0

Con người trung tâm và chủ thể - Quan niệm nghệ thuật mới trong Nhật Ký trong tù của Hồ Chí Minh

9 75 0
  • Con người trung tâm và chủ thể - Quan niệm nghệ thuật mới trong Nhật Ký trong tù của Hồ Chí Minh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2020, 03:08

Nhật kí trong tù do Hồ Chí Minh viết là tập thơ cuối cùng của văn học Việt Nam. Những bài thơ trong bộ sưu tập được viết bằng chữ Hán. Tuy nhiên, tập thơ cho thấy một sự khác biệt thiết yếu theo nhiều cách từ những bài thơ được viết bằng chữ Hán cổ điển của Việt Nam và Trung Quốc. Trong những bài thơ, những ý tưởng mới về vai trò, vị trí, ý nghĩa và giá trị của con người là nổi bật. Nội dung chính của tuyển tập thơ là con người là trung tâm và là chủ thể trong mọi mối quan hệ với vũ trụ, thiên nhiên và xã hội. Cái mới trong quan niệm nghệ thuật của Hồ Chí Minh về con người xuất phát từ sự tổng hợp của ông về triết học và mỹ học phương Đông với chủ nghĩa Mác và Lênin, cũng như từ sự tinh tế trong tư tưởng và thẩm mỹ của tác giả. Journal of Thu Dau Mot university, No1(3) – 2012 CON NGƯỜI TRUNG TÂM VÀ CHỦ THỂ - QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT MỚI TRONG NHẬT KÝ TRONG TÙ CỦA HỒ CHÍ MINH Hoàng Trọng Quyền Trường Đại học Thủ Dầu Một TÓM TẮT Nhật kí tù Hồ Chí Minh tập thơ chữ Hán cuối văn học Việt Nam Tuy nhiên, tập thơ thể khác biệt với thơ chữ Hán cổ điển Việt Nam Trung Quốc nhiều phương diện Trong đó, quan niệm vai trò, vò thế, ý nghóa giá trò người vấn đề bật mà nội dung là: người trung tâm người chủ thể mối quan hệ với vũ trụ, tự nhiên xã hội Cái quan niệm nghệ thuật người Hồ Chí Minh có nguồn cội từ kết tinh triết học, mỹ học phương Đông Chủ nghóa Mác – Lênin Hồ Chí Minh, đồng thời từ phẩm chất siêu việt tư tưởng nghệ thuật tác giả Nhật kí tù Từ khóa: Nhật kí tù, Hồ Chí Minh, thơ cổ điển, quan niệm nghệ thuật người, trung tâm, chủ thể * Con người trung tâm vừa tư tưởng cảm xúc, vừa tư nghệ thuật Hồ Chí Minh - thể quan niệm nghệ thuật Nhật kí tù tác phẩm nhật kí thơ Hồ Chí Minh viết thời gian Người bò giam cầm nhà lao người vừa đa dạng, phong phú thống nhất, thấm đẫm chất triết học, nghệ thuật nhân văn chế độ Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc), từ tháng năm 1942 đến tháng năm 1943 Nếu nhìn quãng thời gian chặng chuỗi hành trình hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh lúc tư tưởng yêu nước tư tưởng cộng sản có hài kết nhuần nhò tư tưởng tác giả Nhật ký tù Đó chặng đời mà người Hồ Chí Minh có kết tinh nhiều giá trò văn hóa Cổ - Kim - Đông - Tây sau thời gian dài Người bôn ba, trải nghiệm sống văn hóa đấu tranh nhân loại tiến khắp năm châu bốn biển Do vậy, Nhật kí tù - đứa tinh thần Nhật kí tù tập thơ chữ Hán cuối văn học Việt Nam Do vậy, tập thơ có nét tương đồng với thơ chữ Hán cổ điển Việt Nam Trung Quốc Bên cạnh đó, tập thơ cho thấy khác biệt nhiều phương diện Trong đó, quan niệm vai trò, vò thế, ý nghóa giá trò người vấn đề bật Cái quan niệm nghệ thuật người Hồ Chí Minh so với thơ cổ điển Việt Nam Trung Quốc bắt nguồn từ tầm tư tưởng triết học nhân sinh chủ thể sáng tạo tập thơ 76 Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 1(3) - 2012 từ mẻ tư nghệ thuật hạn Truyện Kiều, miêu tả người Hồ Chí Minh Thúy Kiều thì: Hoa ghen thua thắm liễu hờn xanh; chân dung Từ Hải Trong thơ ca cổ điển Trung Quốc Việt Nam, nét bật nhìn ‚vũ trụ‛ Râu hùm hàm én mày ngài Nói bình người đời Do sáng tạo phục Thúy Kiều, Nguyễn Du viết: Vừa với quan niệm nghệ thuật người tuần nguyệt sáng, gương trong; tình yêu tham chiếu chi phối tư Từ Hải Thúy Kiều, thì: Phỉ nguyền tưởng triết học Tam tài Thiên - Đòa - Nhân, sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng; nói nhà thơ thể nhìn nghệ chí khí Từ Hải thì: Chọc trời khuấy thuật người từ tiêu chí, đặc điểm nước vũ trụ thiên nhiên Trong thực tế, Cách tư quan niệm gắn người sống quan hệ nhân người với tiêu chí vũ trụ làm cho thực sinh xã hội cụ thể, quan xã hội lòch sử cụ thể bò trừu tượng đi, niệm, nhà thơ lại thấy họ sống hình ảnh thiên nhiên mang ý nghóa cỏ cây, sông núi, đất trời Vì vậy, đắc tượng trưng cho giới người Đó chí người đội trời đạp đất, chọc trời quan niệm nhìn người chưa phải khuấy nước; bất đắc chí tìm với trung tâm, người hòa tan vũ thiên nhiên, với nhật nguyệt, cỏ cây; trụ thiên nhiên, nhiều khuất lấp uất hận hỏi trời xanh, tạo hóa gửi vô vô tận vũ trụ thiên tâm vào kiếp sau Thơ trữ tình Việt Nam nhiên từ kỉ X kỉ XX, Ở Nhật kí tù Hồ Chí Minh, thuộc tư thẩm mỹ mô hình tượng người quan niệm hình nên nằm thể tác giả tập thơ đối lập với quan thi pháp trung đại niệm người vũ trụ thơ cổ điển Đỗ Phủ mượn hình ảnh chim phượng Việt Nam Trung Quốc, có hoàng để nói chí mình: Bao đánh lũ đổi tư nghệ thuật phương chim hèn / Máu lông tưới khắp miền thức thể Một mặt, người đồng hoang (Vònh phượng hoàng); mượn cảm quan phản ánh tác giả Nhật kí hình ảnh núi Đông Nhạc để nói tầm vóc tù có tiếp nối, gắn kết với mình: Lên đỉnh chóp mà trông/ Lè tè nét văn hóa truyền thống muôn núi (Trông núi Đông Nhạc) quan hệ với thơ cổ điển; mặt khác mang Nguyễn Trãi ví người quân tử trượng quan niệm mẻ, đại phu - có thân ông - với nhân văn chủ nghóa Mác - Lênin Chất tùng: Thu đến chẳng lạ lùng/ Một hiền triết phương Đông thấp thoáng lạt thû ba đông (…) Nhà đòi phen quan niệm nghệ thuật người chống khỏe thay/ Cội rễ bền giời chẳng Nhật kí tù tác giả tập thơ động (Tùng) Nguyễn Du miêu tả người vốn sinh trưởng gia đình nhà phận thiên nhiên Chẳng nho, mặt khác, Hồ Chí Minh tiếp nhận, 77 Journal of Thu Dau Mot university, No1(3) – 2012 hấp thụ giá trò tinh hoa tiến phải biết xung phong chiến só văn hóa, văn học phương Đông Trong Như vậy, thơ đại, không nội thực tế, người yêu trẻ nhỏ, hoa, chim, dung tư tưởng thơ thuộc người mà trăng, suối, vườn rau… người Đó chủ thể thơ phải người vò nét đẹp truyền thống văn hóa mới: người chiến só Việt Nam từ xưa đến Do tính chất tập thơ chữ Hán Dù vậy, mối quan hệ với vũ trụ nên Nhật kí tù, người thiên nhiên, người xuất gắn với số hình ảnh vũ trụ, thiên vò trí trung tâm: trung tâm vò thế, ý nhiên mang chất truyền thống chinh nghóa quan niệm tác giả; trung tâm nhân, thu nguyệt, thu phong, trung sơn, tranh thơ thi phẩm phù vân, cô vân… mang quan tập thơ Ngay trang bìa niệm mới; thể rõ nội dung xã hội, thời Nhật kí tù, hình ảnh người tù đày đại cụ thể nhiều tập thơ Tiêu với hai cánh tay bò xiềng xích giơ lên biểu Buổi sáng, Nắng sớm, Giải họa đầy ý nghóa tư tưởng sớm quan niệm Hồ Chí Minh Đó vừa Trong thơ xưa, có ánh nắng mặt hình ảnh thực tác giả tập thơ trời, thường tòch dương, tà huy, thời gian bò tù đày, vừa hình ảnh lạc nhật, nhật mộ… Còn Nhật ký tượng trưng cho nỗi bất bình tự tù, hình ảnh nắng sớm tín do, bất công người nhân loại hiệu nghệ thuật mẻ, sinh động hấp Với quan niệm vậy, Cảm dẫn; hàm chứa thông điệp tư tưởng tưởng đọc “Thiên gia thi”, Hồ Chí Minh thẩm mó Hồ Chí Minh Trước đó, nhận vét thơ xưa nói rõ yêu cầu đối truyện ngắn Lời than vãn Bà với thơ đại: Trưng Trắc, Nguyễn Ái Quốc lần dùng hình ảnh mặt trời buổi sáng Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp, tượng trưng cho thời đại mới, chứng tỏ Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông; quán cảm quan Người Nay thơ nên có thép, Trong Buổi sáng, thủ pháp Nhà thơ phải biết xung phong Cái nhìn quan niệm đối sánh thơ đối lập, tác giả thể nhìn xưa thơ đại tác giả thơ chủ tư tưởng khác hẳn thơ cổ điển: yếu nhấn mạnh nét khác biệt: thơ nhìn mang tính đònh chủ thể, xưa thiên yêu cảnh thiên nhiên đẹp, người ngoại cảnh Do vậy, vậy, hình tượng bật lên trong tranh đối lập sáng - tối, thơ núi, nước, khói, hoa, tuyết, trăng, gió - ngày mai người xuất người Còn thơ đối tượng miêu tả, đại phải người mà chất thép - chủ thể tranh người, tư tưởng tư tưởng chiến đấu, lí tưởng sống cao đẹp người thể chủ động chiều mạnh mẽ cải tạo sống - dấu hiệu hướng vận hành vũ trụ, thiên nhiên cần có, phải có Và hình ảnh chủ thể thi gia Con người trung tâm nhìn vũ 78 Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 1(3) - 2012 trụ, triết lí niềm tin Dù chất hàng đầu thơ cổ điển nhiều tầng hình ảnh trực tiếp, ta thấy ngục thơ Nhật kí tù có phẩm tối mòt, ánh hồng bừng soi, tầng chất ấy, lại có nhiều dường gián tiếp triết luận hình tượng cốt miêu tả chất thực qua làm người tầng bậc thứ hai qua nhìn bật lên vấn đề quan tâm tác giả phản ánh đầy niềm tin hai câu thơ: người nhiều phương diện, có có Trong ngục tối mòt – Ánh hồng phương diện đời thường Dường tác giả trước mặt bừng soi Như vậy, muốn hướng đến thực trần trụi để thơ mà hình ảnh thiên nhiên nói rõ người từ góc tiếp cận vũ trụ xuất trực tiếp chiếm ưu phản ánh Cũng có lẽ lí mặt dung lượng ý nghóa, giá trò tư tưởng tác giả viết Nhật kí tù với kiểu loại kí tình cảm người trung tâm, thơ, nhằm để phát huy mạnh hình ảnh đọng lại sâu cảm nghó ghi chép, mà ghi chép thực hình người đọc ảnh thơ, không đơn Hình ảnh người trung tâm thơ trữ tình nói chí Mục đích nhà thơ thể chỗ chiếm phần lớn dung nói nhiều thực đa dạng vốn chứng lượng hình ảnh tập thơ Điều trước nhân cho tồn quan hệ xã hội hết nguyên nhân Nhật ký tù người Chẳng hạn bảy lần nói đói thiên thể tài thơ ký sự, thơ sinh hoạt nhà tù với biểu khác nhau: hàng ngày Quá nửa tập thơ viết đói muộn cơm, đói run bần bật người dạng thái tồn vật ánh điện, đói chết người người khác, đói chất người tù: đói, lạnh, bắt rận, ghẻ lở, cồn cào, đói bụng réo gào, đói xót lòng, đói bò cùm chân, ngủ cạnh hố xí, chia nước, cơm không no Bốn lần nói bò trói giải rụng răng, gậy, đêm lạnh, giải đường với biểu xác thực: người bò đường, trượt ngã, ngồi xe than, nộp tiền đèn… Tuy nhiên, điều quan trọng trói giật cánh khuỷu, trói sợi thừng gai, tác giả tập thơ hướng đến Phương pháp tác giả vật tự trói xích sắt, trói treo ngược đôi chân người tư tưởng, cảm nghó nên nói lên chất chúng Hoặc có khi, tư nghệ thuật Hồ Chí Minh, hình hình ảnh người lên sống ảnh người có mặt xuất bạch, cụ thể dường nhuốm màu trang thơ Nhật kí tù lẽ Thiền mà lời bình hiển nhiên tác giả: Bên đường nấp bóng lùm Trong thơ cổ, người thường xuất cây/Một túp lều tranh: “tiệm rượu” đây/Nào với giá trò tượng trưng cháo hoa muối trắng/ Đường xa quân tử, liệt nữ, anh hùng, giai nhân khách tạm nghỉ nơi (Hàng cháo) Ở đây, Nhật kí tù, người tác giả không bình luận mà dường xuất cách cụ thể, xác thực Nếu kí họa kiểu dạng chân dung sống chất tượng trưng phẩm người mà 79 Journal of Thu Dau Mot university, No1(3) – 2012 Vò trung tâm người thân để biến chuyển, thay tác giả đặt vào vò trí trung tâm đổi thực theo chiều hướng tích cực cấu trúc thơ cách đầy dụng ý nghệ tiến Đó điểm thuật Điều thể nhiều quan niệm nghệ thuật người thơ, tiêu biểu Mộ (Chiều tối): Nhật kí tù so với văn học trung đại Quyện điểu qui lâm tầm túc thụ/ Cô vân văn học dân gian mạn mạn độ thiên không/ Sơn thôn thiếu Nhìn chung, văn học trung đại nữ ma bao túc/ Bao túc ma hoàn lô dó hồng (Chim mỏi rừng tìm ngủ/ Chòm mây văn học dân gian, người lẻ trôi lững lờ tầng không/ Thiếu nữ phiến, người toàn Ở đó, thường quan niệm người xóm núi xay ngô/ Ngô xay vừa xong, lò than người sản phẩm hoàn cảnh, đỏ) Hai câu đầu tả cảnh thiên nhiên nghóa người thường xem xét vũ trụ thấm buồn đường chuyển quan niệm phân hệ hoàn lao người tù Nhưng hai câu cuối hoàn cảnh theo mối quan hệ nhân – Trong toàn tương phản với hai câu đầu xuất văn học dân gian người chưa người: người thiếu nữ khai thác mặt tâm lí, nhìn nghệ đặt vò trí trung tâm câu thơ thơ thuật bên nhìn Quan trọng hơn, thiếu nữ gắn với tính chất bên trong, cách kể người trần xóm núi (sơn thôn) hoạt động thuật nhân vật; nhân xay ngô (ma bao túc) bên lò than đỏ (lô vật thể chủ yếu hành động xảy dó hồng) nên vò giá trò người hoàn cảnh theo lôgic nhân - tăng lên Điều mang lại ấm nóng tâm lí Chẳng hạn nhân thay cho lạnh, tối, xám hai câu thơ vật Tấm bò dì ghẻ đối xử tệ bạc, độc ác đầu, tỏa rạng ấm áp vẻ đẹp khóc đến lúc đấu tranh phản kháng lại; người khắp thơ tâm hồn người Thạch Sanh làm theo yêu cầu lí đọc Thông Người đọc chưa thấy diễn Con người chủ thể biến tâm lí bên nhân vật Nhật kí tù thể rõ quan niệm Trong văn học trung đại, người người chủ thể Điều bộc lộ từ thơ trữ tình thường buồn vui theo cách nhìn, tư nghệ thuật đến việc xây thái nhân tình, chủ yếu người dựng miêu tả hình tượng mẻ Hồ sáng tác thơ nho só, quan chức nên Chí Minh Nếu quan niệm người buồn vui gắn với sự, triều trung tâm thể vò trí trung tâm, tâm mệnh quan Do mà lúc gặp trung tâm tranh, từ vận tốt tiếng thơ vui, gặp vận xấu tranh hoành tráng toàn tập thơ giọng thơ buồn nhà thơ tìm đến tranh phận thơ, thiên nhiên để giãi bày nỗi niềm người chủ thể quan niệm nghệ thuật trăng hoa cỏ Đỗ Phủ buồn thể rõ sức mạnh người, tác thân phận Đăng cao, thả nỗi sầu vào vũ động mang tính chủ động vào hoàn cảnh trụ Bạch Cư Dò thất bộc lộ sầu đau 80 Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 1(3) - 2012 tiếng đàn tì bà âm vang trường hận thân thể - tinh thần, lao – lao Lí Bạch chán cảnh tù túng phàm tục nơi khẳng đònh Muốn nên nghiệp lớn tinh cung điện giã biệt triều đình không chút thần phải cao luyến tiếc để ngao du sơn thủy, luyện Con người chủ thể không đan múa kiếm thả hồn vào thiên nhiên thể mối quan hệ người vũ trụ tâm trạng vò ‚Trích với thiên nhiên, vũ trụ, ngoại cảnh mà tiên‛ (vò tiên bò đày xuống trần gian) mối quan hệ với Con Nguyễn Trãi bò bọn xấu gièm pha, mưu hại người chủ thể phần người vượt qua, Giũ bụi lầm để đến với tùng lâm vượt lên phần việc quên nỗi đau Nguyễn Bỉnh Khiêm sau dâng sớ chém riêng mà hướng đến tha nhân để thương bọn lộng thần không vua nhà xót, cảm thông, sẻ chia an ủi Nghóa Mạc chuẩn tấu lặng lẽ cáo quan với phần người người làm chủ phần mai, cuốc, cần câu vui sống người Điều thể đạm bạc nơi vắng vẻ mà lánh xa chốn lao nhiều thơ, tiêu biểu Chiều xao: Một mai, cuốc, cần câu/ Thơ tối, Ốm nặng, Bốn tháng rồi, Một người tù thẩn dầu vui thú Ta dại, ta tìm nơi cờ bạc vừa chết, Vợ người bạn tù đến thăm vắng vẻ/ Người khôn, người đến chốn lao chồng xao (Nhàn) Nguyễn Khuyến giai Con người chủ thể vượt qua cảnh đoạn bất đắc chí, cáo quan ẩn tìm ngộ thực bi thảm thân để hướng đến với thiên nhiên để lặng lẽ chiêm đến vạn vật, tìm ý nghóa nghiệm, chìm đắm thiên nhiên với triết học, nhân sinh mẻ tích cực hoa năm ngoái, ngõ trúc quanh co, Ngay cảnh ngộ bò trói treo ngược ao thu lạnh lẽo, ngõ tối đêm sâu giải thuyền, Hồ Chí Minh vẽ Đến Nhật kí tù, Hồ Chí Minh nên tranh lãng mạn trữ tình: Làng thể quan niệm nghệ thuật xóm ven sông đông đúc thế/ Thuyền câu rẽ người Ở đó, người không sóng nhẹ thênh thênh (Đáp thuyền toàn, phiến hệ quả, kết huyện Ung Ninh); Người rút học giáo hoàn cảnh nữa, mà người có dục sâu sắc từ việc giã gạo vốn đỗi đan xen phần, nét tinh thường tình; nhìn cột số, nghe tiếng gà thần thể xác, thể tư tưởng, tình gáy, cảm nhận rụng hay cảm Đặc biệt, quan niệm nhìn nghệ gậy bò lính ngục lấy cắp với chiêm thuật tác giả tập thơ thể nghiệm triết luận đầy tính nhân văn triết luận khô khan Đặc biệt người chủ thể hay thiên lí thuyết mà thực tiễn hướng đến tự do, ánh sáng tương lai với cảnh ngộ xác thực Do sức thuyết nhiều hình thức bút pháp nghệ thuật phục thơ tập thơ cao khác Một mặt, thể qua từ tự Bài thơ đề từ ví dụ tiêu biểu có ý nghóa do, ánh sáng, ngày mai, tương lai, màu hồng, ngày xuân nhắc đến trực tiếp; chủ đạo cho tập thơ tác giả đối lập 81 Journal of Thu Dau Mot university, No1(3) – 2012 mặt khác, thể chiều hướng vận Chính quan niệm người chủ hành cấu trúc thẩm mỹ thơ từ thể nên hệ Nhật kí tù Hồ buồn sang vui, từ tối sang sáng, từ lạnh Chí Minh thể sức mạnh tinh thần sang ấm nóng Bài Chiều tối minh lớn lao nhà thơ để Người ung chứng Trong thơ này, người làm dung thưởng thức thiên nhiên nghòch chủ thân, người tư tưởng ‚hội xung cảnh Sức mạnh gắn liền với lónh phong‛ không bò ngoại cảnh thực u tối, nhận thức vật, mối quan hệ trầm buồn, thê lương kéo vào, vật mang tính biện chứng triết học Mác chi phối tác động theo chiều hướng yếm - Lênin Nhật kí tù thể tương thế, hay bò thất xúc cảm quan cảnh – tình mới, tình ý thân thể, mà vượt lên chủ động chuyển xây dựng ý nghóa khách quan cảnh nhìn từ ngoại cảnh tối sang sáng, lạnh vật, kiện, theo kiểu sang ấm nóng: chuyển từ quyện điểu (chim ‚người buồn cảnh có vui đâu bao giờ‛ mỏi mệt), cô vân (đám mây cô độc) sang cách quan niệm chiều phổ biến sơn thôn thiếu nữ (thiếu nữ xóm núi); người xưa thơ xưa Quan niệm triết chuyển từ tầm túc thụ (tìm ngủ) chậm học cổ phương Đông nhấn mạnh nội buồn sang ma bao túc (đang xay ngô) dung coi người mảnh, động; chuyển mộ - (chiều tối u ám) sang lô phiến tự nhiên chòu tác động dó hồng (lò than đỏ) ấm áp, nồng đượm vũ trụ, tự nhiên mà ý đến phương rực sáng diện người với sức mạnh nội lực Ở bình diện khác, tự niềm vui Do vậy, giới thơ cổ điển tiềm ẩn tả thực trạng buồn Việt Nam Trung Quốc, người thường chủ thể trữ tình chuyển hướng chìm lẫn thiên nhiên, khuất lấp góc tiếp cận, đổi giá trò cảnh ngộ thiên nhiên Khi người thắng hoàn cảnh tưởng chừng không mượn thiên nhiên vũ trụ để thể thể Bài Ghẻ thí dụ nhiều thí vẻ đẹp khí phách, hoài bão; dụ tiêu biểu: người thất tìm với thiên nhiên để Đầy ghẻ tím hoa gấm, lãng quên sự, xa lánh cõi đời phàm tục Sốt soạt tay tựa gảy đàn; Trong thơ Hồ Chí Minh có nhiều Mặc gấm bạn tù khách quý, trăng, chim muông cỏ cây: ‚Trong thơ Bác, Gảy đàn ngục thảy tri âm trăng với hoa bạn‛ (Hoàng Trung Xét mặt cấu trúc thẩm mỹ Thông), người không chìm thơ có 1/4 thực bi thảm, khuất đó, dù thiên nhiên có khách thể, 3/4 thuộc ánh sánh, phần sống người văn hóa Hồ sắc màu, âm vui nhìn đầy Chí Minh chủ thể lónh nhân văn chủ thể Tức là người Do vậy, Trong tất mối chủ thể chủ động chuyển đổi chất quan hệ với vũ trụ, thiên nhiên Nhật khách thể chiếm lónh dung lượng kí tù, người không không gian nghệ thuật thơ trung tâm mà chủ thể tranh 82 Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 1(3) - 2012 Chẳng hạn thơ Giải sớm (Tảo Chính tâm người chủ thể giải), mối quan hệ người với thiên đònh nhìn, tầm nhìn vào vũ trụ nhiên vũ trụ thể trong chiều hướng vận hành theo niềm tin cảm quan tinh tế, nhạy bén người Thế nên, II, ấm nóng, tươi sáng màu hồng, noãn khí Trong I, thiên nhiên vũ trụ thay cho lạnh, tối u ám trận trận lên với vẻ khắc nghiệt cộng hàn I với hoàn cảnh người tù bò giải làm tăng tính chất gian nan hoàn cảnh Con người Nhật ký tù Người tù bò giải vào lúc gà gáy lần đầu, chủ động trước thiên nhiên vũ trụ tức vào khoảng nửa đêm, thời tiết giá Trong Ngắm trăng (Vọng nguyệt), dù lạnh, đường mà người tù phải trải qua dường diệu vợi, không xác đònh Trong tù không rượu không hoa cảnh đẹp nên người tù quên đích đến Theo lôgic thông thường cảnh ngộ để chủ động ngắm tâm lí người từ điều kiện đó, trăng mối tương quan người hệ người buồn nản, chủ thể truyền tải cảm hứng đến trăng, làm cho trăng vốn tự thân vô cảm trở ngái ngủ, mệt mỏi, than vãn, bất bình nên hình tượng đầy tính nhân văn: Người Nhưng thơ chân dung người ngắm trăng soi cửa sổ / Trăng nhòm lên lại khác hẳn Người tù nhanh khe cửa ngắm nhà thơ Trong Cảnh chóng chuyển từ bò động thành chủ chiều hôm (Vãn cảnh), người động; cảnh làm tiềm tàng sức mạnh nên hương ngã lòng người mà người hoa tìm đến với tù nhân để nói lên tiếng chủ động tìm đẹp thi vò nói bất bình lẽ sớm nở tối tàn bất công: hoàn cảnh tưởng chừng không thể: Hương hoa bay thấu vào ngục/ Kể với ngắm trăng hình tượng hóa chi tù nhân nỗi bất bình tiết vũ trụ thiên nhiên trăng, chòm sao, dãy núi mùa thu, vốn rời rạc Tóm lại, tư nghệ thuật sâu sắc lạnh lẽo cảnh mùa đông thành bút pháp thể độc đáo Hồ Chí hệ thống gắn kết nhuần nhò đầy tính Minh người Nhật kí tù nhân sinh: Quần tinh ủng nguyệt thướng tạo nên điều mẻ cho tập thơ thu san (chòm nâng vầng trăng vượt so với văn học cổ điển Việt Nam Trung lên núi mùa thu) Con người Quốc Trong đó, người trung tâm phạm nhân mà chinh chủ thể mối quan hệ với vạn vật nhân với tư chủ động cho lên phương diện bật Điều đường: dó chinh đồ thượng (đã kết tham chiếu phối ứng tính đường xa) tư nghênh diện khoa học, thực tiễn nhân văn từ tư (ngẩng đầu) trước thu phong trận trận hàn tưởng triết học phương đông chủ nghóa (nhiều trận gió lạnh mùa thu) dồn dập Mác – Lênin Nhưng trước hết khắc nghiệt dồn về, đổ đến phẩm chất siêu việt tư tưởng, xúc cảm 83 Journal of Thu Dau Mot university, No1(3) – 2012 thẩm mỹ chủ thể trữ tình Hồ thuật giọng điệu Hiểu học tập Chí Minh Tầm nhìn mới, triết lí nhìn, quan niệm nghệ thuật người chiều kích nhân văn mẻ sâu Nhật kí tù không giúp người sắc thi pháp quan niệm nghệ thuật đọc hiểu thêm hay đẹp tập người Hồ Chí Minh có ảnh thơ, mà nhiều cách học hưởng chi phối vấn đề khác thi tập tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí pháp tập Nhật kíù tù cấu trúc Minh có hiệu thiết thực thẩm mỹ, thời gian – không gian nghệ * HUMAN IS CENTERED AS WELL AS SUBJECTIVE - A NEW POINT OF VIEW IN HO CHI MINH’S NHAT KY TRONG TU ((DIARY WRITTEN IN PRISON) Hoang Trong Quyen Thu Dau Mot University ABSTRACT Nhat ki tu (Diary written in prison) written by Ho Chi Minh is the last poem collection of Vietnamese literature The poems in the collection are written in Han characters However, the poem collection displays an essential difference in many ways from poems written in the classic Han characters of Viet Nam and China In the poems, the new ideas about the role, the position, the significance and the value of human beings are prominent The key content of the poem collection is that human beings are the center and are the subject in every relation to the universe, the nature and the society What is new in Ho Chi Minh's artistic conception of man emerges from his synthesis of oriental philosophy and aesthetics with Marxism and Leninism, as well as from the subtleties of thought and aesthetics of the author Keywords: Nhat ki tu, Ho Chi Minh, classical poetry, artistic conception of man, center, subject TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hoàng Như Mai, Nguyễn Văn Hấn, Tìm hiểu sắc dân tộc thơ Chủ tòch Hồ Chí Minh, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2005 [2] Nguyễn Đăng Mạnh, Mấy vấn đề phương pháp tìm hiểu, phân tích thơ Chủ tòch Hồ Chí Minh, NXB Giáo dục, 1981 [3] Hồ Chí Minh, Nhật kí tù, NXB Chính trò Quốc gia, 2008 [4] Trần Đình Sử, Giáo trình thi pháp học, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1993 [5] Nhiều tác giả, Nghiên cứu, học tập thơ văn Chủ tòch Hồ Chí Minh, NXB Khoa học Xã hội, 1997 84 ... lại; người khắp thơ tâm hồn người Thạch Sanh làm theo yêu cầu lí đọc Thông Người đọc chưa thấy diễn Con người chủ thể biến tâm lí bên nhân vật Nhật kí tù thể rõ quan niệm Trong văn học trung. .. mỹ chủ thể trữ tình Hồ thuật giọng điệu Hiểu học tập Chí Minh Tầm nhìn mới, triết lí nhìn, quan niệm nghệ thuật người chiều kích nhân văn mẻ sâu Nhật kí tù không giúp người sắc thi pháp quan niệm. .. khách thể, 3/4 thuộc ánh sánh, phần sống người văn hóa Hồ sắc màu, âm vui nhìn đầy Chí Minh chủ thể lónh nhân văn chủ thể Tức là người Do vậy, Trong tất mối chủ thể chủ động chuyển đổi chất quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Con người trung tâm và chủ thể - Quan niệm nghệ thuật mới trong Nhật Ký trong tù của Hồ Chí Minh, Con người trung tâm và chủ thể - Quan niệm nghệ thuật mới trong Nhật Ký trong tù của Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan