0

Thạch Sanh 2 tiết rất hay

14 497 0
  • Thạch Sanh 2 tiết rất hay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2016, 15:51

Ngy son: 22/9/2012 Ngy ging:25/9 2012 Vn bn: Bi - Tit 23 Thch Sanh (C tớch) A Mc tiờu Muc tiờu chung - Hiờu va cam nhõn c nhng net c sc vờ nghờ thuõt va gia tri nụi dung cua truyờn Yờu thớch truyn c, u tranh bo v cỏi thin, cụng bng Trong tõm kiờn thc, Ki nng a Kin thc: + Trỡnh by KN truyn c tớch, truyn Thch Sanh thuc nhúm truyn ca ngi ngi dng s + Nim tin thin thng ỏc, chớnh ngha thng gian t ca tỏc gi dõn gian v ngh thut t s dõn gian ca truyn c tớch TS b K nng: - Bc u bit cỏch c-hiu bn truyn c tớch theo c trng th loi - Bc u bit trỡnh by nhng cm nhn, suy ngh ca mỡnh v cỏc nv v chi tit c sc truyn - K li c cõu chuyn c tớch B Cac KNS c ban c gia duc bai T nhõn thc, quyờt inh, giao tiờp, am nhiờm trach nhiờm, hp tac, t sang tao, tim kiờm hụ tr, quan li thi gian, giai quyờt võn C ụ dung day hoc GV: Tranh anh vờ nhng chiờn cụng cua Thach Sanh HS: oc, kờ lai va Soan bai theo yờu cõu D Phng phỏp/KTDH: Phng phap oc( KT oc tich cc ) Phng phap thuyờt trinh, am thoai, phõn tich, binh giang (KT t cõu hoi, KT khn trai ban) Phng phap thao luõn nhom.( KT chia nhom, giao nhiờm vu) E Cac bc lờn lp OTC: Kim tra u gi: (4p) - Vì Đức Long Quân cho nghĩa quân mợn gơm? - Nêu ý nghĩa truyện Sự tích hồ Gơm ? + HS trình bày đợc: - Giặc Minh đô hộ làm nhiều điều bạo ngợc, nghĩa quân Lam Sơn lực yếu -> nghĩa quân Lam Sơn đợc tổ tiên thần thánh giúp đỡ - ý nghĩa:+ ca ngợi chiến tranh nhân dân chống ngoại xâm + Đề cao vai trò Lê Lợi + Giải thích nguồn gốc Hồ Gơm 3.Tiờn trinh tụ chc cac hoat ụng Hot ng 1: Khi ng (2)H: Luc nho em thng c nghe ba va me kờ vờ nhng cõu chuyờn ? Cõu chuyờn o thuục thờ loai truyờn gi ? HSTL: GV: Trong kho tng hc dõn gian VN, tht khú cú th tỡm thy c mt tỏc phm va ln v ti v ni dung, va phong phỳ v loi hỡnh nhõn vt, cht ch v kt cu ngh thut nh truyn Thch Sanh õy va u tranh vi thiờn nhiờn , va u tranh vi giai cp xó hi, va u tranh chng gic ngoi xõm, ri u tranh tỡnh yờu ụi la Cha cú nhõn vt no li cú nhiu mt hot ng ln nh vy, gp nhiu k thự, lp nhiu chin cụng, cú ti nng phm cht tt nh TS Hot ng ca GV-HS TG Ni dung chớnh Hot ng 2: HD oc TL chu thich - Mc tiờu: + Biờt oc ung, c din cm, k li truyn bng li + Trinh bay c KN truyờn cụ tich: Phat hiờn va giai thich mụt sụ t kho - Cỏch tin hnh: I c v tho lun chỳ GV: HD cỏch c 18 thớch Ging k, gi khụng khớ c tớch chm rói, sõu c, k lng, phõn bit ging k v ging nhõn vt nht l nhõn vt Lớ Thụng GV: c mu t u n m Lớ Thụng HS1 : Tip Ban cho lm quõn cụng HS2 : Tip Hang quỏi vt HS3 : Tip B bt h gc HS4 : Tip Thnh b HS5 : cũn li GV: NX, un nn H: Em hóy k túm tt li cõu chuyn ? HS: HCN, trỡnh by GV: NX, b sung - K truyn theo b cc v theo trỡnh t thi gian: - M truyn: Lai lch, ngun gc ca nhõn vt chớnh: Thch Sanh - Thõn truyn: Cú th chia lm mt s ni dung sau: + Thch Sanh kt ngha anh em vi Lớ Thụng + Thch Sanh dit Chn Tinh, b Lớ Thụng cp cụng + Thch Sanh dit i bng, cu cụng chỳa, li b Lớ Thụng cp cụng + Thch Sanh dit H Tinh, cu Thỏi T , b vu oan vo tự + Thch Sanh c gii oan + Thch Sanh chin thng 18 nc ch hu - Kt truyn: + Thch Sanh ci cụng chỳa , lờn ni ngụi vua H: Xem li chỳ thớch bi S Da cho bit truyn c tớch l gỡ? H: TL (1p) v gii thớch cỏc chỳ thớch: (1), (6), (7), (8)? HS: HCN, trỡnh by GV: NX, b sung - C tớch l loi truyn k v mt s kiu nhõn vt quen thuc: Nhõn vt bt hnh, nhõn vt dng s v nhõn vt cú ti nng kỡ l, nhõn vt thụng minh, v ngc nghch, nhõn vt l ng vt Truyn thng mang yu t hoang ng, th hin c m nim tin ca nhõn dõn v cỏi thin cỏi ỏc, cỏi tt cai xu H: Truyn TS thuc kiu truyn c tớch no? HS:Nhúm truyn c tớch ca ngi ngi dng s H 3: HDHS tim hiờu bụ cuc - Muc tiờu: + Xỏc nh b cc cua truyờn, nụi dung cua tng phõn + Cach tiờn hanh H: Vn bn TS cú th chia my phn? Nờu cỏch chia c th v t tiờu cho tựng phn 1? HS: HCN, trỡnh by GV: NX, b sung: phn: Tho lun chỳ thớch II B cc P1: T u mi phộp thn thụng - S i v ln lờn ca TS P2: Cũn li- Nhng chin cụng ca TS H 4: HDHS tim hiờu ban III Tỡm hiu bn - Muc tiờu: 14 + Phõn tớch nhõn vt s vic qua cõu chuyn v TS - Cach tiờn hanh: H: Hai bc tranh SGK minh ho cho cỏc s vic no ca truyn? Em hóy t tờn cho bc tranh ú? HS: HCN, trỡnh by GV: NX, b sung - TS ỏnh i bng cu cụng chỳa v niờu cm lm lui quõn gic - Mi tờn vng, niờu cm thn kỡ H: Nhõn vt ỏng chỳ ý truyn? HS: - Thch Sanh (i din cho chớnh ngha) - Lớ Thụng (i din cho gian ỏc) GV: Chỳng ta tỡm hiu theo tuyn nhõn vt HS: Theo dừi vo bn Nhõn vt Thch Sanh H: Thch Sanh c i nh th no? cú a S i v ln lờn ca bỡnh thng v khỏc thng? Ch chi tit kỡ o Thch Sanh s i ú? - Bỡnh thng: L ca HS: HCN, trỡnh by mt gia ỡnh nụng dõn tt GV: NX, b sung, cht ghi bng -> bng, sng nghốo kh bng ngh kim ci - Khỏc thng: + Ra i l ý nh ca Ngc Hong + B m mang thai nhiu nm mi sinh Thch Sanh + c thiờn thn dy vừ ngh v cỏc phộp thn thụng H: Ngun gc i ca Thch Sanh cú ging v khỏc truyn S Da? HS: HCN, trỡnh by GV: NX, bỡnh - TS ý nh ca Ngc Hong sai thỏi t xung u thai lm con, b m mang thai nhiu nm mi sinh TS, ln lờn c thiờn thn dy vừ ngh v cỏc phộp thn thụng.=> Ngun gc xut thõn cao quý - TS m cụi t tm bộ, nh l gc a c th, mỡnh trn, ch cú mt mnh kh che thõn, hng ngy n ci kim sng (sng lng thin) - S Da cú gia ỡnh nhng hỡnh thự kỡ quỏi GV s dng KTDH Khn tri bn H: Qua s khỏc thng ú nhõn dõn ta mun th hin quan nim gỡ v ngi anh hựng dng s? HS: HN, (3), bỏo cỏo GV: NX, b sung, cht ghi bng -> - Nhõn dõn quan nim rng, nhõn vt i v ln lờn kỡ l nh vy, tt s lp c nhiu chin cụng v nhng ngi bỡnh thng cng l nhng ngi cú kinh nghim, phm cht kỡ l khỏc thng H: Tỡm hiu v lai lch ca TS em cú suy ngh gỡ? HS: HCN, trỡnh by GV: NX, b sung - ú l s tng tng ti tỡnh ca nhõn dõn v mt nhõn vt dng s Chỳng ta c m cuc sng ngy cú nhiu ngi ti gii nh vy H: Phn truyn k v cỏc chin cụng ca TS c k theo trỡnh t s vic ú l cỏc s vic no? HS: HCN, trỡnh by GV: NX, b sung - TS chộm Chn Tinh - TS ỏnh i bng cu cụng chỳa - TS gy n cha bnh cho cụng chỳa - TS dựng ting n v niờu cm lui quõn ca 18 nc ch hu H: Th thỏch u tiờn ca TS l gỡ? Thch sanh cú ngun gc xut thõn cao quý, sng lng thin ó th hin quan nim v ngi dng s l ngi phi thng v cú ngun gc t nhõn dõn, thn linh b Nhng chin cụng ca Thch Sanh H: Vỡ TS li nhn li i canh miu th? iu ú bục l c tớnh ỏng quý no ca TS? HS: HCN, trỡnh by GV: NX, b sung - Tin li Lớ Thụng (tht th), võng li m (cú hiu) -> Tht th, sng cú tỡnh cú ngha H: Gi s TS bit c him nguy, chng cú i canh miu khụng? vỡ sao? HS: HCN, trỡnh by GV: NX, b sung - Cú vỡ TS l dng s khụng bit s nguy him H: Chin cụng u tiờn ca TS din nh th no? GV: Treo tranh minh ho, HS lờn bng thut li cnh TS ỏnh Chn Tinh HS: Trỡnh by GV: ghi bng ng - TS b chn tinh v, dựng bỳa ỏnh li - Chn tinh hoỏ phộp, TS dựng vừ thut ỏnh li - TS dựng bỳa x xỏc chn Tinh, cht u mang v H: Qua cnh ú ó bc l phm cht gỡ? HS: HCN, trỡnh by GV: NX, kt lun -> * Thch Sanh ỏnh git chn tinh - TS i canh miu thay Li Thụng - TS dựng bỳa v vừ thut ỏnh v git c chn tinh Thch Sanh l ngi tht th, sng cú tỡnh cú ngha, gii vừ ngh, dng cm Tng kt: (2p) - Tỏc gi dõn gian k v TS vi nhng yu t bỡnh thng v khỏc thng nhm mc ớch gỡ? Chin cụng u tiờn ca TS th hin iu gỡ? - Truyn c tớch thng c trỡnh by theo phng thc biu t: A Miờu t B T s C Miờu t v t s D T s v miờu t - GV s kt ni dung bi hc 5 HDHB: (1p) - Hc bi v ghi+SGK - c hiu v son tip nhng chin cụng ca TS, ý ngha ca truyn Ngy son:27/9/2012 Ngy ging: /10/2012 Bi - Tit 24 Vn bn : Thch Sanh (tip theo) A Mc tiờu Muc tiờu chung - Hiờu va cam nhõn c nhng net c sc vờ nghờ thuõt va gia tri nụi dung cua truyờn Yờu thớch truyn c, u tranh bo v cỏi thin, cụng bng Trong tõm kiờn thc, ki nng a Kin thc: + Trỡnh by KN truyn c tớch, truyn Thch Sanh thuc nhúm truyn ca ngi ngi dng s + Nim tin thin thng ỏc, chớnh ngha thng gian t ca tỏc gi dõn gian v ngh thut t s dõn gian ca truyn c tớch TS b K nng: - Bc u bit cỏch c-hiu bn truyn c tớch theo c trng th loi - Bc u bit trỡnh by nhng cm nhn, suy ngh ca mỡnh v cỏc nv v chi tit c sc truyn - K li c cõu chuyn c tớch B Cac KNS c ban c gia duc bai T nhõn thc, quyờt inh, giao tiờp, am nhiờm trach nhiờm, hp tac, t sang tao, tim kiờm hụ tr, quan li thi gian, giai quyờt võn C ụ dung day hoc GV: Tranh anh vờ nhng chiờn cụng cua Thach Sanh HS: oc, kờ lai va Soan bai theo yờu cõu D Phng phỏp/KTDH: Phng phap oc( KT oc tich cc ) Phng phap thuyờt trinh, am thoai, phõn tich, binh giang (KT t cõu hoi, KT khn trai ban) Phng phap thao luõn nhom.( KT chia nhom, giao nhiờm vu) E Cac bc lờn lp OTC: Kim tra u gi: (3p) H: Thut li chin cụng TS git chn tinh, Nhn xột v TS qua chin cụng ú? 3.Tiờn trinh tụ chc cac hoat ụng Hot ng 1: Khi ng (1) H: Trong truyờn cụ tich thng co tuyờn nhõn võt ụi lõp o la nhng tuyờt nhõn võt nao? HSTL GV:Nhõn dõn ta thng quan nim v mong mun thin thng ỏc, vy quan nim y th hin nh th no phn cui truyn, chỳng ta cựng tỡm hiu Hot ng ca GV-HS TG Ni dung chớnh Hot ng 2: HDHS tim hiờu ban - Mc tiờu: + Phõn tớch nhng chin cụng ca TS; phõn tớch nhng vic lm thy c bn cht ca Lớ I c v tỡm hiu chỳ Thụng thớch + Nờu c ý ngha ca truyn II B cc - Cỏch tin hnh: III Tỡm hiu bn Nhõn vt Thch Sanh 20 a S i v ln lờn ca Thch Sanh b Nhng chin cụng ca Thch Sanh * Thch Sanh ỏnh git chn tinh GV: Sau TS dit c chn tinh, v nh M Lớ Thụng nham him c ỏc li tỡm cỏch hóm hi TS, th thỏch va qua, th thỏch ó p n H: ú l th thỏch gỡ? HS: HCN, tr li GV: NX, b sung H:Cuc chin u vi i bng di hang din nh th no? HS: HCN, tr li GV: NX, b sung - Gii thiu bc trang minh ho hnh ng ca Thch Sanh bn i bng TS dựng tờn vng bn trng thng i bng, TS t mỡnh xung hang sõu, i bng vung cỏnh cha vut lao n TS dựng cung tờn bn mự mt, vung bỳa cht t vut st, b u quỏi vt TS ly giõy buc cụng chỳa quõn kộo lờn trc -> * Thch Sanh git i bng cu cụng chỳa TS mt mỡnh git i bng v xung hang sõu cu H: Nu bit trc l Lớ Thụng s tỡm cỏch hi mỡnh TS cú i khụng? Vỡ sao? HS: HCN, tr li GV: NX, b sung H: Cú ngi cho rng TS tht th n n n d b mc la ht ln ny n ln ny n ln khỏc m khụng bit Em ngh nh th no v ý kin ny? HS: H: Qua chin cụng dit i bng ó th hin phm cht gỡ ca TS? HS: HCN, tr li GV: Nx, cht -> H: Sau c c cụng chỳa, Thch Sanh gp phi chuyn gỡ? H: Em hóy k li chuyn ú qua bc tranh minh ho? HS: HCN, tr li GV: NX, b sung TS b Lớ Thụng cho ngi lp ca hang, TS gp Thỏi T trai vua Thu T, c tng n thnH: Nhn xột v TS qua chin cụng ny? Vỡ TS t chi mi chõu bỏu vua Thy T tng m ch nhn cõy n? HS: GV: Trong mi th thỏch, TS luụn l ngi tht th, tt bng v dng cm, mu trớ Chng chin u bo v iu thin ch khụng vỡ bn thõn, khụng ham li H: T thuy cung tr vờ, Thach Sanh a gp nan gi? HS: Hụn chn Tinh, bang bao thu-> TS bi bt vao nguc tụi H: Chang a lam gi thoat khoi nguc tụi HS em an gõy GV: oc phõn oc thờm (SGK.67) H: Tiờng an co tac dung ntn? Y nghia cua tiờng an? c cụng chỳa Vic cu cụng chỳa th hin s dng cm , cam m ca TS (>< s xo tr, ớch k ca Lớ Thụng) * Cu vua Thu T v cha bnh cho cụng chỳa bng ting n - TS cu c thỏi t vua Thy T, c tng n thn - Cụng chỳa bnh nh ting n ca TS Vi cõy n, TS coi nú nh ngi bn nhng ting n thỏnh thút ca cõy n thn kỡ ó cha bnh cho cụng chỳa QN.TSdd]cj giai oan, tụi ac LT bi vach trõn olaf tiờng an giai bay tinh yờu, oi cụng li GV binh: m nhac co sc manh thõn ki giai bay nụi oan trai cua TS; tụ cao, vach trõn s gia dụi, gian tra, bụi bac cua LT-> La tiờng an cụng li, c m cua nhõn dõn H: Theo em nhõn dõn mun t nim tin vo o c hay ti nng ca chng? HS: HCN, tr li GV: NX, b sung - C o c v ti nng nhng nim tin vo o c TS l ln hn GV bỡnh: Ngi dng s cn cú ti mi tiờu dit c cỏi ỏc Nhng cỏi ti ca chng xut phỏt t tõm c, t bn nng lng thin ca chng, TS l nhõn vt th hin nim tin mónh lit ca nhõn dõn v cỏc giỏi tr o c tt p ca ngi H: Th thỏch cui cựng n vi TS l gỡ? - TS ó y lựi 18 nc ch hu bng cỏch no? HS: Quan sỏt tranh, TL: Dung tiờng an GV binh: Tiờng an thc tinh nụi nh quờ hng, tiờng an kờu goi hoa binh- Thu phuc quõn xõm lc H: Tai TS ko dung sc manh cua binh si anh quõn xõm lc ma lai dung tiờng an? HSTL GV dung tranh in cho hs q.sat canh TS quõn si 18 nc bng niờu cm nho H: Em nhõn xet gi vờ th vu khi: cõy an va niờu cm thõn? Y nghia cua viờc xõy dng chi tiờt trờn? HS: La th vu binh thng, gian di nhng co sc manh thõn ki + Tiờng an t.hiờn tõm hụn sang, nghia hiờp cua TS, la diờn cho cai thiờn va tinh thõn yờu chuụng hoa binh cua nhõn dõn-> vu c biờt cam hoa ke thu Th hin quan nim v c m cụng lớ * Thu phc quõn xõm lc Ting n ca TS khin quõn 18 nc chu hu rut quõn iu o th hin lũng nhõn o v yờu chung ho bỡnh ca Thch Sanh Cng l ting n tớch tch tỡnh tang y m ó vch mt k thự thỡ nham him, bt nhõn , vch mt Lớ Thụng, gii cõm cho cong chỳa , lm nht xõm lc ca 18 nc ch hu ú l ting n cụng li nhõn o v khỏi nim ho bỡnh ca nhõn dõn - Niờu cm nh xớu m c n ht la y, lm cho quõn tng 18 nc ch hu n no bng m cha ht khiờn cho ho ngac nhiờn va khõm phuc.TS ho = s chõn tinh mục mac cua long ngi, tõm long nhõn ao, ko bao gi vi can, c vong oan kờt, t tng yờu chuụng hoa binh cua nhõn dõn ta H: Cm ngh chung ca em v TS? HS: GV: Cht -> õy la p/c tiờu biờu cua nhõn dõn ta GV: tụn vinh ngi dng s TS nhõn dõn ó to nờn nhõn vt cú chc nng i lp vi TS ú l Lớ Thụng H: Trong truyờn Li thụng a co nhng viờc lam gi vi Thach Sanh? H: Trong truyn Lớ Thụng ó my ln hóm hi TS? ú l nhng ln no? HS: HCN, tr li GV: NX, b sung - L1: La TS canh miu th, cp cụng git Chn tinh m TS lp c - L2: cp cụng TS cu cụng chua, lp ming hang nht TS, nh lm phũ mó H: Nhng vic lm ú cho thy Lớ Thụng l ngi ntn? Lớ Thụng tng trng cho loi ngi no th gii truyn c tớch? HS: HCN, tr li GV: NX, cht -> TS va LT luụn ụi lõp vờ tinh cach, hanh ụng-> Thch Sanh l ngi tht th, tt bng, dng cm ti nng, cú lng nhõn o, yờu ho bỡnh Nhõn vt Li Thụng - Li Thụng a li dung, la gat, ham hai, cp cụng cua TS Lớ Thụng i din cho loi ngi so trỏ, la lc, phn nhõn võt phan diờn-> c iờm xd nhõn võt cua thờ loai bi, c ỏc, bt nhõn, bt ngha GV: Truyn k rng sau c TS tha mng m Lớ Thụng v n na ng b sột ỏnh cht hoỏ kim thnh b Cũn TS sau bao gian chuõn c hng hnh phỳc lõu bn( kờt hụn cung cụng chua va lờn ngụi vua) H: Qua cach kờt thuc truyờn nay, nhõn dõn ta muụn thờ hiờn iờu gi? HS: Thao luõn nhom ban(2)-> Bao cao N.xet GVKL: Nhng ke ac se bi trng tri thich ang nhng ngi ngi lanh se c hng hanh phuc-> niờm tin vao cụng li va c m vờ s ụi i H: Cach kờt thuc truyờn co phụ biờn truyờn cụ tich ko? VD? HS: Phụ biờn.VD: So Da, Tõm Cam H: Truyn TS cú ý ngha ntn? HS: HCN, tr li GV Kt lun ý ngha ca truyn Hot ng 3:HDHS rut Ghi nh - Mc tiờu: + khai quat c ngh thut c bn v ý ngha ca truyn - Cỏch tin hnh: H: Ngh thut c sc ca truyn? HS: HCN, tr li GV: NX, khc sõu - Sp xp cac tinh tit t nhiờn, kheo leo (Cụng chua lõm nn li gp c TS, cụng chua b cõm vụ tinh nghe ting n TS m bnh, TS c gi oan ri nờn v chng) - S dng nhiu chi tit thn ki + Ting n tng trng cho tinh yờu, cụng li, nhõn o, hoa binh, khng nh ti nng, tinh cm - Ca ngi dng s TS - Th hin c m, nim tin v o c thin thng c, cụng lớ, xó hi v lớ tng nhõn o, yờu ho bỡnh ca nhõn dõn IV Ghi nh ( SGk-T67) ca chng dng s co tõm hn ngh s + Niờu cm tng trng cho tinh thng, nhõn ai, c vng on kt, hoa binh ca nd + Kt thuc co hu th hin c m, nim tin vo cac gia tr o c HS: c to ghi nh Hot ng 4: HDHS Luyn - Mc tiờu: + K li cõu truyn TS bng li + V bc tranh minh ho v s cỏc chin cụng ca TS - Cỏch tin hnh: HS: em k NX GV: NX, un nn HS: v tranh theo cm nhn (v nh) GV Kt lun V Luyn - K li truyn c tớch Thch Sanh - Chn mt chin cụng ca TS v tranh minh ho Tng kt: (2) - Nhng nv no truyn ó li cho em nhng n tng sõu sc? ti sao? HDHB: (1) - Hc bi v ghi+SGK - c hiu v tr li cõu hi bi Cha li dựng t [...]... xâm lược mà lại dùng tiếng đàn? HSTL GV dùng tranh in cho hs q.sát cảnh TS đãi quân sĩ 18 nước bằng niêu cơm nhỏ H: Em nhận xét gì về 2 thứ vũ khí: cây đàn và niêu cơm thần? Ý nghĩa của việc xây dựng 2 chi tiết trên? HS: Là 2 thứ vũ khí bình thường, giản dị nhưng có sức mạnh thần kì + Tiếng đàn t.hiện tâm hồn trong sáng, nghĩa hiệp của TS, là đại diện... Thông tương trưng cho loại người nào trong thế giới truyện cổ tích? HS: HĐCN, trả lời GV: NX, chốt -> TS và LT luôn đối lập về tính cách, hành động-> Thạch Sanh là người thật thà, tốt bụng, dũng cảm tài năng, có lũng nhân đạo, yêu hoà bình 2 Nhân vật Lí Thông - Lí Thông đã lợi dụng, lừa gạt, hãm hại, cướp công của TS Lí Thông đại diện cho loại người sảo trá, lừa lọc, phản nhân vật... 1 trong số các chiến công của TS - Cách tiến hành: HS: 1 em kể NX GV: NX, uấn nắn HS: vễ tranh theo cảm nhận (về nhà) GV Kết luận V Luyện tập - Kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh - Chọn một chiến công của TS vẽ tranh minh hoạ 4 Tổng kết: (2 ) - Những nv nào trong truyện đã để lại cho em những ấn tượng sâu sắc? tại sao? 5 HDHB: (1’) - Học bài vở ghi+SGK - Đọc hiểu và trả lời câu hỏi bài “ Chữa lỗi dùng... để cảm hóa kẻ thù Thể hiện quan niệm về ước mơ công lí * Thu phục quân xâm lược Tiếng đàn của TS khiến quân 18 nước chu hầu rút quân Điều đó thể hiện lòng nhân đạo và yêu chuộng hoà bình của Thạch Sanh Cũng là tiếng đàn “ tích tịch tình tang” ấy mà đã vạch mặt kẻ thù thì nham hiểm, bất nhân , vạch mặt Lí Thông, giải câm cho cong chúa , làm nhụt chí xâm lược của 18 nước chư hầu Đó là tiềng đàn... truyện 3 - Cách tiến hành: H: Nghệ thuật đặc sắc của truyện? HS: HĐCN, trả lời GV: NX, khắc sâu - Sắp xếp các tình tiết tự nhiên, khéo léo (Công chúa lâm nạn lại gặp được TS, công chúa bị câm vô tình nghe tiếng đàn TS mà khỏi bệnh, TS được giả oan rồi nên vợ chồng) - Sử dụng nhiều chi tiết thần kì + Tiếng đàn tượng trưng cho tình yêu, công lí, nhân đạo, hòa bình, khẳng định tài năng, tình cảm... chức năng đối lập với TS đó là Lí Thông H: Trong truyện Lí thông đã có những việc làm gì 5’ với Thạch Sanh? H: Trong truyện Lí Thông đã mấy lần hãm hại TS? Đó là những lần nào? HS: HĐCN, trả lời GV: NX, bổ sung - L1: Lừa TS canh miếu thờ, cướp công giết Chằn tinh mà TS lập được - L2: cướp công TS cứu công chúa, lấp miệng hang nhốt TS, định làm phò mã H: Những việc làm đó cho thấy Lí Thông... kì giãi bày nỗi oan trái của TS; tố cáo, vạch trần sự giả dối, gian trá, bội bạc của LT-> Là tiêng đàn công li, ước mơ của nhân dân H: Theo em nhân dân muốn đặt niềm tin vào đạo đức hay tài năng của chàng? HS: HĐCN, trả lời GV: NX, bổ sung - Cả đạo đức và tài năng nhưng niềm tin vào đạo đức ở TS là lớn hơn GV bình: Người dũng sĩ cần có tài mới tiêu diệt được cái ác Nhưng cái tài của... sau bao gian 5 chuân được hưởng hạnh phúc lâu bền( kết hôn cùng công chúa và lên ngôi vua) H: Qua cách kết thúc truyện này, nhân dân ta muốn thể hiện điều gì? HS: Thảo luận nhóm bàn (2 )-> Báo cáo – N.xét GVKL: Những kẻ ác sẽ bị trừng trị thích đáng còn những người người lành sẽ được hưởng hạnh phúc-> niềm tin vào công lí và ước mơ về sự đổi đời H: Cách ... ghi+SGK - c hiu v son tip nhng chin cụng ca TS, ý ngha ca truyn Ngy son :27 /9 /20 12 Ngy ging: /10 /20 12 Bi - Tit 24 Vn bn : Thch Sanh (tip theo) A Mc tiờu Muc tiờu chung - Hiờu va cam nhõn c nhng net... ca truyn II B cc - Cỏch tin hnh: III Tỡm hiu bn Nhõn vt Thch Sanh 20 a S i v ln lờn ca Thch Sanh b Nhng chin cụng ca Thch Sanh * Thch Sanh ỏnh git chn tinh GV: Sau TS dit c chn tinh, v nh M Lớ... -> * Thch Sanh ỏnh git chn tinh - TS i canh miu thay Li Thụng - TS dựng bỳa v vừ thut ỏnh v git c chn tinh Thch Sanh l ngi tht th, sng cú tỡnh cú ngha, gii vừ ngh, dng cm Tng kt: (2p) - Tỏc gi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thạch Sanh 2 tiết rất hay, Thạch Sanh 2 tiết rất hay, Thạch Sanh 2 tiết rất hay

Từ khóa liên quan