0

GA HÌNH CHUẨN (T11-T17) Đã chỉnh sửa

14 304 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 12:10

Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Ngµy so¹n : 28 / 9 / 2008 Ngµy gi¶ng : 30 / 9 / 200 8 Tiết 11 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: − HS khắc sâu các kiến thức về quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song. − Rèn luyện kó năng về hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song, biết vận dụng lí thuyết vào bài tập cụ thể. − Thái độ vẽ cẩn thận, chính xác. II. Phương pháp: − Đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tính sáng tạo cho HS. − Đàm thoại, hỏi đáp. III: Tiến trình dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: 1) Vẽ c⊥a; b⊥c. Hỏi a//b? Vì sao? Phát biểu bằng lời. Vẽ c⊥a; b//a. Hỏi c⊥a? Vì sao? Phát biểu bằng lời. 2) Vẽ a//b; c//a.Hỏi c//b? Vì sao? Phát biểu bằng lời. Chứng minh tính chất đó. 2. Các hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Luyện tập. Bài 46 SGK/98: a) Vì sao a//b? b)Tính ) C =? -GV gọi HS nhắc lại tính chất quan hệ giữa tính ⊥ và //. -Vậy vì sao a//b. GV gọi HS nhắc lại tính chất của hai đường thẳng song song. Bài 46 SGK/98: -HS nhắc lại. -Vì cùng ⊥ c. -HS nhắc lại. Giải: a) Vì a⊥c (tại A) b⊥c (tại B) => a//b b) Vì a//b => ) D + ) C =180 0 (2 góc trong cùng phía) => ) C = 60 0 Bài 47 SGK/98: a//b, ) A = 90 0 , ) C =130 0 . Tính ) B , ) D Giải: Vì a//b Và a ⊥ c (tại A) => b ⊥ c (tại B) => ) B = 90 0 . Vì a//b => ) D + ) C = 180 0 (2 góc trong cùng phía) Tỉ khoa häc tù nhiªn 1 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ => ) D = 50 0 Đề bài 1: Cho tam giác ABC. Kẻ tia phân giác AD của ) A (D ∈ BC). Từ một điểm M thuộc đoạn thẳng DC, ta kẻ đường thẳng // với AD. Đường thẳng này cắt cạnh AC ở điểm E và cắt tia đối của tia AB tại điểm F. Chứng minh: a) ¼ BAD = ¼ AEF b) ¼ AFE = ¼ AEF c) ¼ AFE = ¼ MEC -GV gọi HS đọc đề. Gọi các HS lần lượt vẽ các yêu cầu của đề bài. -Nhắc lại cách vẽ tia phân giác, vẽ hai đường thẳng //, hai đường thẳng vuông góc. -Nhắc lại tính chất của hai đường thẳng //. Đề bài 2: GV hướng dẫn về nhà làm. Cho tam giác ABC. Phân giác của góc B cắt cạnh AC tại điểm D. Qua D kẻ một đường thẳng cắt AB tại E sao cho ¼ EDB = ¼ EBD . Qua E kẻ đường thẳng song song với BD, cắt AC tại F. Chứng minh: a) ED//BC b) EF là tia phân giác của ¼ AED . Giải: a) Ta có: AD//MF => ¼ ADE = ¼ AEF (sole trong) mà: ¼ BAD = ¼ ADE (AD: phân giác ) A ) => ¼ AEF = ¼ BAD b) Ta có: AD//MF => ¼ BAD = ¼ AFE (đồng vò) mà ¼ BAD = ¼ AEF (câu a) => ¼ AFE = ¼ AEF c) Ta có: MF I AC = E => ¼ AEF và ¼ MEC là 2 góc đối đỉnh. => ¼ AEF = ¼ MEC mà ¼ AEF = ¼ AFE (câu b) => ¼ AFE = ¼ MEC 3. Hướng dẫn về nhà: − Ôn lại lí thuyết, xem lại bài tập và làm bài 2. − Chuẩn bò bài 7. Đònh lí. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tỉ khoa häc tù nhiªn 2 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Ngµy so¹n : 1 / 10 / 2008 Ngµy gi¶ng : 3 / 10 / 200 8 Tiết 12 §7 ĐỊNH LÍ I. Mục tiêu: − Biết cấu trúc của một đònh lí (giả thiết, kết luận) − Biết thế nào là chứng minh một đònh lí. − Biết đưa một đònh lí về dạng nếu… thì… − Làm quen với mệnh đề logic p=>q II. Phương pháp: − Đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tính tích cực của HS. − Đàm thoại, hỏi đáp. III: Tiến trình dạy học: 1. Các hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Đònh lí. GV giới thiệu đònh lí như trong SGK và yêu cầu HS làm ?1: Ba tính chất ở §6 là ba đònh lí. Em hãy phát biểu lại ba đònh lí đó. GV giới thiệu giả thiết và kết luận của đònh lí sau đó yêu cầu HS làm ?2 a) Hãy chỉ ra GT và KL của đònh lí: “Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”. b) Vẽ hình minh họa đònh lí trên và viết GT, KL bằng kí hiệu. ?1 HS phát biểu ba đònh lí. ?2 a) GT: Hai đường thẳng phân biệt cùng // với một đường thẳng thứ ba. KL: Chúng song song với nhau. b) GT a//c; b//c KL a//b I) Đònh lí: Đònh lí là một khẳng đònh suy ra từ những khẳng đònh được coi là đúng. Hoạt động 2: Chứng minh đònh lí. GV: Chứng minh đònh lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận và cho HS làm VD: GT ¼ xOz = ¼ zOy kề bù. Om: tia pg ¼ xOz On: tia pg ¼ zOy KL ¼ mOn =90 0 Tỉ khoa häc tù nhiªn 3 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Chứng minh đònh lí: Góc tạo bởi 2 tia phân giác của 2 góc kề bù là một góc vuông. GV gọi HS vẽ hình và ghi GT, KL. Sau đó hướng dẫn HS cách chứng minh. Ta có: ¼ mOz = 1 2 ¼ xOz (Om: tia pg của ¼ xOz ) ¼ zOn = 1 2 ¼ zOy (On: tia pg của ¼ zOy ) => ¼ mOz + ¼ zOn = 1 2 ( ¼ xOz + ¼ zOy ) Vì Oz nằm giữa 2 tia Om, On và vì ¼ xOz và ¼ zOy kề bù nên: ¼ mOn = 1 2 .180 0 = 90 0 Hoạt động 3: Củng cố. GV cho HS làm 2 bài 49, 50 SGK/101 Bài 49 SGK/101: a) GT: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc sole trong bằng nhau. KL: Hai đường thẳng đó song song. b) GT: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. KL: Hai góc sole trong bằng nhau. Bài 50 SGK/101: a) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau. b) GT a ⊥ b b ⊥ c KL a//b 2. Hướng dẫn về nhà: − Học bài, tập chứng minh các đònh lí đã học. − Chuẩn bò bài tập luyện. Tỉ khoa häc tù nhiªn 4 trêng thcs minh t©n Giáo án Hình học 7 Giáo viên Lê Đức Hà IV. Ruựt kinh nghieọm tieỏt daùy: Tổ khoa học tự nhiên 5 trờng thcs minh tân Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Ngµy so¹n : 4 / 10 / 2008 Ngµy gi¶ng : 7 / 10 / 2008 Tiết 13 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: − HS nắm vững hơn về đònh lí, biết đâu là GT, KL của đònh lí. − HS biết viết GT, KL dưới dạng ngắn gọn (kí hiệu) − Tập dần kó năng chứng minh đònh lí. II. Phương pháp: − Đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tính sáng tạo của HS. − Đàm thoại, hỏi đáp. III: Tiến trình dạy học: 1. Các hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Luyện tập. Bài 51 SGK/101: a) Hãy viết đònh lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song. b) Vẽ hình minh họa đònh lí đó và viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu. Bài 51 SGK/101: a) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. GT a⊥b a//b KL c⊥a Bài 52 SGK/101: Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống để chứng minh đònh lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”. Tương tự hãy chứng minh ) O 2 = ) O 4 Bài 52 SGK/101: GT ) O 1 và ) O 3 là 2 góc đối đỉnh. KL ) O 1 = ) O 3 Các khẳng đònh Căn cứ của khẳng đònh 1 2 3 4 ) O 1 + ) O 2 = 180 0 ) O 3 + ) O 2 = 180 0 ) O 1 + ) O 2 = ) O 3 + ) O 2 ) O 1 = ) O 3 Vì ) O 1 và ) O 2 là 2 góc kề bù Vì ) O 3 và ) O 2 là 2 góc kề bù Căn cứ vào 2 và 1. Căn cứ vào 3. 1 2 3 4 ) O 4 + ) O 1 = 180 0 ) O 2 + ) O 1 = 180 0 ) O 4 + ) O 1 = ) O 2 + ) O 1 ) O 4 = ) O 2 Vì ) O 4 và ) O 1 là 2 góc kề bù Vì ) O 2 và ) O 1 là 2 góc kề bù Căn cứ vào 1 và 2 Căn cứ vào 3 Tỉ khoa häc tù nhiªn 6 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Bài 53 SGK/102: Cho đònh lí: “Nếu hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O và ¼ xOy vuông thì các góc yOx’; x’Oy’; y’Ox’ đều vuông. a) Hãy vẽ hình. b) Viết giả thiết và kết luận của đònh lí. c) Điền vào chỗ trống trong các câu sau: d) Hãy trình bày lại chứng minh một cách gọn hơn. Bài 53 SGK/102: GT xx’ I yy’ = 0 ¼ xOy =90 0 KL ¼ yOx' =90 0 ¼ x'Oy' =90 0 ¼ y'Ox =90 0 1) ¼ xOy + ¼ x'Oy = 180 0 (vì hai góc kề bù) 2) 90 0 + ¼ x'Oy = 180 0 (theo giả thiết và căn cứ vào 1) 3) ¼ x'Oy = 90 0 (căn cứ vào 2) 4) ¼ x'Oy' = ¼ xOy (vì hai góc đối đỉnh) 5) ¼ x'Oy' = 90 0 (căn cứ vào giả thiết và 4) 6) ¼ y'Ox = ¼ x'Oy (hai góc đối đỉnh) 7) ¼ y'Ox = 90 0 (căn cứ vào 6 và 3) Hoạt động 2: Nâng cao. Bài 44 SBT/81: Chứng minh rằng: Nếu hai góc nhọn xOy và x’O’y’ có Ox//O’x’, Oy//O’y’ thì ¼ xOy = ¼ x'O'y' . GV gọi HS lên vẽ hình, 1 HS khác ghi GT, KL. GV hướng dẫn HS kẻ đường thẳng OO’. ->GV nhấn mạnh lại đònh lí này để sau này HS áp dụng làm bài. Bài 44 SBT/81: GT Ox//O’x’ Oy//O’y’ ¼ xOy và ¼ x'O'y' <90 0 KL ¼ xOy = ¼ x'O'y' Giải: Kẻ đường thẳng OO’. Ta có: Ox//O’x’ => ¼ xOO' = ¼ x'O'z (hai góc đồng vò)(1) Oy//O’y’ => ¼ yOO' = ¼ y'O'z (hai góc đồng vò)(2) mà ¼ xOO' = ¼ xOy + ¼ yOO' ¼ x'O'z = ¼ x'O'y' + ¼ y'O'z Từ (1),(2),(3) => ¼ xOy = ¼ x'O'y' 2. Hướng dẫn về nhà: − Xem lại các bài tập đã làm, tập chứng minh các đònh lí khác. − Chuẩn bò 1 -> 6; Bài 54 -> 56 SGK/102, 103 IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tỉ khoa häc tù nhiªn 7 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Ngµy so¹n : 7 / 10 / 2008 Ngµy gi¶ng : 10 / 10 / 2008 Tiết 14 ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiết 1) I. Mục tiêu: − Hệ thống hóa kiến thức về đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song. − Sử dụng thành thạo các dụng cụ để vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. − Biết cách kiểm tra xem hai đường thẳng cho trước có vuông góc hay song song không. II. Phương pháp: − Đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tính sáng tạo của HS. − Đàm thoại, hỏi đáp, tích hợp. III: Tiến trình dạy học: 2. Các hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Củng cố lí thuyết. Câu 1: Phát biểu đònh nghóa hai góc đối đỉnh. Câu 2: Phát biểu đònh lí về hai góc đối đỉnh. Câu 3: Phát biểu đònh nghóa hai đường thẳng vuông góc. Câu 4: Phát biểu đònh nghóa đường trung trực củamột đoạn thẳng. Câu 5: Phát biểu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Câu 6: Phát biểu tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song. HS phát biểu và ghi dưới dạng kí hiệu. GV ghi tóm tắt lên bảng. d: đường trung trực của AB. Hoạt động 2: Vẽ hình. Tỉ khoa häc tù nhiªn 8 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Bài 54 SGK/103: GV chuẩn bò bảng phụ hình vẽ 37 SGK/103. Bài 54 SGK/103: a) Năm cặp đường thẳng vuông góc: d 3 ⊥d 4 ; d 3 ⊥d 5 ; d 3 ⊥d 7 ; d 1 ⊥d 8 ; d 1 ⊥d 2 b) Bốn cặp đường thẳng song song: d 4 //d 5 ; d 5 //d 7 ; d 4 //d 7 ; d 8 //d 2 Bài 55 SGK/103: Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm: a) Các đường thẳng vuông góc với d và đi qua M, đi qua N. b) Các đường thẳng song song e đi qua M, đi qua N. GV gọi HS nhắc lại cách vẽ đường thẳng đi qua một điểm và song song hay vuông góc với đường thẳng đã cho. Bài 55 SGK/103: Bài 56 SGK/103: Cho đoạn thẳng AB dài 28mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy. GV gọi HS nêu cách vẽ đường trung trực của đoạn thẳng bằng thước và compa. Hoạt động 3: Tính số đo góc. Bài 57 SGK/104: Cho a//b, hãy tính số đo x của góc O. -Nhắc lại tính chất của hai đường thẳng song song. Bài 57 SGK/104: Kẻ c//a qua O => c//b Ta có: a//c => ) O 1 = ) A 1 (sole trong) => ) O 1 = 38 0 b//c => ) O 2 + ) B 1 = 180 0 (hai góc trong cùng phía) => ) O 2 = 48 0 Vậy: x = ) O 1 + ) O 2 =38 0 +48 0 x = 86 0 3. Hướng dẫn về nhà: (30 phút) − Ôn lại lí thuyết, rèn luyện kó năng vẽ hình, xem lại các bài đã làm. − Chuẩn bò bài 58,59,60 SGK; câu 7,8,9,10 SGK IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tỉ khoa häc tù nhiªn 9 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Ngµy so¹n : 10 / 10 / 2008 Ngµy gi¶ng : 14 / 10 / 2008 Tiết 15 ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiết 2) I. Mục tiêu: − HS được củng cố khắc sâu các kiến thức của chương: hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. − Biết áp dụng các tính chất của hai đường thẳng song song. − Biết chứng minh hai đường thẳng song song. II. Phương pháp: − Đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tính tích cực của HS. − Đàm thoại, hỏi đáp, tích hợp. III: Tiến trình dạy học: 1. Các hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Củng cố lí thuyết. Câu 7: Phát biểu tính chất (đònh lí) của hai đường thẳng song song. Câu 8: Phát biểu đònh lí về hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba. Câu 9: Phát biểu đònh lí về hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba. Câu 10: Phát biểu đònh lí về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song. HS phát biểu và ghi dưới dạng kí hiệu. Hoạt động 2: Các dạng bài tập thường gặp. Bài 58 SGK/104: Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy. Bài 58 SGK/104: Ta có:a⊥c b⊥c => a//b (hai dt cùng vuông góc dt thứ ba) => ) A + ) B = 180 0 (2 góc trong cùng phía) => 115 0 + ) B = 180 0 => ) B = 75 0 Tỉ khoa häc tù nhiªn 10 trêng thcs minh t©n [...]...Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Bài 59 SGK/104: Hình 41 cho biết d//d’//d’’ và hai góc 600, 1100 Tính ) ) ) ) các góc: E 1, G 2, G 3, D 4, ) ) A 5, B 6 Bài 60 SGK/104: Hãy phát biểu đònh lí được diễn tả bằng các hình vẽ sau, rồi viết giả thiết, kết luận của đònh lí Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Bài 59 SGK/104: ) 1) Tính E 1: Ta có d’//d’’(gt)... HS nhắc lại dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, các cách chứng minh hai đường thẳng song song, tính chất của hai đường thẳng song song 2 Hướng dẫn về nhà: − Ôn lí thuyết, xem các bài tập đã làm, chuẩn bò làm kiểm tra 1 tiết Tỉ khoa häc tù nhiªn 11 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Ngµy so¹n : 16 / 10/ 2008 2008 Ngµy KT : 17 / 10/ TiÕt 16: kiĨm tra ch¬ng I (®Ị ch½n) . bài, tập chứng minh các đònh lí đã học. − Chuẩn bò bài tập luyện. Tỉ khoa häc tù nhiªn 4 trêng thcs minh t©n Giáo án Hình học 7 Giáo viên Lê Đức Hà IV Hoạt động 2: Vẽ hình. Tỉ khoa häc tù nhiªn 8 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Bài 54 SGK/103: GV chuẩn bò bảng phụ hình vẽ 37 SGK/103.
- Xem thêm -

Xem thêm: GA HÌNH CHUẨN (T11-T17) Đã chỉnh sửa, GA HÌNH CHUẨN (T11-T17) Đã chỉnh sửa,

Hình ảnh liên quan

Câu 1: a) Hãy phát biểu các định lý đợc diễn tả bởi hình vẽ sau:   b) Viết giả thiết, kết luận của các định lý bằng ký hiệu - GA HÌNH CHUẨN (T11-T17) Đã chỉnh sửa

u.

1: a) Hãy phát biểu các định lý đợc diễn tả bởi hình vẽ sau: b) Viết giả thiết, kết luận của các định lý bằng ký hiệu Xem tại trang 13 của tài liệu.
Câu 3: Cho hình vẽ: Biết a//b, 0045ˆ,30ˆ=B= - GA HÌNH CHUẨN (T11-T17) Đã chỉnh sửa

u.

3: Cho hình vẽ: Biết a//b, 0045ˆ,30ˆ=B= Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan