0

GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

23 315 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 12:10

Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Ngµy so¹n : 24 / 8 / 2008 Ngµy gi¶ng : 26 / 8 / 200 8 Tiết 1 Chương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. §1 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH I. Mục tiêu: -HS hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh; nêu được tính chất: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. -HS có kó năng: vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước; nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình; bước đầu tập suy luận. II. Phương pháp: -Phát triển tư duy suy luận cho HS. -Đặt và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm. III. Tiến trình dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Thế nào là hai góc đối đỉnh (15 phút) GV cho HS vẽ hai đường thẳng xy và x’y’ cắt nhau tại O. GV viết kí hiệu góc và giới thiệu ) O 1, ) O 3 là hai góc đối đỉnh. GV dẫn dắt cho HS nhận xét quan hệ cạnh của hai góc. ->GV yêu cầu HS rút ra đònh nghóa. GV hỏi: ) O 1 và ) O 4 có đối đỉnh không? Vì sao? Củng cố: GV yêu cầu HS làm bài 1 và 2 SGK/82: 1) a) ¼ xOy và ¼ x'Oy' là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Oy’. b) ¼ x'Oy và ¼ xOy' là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh -HS phát biểu đònh nghóa. -HS giải thích như đònh nghóa. 2) a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh. b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh. I) Thế nào là hai góc đối đỉnh: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. Hình 1 Tỉ khoa häc tù nhiªn 1 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Oy là tia đối của cạnh Oy’. GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời. Hoạt đông 2: Tính chất của hai góc đối đỉnh. GV yêu cầu HS làn ?3: xem hình 1. a) Hãy đo ) O 1 , ) O 3 . So sánh hai góc đó. b) Hãy đo ) O 2 , ) O 4 . So sánh hai góc đó. c) Dự đoán kết quả rút ra từ câu a, b. GV cho HS hoạt động nhóm trong 5’ và gọi đại diện nhóm trình bày. GV khen thưởng nhóm nào xuất sắc nhất. -GV cho HS nhình hình thể để chứng minh tính chất trên (HS KG) -> tập suy luận. GV: Hai góc bằng nhau có đối đỉnh không? a) ) O 1 = ) O 3 = 32 o b) ) O 2 = ) O 4 = 148 o c) Dự đoán: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. HS: chưa chắc đã đối đỉnh. II) Tính chất của hai góc đối đỉnh: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Hoạt động 3: Củng cố (12 phút) GV treo bảng phụ Bài 1 SBT/73: Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao? Bài 1 SBT/73: a) Các cặp góc đối đỉnh: hình 1.b, d vì mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. b) Các cặp góc không đối đỉnh: hình 1.a, c, e. Vì mỗi cạnh của góc này không là tia đối của một cạnh của góc kia. 2. Hướng dẫn về nhà: (3 phút) -Học bài, làm 3, 4 SGK/82; 3, 4, 5, 7 SBT/74. -Chuẩn bò bài luyên tập. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tỉ khoa häc tù nhiªn 2 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Ngµy so¹n : 26 / 8 / 2008 Ngµy gi¶ng : 29 / 8/ 200 8 Tiết 2 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - HS được khắc sâu kiến thức về hai góc đối đỉnh. - Rèn luyện kó năng vẽ hình, áp dụng lí thuyết vào bài toán. II. Phương pháp: - Phát huy tính chủ động, sáng tạo của HS. - Giúp HS tìm nhiều cách giải khác nhau. III: Tiến trình dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: 1) Thế nào là hai góc đối đỉnh? Nêu tính chất của hai góc đối đỉnh? 2) Sữa bài 4 SGK/82. 2. Các hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Luyện tập (30 phút) Bài 5 SGK/82: a) Vẽ ¼ ABC = 56 0 b) Vẽ ¼ ABC' kề bù với ¼ ABC . ¼ ABC' = ? c) Vẽ ¼ C'BA' kề bù với ¼ ABC' . Tính ¼ C'BA' . - GV gọi HS đọc đề và gọi HS nhắc lại cách vẽ góc có số đo cho trước, cách vẽ góc kề bù. - GV gọi các HS lần lượt lên bảng vẽ hình và tính. - GV gọi HS nhắc lại tính chất hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh, cách chứng minh hai góc đối đỉnh. Bài 5 SGK/82: b) Tính ¼ ABC' = ? Vì ¼ ABC và ¼ ABC' kề bù nên: ¼ ABC + ¼ ABC' = 180 0 56 0 + ¼ ABC' = 180 0 ¼ ABC = 124 0 c)Tính ¼ C'BA' : Vì BC là tia đối của BC’. BA là tia đối của BA’. => ¼ A'BC' đối đỉnh với ¼ ABC . => ¼ A'BC' = ¼ ABC = 56 0 Bài 6 SGK/83: Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47 0 . tính số đo các góc còn lại. - GV gọi HS đọc đề. - GV gọi HS nêu cách vẽ và lên bảng trình bày. Bài 6 SGK/83: b) Tính ¼ xOy' : Vì ¼ xOy và ¼ xOy' kề bù nên: ¼ xOy + ¼ xOy' = 180 0 47 0 + ¼ xOy' = 180 0 => xOy’ = 133 0 c) Tính ¼ yOx' = ? Vì ¼ yOx' và ¼ xOy đối đỉnh Tỉ khoa häc tù nhiªn 3 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ - GV gọi HS nhắc lại các nội dung như ở bài 5. a) Tính ¼ xOy : vì xx’ cắt yy’ tại O => Tia Ox đối với tia Ox’ Tia Oy đối với tia Oy’ Nên ¼ xOy đối đỉnh ¼ x'Oy' Và ¼ xOy' đối đỉnh ¼ x'Oy => ¼ xOy = ¼ x'Oy' = 47 0 nên ¼ yOx' = ¼ xOy' => ¼ yOx' = 133 0 Bài 9 SGK/83: Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh. - GV gọi HS đọc đề. - GV gọi HS nhắc lại thế nào là góc vuông, thế nào là hai góc đối đỉnh, hai góc như thế nào thì không đối đỉnh. Bài 9 SGK/83: Hai góc vuông không đối đỉnh: ¼ xAy và ¼ yAx' ; ¼ xAy và ¼ xAy' ; ¼ x'Ay' và ¼ y'Ax Hoạt động 2: Nâng cao (12 phút) Đề bài: Cho ¼ xOy = 70 0 , Om là tia phân giác của góc ấy. a) Vẽ ¼ aOb đối đỉnh với ¼ xOy biết rằng Ox và Oa là hai tia đối nhau. Tính ¼ aOm . b) Gọi Ou là tia phân giác của ¼ aOy . ¼ uOb là góc nhọn, vuông hay tù? b) Ou là tia phân giác ¼ aOy => ¼ aOu = 55 0 ¼ aOb = ¼ xOy = 70 0 (đđ) => ¼ bOu = 125 0 > 90 0 => ¼ bOu là góc tù. Giải: a) Tính ¼ aOm = ? Vì Ox và Oa là hai tia đối nhau nên ¼ aOy và ¼ xOy là hai góc kề bù. => ¼ aOy = 180 0 – ¼ xOy => ¼ aOy = 110 0 Om: tia phân giác ¼ yOx => ¼ yOm = 2 1 ¼ yOu = 35 0 Ta có: ¼ aOm = ¼ aOy + ¼ yOm => ¼ aOm = 145 0 2. Hướng dẫn về nhà: - Ôn lại lí thuyết, hoàn tất các bài vào tập. - Chuẩn bò bài 2: Hai đường thẳng vuông góc. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tỉ khoa häc tù nhiªn 4 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Ngµy so¹n : 28 / 8 / 200 8 Ngµy gi¶ng : 3/ 9 / 200 8 Tiết 3 §2 HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I. Mục tiêu: 1) - HS hiểu thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau. - Công nhận tính chất: Có duy nhất một đường thẳng b đi qua A và b⊥a. - Hiểu thế nào là đường trung trực của một đoạn thẳng. 2) - Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. - Biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng. 3) - HS bước đầu tập suy luận. II. Phương pháp: - Đặt vấn đề giải quyết vấn đề, phát huy tính tích cực hoạt động của HS. - Đàm thoại, hỏi đáp. III: Tiến trình dạy học: 1. Các hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Thế nào là hai đường thẳng vuông góc (10 phút) GV yêu cầu: Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông. Tính số đo các góc còn lại. - GV gọi HS lên bảng thực hiện, các HS khác làm vào tập. -> GV giới thiệu hai đường thẳng xx’ và yy’ trên hình gọi là hai đường thẳng vuông góc => đònh nghóa hai đường thẳng vuông góc. - GV gọi HS phát biểu và ghi bài. - GV giới thiệu các cách gọi tên. Vì ¼ xOy = ¼ x'Oy' (hai góc đối đỉnh) => ¼ xOy = 90 0 Vì ¼ yOx' kề bù với ¼ xOy nên ¼ yOx' = 90 0 Vì ¼ xOy' đối đỉnh với ¼ yOx' nên ¼ xOy' = ¼ yOx' = 90 0 I) Thế nào là hai đường thẳng vuông góc: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc. Kí hiệu là xx’⊥yy’. Hoạt động 2: Vẽ hai đường thẳng vuông góc (10 phút) ?4 Cho O và a, vẽ a’ đi qua O và a’⊥a. - GV cho HS xem SGK và phát biểu cách vẽ của hai trường hợp - GV: Các em vẽ được bao nhiêu đường a’ đi qua O và a’⊥a. -> Rút ra tính chất. HS xem SGK và phát biểu. - Chỉ một đường thẳng a’. II) Vẽ hai đường thẳng vuông góc: Vẽ a’ đi qua O và a’⊥a. Có hai trường hợp: 1) TH1: Điểm O∈a (Hình 5 SGK/85) b) TH2: O∉a. (Hình 6 SGK/85) Tỉ khoa häc tù nhiªn 5 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Tính chất: Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua O và vuông góc với đường thẳng a cho trước. Hoạt động 3: Đường trung trực của đoạn thẳng (10 phút) GV yêu cầu HS: Vẽ AB. Gọi I là trung điểm của AB. Vẽ xy qua I và xy⊥AB. ->GV giới thiệu: xy là đường trung trực của AB. =>GV gọi HS phát biểu đònh nghóa. HS phát biểu đònh nghóa. III) Đường trung trực của đoạn thẳng: Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy. A, B đối xứng nhau qua xy Hoạt động 4: Củng cố (12 phút) Bài 11: GV cho HS xem SGK và đứng tại chỗ đọc. Bài 12: Câu nào đúng, câu nào sai: a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau. b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc. Bài 14: Cho CD = 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy. GV gọi HS nên cách vẽ và một HS lên bảng trình bày. Bài 12: Câu a đúng, câu b sai. Minh họa: Bài 14: Vẽ CD = 3cm bằng thước có chia vạch. - Vẽ I là trung điểm của CD. - Vẽ đường thẳng xy qua I và xy⊥CD bằng êke. 2. Hướng dẫn về nhà: Tỉ khoa häc tù nhiªn 6 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ - Học bài, làm các bài 13 SGK/86; 10,14,15 SBT/75. - Chuẩn bò bài luyện tập. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tỉ khoa häc tù nhiªn 7 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Ngµy so¹n : 28 / 8 / 2008 Ngµy gi¶ng : 4 / 9 / 2008 Tiết 4 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - HS được củng cố lại các kiến thức về hai đường thẳng vuông góc. - Rèn luyện kó năng vẽ hình, vẽ bằng nhiều dụng cụ khác nhau. - Rèn tính cẩn thận, chính xác. II. Phương pháp: - Phát huy tính sáng tạo của HS. - Đàm thoại, hỏi đáp. III: Tiến trình dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: HS 1: 1) Thế nào là hai đường thẳng vuông góc. 2) Sữa bài 14 SBT/75 HS 2: 1) Phát biểu đònh nghóa đường trung trực của đoạng thẳng. 2) Sữa bài 15 SBT/75 1. Các hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Luyện tập (30 phút) 1. Dạng 1: Kiểm tra hai đường thẳng vuông góc. Bài 17 SGK/87: -GV hướng dẫn HS đối với hình a, kéo dài đường thẳng a’ để a’ và a cắt nhau. -HS dùng êke để kiểm tra và trả lời. 2. Dạng 2: Vẽ hình: Bài 17 SGK/87: -Hình a): a’ không ⊥ -Hình b, c): a⊥a’ Bài 18: Vẽ ¼ xOy = 45 0 . lấy A trong ¼ xOy . Vẽ d 1 qua A và d 1 ⊥Ox tại B Vẽ d 2 qua A và d 2 ⊥Oy tại C GV cho HS làm vào tập và nhắc lại các dụng cụ sử dụng cho bài này. Bài 18: Bài 19: Vẽ lại hình 11 rồi nói rõ trình tự vẽ. GV gọi nhiều HS trình bày nhiều cách vẽ khác nhau Bài 19: -Vẽ d 1 và d 2 cắt nhau tại O: góc d 1 Od 2 = 60 0 . -Lấy A trong góc d 2 Od 1. Tỉ khoa häc tù nhiªn 8 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ và gọi một HS lên trình bày một cách. -Vẽ AB⊥d 1 tại B -Vẽ BC⊥d 2 tại C Bài 20: Vẽ AB = 2cm, BC = 3cm. Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng ấy. -GV gọi 2 HS lên bảng, mỗi em vẽ một trường hợp. -GV gọi các HS khác nhắc lại cách vẽ trung trực của đoạn thẳng. TH1: A, B, C thẳng hàng. -Vẽ AB = 2cm. -Trên tia đối của tia BA lấy điểm C: BC = 3cm. -Vẽ I, I’ là trung điểm của AB, BC. -Vẽ d, d’ qua I, I’ và d⊥AB, d’⊥BC. => d, d’ là trung trực của AB, BC. TH2: A, B ,C không thẳng hàng. -Vẽ AB = 2cm. -Vẽ C ∉ đường thẳng AB: BC = 3cm. -I, I’: trung điểm của AB, BC. -d, d’ qua I, I’ và d⊥AB, d’⊥BC. =>d, d’ là trung trực của AB và BC. Hoạt động 2: Nâng cao (13 phút) Đề bài: Vẽ ¼ xOy = 90 0 . Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và không chứa Oz, vẽ tia Ot: ¼ xOt = ¼ yOz . Chứng minh Oz⊥Ot. GV giới thiệu cho HS phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc và cho HS suy nghó làm bài. 3 em làm xong trước được chấm điểm. GV gọi một HS lên trình bày. Giải: Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. => góc yOz + góc zOx = ¼ xOy = 90 0 . Mà ¼ yOz = ¼ xOt (gt) => ¼ xOt + ¼ xOz = 90 0 => » zOt = 90 0 =>Oz⊥Ot 2. Hướng dẫn về nhà: (2 phút) - Xem lại cách trình bày của các bài đã làm, ôn lại lí thuyết. - Chuẩn bò bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tỉ khoa häc tù nhiªn 9 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Ngµy so¹n : 5 / 9 / 2008 Ngµy gi¶ng : 9 / 9 / 2008 Tiết 5 CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG I. Mục tiêu: - HS hiểu được tính chất: Cho hai đường thẳng và một cát tuyến. Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì: Hai góc so le trong còn lại bằng nhau, hai góc đồng vò bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau. - HS nhận biết được cặp góc so le trong, cặp góc đồng vò, cặp góc trong cùng phía. - Tư duy: tập suy luận. II. Phương pháp: - Đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tính chủ động của HS. - Phát triển tư duy suy luận cho HS. III: Tiến trình dạy học: 1. Các hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Góc so le trong. Góc đồng vò (15 phút) GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng c cắt a và b tại A và B. GV giới thiệu một cặp góc so le trong, một cặp góc đồng vò. Hướng dẫn HS cách nhận biết. GV: Em nào tìm cặp góc so le trong và đồng vò khác? GV: Khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì tạo thành mấy cặp góc đồng vò? Mấy cặp góc so le trong? Củng cố: GV yêu cầu HS làm ?1 Vẽ đường thẳng xy cắt xt và uv tại A và B. a) Viết tên hai cặp góc so le trong. b) Viết tên bốn cặp góc đồng vò. HS: Hai cặp góc so le trong và bốn cặp góc đồng vò. ?1 a) Hai cặp góc so le trong: ) A 4 và ) B 2 ; ) A 3 và ) B 1 b) Bốn cặp góc đồng vò: ) A 1 và ) B 1 ; ) A 2 và ) B 2 ; ) A 3 và ) B 3 ; ) A 4 và ) B 4 I) Góc so le trong. Góc đồng vò: - ) A 1 và ) B 3 ; ) A 4 và ) B 2 được gọi là hai góc so le trong. - ) A 1 và ) B 1 ; ) A 2 và ) B 2 ; ) A 3 và ) B 3 ; ) A 4 và ) B 4 được gọi là hai góc đồng vò. Tỉ khoa häc tù nhiªn 10 trêng thcs minh t©n [...]... trong ¼ ¼ b) góc OPI và góc TNO là một cặp góc đồng vò ¼ ¼ c) góc PIO và góc NTO là một cặp góc đồng vò ¼ ¼ d) góc OPR và góc POI là một cặp góc sole trong GV cho HS xem hình và đứng tại chỗ đọc Bài 17 SBT/76: Bài 17 SBT/76: Vẽ lại hình và điền số đo vào các góc còn lại GV gọi HS điền và giải thích 3 Hướng dẫn về nhà: - Học bài, làm bài 22 SGK; 18, 19, 20 SBT/76, 77 IV Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tỉ khoa... sát hình HS: Bài 20: a//b vẽ của hai bạn ở phần Bài 22: a//b kiểm tra bài cũ Có hai đường thẳng nào song song với nhau không? Vậy: Ta có c cắt a và b và HS: hai đường thẳng a và b trong các góc tạo thành có song song với nhau một cặp góc sole trong bằng nhau hoặc một cặp góc đồng vò bằng nhau thì hai đường thẳng như thế nào với nhau? => Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Củng cố: Xem hình. .. vẽ hai đường thẳng song song; nhắc lại khái niệm hai đường thẳng vuông góc và cách vẽ hai đường thẳng vuông góc GV gọi từng HS lên bảng thực hiện 3 Hướng dẫn về nhà: - Xem lại các bài tập đã làm, ôn lại lí thuyết -Chuẩn bò bài: “Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song” IV Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tỉ khoa häc tù nhiªn 16 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Ngµy so¹n : 15 / 9 /... (chứng minh trên) ¼ ¼ => AFE = FEA ¼ b) Chứng minh: AFE = ¼ MEC : ¼ ¼ Vì MEC = AEF (đối đỉnh) ¼ ¼ Mà AEF = AFE (chứng minh trên) ¼ ¼ => MEC = EFA 3 Hướng dẫn về nhà: -Ôn lại lí thuyết, xem lại các bài đã làm -Chuẩn bò bài 6: “Từ vuông góc đến song song” IV Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tỉ khoa häc tù nhiªn 20 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Ngµy so¹n : 2008 Tiết 10 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ 22/ 9 / 2008 Ngµy... cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC GV gọi HS đọc đề Thỏa hai điều kiện: AD = -Vẽ AD thỏa mấy điều BC và AD//BC kiện -Ta vẽ điều kiện nào trước? -GV gọi HS lần lượt lên bảng vẽ hình -Làm sao vẽ được AD//BC? -Làm sao vẽ AD = BC? -Có mấy trường hợp xảy ra? BÀI 29 SKG/92: Cho góc nhọn xOy và điểm O’ Hãy vẽ một góc nhọn Tỉ khoa häc tù nhiªn 15 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc...Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Hoạt động 2: Tính chất (15 phút) GV cho HS làm ?2: ?2 II) Tính chất: ) ) ) ) Trên hình 13 cho A 4 = B 2 a) Tính A 1 và B 3: Nếu đường thẳng c cắt hai ) ) 0 = 45 -Vì A 1 kề bù với A 4 đường thẳng a và b và ) ) ) ) 0 0 a) Hãy tính A 1, B 3 nên A 1 = 180 – A 4 = 135 trong các góc tạo... khác lên bảng trình vò do a//b) bày ) ) c) B 1 + A 4 = 1800 (cặp góc trong cùng phía do a//b) ) => B 2 = 1800 – 370 = 1430 3 Hướng dẫn về nhà: - Học bài, hoàn tất các bài vào tập BT, làm 28, 30 SBT/79 -Chuẩn bò bài luyện tập IV Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tỉ khoa häc tù nhiªn 18 trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 Ngµy so¹n : 19 / 9 / 2008 2008 Tiết 9 Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Ngµy gi¶ng : 23 / 9 / LUYỆN... đường thẳng song song 2) Làm bài 36 SGK/94 2 Các hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Bài 37 SGK/95: Cho a//b Hãy nêu các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE GV gọi một HS lên bảng vẽ lại hình Các HS khác nhắc lại tính chất của hai đường thẳng song song Các HS khác lần lượt lên bảng viết các cặp góc bằng nhau Bài 38 SGK/95: GV treo bảng phụ bài 38 Tiếp tục gọi HS nhắc lại tính chất của... trêng thcs minh t©n Gi¸o ¸n H×nh häc 7 => Khắc sâu cách chứng minh hai đường thẳng song song Bài 39 SGK/95: Cho d1//d2 và một góc tù tại A bằng 1500 Tính góc nhọn tạo bởi a và d2 GV gọi HS lên vẽ lại hình và nêu cách làm Gi¸o viªn Lª §øc Hµ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a) Hai góc sole trong bằng nhau b) Hai góc đồng vò bằng nhau c) Hai góc trong cùng phía bù nhau Bài 39 SGK/95:... DC, ta kẻ đường thẳng song song với AD Đường thẳng này cắt cạnh AC tại E và cắt tia đối của AB tại F a) Chứng minh: ¼ ¼ BAD = AEF ¼ ¼ AFE = AEF b) Chứng minh: ¼ ¼ AFE = MEC GV gọi HS đọc đề, một HS vẽ hình, một HS ghi giả thiết kết luận Các HS khác nhắc lại cách vẽ các yếu tố có trong bài ¼ AEF Vì EF//AD ¼ ¼ => FEA = EAD (sole trong) ¼ ¼ mà BAD = DAC (AD: phân giác góc A) ¼ ¼ => BAD = FEA ¼ ¼ Chứng . với hình a, kéo dài đường thẳng a’ để a’ và a cắt nhau. -HS dùng êke để kiểm tra và trả lời. 2. Dạng 2: Vẽ hình: Bài 17 SGK/87: -Hình a): a’ không ⊥ -Hình. chắc đã đối đỉnh. II) Tính chất của hai góc đối đỉnh: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Hoạt động 3: Củng cố (12 phút) GV treo bảng phụ Bài 1 SBT/73: Xem hình
- Xem thêm -

Xem thêm: GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa, GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa,

Hình ảnh liên quan

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Xem tại trang 1 của tài liệu.
-GV cho HS nhình hình thể để chứng minh tính chất trên (HS KG) -> tập suy luận. GV: Hai góc bằng nhau có  đối đỉnh không? - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

cho.

HS nhình hình thể để chứng minh tính chất trên (HS KG) -> tập suy luận. GV: Hai góc bằng nhau có đối đỉnh không? Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, áp dụng lí thuyết vào bài toán. - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

n.

luyện kĩ năng vẽ hình, áp dụng lí thuyết vào bài toán Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Trên hình 13 cho A) 4= B) 2 - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

r.

ên hình 13 cho A) 4= B) 2 Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Xem tại trang 15 của tài liệu.
GV gọi từng HS lên bảng thực hiện. - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

g.

ọi từng HS lên bảng thực hiện Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Xem tại trang 19 của tài liệu.
GV gọi HS lên vẽ lại hình và nêu cách làm. - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

g.

ọi HS lên vẽ lại hình và nêu cách làm Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng - GA HÌNH CHUẨN (T1-T10) Đã chỉnh sửa

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Xem tại trang 21 của tài liệu.