Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm câu lệnh lặp trong tin học lớp 11 theo hướng phát triển năng lực

50 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2019, 09:40

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CAO THỊ MỸ DUYÊN THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÂU LỆNH LẶP TRONG TIN HỌC LỚP 11 THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sƣ phạm Tin học HÀ NỘI, 2019 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CAO THỊ MỸ DUYÊN THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÂU LỆNH LẶP TRONG TIN HỌC LỚP 11 THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sƣ phạm Tin Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Lƣu Thị Bích Hƣơng HÀ NỘI, 2019 LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp, gặp phải nhiều khó khăn nhƣng em rút đƣợc nhiều kinh nghiệm sống, cố gắng, nỗ lực biết học hỏi, tiếp thu kiến thức bổ ích để tiến Để hoàn thành tốt đề tài, em xin đƣợc bày tỏ lời cảm ơn đến TS Lƣu Thị Bích Hƣơng – Viện Công nghệ thông tin, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn em Cơ nhiệt tình dẫn dắt, chia sẻ nhiều kinh nghiệm nhận xét, góp ý tận tình giúp em định hƣớng nhƣ giải tốt vấn đề nảy sinh Cuối em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo tổ Tốn – Tin – Cơng nghệ trƣờng THPT Bắc Thăng Long, đặc biệt cô Nguyễn Thị Thúy Hằng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ đóng góp ý kiến để em thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên thực Cao Thị Mỹ Duyên LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em đƣợc hƣớng dẫn trực tiếp TS Lƣu Thị Bích Hƣơng Các nội dung nghiên cứu, số liệu kết đƣợc em thu thập thời gian thực tập trƣờng THPT Bắc Thăng Long Các tham khảo dùng khóa luận đƣợc trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình, thời gian địa điểm cơng bố Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên thực Cao Thị Mỹ Duyên DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT GV HS SGK THPT Giáo viên Học sinh Sách giáo khoa Trung học phổ thông MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số quan niệm lực học sinh 1.1.1 Khái niệm lực 1.1.2 Đặc điểm nguyên tắc lực học sinh 1.2 Phân loại lực học sinh Phổ Thông 1.3 Dạy học khái niệm tin học 1.3.1 Đại cƣơng định nghĩa khái niệm 1.3.2 Vị trí khái niệm yêu cầu dạy học khái niệm 1.3.3 Một số hình thức định nghĩa khái niệm thƣờng gặp phổ thông 1.3.4 Các quy tắc định nghĩa khái niệm 1.3.5 Những đƣờng tiếp cận khái niệm 1.3.6 Hoạt động củng cố khái niệm 12 1.3.7 Dạy học phân chia khái niệm 13 1.4 Thực trạng dạy học trƣờng THPT 13 1.4.1 Đối với giáo viên 13 1.4.2 Đối với học sinh 15 1.4.3 Đánh giá chung 16 Chƣơng 2: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÂU LỆNH LẶP LỚP 11 THPT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 18 2.1 Đại cƣơng Câu lệnh lặp 18 2.1.1 Lệnh lặp khoa học Tin học 18 2.1.2 Vai trò Lệnh lặp chƣơng trình phổ thơng 19 2.1.3 Nội dung 19 2.2 Phân tích nội dung dạy học câu lệnh lặp tin học lớp 11 theo hƣớng phát triển lực học sinh 19 2.2.1 Dạy học khái niệm lặp 19 2.2.2 Dạy học cấu trúc lặp với số lần biết trƣớc 21 2.2.3 Dạy học cấu trúc lặp với số lần chƣa biết trƣớc 24 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 29 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 29 3.2 Tổ chức thực nghiệm 29 3.3 Đối tƣợng thực nghiệm 30 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm 40 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ kinh tế tri thức, công nghệ thông tin hội nhập quốc tế Mỗi quốc gia muốn phát triển đòi hỏi phải tự khẳng định cách nhờ có nguồn nhân lực trình độ cao Để làm đƣợc điều đó, nhiều quốc gia giới có Việt Nam chuyển hƣớng giáo dục, chuyển từ chƣơng trình tiếp cận nội dung sang chƣơng trình tiếp cận lực ngƣời học Cùng với thay đổi nội dung, cần có đổi tƣ giáo dục phƣơng pháp dạy học, phƣơng pháp dạy học môn tin yếu tố quan trọng Bởi Tin học có liên quan với thực tế có ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực khác khoa học, công nghệ, sản xuất đời sống xã hội đại, thúc đẩy mạnh mẽ q trình tự động hóa sản xuất, trở thành công cụ thiết yếu cho ngành khoa học đƣợc coi chìa khóa thành cơng Trong chƣơng trình mơn Tin học lớp 11, pascal phân mơn khó, ngơn ngữ thể tƣ lập trình có cấu trúc, tính hệ thống chặt chẽ đồng thời có vị trí quan trọng hệ thống kiến thức,đặc biệt phần cấu trúc lặp Câu lệnh lặp khái niệm tảng Tin học có nhiều ứng dụng Toán học Tuy nhiên, câu lệnh lặp khái niệm mẻ HS Vì lí trên, em chọn đề tài nghiên cứu là: “Thiết kế hoạt động dạy học khái niệm câu lệnh lặp tin học lớp 11 theo hướng phát triển lực” Mục đích nghiên cứu - Đƣa hoạt động dạy việc giảng dạy khái niệm Câu lệnh lặp Tin học 11 - Nâng cao hiệu giảng dạy Câu lệnh lặp nói riêng môn Tin học trƣờng THPT Bắc Thăng Long nói chung Nhiệm vụ nghiên cứu - Dạy học khái niệm Tin học nội dung dạy học khái niệm cấu trúc lặp lớp 11 THPT - Thực nghiệm sƣ phạm để đúc rút kinh nghiệm giảng dạy Câu lệnh lặp Phƣơng pháp nghiên cứu Để tiến hành triển khai khóa luận, em sử dụng số phƣơng pháp sau: 4.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết - Nghiên cứu văn bản, nghị Đảng, Chính phủ, ngành giáo dục đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng THPT - Nghiên cứu tài liệu đổi phƣơng pháp dạy học - Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa tài liệu lý thuyết có liên quan, giảng phƣơng pháp dạy học Tin học 4.2 Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia Tham khảo ý kiến nhà khoa học phát triển lực 4.3 Phương pháp điều tra Điều tra thực trạng sử dụng phƣơng pháp để phát triển lực cho HS 4.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm để kiểm chứng tính hiệu phƣơng pháp giải pháp đề xuất Đối tƣợng nghiên cứu Dạy học theo hƣớng phát triển lực cho HS Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc lặp Tin học lớp 11 theo hƣớng phát triển lực giải vấn đề Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục nội dung đề tài đƣợc trình bày chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận thực tiễn Chƣơng 2: Hoạt động dạy học khái niệm “lệnh lặp” lớp 11 THPT theo định hƣớng phát triển lực Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số quan niệm lực học sinh 1.1.1 Khái niệm lực Phạm trù lực thƣờng đƣợc hiểu theo nhiều khác với thuật ngữ tƣơng ứng: - Năng lực (Capacity/ability) hiểu theo nghĩa chung khả (hoặc tiềm năng) mà cá nhân thể tham gia hoạt động thời điểm định Chẳng hạn, khả giải toán, khả nói tiếng Anh, thƣờng đƣợc đánh giá trắc nghiệm trí tuệ (ability test) - Năng lực (competency) thƣờng đƣợc gọi lực hành động: khả thực hiệu nhiệm vụ/một hành động cụ thể, liên quan đến lĩnh vực định dựa sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo sẵn sàng hành động Nhiều nhà nghiên cứu đƣa nhiều định nghĩa khác lực: - Năng lực đƣợc xây dựng sở tri thức, thiết lập qua giá trị, cấu trúc nhƣ khả năng, hình thành qua trải nghiệm/củng cố qua kinh nghiệm, thực hóa qua ý chí (John Erpenbeck 1998) - Năng lực khả kỹ nhận thức vốn có cá nhân hay học đƣợc…để giải vấn đề đặt sống Năng lực hàm chứa tính sẵn sàng hành động, động cơ, ý chí trách nhiệm xã hội để sử dụng cách thành cơng có trách nhiệm giải pháp tình thay đổi Năng lực học sinh kết hợp hợp lý kiến thức, kỹ sẵn sàng tham gia để cá nhân hành động có trách nhiệm biết phê phán tích cực hƣớng tới giải pháp cho vấn đề (Weinert, 2001) - Năng lực khả cá nhân đáp ứng yêu cầu phức hợp thực thành công nhiệm vụ bối cảnh cụ thể (OECD, 2002) Từ cách hiểu trên, quan niệm lực nhƣ sau: Năng lực khả làm chủ hệ thống kiến thức, kĩ năng, thái độ vận hành chúng cách hợp lý vào thực thành công nhiệm vụ giải hiệu vấn đề đặt sống Năng lực cấu trúc động CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm Việc tổ chức thực nghiệm sƣ phạm phƣơng pháp dạy học “phát triển lực” cho HS thông qua dạy học khái niệm câu lệnh lặp tin học lớp 11 theo hƣớng phát triển lực nhằm mục đích sau: - Thứ nhất, kiểm tra lại giả thiết khoa học dạy học “phát triển lực” cho HS - Thứ hai, kiểm tra lại tính hiệu biện pháp sƣ phạm nhằm phát triển lực việc dạy học khái niệm câu lệnh lặp tin học lớp 11 - Thứ ba, kiểm tra chất lƣợng HS việc phát triển lực - Thứ tƣ, giúp GV nhận thức đƣợc tầm quan trọng việc tổ chức dạy học theo định hƣớng phát triển lực cho HS 3.2 Tổ chức thực nghiệm + Chọn trƣờng thực nghiệm, lớp thực nghiệm lớp đối chứng - Chọn trƣờng thực nghiệm: Trƣờng thực nghiệm có đầy đủ sở vật chất, phƣơng tiện phục vụ việc dạy học, chất lƣợng học tập nề nếp học sinh cao - Chọn lớp thực nghiệm lớp đối chứng: Lớp thực nghiệm, đối chứng phải tƣơng đƣơng số lƣợng học sinh, độ tuổi, chất lƣợng học tập nói chung mơn Tin học nói riêng, giáo viên dạy - Chọn giáo viên dạy thực nghiệm: Giáo viên dạy thực nghiệm phải tốt nghiệp Đại học Sƣ phạm Tin học, có trách nhiệm, yêu nghề, nhiệt tình tham gia thực đề tài - Chọn thực nghiệm: Bài thực nghiệm thuộc dạng truyền thụ kiến thức có chứa đựng tình có vấn đề, gắn liền với thắc mắc thƣờng gặp sống, nội dung cụ thể đƣợc thực nghiệm vào bài: Bài 10: Cấu trúc lặp + Tiếp xúc, trao đổi với giáo viên dạy thực nghiệm 29 - Trao đổi, thảo luận với giáo viên dạy thực nghiệm giáo án thực nghiệm, cụ thể tình có vấn đề học, cách tiến hành giáo án thực nghiệm (cách tổ chức phƣơng pháp tiến hành giảng); tìm hiểu trình độ học sinh lớp - Tham khảo thầy có kinh nghiệm để hồn thành tình có vấn đề đề xuất phƣơng pháp dạy học nhằm đạt hiệu tối ƣu - Dự lớp thực nghiệm để nắm bắt tình hình học tập mơn Tin lớp + Giáo viên trực tiếp dạy theo giáo án thực nghiệm thảo luận lại với tác giả - Tại lớp đối chứng: giáo viên dạy theo phƣơng pháp truyền thống, theo sách giáo khoa - Tại lớp thực nghiệm: giáo viên dạy theo giáo án thực nghiệm + Tiến hành kiểm tra khảo sát - Cho cặp lớp đối chứng thực nghiệm làm đề kiểm tra phần khảo sát - Bài kiểm tra 15‟ - Chấm kiểm tra: xử lý điểm theo phƣơng pháp thống kê - Tổng hợp, phân tích kết quả, đánh giá chất lƣợng HS mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức tình thiết kế + Xử lý kết thực nghiệm Kết kiểm tra đƣợc xử lý phƣơng pháp thống kê toán học: Lập bảng tổng kết điểm HS 3.3 Đối tƣợng thực nghiệm Xuất phát từ mục đích nghiên cứu, chọn lớp khối 11 có trình độ kiến thức, số lƣợng tƣơng đƣơng từ trƣờng THPT Bắc Thăng Long, chọn lớp 11A5 lớp thực nghiệm lớp 11A3 lớp đối chứng Cụ thể: 30 Bảng 3.1: Các nhóm thực nghiệm đối chứng Phƣơng án Thực nghiệm Đối chứng Lớp Trƣờng Sĩ số 11A5 THPT Bắc Thăng Long 40 11A3 THPT Bắc Thăng Long 41 Bảng 3.2: Thống kê kết học tập môn Tin học trước thực nghiệm Phƣơng án Thực nghiệm Đối chứng Lớp Giỏi, Trung bình Yếu 11A5 62% 35% 3% 11A3 62% 34% 4% Bài soạn: §10 CẤU TRÚC LẶP (tiết 1) I Mục tiêu Kiến thức: Học sinh cần: - Biết khái niệm lặp lặp với số lần biết trƣớc - Hiểu đƣợc vai trò cấu trúc lặp biểu diễn thuật toán; - Hiểu cấu trúc lặp với số lần biết trƣớc - Hiểu đƣợc câu lệnh For - Pascal 31 Kĩ năng: - Phát biểu đƣợc khái niệm lặp lặp với số lần biết trƣớc - Viết câu lệnh lặp với số lần biết trƣớc For – dạng tiến - Viết đƣợc số chƣơng trình tốn đơn giản có sử dụng câu lệnh lặp Thái độ: - Học sinh hiểu hứng thú với học - Học sinh ngày say mê lập trình hơn, đặc biệt sau biết tất cấu trúc điều khiển chƣơng trình Năng lực - Năng lực tự chủ tự học - Năng lực giao tiếp hợp tác - Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực ngôn ngữ - Năng lực tính tốn - Năng lực tìm hiểu tự nhiên, xã hội - Năng lực công nghệ - Năng lực thẩm mỹ II Chuẩn bị Chuẩn bị GV - Đồ dùng dạy học, giáo án, SGK Tin học 11 - Máy tính, máy chiếu Chuẩn bị HS - Vở ghi - Học cũ, đọc trƣớc nhà III Phƣơng pháp dạy học - Thuyết trình, vấn đáp, Phát gải vấn đề VI Nội dung giảng Ổn định lớp (1ph) Tiến trình dạy học 32 Nội dung Lặp Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Yêu cầu vài HS: Trả lời câu hỏi GV HS nêu: Lịch sinh hoạt ngày HS + Sáng: 6h00 thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng 7h30 có mặt trƣờng + Trƣa: Sau tan học buổi sáng, HS ăn trƣa nghỉ ngơi lấy sức Trong sống nhƣ lập trình, có thao tác phải lặp lặp lại nhiều lần, ta gọi cấu trúc lặp chiều học + Chiều: 13h30 có mặt trƣờng để tiếp tục học 16h45, sau tan học buổi chiều, HS trở nhà nghỉ ngơi, tắm giặt, ăn uống để chuẩn bị cho buổi học bồi dƣỡng tối + Tối: 19h bắt đầu học bồi dƣỡng đến 21h, nhà nghỉ ngơi đến 21h30 mở sách ôn ngày hôm chuẩn bị cho ngày hôm sau + Sau chuẩn bị xong hết nghỉ ngơi lúc 33 23h Khi có tiền gửi Đi kiệm gửi tiết tiết kiệm ngân hàng ngân hàng tháng ngƣời gửi hàng nhận đƣợc khoản tiền theo quy định ngân hàng GV: Gợi mở dẫn dắt HS đến khái niệm lặp Trong ví dụ 1: Lịch sinh hoạt HS diễn ngày sáng bắt đầu ngủ dậy lúc 6h kết thúc vào lúc 23h Lịch sinh hoạt đƣợc thực thực lại cho ngày tuần Trong ví dụ 2: Cơng việc gửi tiết kiệm ngân hàng có tiền ta gửi tiết kiệm Cơng việc đƣợc thực 34 thực lại Hàng tháng ta đến nhận HS: Lấy ví dụ khoản tiền lãi xuất Sau kết thúc tiền gửi theo kì học, HS có tháng, theo q kiểm tra cuối kì GV: Yêu cầu HS lấy Cơng việc kiểm tra cuối ví dụ lặp kì đƣợc thực thực lại sau kết thúc thực tế sống học kì mà HS vừa trải qua HS: Lặp công Lặp có hai dạng: + Lặp với số lần biết trƣớc + Lặp với số lần chƣa biết trƣớc việc đƣợc thực thực lại nhiều GV: Yêu cầu HS phát lần biểu khái niệm lặp theo ý hiểu mà khơng dựa vào sách giáo khoa Lặp với số lần biết trước GV: cho ví dụ để HS câu lệnh For – hiểu khái niệm lặp HS lắng nghe ghi Câu lệnh lặp với số lần biết với số lần biết trƣớc trƣớc có hai dạng: Dạng tiến Ví dụ 3: Cho thùng dạng lùi đựng nƣớc, thùng + Cấu trúc lặp dạng tiến: tích lít, thùng For := thùng đổ nƣớc vào định số lần đổ lần to ; đầy thơi + Cấu trúc lặp dạng lùi: Vậy muốn thùng For := lấy nƣớc đổ đầy thùng downto lấy nƣớc thùng ; đổ sang thùng Do ta cần lần đổ nhƣ Trong đó: thùng đầy? + Biến đếm: Thƣờng biến Chúng ta cần lần kiểu nguyên đổ thùng đầy + Giá trị đầu, giá trị cuối GV: Đƣa tiếp thêm biểu thức kiểu với ví dụ Trong kì học, biến đếm Giá trị đầu phải Ví dụ 4: Đối với môn số lần kiểm tra tiết đƣợc xác định lần nhỏ hay giá trị Tin lớp 11, kiểm tra cuối kì đƣợc cuối học kì, HS cần có xác định lần + Ở dạng lặp tiến: biến đếm kiểm tra tiết tự tăng dần từ giá trị đầu đến kiểm tra học giá trị cuối kì Nhƣ + dạng lặp lùi: Biến đếm tự học kì, HS cần giảm dần từ giá trị cuối đến phải làm kiểm giá trị đầu tra tiết kết thúc + Tƣơng ứng với giá trị học kì HS cần phải biến đếm, câu lệnh sau làm kiểm tra đƣợc thực lần học kì Việc kiểm tra tiết đƣợc thực lần việc kiểm tra 36 Từ ví dụ ví dụ ta thấy cơng việc hai ví dụ lặp với số học kì đƣợc thực lần biết trƣớc lần HS ý lắng nghe ghi kì học GV: Yêu cầu HS đƣa kết luận hai ví dụ mà GV vừa nêu GV giới thiệu cấu trúc dạng lặp tiến cấu trúc dạng lặp lùi Tính tổng S= cho HS (a#0) GV đƣa ví dụ 5: Tính tổng Input: Nhập a Output: Tính S HS viết thuật tốn dƣới S= hƣớng dẫn GV Thuật toán Bước 1: Nhập a; (a#0) Bước 2: S ← 1/a; i ← 1; Bước 3: Nếu i > 100 Yêu cầu HS xác định Input, Output chuyển đến bƣớc 6; toán 3.1.Nếu i 100 chuyển GV hƣớng dẫn HS viết thuật toán đến bƣớc 4; Bước 4: S ← S +1/(a+i); Bước 5: i ← i+1; quay lại bƣớc 3; Bước 6: Đƣa S hình Bước 7: Kết thúc Bước 1: Nhập a; Bước 2: S ← 1/a; i ← 1; Bước 3: Nếu i > 100 chuyển đến bƣớc Sơ đồ thuật tốn sau: 5; HS vẽ sƣ đồ khối dƣới Ngƣợc lại chuyển hƣớng dẫn GV 37 đến bƣớc 4; Bước 4: S ← S +1/(a+i); Bắt đầu Nhập a S 1/a N 1; Sai S S+ 1/(a+N) N > 100 i ← i+1; HS viết chƣơng trình quay lại bƣớc 3; dƣới hƣớng dẫn GV Bước 5: Đƣa S Program tong1; hình Uses crt; Bước 6: Kết thúc Var s: real; Sau hƣớng dẫn a, N: intreger; HS viết thuật toán, Begin GV yêu cầu HS vẽ sơ Write(„Nhap gia đồ khối dƣới tri cua a ‟); hƣớng dẫn GV Readln(a); GV u cầu HS S:= 1/a; chƣơng trình ví dụ For N:=1 to 100 Đúng S:= S+1/(a+N); Writeln(„Tong Đƣa S; s la: ‟ , s:8:4); Readln End kết thúc IV Củng cố (8ph) - Bài học em, cần nắm vững nội dung kiến thức sau đây: + Khái niệm cấu trúc lặp + Khái niệm lặp với số lần biết trƣớc câu lệnh for – dạng tiến + Các câu lệnh lặp đƣợc sử dụng để biểu diễn thuật toán chƣơng trình giới thiệu học; Một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan: 38 Câu Trong cú pháp tổng quát câu lệnh lặp for-do câu lệnh sau có khóa A câu lệnh đơn, nhƣ câu lệnh gán, câu lệnh thủ tục vào/ B câu lệnh ghép begin-end C câu lệnh có cấu trúc, nhƣ câu lệnh if-then, câu lệnh for-do D Tất khả Hãy chọn phƣơng án Câu hỏi 2: Sau chạy chƣơng trình var S, i, j : interger; begin S := 0; for i := to for j := to S := S + 1; writeln (S); realn; end Kết in hình là: A 15 B C 20 D Hãy chọn phƣơng án V Hƣớng dẫn học nhà - Ôn lại học hôm - Chuẩn bị trƣớc bài: “Cấu trúc lặp dạng lùi, lặp với số lần chưa biết trước câu lệnh While - do” 39 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm Bảng thống kê Bảng 5: Kết phiếu điều tra kết sau buổi học Lớp Tổng Bài tập 11A5 45 11A3 45 Bài đạt yêu cầu Bài không đạt yêu cầu Số lượng % Số lượng % 45 100 0 31 68.89 12 26.67 41 91.11 15.56 22 24.44 19 42.22 Bảng 6: Kết điều tra sau thực nghiệm Lớp Khá, giỏi Yếu Trung bình Số lượng % Số lượng % Số lượng % 11A5 35 77.78 10 22.22 0 11A3 26 63.41 14 34.14 2.45 Nhƣ vậy, qua thực nghiệm, kết lớp thực nghiệm cao hẳn so với lớp đối chứng Điều cho thấy tác dụng rõ rệt phát triển lực mà khóa luận nghiên cứu áp dụng vào dạy Nhìn cách tồn diện học sinh nắm đƣợc kiến thức học, biết vận dụng kiến thức học vào làm tập 40 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Kết luận Từ kết nghiên cứu lí thuyết thực nghiệm để tài, em rút kết luận sau: Phát triển lực đƣợc sử dụng dạy học Tin học, đặc biệt việc nghiên cứu tài liệu khắc phục đƣợc cách giảng dạy truyền thống chủ yếu cung cấp cho học sinh kiến thức sẵn có, khó phát huy đƣợc tính chủ động, sáng tạo học sinh Tiến hành tổ chức lớp: Lớp 11A5 chọn lớp thực nghiệm lớp 11A3 chọn lớp đối chứng trƣờng THPT Bắc Thăng Long Sau thực nghiệm, bƣớc đầu khẳng định tính đắn khóa luận Về phía GV, thầy giáo sử dụng vào dạy học, nội dung phong phú, phát triển lực cho học sinh, tạo đƣợc hứng thú học tập tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh, qua nâng cao chất lƣợng học tập môn, học sinh nắm vững kiến thức Tuy nhiên q trình thực khóa luận số nhƣợc điểm sau: Do hạn chế thời gian điều kiện giảng dạy nên khóa luận chƣa đƣợc triển khai diện rộng, với nhiều lớp đối tƣợng Hiệu việc tổ chức dạy học theo hƣớng phụ thuộc nhiều vào lực sƣ phạm, lực quản lý học sinh phƣơng thức tổ chức giáo viên Một số nội dung chƣơng trình đƣợc xây dựng triển khai thực nghiệm đƣợc phần nhỏ hạn chế thời lƣợng tiết dạy Hƣớng phát triển Dạy học Tin học theo phƣơng pháp tích cực để phát triển lực cho HS đòi hỏi ngƣời giáo viên khơng có vốn kiến thức sâu rộng mà cần có nhiều lực khác, đặc biệt lực tổ chức, hƣớng dẫn điều hành hoạt động học sinh Vì vậy, trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho giáo viên phổ thông không dừng lại việc bồi dƣỡng chuyên môn nhƣ mà cần trọng mức đến vấn đề bồi dƣỡng nghiệp vụ kĩ cụ thể Điều cần đƣợc tiến hành trƣờng Đại học Sƣ 41 phạm việc rèn luyện kĩ cho sinh viên sƣ phạm Vì vậy, việc nghiên cứu tìm tòi cơng cụ dạy học (nhƣ phƣơng tiện, phƣơng pháp dạy học khác, …) để tổ chức tự học tiết kiệm thời gian, tăng khả tự học, tự nghiên cứu học sinh, từ nâng cao hiệu dạy học cần đƣợc đặc biệt quan tâm khâu chuẩn bị lên lớp giáo viên 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hồ Sĩ Đàm (Chủ biên) - Hồ Cẩm Hà – Trần Đỗ Hùng – Nguyễn Đức Nghĩa – Nguyễn Thanh Tùng – Ngô Ánh Tuyết, Sách giáo khoa Tin học 11, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [2] Hồ Sĩ Đàm (chủ biên) – Hồ Cẩm Hà – Trần Đỗ Hùng – Nguyễn Xuân My – Nguyễn Đức Nghĩa – Nguyễn Thanh Tùng – Ngô Ánh Tuyết, (2014), Sách giáo viên Tin học lớp 11, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [3] Lê Khắc Thành, Phương pháp dạy học chuyên ngành môn Tin học, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2006 [4] Trần Văn Hạo – Lê Đức Long, Phương pháp dạy học môn Tin học 43 ... Chƣơng 2: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KHÁI NIỆM CÂU LỆNH LẶP LỚP 11 THPT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 2.1 Đại cƣơng Câu lệnh lặp 2.1.1 Lệnh lặp khoa học Tin học Môn Tin học môn học cơng cụ Do tính... khái niệm tảng Tin học có nhiều ứng dụng Tốn học Tuy nhiên, câu lệnh lặp khái niệm mẻ HS Vì lí trên, em chọn đề tài nghiên cứu là: Thiết kế hoạt động dạy học khái niệm câu lệnh lặp tin học lớp 11. .. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÂU LỆNH LẶP LỚP 11 THPT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 18 2.1 Đại cƣơng Câu lệnh lặp 18 2.1.1 Lệnh lặp khoa học Tin học 18 2.1.2 Vai trò Lệnh lặp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm câu lệnh lặp trong tin học lớp 11 theo hướng phát triển năng lực , Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm câu lệnh lặp trong tin học lớp 11 theo hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan