0

Tiết 22 văn 6: Bài thao giảng Thạch Sanh

16 943 4
  • Tiết 22 văn 6: Bài thao giảng Thạch Sanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2014, 01:00

. gChi TIẾT 22 Văn bản: Nh÷ng chiÕn c«ng cña Th¹ch Sanh Hớngdẫntựhọc Đọc kĩ truyện , nhớ các chiến công Đọc kĩ truyện , nhớ các chiến công của Thạch Sanh, kể lại. của em về các chiến công của nghĩ của em về các chiến công của Thạch Sanh Thạch Sanh Chuẩn bị bài mới: Chữa lỗi dùng từ Chuẩn bị bài mới: Chữa lỗi dùng từ . chiến công Đọc kĩ truyện , nhớ các chiến công của Thạch Sanh, kể lại đ ợc từng chiến của Thạch Sanh, kể lại đ ợc từng chiến công theo đúng trình tự. công theo đúng trình tự. Trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 22 văn 6: Bài thao giảng Thạch Sanh, Tiết 22 văn 6: Bài thao giảng Thạch Sanh