0

PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU lực CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN tệ

234 176 0
  • PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU lực CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN tệ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 22:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ LAM PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ LAM PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS TRẦN NGỌC THƠ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ “Phát triển tài hiệu lực sách tiền tệ” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các thông tin, số liệu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể, đáng tin cậy Tác giả Hồ Thị Lam LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến thầy hướng dẫn tôi, GS TS Trần Ngọc Thơ, dẫn định hướng khoa học trí tuệ thầy Thầy người ln động viên khuyến khích tơi giai đoạn khó khăn nhất, q trình thực luận án sống Luận án khơng thể thành cơng khơng có lời khun, góp ý, bình luận thực hữu ích thầy Để hồn thành luận án này, tơi nhận nhiều động viên giúp đỡ từ giảng viên Khoa Tài khoa khác từ cán phòng ban chức Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Bên cạnh đó, tơi nhận nhiều giúp đỡ tạo điều kiện từ Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài – Marketing, Ban Lãnh đạo Khoa Tài – Ngân hàng, thầy cô anh chị em đồng nghiệp Trường Đại học Tài – Marketing Tơi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc giúp đỡ nhiệt tình Cuối cùng, tơi muốn nhân hội để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc dành tặng luận án cho chồng tôi, anh Nguyễn Thế Long, cho trai nhỏ tơi, Nguyễn Thế Khơi Nguyễn Thế Bình cho gia đình u q tơi - người hy sinh nhiều cho tôi, người bên cạnh động viên hỗ trợ tinh thần vật chất cho suốt năm học tập nghiên cứu để hoàn thành luận án Trên thực tế, nhận nhiều giúp đỡ mà đề cập hết được, xin cảm ơn tất người góp ý cho luận án tơi, hỗ trợ động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ix TÓM TẮT x ABSTRACT xi CHƯƠNG – GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu liệu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu 1.5.2 Dữ liệu 1.6 Các đóng góp nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận án CHƯƠNG – KHUNG LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU LỰC CSTT 11 2.1 Chính sách tiền tệ 11 2.1.1 Giới thiệu 11 2.1.2 Mục tiêu CSTT 12 2.1.3 Công cụ CSTT 16 2.1.4 CSTT phi truyền thống 17 2.2 Hiệu lực sách tiền tệ lý thuyết đường cong Taylor 19 2.2.1 Lý thuyết đường cong Taylor 19 2.2.2 Hiệu lực CSTT 22 2.2.3 Các nhân tố tác động đến hiệu lực CSTT 24 2.3 Phát triển tài 26 2.3.1 Vai trò hệ thống tài chế truyền dẫn tiền tệ 26 2.3.2 Phát triển tài 29 2.3.3 Đo lường phát triển tài 29 2.4 Cơ sở lý thuyết tác động phát triển tài đến hiệu lực CSTT 31 2.4.1 Tác động phát triển tài đến kiểm sốt cung tiền 32 2.4.2 Tác động phát triển tài đến cầu tiền 33 2.4.3 Tác động phát triển tài đến chế truyền dẫn tiền tệ .35 2.5 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm trước 46 2.5.1 Các nghiên cứu đường cong Taylor hiệu lực CSTT 46 2.5.2 Các nghiên cứu tác động phát triển tài đến hiệu lực CSTT 49 2.6 Tóm tắt động nghiên cứu 55 CHƯƠNG – KIỂM ĐỊNH LÝ THUYẾT ĐƯỜNG CONG TAYLOR 61 3.1 Giới thiệu 61 3.2 Phương pháp nghiên cứu mối quan hệ đường cong Taylor 62 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 62 3.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 67 3.3 Kết kiểm định mối quan hệ đường cong Taylor 71 3.4 Kết luận 77 CHƯƠNG – ĐO LƯỜNG HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ .79 4.1 Giới thiệu 79 4.2 Phương pháp nghiên cứu 80 4.2.1 Mơ hình ước lượng đường biên hiệu đo lường hiệu lực CSTT 80 4.2.2 Dữ liệu 84 4.3 Kết nghiên cứu thảo luận 85 4.3.1 Đường cong Taylor ước lượng 85 4.3.2 Hiệu lực CSTT theo thời gian 88 4.3.3 Sự dịch chuyển đường cong Taylor 95 4.4 Kết luận 97 CHƯƠNG –TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 99 5.1 Giới thiệu 99 5.2 Phương pháp nghiên cứu 101 5.2.1 Kiểm định tính dừng 101 5.2.2 Kiểm định đồng liên kết 102 5.2.3 Mơ hình nghiên cứu 103 5.2.4 Dữ liệu 104 5.3 Kết nghiên cứu thảo luận 113 5.3.1 Kiểm định tính dừng 113 5.3.2 Kiểm định đồng liên kết 113 5.3.3 Phân tích ma trận tương quan kiểm định đa cộng tuyến .114 5.3.4 Kiểm định nội sinh 117 5.3.5 Kiểm định tự tương quan 119 5.3.6 Kiểm định phương sai thay đổi 119 5.3.7 Tác động phát triển tài đến hiệu lực CSTT .120 5.4 Kết luận 125 CHƯƠNG – KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 127 6.1 Kết luận 127 6.2 Hàm ý sách 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải AIC Akaike's Information Criterion – Tiêu chuẩn thông tin Akaike APC Asset Price Channel – Kênh giá tài sản BIC Bayesian Information Criterion – Tiêu chuẩn thông tin Bayesian BLC Bank Lending Channel – Kênh cho vay ngân hàng BSC Balance Sheet Channel – Kênh bảng cân đối tài sản CSTT Chính sách tiền tệ EFP External Finance Premium – Phần bù tài trợ bên ERC Exchange Rate Channel - Kênh tỷ giá FD Financial Development – Chỉ số phát triển tài FEM Fixed Effects Model – Mơ hình hiệu ứng cố định FGLS Feasible Generalized Least Squares - Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi FI Financial Institutions - Chỉ số Phát triển tổ chức tài FIA Financial Institutions Access – Chỉ số tiếp cận tổ chức tài FID Financial Institutions Depth – Chỉ số chiều sâu tổ chức tài FIE Financial Institutions Efficiency–Chỉ số hiệu tổ chức tài FM Financial Markets – Chỉ số Phát triển thị trường tài FMA Financial Markets Access – Chỉ số tiếp cận thị trường tài FMD Financial Markets Depth – Chỉ số chiều sâu thị trường tài FME Financial Markets Efficiency–Chỉ số hiệu thị trường tài GFCF Gross Fixed Capital Formation – Vốn cố định GLS Generalized Least Square – Bình phương tối thiểu tổng quát IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế IRC Interest Rate Channel - Kênh lãi suất LLC Kiểm định nghiệm đơn vị Levin – Lin – Chu MPE Monetary Policy Effectiveness - Hiệu lực CSTT NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương OLS Ordinary Least Square – Phương pháp bình phương bé REM Random Effects Model – Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên TTTC Thị trường tài viii DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 2.1 Tóm tắt tác động phát triển tài đến hiệu lực CSTT 46 Bảng 3.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 69 Bảng 3.2 Kết kiểm định tính dừng 71 Bảng 3.3 Kết ước lượng mơ hình GARCH 74 Bảng 3.4 Kết kiểm định phần dư với thống kê Q Ljung-Box 75 Bảng 5.1 Trung bình mẫu giai đoạn 1980 - 2016 110 Bảng 5.2 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 112 Bảng 5.3 Kết kiểm định tính dừng LLC 113 Bảng 5.4 Kết kiểm định đồng liên kết 114 Bảng 5.5 Ma trận tương quan Pearson biến nghiên cứu 116 Bảng 5.6 Hệ số phóng đại phương sai 117 Bảng 5.7 Tương quan phần dư từ mơ hình (5.1), (5.2), (5.3) 118 biến độc lập mơ hình tương ứng Bảng 5.8 Kết kiểm định tự tương quan Wooldridge 119 Bảng 5.9 Kết kiểm định phương sai thay đổi 120 Bảng 5.10 Kết hồi quy tác động phát triển tài đến hiệu lực 123 CSTT Phụ lục 4.2.2 Thống kê mơ tả tồn mẫu Phụ lục 4.3 Kết kiểm định tính dừng Trang phụ lục - 40 Phụ lục 4.4 Kết kiểm định đồng liên kết Phụ lục 4.4.1 Kiểm định độ trễ tối ưu để kiểm định đồng liên kết - Mô hình (5.1): - Mơ hình (5.2): - Mơ hình (5.3): Phụ lục 4.4.2 Kết kiểm định đồng liên kết - Mơ hình (5.1): - Mơ hình (5.2): - Mơ hình (5.3): Trang phụ lục - 42 Phụ lục 4.5 Kết lựa chọn mơ hình - Mơ hình (5.1): - Mơ hình (5.2): - Mơ hình (5.3): Phụ lục 4.6 Kết hồi quy với mơ hình lựa chọn - Mơ hình (5.1): - Mơ hình (5.2): - Mơ hình (5.3): Phụ lục 4.7 Kết kiểm định tự tương quan - Mơ hình (5.1): - Mơ hình (5.2): - Mơ hình (5.3): Phụ lục 4.8 Kết kiểm định nội sinh - Mơ hình (5.1): - Mơ hình (5.2): - Mơ hình (5.3): Phụ lục 4.8 Kết kiểm định phương sai thay đổi - Mơ hình (5.1): - Mơ hình (5.2): - Mơ hình (5.3): Phụ lục 4.9 Kết hồi quy với mơ hình FGLS - Mơ hình (5.1): - Mơ hình (5.2): - Mơ hình (5.3): Trang phụ lục - 50
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU lực CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN tệ, PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU lực CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN tệ, TÀI LIỆU THAM KHẢO 132, PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TÓM TẮT, CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2 – KHUNG LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU LỰC CSTT, (ii) Kênh tín dụng, (v) Kênh kỳ vọng, CHƯƠNG 3 – KIỂM ĐỊNH LÝ THUYẾT ĐƯỜNG CONG TAYLOR, CHƯƠNG 4 – ĐO LƯỜNG HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, CHƯƠNG 5 –TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, CHƯƠNG 6 – KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH, TÀI LIỆU THAM KHẢO, I. Tài liệu tiếng Anh, II. Tài liệu tiếng Việt, PHỤ LỤC 1. Cải cách tài chính và cơ chế truyền dẫn tiền tệ, PHỤ LỤC 3. Kết quả kiểm định độ trễ tối ưu trong mô hình cấu trúc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm