0

Biện pháp thi công cáp dự ứng lực dự án Aeon Mall Bình Tân

61 43,512 4
  • Biện pháp thi công cáp dự ứng lực dự án Aeon Mall Bình Tân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2020, 17:31

.A I Bl~N A ,K ,,,,;/ PHAP THI CONG TONG THE ,,e , H~ THONG DV' U'NG LV'C ~ 56 ran sl'.ra doi : Phat hanh: 08-May-2015 Bonded Post-tensioning Systems Using Strands Project: AEON MALL BiNH TAN Dvan: TRUNG TAM MUA SAM BiNH TAN METHOD STATEMENT FOR POST-TENSIONING WORKS BIEN PHAP TO CH(/C THI CONG HANG MUC CAP DU' &NG LU'C METHOD STATEMENT FOR OSI - UPS POST - TENSIONING SYSTEMS UTRACON Revision: Issued: 08-May-2015 Method Statement for Post-Tensioning Work Bi~n phap to chLrc thi cong - Hc;ing ml,Jc cap dl,.I' Lrng ll,.l'c AEON MALL BiNH TAN TRUNG TAM MUA SAM AEON BiNH TAN For Approval/ Cho phan trlnh duy~t-HOLDER/ E>aN V! APPROVED/CHAPTHU~N MAIN CONTRACTOR NHA THAU CHfNH OBAYASHI VIETNAM CORPORATION PT SUB-CONTRACTOR ' "' , NHA THAU Dl,f LfNG Ll/C UTRACON VIETNAM CO., LTD AREA MANAGER Ti'J DUC TOAN OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Contents GENERAL/ TỔNG QUAN .2 1.1 1.2 OUTLINE OF PROJECT/ THÔNG TIN DỰ ÁN 2.1 2.2 2.3 2.4 Scope/ Phạm vi công việc Alteration/ Thay đổi Project outline/ Thông tin dự án Post Tensioning work outline/ Tổng quan hệ thống dự ứng lực Organization Charts/ Sơ đồ tổ chức thi công Schedule/ Tiến độ thi công SPECIFICATION OF MATERIAL AND QUALITY OF MATERIAL 3.1 Specification of Materials/ Tiêu chuẩn vật liệu 3.2 General PT material requirements/ Yêu cầu chung vật liệu 3.2.1 Strand/ Cáp dự ứng lực 3.2.2 Sheathings/ Ống ghen 3.2.3 Anchorages/ Đầu neo 3.2.4 Design data for friction, elongation calculation/ Dữ liệu tính tốn mát ma sát, độ giãn dài 3.2.5 Handling and storage of materials/ Sử dụng bảo quản vật tư METHOD OF THE WORK/ BIỆN PHÁP THI CÔNG 4.1 PT procedure/ Qui trình thực 4.2 Installation tendon 4.2.1 Post Tensioning slabs construction/ Đối với thi công sàn dự ứng lực 4.2.2 For Post Tensioning beams construction/ Đối với thi công dầm dự ứng lực 11 4.2.3 Guidelines for Tendon Installation/ Chỉ dẫn lắp đặt đường cáp 11 4.3 Stressing/ Căng kéo 13 4.3.1 Preparation for stressing/ Chuẩn bị căng kéo 13 4.3.2 Stressing of Multiplane Tendons/ Căng kéo đầu neo tròn 13 4.3.3 Stressing of Flat Tendons/ Căng kéo đầu neo dẹt 15 4.4 Cutting of Strands/ Cắt cáp 16 4.5 Patching of Recesses/ Trát hốc neo 17 4.6 Grouting/ Bơm vữa 18 4.6.1 Preparation for grouting/ Chuẩn bị bơm vữa 18 4.6.2 Proposed grout mix/ Hỗn hợp vữa đề xuất 18 4.6.3 Tests for grouting/ Kiểm tra hỗn hợp vữa 18 4.6.3.1 Fluidity test/ Độ chảy 19 4.6.3.2 Compressive strength test / Kiểm tra cường độ nén 19 4.6.4 Grouting of tendon/ Bơm vữa đường cáp 20 4.6.5 Precautions to be taken during grouting/ Phòng ngừa q trình bơm vữa 20 QUALITY CONTROL AND INSPECTION/ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU .21 5.1 Quality Control for material and equipment/ Quản lý chất lượng vật tư thiết bị 21 5.2 Quality Control and inspection for site activites/ Quản lý chất lượng nghiệm thu công tác thi công 21 OBAYASHI VIETNAM CORPORATION SAFETY CONTROL PLAN 22 6.1 6.2 General Safety requirement 22 Post-tensioning requirements/ Các yêu cầu an toàn hệ thống Dự ứng lực 23 APPENDIX 24 7.1 Appendix 1: Utracon Organization Charts/ Sơ đồ tổ chức thi công 24 7.2 Appendix 2: Attached master schedule / Tiến độ thi công tổng thể 24 7.3 Appendix 3: Detail of hydraulic jack/ Chi tiết hệ thống thủy lực 24 7.4 Appendix : Summary of stressing pressure for jacks/ Tổng hợp áp lực căng kéo loại kích 24 7.5 Appendix : Interpretation of stressing reports and sample of stressing report / Báo cáo mẫu xử lý kết căng kéo 24 7.6 Appendix : Checklist for Post tensioning works/ Các hạng mục cần kiểm tra 24 AEON MALL BINH TAN PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION GENERAL/ TỔNG QUAN 1.1 Scope/ Phạm vi công việc This method statement has been developed to provide guidance for all personnel involved in the project in using DSI-UPS systems which covers the installation, stressing and grouting operations of Post Tensioning (PT) work Biện pháp thi công xây dựng nhằm mục đích đưa dẫn cho bên liên quan dự án sử dụng hệ thống dự ứng lực UPS-DSI, bao gồm công tác lắp đặt, căng kéo bơm vữa 1.2 Alteration/ Thay đổi This Construction Method and Quality Control Planning may be subject to change or alter due to it's revision and consideration that may arise In this case, OBAYASHI has full duty to instruct to all those involved personnel of this job to follow strictly and wholly all the requirements in concern Biện pháp thi cơng Quy trình quản lý chất lượng thay đổi theo lần phát hành nội dung chỉnh sửa Trong trường hợp đó, OBAYASHI có trách nhiệm thơng báo tới bên liên quan để thực yêu cầu đặt OUTLINE OF PROJECT/ THÔNG TIN DỰ ÁN 2.1 Project outline/ Thông tin dự án - Name of the project : AEON MALL BINH TAN PROJECT Tên dự án : TRUNG TÂM MUA SẮM AEON MALL BÌNH TÂN - Location: NO.532a KINH DƯƠNG VƯƠNG STREET , BINH TRI DONG B WARD , BINH TAN DISTRICT , HCM CITY Địa điểm: 532a đường Kinh Dương Vương , phường Bình Trị Đơng B, Quận Bình Tân , Thành phố Hồ Chí Minh - Designer: OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Thiết kế: CÔNG TY OBAYASHI VIỆT NAM - Contractor: OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Nhà thầu chính: CƠNG TY OBAYASHI VIỆT NAM AEON MALL BINH TAN PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION - PT Sub-contractor: UTRACON VIETNAM CO., LTD Nhà thầu dự ứng lực: CÔNG TY TNHH UTRACON VIỆT NAM 2.2 Post Tensioning work outline/ Tổng quan hệ thống dự ứng lực · UPS Flat Anchorage System is developed by Utracon Group of Companies; while DSI Post Tensioning System for Multiplane Anchorage is developed and maintain by DYWIDAG SYSTEMS INTERNATIONAL, (DSI) Hệ thống neo dẹt UPS phát triển tập đồn Utracon; Còn hệ thống neo tròn dự ứng lực phát triển trì hãng DYWIDAG, (DSI) · The systems used are the DYWIDAG Post-Tensioning Systems for Multiplane Anchorages (MA) tendon and UPS Systems for Flat Anchorage (FA), incorporating strand of 0.6“ (15.2mm) diameter in the design of post tensioning structures Hệ thống cáp dự ứng lực sử dụng tổ hợp cáp hệ thống dự ứng lực căng sau UPS DSI cho neo tròn neo dẹt có đường kính 0.6” (15.2mm) tính tốn thiết kế kết cấu căng sau Table 2.1 – PT Quantity Summary/ Tổng hợp vật liệu No Item/ Description Unit Quantity Strand 15.2mm / Cáp 15.2mm Ton Duct/ Ống ghen Anchorage/ Đầu neo Nos 5026 Wedge/ nêm Nos 17.979 Remarks 396 M 96,939 2.3 Organization Charts/ Sơ đồ tổ chức thi công Appendix 1: Utracon PT Organization charts Phụ lục 1: Sơ đồ tổ chức thi công hạng mục Dự ứng lực 2.4 Schedule/ Tiến độ thi công Apendix 2: Attached master schedule Phụ lục 2: Tiến độ thi công tổng thể AEON MALL BINH TAN PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION SPECIFICATION OF MATERIAL AND QUALITY OF MATERIAL TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU 3.1 Specification of Materials/ Tiêu chuẩn vật liệu PT material in AEON MALL BINH TAN PROJECT shall follow standards and specification as follows: Vật tư sử dụng dự án TRUNG TÂM MUA SẮM AEON MALL BÌNH TÂN tuân theo tiêu chuẩn sau: - BS 5896:1980 Specification for high tensile steel wire and strand for the prestressing of concrete Tiêu chuẩn BS 5896:1980 Tiêu chuẩn cáp cường độ cao bê tông dự ứng lực - BS 8110:1997 Structural use of concrete - code of practice for design and construction Tiêu chuẩn BS 8110:1997 Tiêu chuẩn thiết kế thi công cho kết cấu bê tông bê tông cốt thép - TCVN 5308:1991 General – Safety Requirement TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng 3.2 General PT material requirements/ Yêu cầu chung vật liệu 3.2.1 Strand/ Cáp dự ứng lực Strands / Loại tao cáp 0.60” Nominal Diameter / Đường kính danh định 15.2mm Nominal Area / Tiết diện danh định 139mm² Nominal weight / Khối lượng danh định 1.1kg/m Tensile strength / Cường độ chịu kéo 1860N/mm² Modulus of elasticity / Mođun đàn hồi 195kN/mm² Min breaking load of strand / Lực kéo đứt nhỏ 259kN AEON MALL BINH TAN PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION 3.2.2 Sheathings/ Ống ghen · The sheathings for bonded tendons shall be spirally wound galvanized steel tubing made from galvanized steel strips of 0.3 thicknesses Ống gen đường cáp dính bám ống thép mạ kẽm cuộn xoắn ốc làm từ dải thép mạ kẽm với chiều dày 0.3mm · The sheathings shall be mortar tight to prevent entrance of cement grout during concreting and shall be corrugated for better bonding Ống gen phải quấn chặt để chống xâm nhập vữa xi măng vào cáp q trình đổ bê tơng tạo nếp gấp để tăng khả dính bám bê tông · The sheathings shall be sufficiently strong to retain shapes and to resist damages during construction Các ống gen phải đủ vững đế trì hình dạng chống lại hư hỏng trình thi công · The round sheathings with various outer diameters from 55mm to 135mm have been widely used in DSI Multiplane anchorage systems Ống gen tròn với đường kính từ 50mm đến 135mm sử dụng rộng rãi hệ thống neo đa diện DSI AEON MALL BINH TAN PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Dimension of corrugated round duct/ Bảng kích thước ống ghen tròn Number of Strand in Duct/ Số tao cáp ống ghen 12 Duct/ Ống ghen O.D/ Đường I.D/ Đường kính ngồi kính (mm) (mm) 65 70 80 85 Dimension of corrugated flat duct/ Bảng kích thước ống ghen dẹt Duct/ Ống ghen Number of Strand in Duct/ Số tao cáp ống ghen 3~4 Width (Wexternal)/ Chiều rộng W (phủ bì) (mm) 57 77 92 Height (Hexternal)/ Chiều cao H (phủ bì) (mm) 25 25 25 AEON MALL BINH TAN PROJECT Duct/ Ống ghen Height (Hinternal)/ Chiều cao H (thông thủy) (mm) 23 23 23 Width (Winternal)/ Chiều rộng W (thông thủy) (mm) 55 75 90 Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION 3.2.3 Anchorages/ Đầu neo · The types of anchorage used are Flat Anchorage (FA), Multiplane Anchorage (MA), Plate Anchorage and Bond Head (Dead End) Anchorage The various types of anchorage are available to serve the different requirement of the projects The purpose of the anchorage is transferring the tendon force to the concrete structure after the strands are stressed Các kiểu đầu neo dùng neo dẹt (FA) neo tròn (MA), cút nối, neo, đầu neo chết Các kiểu đầu neo khác có đủ khả đáp ứng yêu cầu dự án khác Mục đích đầu neo truyền lực căng đường cáp tới kết cấu bê tông sau chúng kéo Multiplane Anchorage Flat Anchorage Neo tròn Neo dẹt 3.2.4 Design data for friction, elongation calculation/ Dữ liệu tính tốn mát ma sát, độ giãn dài Friction of coefficient, u Hệ số ma sát, u Wobble factor k / hệ số chệch hướng k Draw in of wedge/ độ tụt nêm Stressing anchorage / Đầu kéo : 0.2 or as per the consultant’s recommendation 0.2 theo dẫn tư vấn : 0.0017/m : 6mm : Type FA, MA Neo dẹt, neo tròn : Varies from ~ 2.0% Thay đổi từ 0~2.0% Loss in jack / mát kích AEON MALL BINH TAN PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System PT FORM No.5 TENDON STRESSING REPORT (FLAT ANCHORAGE -FA) Site Measurement PROJECT : AEON MALL BINH TAN DATE : 1-Apr-15 ELEMENT : PT Beam and Slab LOCATION : Zone 9-1, Axist 33-38/O-S Sheet: of _2 Tendon No Tolerance of elongation JACK MODEL: CH258-DA JACK SERIAL NO: 258-129 258 129 PRESSURE GAUGE S/N: 014331241 GAUGE PRESSURE: 596 Measured Elongation -8% +8% A a B b C c 760 90 106 97 96 98 761 49 57 50 52 54 762 90 106 102 101 97 763 90 106 105 101 97 764 49 57 52 55 57 765 90 106 95 103 102 766 49 57 50 52 55 767 81 95 94 95 94 768 81 95 93 92 96 769 41 48 45 46 45 770 81 95 90 97 85 771 82 96 96 90 95 772 82 96 90 86 87 773 82 96 85 87 84 774 110 129 122 120 125 775 58 68 63 65 67 776 110 129 118 116 117 777 110 129 117 115 128 778 58 68 63 62 60 779 110 129 123 780 181 213 166 25 167 27 179 31 781 181 213 170 43 148 22 169 39 D d E e PT SLAB 117 56 44 67 61 118 GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM WITNESSED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : NAME : DESIGNATION: DESIGNATION: SIGN: SIGN: DATE: DATE: PD PM i) Alphabet in capital letter, (A, B, C, D, E) = Elongation measured at first stressing end ii) Alphabet in small letter, (a, b, c, d, e) = Elongation measured at second stressing end iii) For conversion to Bar = Mpa x 10 / Đổi đơn vị: 1Mpa = 10bar DPM SM Chief PT FORM No.5 TENDON STRESSING REPORT (FLAT ANCHORAGE -FA) Site Measurement PROJECT : AEON MALL BINH TAN DATE : 1-Apr-15 ELEMENT : PT Beam and Slab JACK MODEL/ LOẠI JACK: LOCATION : Zone 9-1, Axist 33-38/O-S Sheet: of _2 Tendon No CH258-DA 258-129 258 129 JACK SERIAL NO/ SỐ HIỆU KÍCH: 014331241 PRESSURE GAUGE S/N / SỐ ĐỒNG HỒ: 596 GAUGE PRESSURE / ÁP LỰC : Tolerance of elongation Measured Elongation -8% +8% A a B b C c 782 181 213 158 43 149 45 156 47 783 181 213 152 48 154 42 162 46 D 784 181 213 163 46 160 45 153 54 785 181 213 156 52 161 48 153 47 786 181 213 160 41 158 46 157 52 787 181 213 159 46 155 55 160 46 788 181 213 163 44 160 41 157 43 789 181 213 155 50 158 48 156 47 790 181 213 153 56 154 58 160 47 791 58 68 64 66 68 792 148 174 167 162 163 T3 134 158 155 146 152 148 T4 134 158 190 194 189 186 T4 129 152 144 141 140 145 T5 129 152 148 146 145 142 T4 125 147 148 139 142 141 T5 125 147 139 144 140 142 T4 66 77 70 72 68 71 T5 66 77 68 73 70 72 d E e 65 PT BEAM 2PB42 2PB44 2PB46 2PB47 GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM WITNESSED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : NAME : DESIGNATION: DESIGNATION: DATE: DATE: PD PM i)) Alphabet p in capital p letter, ((A, B, C, D, E)) = Elongation g measured at first stressingg end ii) Alphabet in small letter, (a, b, c, d, e) = Elongation measured at second stressing end iii) For conversion to Bar = Mpa x 10 / Đổi đơn vị: 1Mpa = 10bar DPM SM Chief PT FORM No.6 TENDON STRESSING REPORT (FLAT ANCHORAGE -FA) Summary of Stressing Result PROJECT : AEON MALL BINH TAN DATE : 1-Apr-15 ELEMENT : PT Beam and Slab LOCATION : Zone 9-1, Axist 33-38/O-S Sheet: of _2 Tendon No Actual Elongation (mm) Theoretical Average Deviation Elongation(mm) (%) Elongation(mm) ① ② ③ 760 130 129 128 131 761 71 67 69 72 762 130 136 135 129 763 130 140 135 129 135 3.38 764 71 69 73 76 73 3.09 765 130 127 137 136 133 2.35 766 71 67 69 73 70 -1.31 767 117 125 127 125 126 21 7.21 768 117 124 123 128 125 6.45 769 60 60 61 60 60 1.59 770 117 120 129 113 121 3.04 771 119 128 120 127 125 5.11 772 119 120 115 116 117 -1.62 773 119 113 116 112 114 -4.24 163 2.76 ④ ⑤ PT SLAB 75 59 129 -0.72 71 -0.05 133 2.35 774 159 163 160 167 775 83 84 87 89 776 159 157 155 156 777 159 156 153 171 778 83 84 83 80 779 159 164 156 157 780 263 255 259 280 264 0.55 781 263 284 227 277 263 -0.13 GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM 89 81 87 4.73 156 -1.82 160 0.69 82 -1.67 159 0.13 APPROVED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : NAME : DESIGNATION: DESIGNATION: SIGN: SIGN: DATE: DATE: PD PM DPM SM Chief PT FORM No.6 TENDON STRESSING REPORT (FLAT ANCHORAGE -FA) Summary of Stressing Result PROJECT : AEON MALL BINH TAN DATE: 1-Apr-15 ELEMENT : PT Beam and Slab LOCATION : Zone 9-1, Axist 33-38/O-S Sheet: of _2 Tendon No Actual Elongation (mm) Theoretical Average Deviation Elongation(mm) ① ② ③ 782 263 268 259 271 266 1.05 783 263 267 261 277 268 2.07 ④ ⑤ Elongation(mm) (%) 784 263 279 273 276 276 4.94 785 263 277 279 267 274 4.26 786 263 268 272 279 273 3.76 787 263 273 280 275 276 4.94 788 263 276 268 267 270 2.74 789 263 273 275 271 273 3.76 790 263 279 283 276 279 12 6.12 791 84 85 88 91 88 4.82 792 214 223 216 217 219 1.96 T3 195 207 195 203 197 200 2.90 T4 195 253 259 252 248 253 29.95 T4 187 192 188 187 193 190 1.37 T5 187 197 195 193 189 194 3.33 T4 181 197 185 189 188 190 4.72 T5 181 185 192 187 189 188 3.80 T4 95 93 96 91 95 94 -1.38 T5 95 91 97 93 96 94 -0.67 AverageDeviation (%) 2.84 87 PT BEAM 2PB42 2PB44 2PB46 2PB47 GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM APPROVED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : NAME : DESIGNATION: DESIGNATION: DATE: DATE: PD PM DPM SM Chief OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Appendix : CHECKLIST FOR POST TENSIONING WORKS CÁC HẠNG MỤC CẦN KIỂM TRA AEON MALL BINH TAN PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System PT FORM No.1 CHECKLIST FOR PT WORK – INSTALLATION OPERATION PROJECT : AEON MALL BINH TAN DATE : LOCATION : ITEMS TO CHECK No of tendons Tendon profile (vertical) Tendon spacing (horizontal) Position of anchorages Grout inlets and outlets Stressing and dead end length Bursting reinforcement No of strands per tendon Cleanliness of tendons 10 Cleanliness of strand CHECKED AND CONFIRMED (YES / NO) GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM If NO, DATE WHEN DEFECT IS WITNESSED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : NAME : DESIGNATION : DESIGNATION : DATE : DATE : PD REMARKS PM Page / DPM SM Chief PT FORM No.2 ANNEX FOR BEAM TENDON INSTALLATION OPERATION CHECKLIST PROJECT : AEON MALL BINH TAN DATE : BEAM NAME : LOCATION: No Name of tendon TENDON TYPE Stressing end Net length [m] STRAND LENGTH Unit Quantity m m m m m m - No of strand Anchor Type ANCHORAGE Unit Quantity Nos Nos Nos Nos Nos Nos - Factor for Tendon Profile Stressing Total length Gross length length of strand [m] [m] [m] TENDON TYPE 10 11 12 GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM STRAND LENGTH Unit Quantity m m m m m - Remark ANCHORAGE Unit Quantity Nos Nos Nos Nos Nos - WITNESSED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : NAME : DESIGNATION : DESIGNATION : DATE : DATE : PD Page / PM DPM SM Chief PT FORM No.3 ANNEX FOR SLAB TENDON INSTALLATION OPERATION CHECKLIST PROJECT : AEON MALL BINH TAN DATE : SLAB NAME : LOCATION: No TENDON TYPE Name of tendon Stressing end STRAND LENGTH Unit Quantity m m m m m m - Net length [m] No of strand ANCHORAGE Unit Quantity Nos Nos Nos Nos Nos Nos - Factor for Tendon Profile Stressing length [m] TENDON TYPE 10 11 12 GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM STRAND LENGTH Unit Quantity m m m m m - Total length of strand [m] Remark ANCHORAGE Unit Quantity Nos Nos Nos Nos Nos - WITNESSED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : NAME : DESIGNATION : DESIGNATION : DATE : DATE : PD Gross length [m] PM Page / DPM SM Chief PT FORM No.4 CHECKLIST FOR PT WORK – STRESSING OPERATION PROJECT : AEON MALL BINH TAN DATE : LOCATION : ITEMS TO CHECK Concrete sample test Jack Pressure gauge Stressing pressure Stressing record CHECKED AND CONFIRMED If NO, DATE WHEN DEFECT (YES / NO) IS RECTIFIED GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM WITNESSED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : NAME : DESIGNATION : DESIGNATION : DATE : DATE : PD REMARKS PM Page / DPM SM Chief PT FORM No.5 TENDON STRESSING REPORT (FLAT ANCHORAGE -FA) Site Measurement PROJECT : AEONMALL BINH TAN DATE : ELEMENT : LOCATION : JACK MODEL : JACK SERIAL NO : PRESSURE GAUGE S/N : GAUGE PRESSURE : Tendon No Tolerance of elongation -8% +8% Measured Elongation A a B b GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM C c D d E e WITNESSED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : NAME : DESIGNATION: DESIGNATION: SIGN: SIGN: DATE: DATE: i) Alphabet in capital letter, (A, B, C, D, E) = Elongation measured at first stressing end ii) Alphabet in small letter, (a, b, c, d, e) = Elongation measured at second stressing end iii) For conversion to Bar = Mpa x 10 PD PM Page / DPM SM Chief PT FORM No.6 TENDON STRESSING REPORT (FLAT ANCHORAGE -FA) Summary of Stressing Result PROJECT : AEON MALL BINH TAN DATE : ELEMENT : LOCATION : Tendon No Theoretical Actual Elongation (mm) Elongation(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ① ② ③ ④ ⑤ Average Deviation Elongation(mm) (%) Average deviation (%) GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM APPROVED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : NAME : DESIGNATION: DESIGNATION: SIGN: SIGN: DATE: DATE: PD PM Page ./ DPM SM Chief PT FORM No.7 TENDON STRESSING REPORT (Multiplane Anchorage - MA) Site Measurement PROJECT : AEON MALL BINH TAN DATE : ELEMENT : LOCATION : TENDON NO : JACK NO : STRESSING FORCE : TENDON TYPE : GAUGE NO : STRESSING PRESSURE : First Stressing End Gauge Pressure (Bar) Measurement (mm) First Stressing End Extension (mm) Gauge Pressure (Bar) Measurement (mm) Extension (mm) Total Extension (mm) Comments 0 0 L1 L2 L1, + L2 RESULT : Extension in Jack Theoretical Extension (mm) Actual Extension (mm) GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM WITNESSED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : NAME : DESIGNATION: DESIGNATION: SIGN: SIGN: DATE: DATE: PD PM Page / DPM SM Chief PT FORM No.8 TENDON STRESSING REPORT (Multiplane Anchorage - MA) Summary of Stressing Result PROJECT : AEON MALL BINH TAN DATE : ELEMENT : LOCATION : Beam mark Tendon mark Theoretical Elongation (mm) Actual Elongation (mm) ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ Average Deviation over beam (%) Average deviation (%) GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM APPROVED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : NAME : DESIGNATION: DESIGNATION: SIGN: SIGN: DATE: DATE: PD Deviation (%) PM Page / DPM SM Chief PT FORM No.9 CHECKLIST FOR PT WORK – GROUTING OPERATION PROJECT : AEONMALL BINH TAN SHOPPING CENTER DATE : LOCATION : ITEMS TO CHECK Patching of anchorage recesses Flushing of tendons Grout mix proportion Fluidity test (flow time) Grout cubes (100x100x100mm) Grout inlets & outlets CHECKED AND CONFIRMED (YES / NO) GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM If NO, DATE WHEN DEFECT IS WITNESSED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : NAME : DESIGNATION : DESIGNATION : DATE : DATE : PD REMARKS PM Page / DPM SM Chief PT FORM No.10 ANNEX FOR TENDON GROUTING OPERATION CHECKLIST PROJECT : AEON MALL BINH TAN DATE : SLAB NAME : LOCATION: No Name of tendon Volume of grout (lit) Grouting duration (minute) GUARANTEE BY SUB-CON REPRESENTATIVE UTRACON VIETNAM NAME : DESIGNATION : DESIGNATION : DATE : DATE : PM Remark WITNESSED BY MAIN CONTRACTOR OBAYASHI VIETNAM NAME : PD Grouting pressure (bar) DPM Page / SM Chief ... lục 1: Sơ đồ tổ chức thi công hạng mục Dự ứng lực 2.4 Schedule/ Tiến độ thi công Apendix 2: Attached master schedule Phụ lục 2: Tiến độ thi công tổng thể AEON MALL BINH TAN PROJECT Work Method... (PT) work Biện pháp thi công xây dựng nhằm mục đích đưa dẫn cho bên liên quan dự án sử dụng hệ thống dự ứng lực UPS-DSI, bao gồm công tác lắp đặt, căng kéo bơm vữa 1.2 Alteration/ Thay đổi This Construction... trường hợp trùng cao độ cáp dự ứng lực thép thường, cáp dự ứng lực ưu tiên so với thép thường · Install tendons in accordance with the shop drawings Lắp đặt đường cáp theo vẽ thi công · Install top
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công cáp dự ứng lực dự án Aeon Mall Bình Tân,

Từ khóa liên quan