thiet ke cac hoat dong learning

Thiết kế các hoạt động mang tính thực tiễn trong việc biên soạn giáo trình tiếng anh văn phòng

Thiết kế các hoạt động mang tính thực tiễn trong việc biên soạn giáo trình tiếng anh văn phòng

Khoa học xã hội

... take into account that learners differ in learning styles Different learners have different preferred learning styles This means that activities should be variable and should cater for all learning ... communicative outcome *Advantages of task-based learning: Richard Frost (British Council, Turkey) summarizes the advantages of task-based learning as follows: - Unlike a PPP approach, the students are free ... S4b think so) and makes students motivated in learning 53.8% teachers – T3c and 61.1% students – S4c 35 assume that As a result, students make quite a lot of progress in learning day by day,...
  • 57
  • 559
  • 0
ứng dụng trigger thiết kế các hoạt động tương tác trong dạy - học ngoại ngữ

ứng dụng trigger thiết kế các hoạt động tương tác trong dạy - học ngoại ngữ

Công nghệ thông tin

... ABCDEF GH I J KM NOP QR S T U VWX Y z Menu Lucky Star 1: Menu Lucky Star 2: They are going to make a two-day trip Because ais Lansome days-off after She’s anxioustheanxious parents’ When are Thay ... her staynever beenother classes to have with some inside a home buses at night away from cave make the trip cheap Menu Crossword (Bấm chọn số để bật tắt câu hỏi, chọn mũi tên để điền đáp án) ↵...
  • 17
  • 705
  • 0
Thiết kế các hoạt động hỗ trợ chương trình dạy kỹ năng nói theo đường hướng lấy người học làm trung tâm cho sinh viên năm thứ nhất

Thiết kế các hoạt động hỗ trợ chương trình dạy kỹ năng nói theo đường hướng lấy người học làm trung tâm cho sinh viên năm thứ nhất

Báo cáo khoa học

... gilo trinh va thiet ke cac bai tap, boat ddng bd trg trd nen bet sfle d n thiet de dim bio sinh vien dat dugc chuan da dat Van de bd trg gilo trinh blng nhflng boat ddng thiet ke' tren co so ... ngfl: Dua Idi khuyen Hoat ddng dgc: A Traditional Scottish Wedding Hoat ddng nghe: Getting it Right Hoat ddng ndi: Dua Idi khuyen cho mot ngudi ban Scotland den du dim cudi Viet Hoat ddng viet: Viet ... dudng Idi d i tie'n phuong phap day Ndi theo dinh hudng chuyen mdn 383 Hoat ddng bo trd 2.1 Cautrue Toan bd chuong trinh thiet ke bao gdm rat nhidu boat ddng bd trg ky nang ndi cho sinh vien nam...
  • 8
  • 420
  • 0

Xem thêm