng, chiến đấu với chằn tinh. đấu với chằn tinh. - Xuống hang đại bàng Xuống hang đại bàng bị Lý Thông lấp cửa bị Lý Thông lấp cửa hang. hang. - Bị hồn chằn tinh, đại - Bị hồn chằn tinh, đại bàng báo thù, Thạch bàng báo thù, Thạch Sanh bị bắt hạ ngục. Sanh bị bắt hạ ngục. - Đối mặt với liên quân - Đối mặt với liên quân 18 nước chư hầu. 18 nước chư hầu. Nếu không vượt qua được thì Nếu không vượt qua được thì cũng không tồn tại được cũng không tồn tại được Đó là những thử thách sống còn Đó là những thử thách sống còn   + Những thử thách + Những thử thách + + Những chiến công Những chiến công Tiết 21 Tiết 21 : : THẠCH SANH THẠCH SANH ( ( Truyện cổ tích Truyện cổ tích ) ) I. I. Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung : : II. II. Đọc - Hiểu văn bản Đọc - Hiểu văn bản : : 1. Nhân vật Thạch Sanh: 1. Nhân vật Thạch Sanh: a. a. Nguồn gốc Nguồn gốc b. b. Những thử thách và chiến công Những thử thách và chiến công : : + Những thử thách + Những thử thách + + Giết chằn tinh thu Giết chằn tinh thu được bộ cung tên được bộ cung tên vàng. vàng. + + Giết đại bàng cứu Giết đại bàng cứu công chúa. công chúa. + Những chiến công + Những chiến công + + Cứu Thái tử con Cứu Thái tử con vua Thuỷ tề. vua Thuỷ tề. + + Những chiến công: Những chiến công: + + Chữa cho công Chữa cho công chúa hết câm, vạch chúa hết câm, vạch mặt kẻ vong ơn, bội mặt kẻ vong ơn, bội nghĩa. nghĩa. + + Chiến thắng liên Chiến thắng liên quân 18 nước chư quân 18 nước chư hầu. hầu. [...].. .Tiết 21: THẠCH SANH (Truyện cổ tích) I.Tìm hiểu chung: II Đọc - Hiểu văn bản: 1 Nhân vật Thạch Sanh a Nguồn gốc b Những thử thách và chiến công + Những thử thách + Những chiến công  Thần kì  Người dũng sĩ dân gian, bách chiến bách thắng  Tiết 21: THẠCH SANH Những lần Thạch Sanh bị Lý Thông và yêu (Truyện cổ tích) quái nhận xét cho có... chung: ông bụt hiện lên giúp II Đọc - Hiểu văn bản: “Ởnhưng ThạchThạch nhân vật Sanh đỡ Sanh, cái bình dị gắn 1 Nhân vật Thạch Sanh lại có những phương a Nguồn gốc tiẹn thần phi thường với cái kì (cung vàng, cây đàn, niêu kết hợp với b Những thử thách và chiến công Sức người cơm thần) Từ năm tuổi khi + Những thử thách sức thần một cách Thạch Sanh biết dùng chặt chẽ, hài hoà” Ý + Những chiến công búa . chư hầu. hầu. Tiết 21 Tiết 21 : : THẠCH SANH THẠCH SANH ( ( Truyện cổ tích Truyện cổ tích ) ) 1. Nhân vật Thạch Sanh 1. Nhân vật Thạch Sanh a. a. Nguồn. Nguồn gốc của Thạch Sanh có gì Thạch Sanh có gì bình thường và bình thường và khác thường? khác thường? 1. Nhân vật Thạch Sanh 1. Nhân vật Thạch Sanh Qua cách
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT 21-22 THẠCH SANH, TIẾT 21-22 THẠCH SANH, TIẾT 21-22 THẠCH SANH