0

Đại số 8 - Tiết 1-20

28 364 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 11:10

Giáo án Số học 8- Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng A. MỦC TIÃU: - HS nàõm âỉåüc quy tàõc nhán âån thỉïc våïi âa thỉïc. - HS thỉûc hiãûn thnh thảo phẹp nhán âån thỉïc våïi âa thỉïc. B. CHØN BË: + GV : Pháún mu + phiãúu hc táûp + HS : Sgk + phim trong + bụt dả. C. TIÃÚN TRÇNH DẢY HC: 1. ÄØn âënh : Âiãøm danh 2.Bi c: Giåïi thiãûu phỉång phạp hc táûp, hỉåïng dáùn HS chøn bë sạch våỵ. 3. Bi måïi: Hoảt âäüng ca tháưy v tr Ghi bng - Âáưu giåì cho HS nhàõc lải quy tàõc nhán mäüt säú våïi mäüt täøng âãø HS tháúy ràòng trãn táûp håüp cạc âa thỉïc cọ nhỉỵng quy tàõc ca cạc phẹp toạn tỉång tỉû nhỉ trãn táûp håüp cạc säú v qua âọ giụp cạc em dãù nhåï quy tàõc hån. - Cho HS nhàõc lải quy tàõc nhán hai ly thỉìa cng cå säú : x m . x n . Hoảt âäüng 1: Thỉûc hiãûn ?1 Sgk. - Mäùi HS viãút mäüt âån thỉïc v mäüt âa thỉïc ty räưi thỉûc hiãûn cạc u cáưu nhỉ Sgk. - Cho HS kiãøm tra chẹo kãút qu láùn nhau. Hoảt âäüng 2: Phạt biãøu quy tàõc nhán âån thỉïc våïi âa thỉïc. Hoảt âäüng 3: Thỉûc hiãûn ?2 Sgk ?2 Kãút qu l .yx 5 6 yx3yx18 423344 +− Hoảt âäüng 4: Thỉûc hiãûn ?3 Sgk. ?3 ( ) ( ) [ ] ( ) yy3x8 2 y2yx33x5 S ++= +++ = = 8xy + 3y + y 2 . Âãø tênh diãûn têch mnh vỉåìn HS cọ thãø thay giạ trë x.y vo biãøu thỉïc trãn hồûc tênh riãng âạy låïn, âạy nh, chiãưu cao räưi tênh diãûn têch. Gi mäüt säú HS lãn bng trçnh by 1. Quy tàõc : Sgk/4 2. p dủng : Vê dủ: ( )       −+⋅− 2 1 x5xx2 23 ( ) ( ) ( ) 345 3323 23 xx10x2 2 1 x2x5x2xx2 2 1 x5xx2 +−−=       −−+−+−=       −+⋅− Tuần : 1 Tiết :1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC Soạn : Giảng: Giáo án Số học 8- Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng kãút qu ca nhọm mçnh, cho cạc HS khạc nháûn xẹt âạnh giạ kãút qu ca bản. 4. Cng cäú - luûn táûp: - Cho HS lm bi 1, 2, 3 Sgk - Phiãúu hc táûp in sàơn âãư cho HS lm bi tải låïp, thu v cháúm nhanh (5 em). 5. Hỉåïng dáùn vãư nh: - Soản bi táûp 4, 5, 6 Sgk/5,6 - Lm bi 3, 4, 5 SBT/3 - Chøn bë bi “Nhán âa thỉïc våïi âa thỉïc” C. RỤT KINH NGHIÃÛM : A. MỦC TIÃU: - HS nàõm âỉåüc quy tàõc nhán âa thỉïc våïi âa thỉïc. Tuần : 1 Tiết :2 NHÁN ÂA THỈÏC VÅÏI ÂA THỈÏC Soạn : Giảng: Giáo án Số học 8- Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng - HS biãút trçnh by phẹp nhán âa thỉïc theo cạc cạch khạc nhau. B. CHØN BË: + GV : Pháún mu + phiãúu hc táûp + HS : Sgk + phim trong + bụt dả. C. TIÃÚN TRÇNH DẢY HC: 1. ÄØn âënh : Âiãøm danh 2. Kiãøm tra bi c: Thỉûc hiãûn : a) 3x 2 y (9x 3 y 2 - 6x -3) b) 3x n-3 y n-2 (x 5 - y 4 ) Bi måïi: Hoảt âäüng ca tháưy v tr Ghi bng GV cọ thãø hỉåïng dáùn cho c låïp lm vê dủ tỉång tỉû nhỉ trong Sgk. Hoảt âäüng 1: Thỉûc hiãûn ?1 Sgk. Cọ thãø cho HS trçnh by theo cạch thỉï nháút, sau âọ rụt ra quy tàõc räưi måïi trçnh by theo cạch thỉï hai hồûc chia låïp thnh hai nhọm gii theo hai cạch räưi måïi rụt ra quy tàõc. ?1 6xy3x2yxxyx 2 1 234 +−+−− Hoảt âäüng 2: Thỉûc hiãûn ?2 Sgk bàòng hai cạch trçnh by. ?2 a) x 3 +6x 2 + 4x - 15; b) x 2 y 2 + 4xy - 5 Hoảt âäüng 3: Thỉûc hiãûn ?3 Sgk ?3 Biãøu thỉïc tênh diãûn têch hçnh chỉỵ nháût âọ l 4x 2 - y 2 . GV lỉu HS våïi x = 2,5 ta viãút 2 5 x = thç khi thay vo tênh s âån gin hån: ( ) 22 2 m241251 2 5 4 =−=−       Hồûc thay x = 2,5 v y=1 âãø tênh âỉåüc cạc kêch thỉåïc l 2 . 2,5 + 1 = 6 (m) v 2 . 2,5 - 1 = 4 (m) räưi tênh diãûn têch. Nãúu thay x = 2,5 vo biãøu thỉïc 4x 2 - y 2 thç viãûc tênh toạn s phỉïc tảp hån. 1. Quy tàõc : Sgk/7 vê dủ: (x-2) (6x 2 -5x+1) = x.6x 2 + x.(-5x) +x.1 + (-2).6x 2 + (-2).(-5x) + (-2).1 = 6x 3 - 5x 2 +x -12x 2 +10x-2 = 6x 3 - 17x 2 + 11x - 2 Chụ : 6x 2 - 5x + 1 x - 2 - 12x 2 +10x -2 + 6x 3 - 5x 2 + x 6x 3 -17x 2 +11x- 2 2. p dủng : Sgk 4. Cng cäú - luûn táûp: - Bi táûp 7,8 Sgk/8 - Bi 9 (hoảt âäüng nhọm) 5. Hỉåïng dáùn vãư nh: - Soản bi táûp 7, 8, 9, 10 SBT/4 Giáo án Số học 8- Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng - Chøn bë “Luûn táûp” C. RỤT KINH NGHIÃÛM : A. MỦC TIÃU: - Cng cäú kiãún thỉïc vãư cạc quy tàõc nhán âån thỉïc våïi âa thỉïc, nhán âa thỉïc våïi âa thỉïc. - HS thỉûc hiãûn thnh thảo phẹp nhán âån, âa thỉïc. B. CHØN BË: + GV : Pháún mu + phiãúu hc táûp + HS : Sgk + phim trong + bụt dả. C. TIÃÚN TRÇNH DẢY HC: 1. ÄØn âënh : Âiãøm danh 2. Kiãøm tra bi c: HS1: Thỉûc hiãûn : a) (5x 2 - 4x) (x - 2) b) (2x 2 - x + 1) (3x - 1) HS2: Chỉïng minh biãøu thỉïc sau khäng phủ thüc vo biãún x Tuần : 2 Tiết :3 LUÛN TÁÛP Soạn : Giảng: Giáo án Số học 8- Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng (3x-5) (2x + 11) - (2x + 3) (3x + 7) 3. Bi måïi: Hoảt âäüng ca tháưy v tr Âạp säú bi táûp Âáưu giåì GV cọ thãø cho HS phạt biãøu cạc quy tàõc nhán âån thỉïc våïi âa thỉïc, nhán âa thỉïc våïi âa thỉïc, chỉỵa mäüt säú bi táûp â cho tỉì tiãút trỉåïc. Pháưn bi táûp åí låïp cho HS gii ba trong sạu bi åí pháưn luûn táûp 10, 11, 14 hồûc cọ thãø cho cạc bi táûp tỉång tỉû. Hoảt âäüng 1: Gii bi táûp 10 Sgk Hoảt âäüng 2: Gii bi táûp 11 Sgk Hoảt âäüng 3: Gii bi táûp 14 Sgk Cho HS nãu ra nhỉỵng váún âãư thỉåìng màõc sai láưm âãø rụt kinh nghiãûm. GV nháûn xẹt ỉu, nhỉåüc âiãøm ca HS qua giåì luûn táûp. + Bi 10: 3223 23 yxy3yx3x)b 15x 2 23 x6x 2 1 )a −+− −+− + Bi 11: sau khi rụt gn ta cọ kãút qu l -8 nãn giạ trë biãøu thỉïc khäng phủ thüc giạ trë ca biãún. + Bi 14: Gi 3 säú chàơn liãn tiãúp l 2a, 2a + 2, 2a + 4 våïi a∈N. (2a+2)(2a+4)-2a(2a+2)=192 a+1 = 24 a =23 Váûy 3 säú âọ l 46, 48, 50. 4. Cng cäú - luûn táûp: - Bi táûp måïi 1. Tçm x biãút 6x 2 - (2x+5) (3x-2) = 7 2. Thỉûc hiãûn : a) (x 2 - xy + y 2 ) (x+y) b) (x+y) (x 4 - x 3 y + x 2 y 2 - xy 3 + y 4 ) 3. Nhán âa thỉïc â sàõp xãúp : a) (-3x 2 + x + 1) (x 2 + x - 5) b) (2x 3 - 5x +2) (3x 2 + x - 1) 4. Sỉía bi táûp náng cao tiãút 1 + 2 5. Hỉåïng dáùn vãư nh: - Soản tiãúp bi táûp åí phiãúu hc táûp - Soản bi táûp 12, 13, 15 Sgk/8,9. - Chøn bë bi “Nhỉỵng hàòng âàóng thỉïc âạng nhåï” C. RỤT KINH NGHIÃÛM : Giáo án Số học 8- Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng A. MỦC TIÃU:Qua bi ny, HS cáưn: - Nàõm âỉåüc cạc hàòng âàóng thỉïc: Bçnh phỉång ca mäüt täøng, bçnh phỉång ca mäüt hiãûu, hiãûu hai bçnh phỉång. - Biãút ạp dủng cạc hàòng âàóng thỉïc trãn âãø tênh nháøm, tênh håüp lê. B. CHØN BË: + GV : Pháún mu + phiãúu hc táûp + HS : Sgk + phim trong + bụt dả. C. TIÃÚN TRÇNH DẢY HC: 1. ÄØn âënh : Âiãøm danh 2. Kiãøm tra bi c: HS1: Bi táûp 14 Sgk. HS2: Bi táûp 15 Sgk. 3. Bi måïi: Hoảt âäüng ca tháưy v tr Ghi bng Âáưu giåì cho HS lãn bng chỉỵa bi táûp 15 Sgk. GV nãu pháưn âàût váún âãư v mäüt säú ỉïng dủng ca nhỉỵng hàòng âàóng thỉïc âạng nhåï, sau âọ vo bi måïi Hoảt âäüng 1: Thỉûc hiãûn ?1 Sgk räưi rụt ra hàòng âàóng thỉïc 1. Bçnh phỉång ca mäüt täøng: (A + B) 2 = A 2 + 2AB +B 2 p dủng: a) (a + 1) 2 = a 2 + 2a +1 b) x 2 + 4x + 4 = (x + 2) 2 Tuần : 2 Tiết :4 NHỈỴNG HÀỊNG ÂÀĨNG THỈÏC ÂẠNG NHÅÏ Soạn : Giảng: Giáo án Số học 8- Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng bçnh phỉång ca mäüt täøng. Cho HS thỉûc hiãûn ?2 Hoảt âäüng 2: Thỉûc hiãûn pháưn ạp dủng åí mủc 1: a) a 2 + 2a + 1; b) (x + 2) 2 ; c) 51 2 = (50 + 1) 2 = 50 2 + 2.50 + 1 = 2500 + 100 + 1 = 2601 ; 301 2 = (300 + 1) 2 = 300 2 + 2.300 + 1 = 90000 + 600 + 1 = 90601 Hoảt âäüng 3: Thỉûc hiãûn ?3 Sgk räưi rụt ra hàòng âàóng thỉïc bçnh phỉång ca mäüt hiãûu. Cọ thãø chia låïp thnh hai nhọm HS âãø tênh (a - b) 2 theo 2 cạch: Cạch 1: Phẹp nhán thäng thỉåìng. Cạch 2: Âỉa vãư hàòng âàóng thỉïc bçnh phỉång ca mäüt täøng. (a - b) 2 = [a + (- b)] 2 = ? Cho hc sinh thỉûc hiãûn ?4 Pháưn ạp dủng åí mủc 2: a) 4 1 x - x 2 + ; b) 4x 2 - 12xy + 9y 2 ; c) 99 2 = (100 - 1) 2 = 100 2 - 2.100 + 1 = 10000 - 200 + 1 = 9800 + 1 = 9801 Hoảt âäüng 4: Thỉûc hiãûn ?5 Sgk räưi rụt ra hàòng âàóng thỉïc hiãûu hai bçnh phỉång. Hoảt âäüng 5: Thỉûc hiãûn ?6 Sgk Pháưn ạp dủng åí mủc 3: a) x 2 - 1 b) x 2 - 4y 2 ; c) 56.64 = (60 - 4) (60+4) = 60 2 - 4 2 = 3600 - 16 = 3584 Qua ?7 lỉu HS âàóng thỉïc : (A - B) 2 = (B - A) 2 . c) 51 2 = (50+1) 2 = 50 2 +2.50+1 =2500+100+1 = 2601. 2. Bçnh phỉång ca mäüt hiãûu : (A - B) 2 = A 2 - 2AB +B 2 p dủng: ( ) 9801 120010000 11.100.2100)1100(99)c y9xy12x4 )y3(y3.x2.2x2)y3x2)(b 4 1 xx 2 1 2 1 .x.2x 2 1 x)a 2222 22 2 2 2 2 2 2 2 = +−= +−=−= +−= +−=− +−=       +−=       − 3. Hiãûu hai bçnh phỉång : A 2 - B 2 = (A + B) (A - B) p dủng: ( )( ) ( )( ) ( ) 3584163600 460)460)(460(6456)c y4xy2xy2xy2x)b 1x1x1x)a 22 22 2 2 2 =−= −=+−=⋅ −=−=+− −=−+ Giáo án Số học 8- Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng 4. Cng cäú - luûn táûp: - Bi táûp 16, 17, 18 Sgk/11 - Bi 9 (hoảt âäüng nhọm) 5. Hỉåïng dáùn vãư nh: - Soản bi táûp 19, 20, 21, 22 SGK - Bi 15, 16 SBT/5 - Chøn bë “Luûn táûp” C. RỤT KINH NGHIÃÛM : A. MỦC TIÃU: - Cng cäú kiãún thỉïc vãư cạc hàòng âàóng thỉïc: Bçnh phỉång ca mäüt täøng, bçnh phỉång ca mäüt hiãûu, hiãûu hai bçnh phỉång. - HS váûn dủng thnh thảo cạc hàòng âàóng thỉïc trãn vo gii toạn. B. CHØN BË: + GV : Pháún mu + phiãúu hc táûp + ân chiãúu + HS : Sgk + phim trong + bụt dả. C. TIÃÚN TRÇNH DẢY HC: 1. ÄØn âënh : Âiãøm danh 2. Kiãøm tra bi c: Xen k trong lục luûn táûp 3. Bi måïi: Hoảt âäüng ca tháưy v tr Âạp säú bi táûp Âáưu giåì GV cọ thãø cho HS phạt biãøu cạc hàòng âàóng thỉïc: Bçnh phỉång ca mäüt täøng, bçnh phỉång ca mäüt hiãûu, hiãûu hai bçnh phỉång. Sau âọ chỉỵa mäüt säú bi táûp â cho tỉì tiãút trỉåïc. Pháưn bi táûp åí låïp, GV cho HS gii bi säú 20, 21, 22, 25 hồûc cho gii nhỉỵng bi táûp tỉång tỉû. Hoảt âäüng 1: Gii bi táûp 20 Sgk. Hoảt âäüng 2: Gii bi táûp 22 Sgk 20. Sai 21. a) (3x - 1) 2 b) [(2x+3y)+1] 2 = (2x+3y1) 2 . 22. a) 101 2 = (100 + 1) 2 = 100 2 + 2.100 + 1 = 10201 b) 199 2 = (200-1) 2 = 200 2 - 2 . 200 + 1 = 39601 c) 47.53 = (50-3) (50+3) = 50 2 - 9 = 2500 - 9 = 2491 25. a)a 2 +b 2 +c 2 +2ab+2bc+2ac Tuần : 3 Tiết :5 LUÛN TÁÛP Soạn : Giảng: Giáo án Số học 8- Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng Hoảt âäüng 3: Gii bi táûp 25 Sgk Cho HS nãu ra nhỉỵng váún âãư thỉåìng màõc sai láưm âãø rụt kinh nghiãûm. GV nháûn xẹt ỉu, nhỉåüc âiãøm ca HS qua giåì luûn táûp. b) a 2 +b 2 +c 2 +2ab-2bc-2ac c) a 2 +b 2 +c 2 -2ab+2bc-2ac 4. Cng cäú - luûn táûp: - Bi táûp måïi Lm bi 18, bi 19a, bi 20 - SBT /5. 5. Hỉåïng dáùn vãư nh: - Soản bi táûp 14, 15, 16a trang 4,5 SBT. - Chøn bë bi “Láûp phỉång ca mäüt täøng - Láûp phỉång ca mäüt hiãûu” C. RỤT KINH NGHIÃÛM : A. MỦC TIÃU: - Nàõm âỉåüc cạc hàòng âàóng thỉïc: Láûp phỉång ca mäüt täøng, láûp phỉång ca mäüt hiãûu. - Biãút váûn dủng cạc hàòng âàóng thỉïc trãn âãø gii bi táûp. B. CHØN BË: + GV : Pháún mu + phiãúu hc táûp + HS : Sgk + phim trong + bụt dả. C. TIÃÚN TRÇNH DẢY HC: 1. ÄØn âënh : Âiãøm danh 2. Kiãøm tra bi c: HS1: Rụt gn : a) (x + y) 2 + (x - y) 2 b) 2 (x-y) (x+y) + (x + y) 2 + (x - y) 2 HS2: Chỉïng minh biãøu thỉïc sau ln ln dỉång : x 2 + 6x + 11. 3. Bi måïi: Hoảt âäüng ca tháưy v tr Ghi bng Hoảt âäüng 1: Thỉûc hiãûn ?1 Sgk räưi rụt ra hàòng âàóng thỉïc láûp phỉång ca mäüt täøng. Cọ thãø cho HS lm tênh nhán theo cạch thäng thỉåìng, củ thãø l: tênh têch. (a + b) 3 = (a + b) (a + b) 2 = (a + b) (a 2 +2ab + b 2 ) (nhåì sỉí dủng hàòng âàóng thỉïc â hc). Tỉì âọ cho HS lãn bng 4. Láûp phỉång ca mäüt täøng: (A+B) 3 =A 3 +3A 2 B+3AB 2 +B 3 p dủng: a) (x+1) 3 = x 3 +3x 2 .1+ 3x.1 2 +1 3 = x 3 + 3x 2 + 3x +1 b) (2x + y) 3 = (2x) 3 +3(2x) 2 y+3.2x.y 2 + y 3 = 8x 3 + 12x 2 y+6xy 2 +y 3 . Tuần : 3 Tiết :6 NHỈỴNG HÀỊNG ÂÀĨNG THỈÏC ÂẠNG NHÅÏ (tiãúp) Soạn : Giảng: Giáo án Số học 8- Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng viãút kãút qu, rụt ra hàòng âàóng thỉïc láûp phỉång ca mäüt täøng. Hoảt âäüng 2: Thỉûc hiãûn ?2 Sgk v pháưn ạp dủng åí mủc 4. Hoảt âäüng 3: Thỉûc hiãûn ?3 Sgk. Cọ thãø chia låïp thnh hai nhọm HS âãø tênh (a - b) 3 theo 2 cạch: Nhọm 1: Tênh têch (a - b) 3 theo cạch nhán thäng thỉåìng. Nhọm 2: Tênh (a - b) 3 = [a + (-b)] 3 (bàòng cạch sỉí dủng láûp phỉång ca mäüt täøng). Tỉì âọ cho HS so sạnh cạc kãút qu v rụt ra hàòng âàóng thỉïc láûp phỉång ca mäüt hiãûu. Cho HS thỉûc hiãûn ?4 v pháưn ạp dg åí mủc 5. 5. Láûp phỉång ca mäüt hiãûu: (A-B) 3 =A 3 -3A 2 B+3AB 2 -B 3 p dủng: ( ) ( ) 3223 3 223 3 23 32 23 3 y8xy12yx6x y2)y2(x3y2x3xy2x)b 27 1 x 3 1 xx 3 1 3 1 x3 3 1 x3x 3 1 x)a −+−= −+⋅−=− −+−=       −       +⋅−=       − 4. Cng cäú - luûn táûp: - p dủng c,- Bi 29 (hoảt âäüng nhọm) - Bi 26 Sgk 5. Hỉåïng dáùn vãư nh: BT27, 28 Sgk.- Chøn bë “Täøng hai láûp phỉång - Hiãûu hai láûp phỉång” C. RỤT KINH NGHIÃÛM : A. MỦC TIÃU: - HS nàõm âỉåüc cạc hàòng âàóng thỉïc: Täøng hai láûp phỉång, hiãûu hai láûp phỉång. - Biãút váûn dủng cạc hàòng âàóng thỉïc trãn vo gii toạn. B. CHØN BË: + GV : Pháún mu + phiãúu hc táûp + HS : Sgk + phim trong + bụt dả. C. TIÃÚN TRÇNH DẢY HC: 1. ÄØn âënh : Âiãøm danh 2. Kiãøm tra bi c: HS1: Tênh (2x 2 + 3y) 3 HS2: Tênh (3x 3 - 2y 2 ) 3 . HS3: Tênh giạ trë ca biãøu thỉïc 8x 3 - 12x 2 + 6x - 1 tải x = 6. 3. Bi måïi: Hoảt âäüng ca tháưy v tr Ghi bng Hoảt âäüng 1: Thỉûc hiãûn ?1 Sgk räưi rụt ra hàòng âàóng thỉïc täøng hai láûp phỉång. Hoảt âäüng 2: Thỉûc hiãûn ?2 Sgk v pháưn ạp dủng åí mủc 6. 6. Täøng hai láûp phỉång: A 3 +B 3 = (A+B)(A 2 -AB+B 2 ) p dủng: a) x 3 +8= (x+2)(x 2 - 2x +4) Tuần : 4 Tiết :7 NHỈỴNG HÀỊNG ÂÀĨNG THỈÏC ÂẠNG NHÅÏ (tiãúp) Soạn : Giảng: [...]... Phượng-Trường THCS Phù Đổng a x2 - 4 + (x - 2)2 = (x2 - 22) + (x - 2)2 = = (x - 2) (x +2) +(x - 2)2 = = (x - 2)[(x + 2) + (x - 2)] = (x - 2)(x + 2 + x -2 ) = 2x(x - 2) b x3 - 2x2 + x - xy2 = x(x2 - 2x + 1 - y2) = x[(x2 - 2x + 1) - y2] = x[(x - 1)2 y2] = = x(x - 1 - y)(x - 1 + y) x3 - 4x2 - 12x +27 = (x3 + 27) (4x2 - 12x) = (x3 + 33) - 4x(x + 3) = = (x + 3)(x2 - 3x + 9) - 4x(x + 3) = = (x + 3)(x2 - 3x... + y2 - z2) = = 3[(x2 + 2xy + y2) - z 2] = = 3[(x + y)2 - z2] = 3(x+y-x) (x+y+z) c x2 - 2xy + y2 - z2 + 2zt - t2 = = (x2 - 2xy + y2) - ( z2 - 2zt + t2) = (x - y)2 - (z - t)2 = = [(x - y) - (z - t) ] [(x - y) + (z - t) = = (x - y - z + t) (x - y + z - t) Bài 49 a/ 37,5.6,5 - 7,5.3,4 - 6,6.7,5 + 3,5.37,5 = =(37,5.6,5 + 3,5.37,5) - (7,5.3,4 + 6,6.7,5) = 37,5(6,5 + 3,5) - 7,5(3,4 + 6,4) = 37,5.10 - 7,5.10... 10(37,5 - 7,5) = = 10.30 = 300 Bài 49.b/ 452 + 402 - 152 + 80 .45 = =(452 + 2.40.45 + 402) - 152 = =(45 + 40)2 - 152 = = 952 - 152 = (95 - 15) (95 + 15) = = 80 .110 = 88 00 Bi 50 Tçm x, biãút: a x(x - 2) + x - 2 = 0 x(x - 2) + (x - 2) = 0 (x - 2) (x + 1) = 0 Hồûc: x - 2 = 0 ⇒ x = 2 x + 1 = 0 ⇒ x = -1 b 5x(x - 3) - x + 3 = 0 5x(x - 3) - (x - 3) = 0 (x - 3) (5x - 1) =0 ⇒ x=3 Hồûc: x - 3 = o 5x - 1 = 0 ⇒... 5x(3x2 - x +2) dủ 1 räưi nãu thãú no l phán têch 2 p dủng: âa thỉïc thnh nhán tỉí Tiãúp theo a) x2 - x =x (x-1) GV cho HS lm vê dủ 2 b) 52 (x-2y) - 15x(x-2y) Hoảt âäüng 2: Thỉûc hiãûn ?1 Sgk = 5x (x-2y) (x-3) ?1 a) x(x - 1); b) 5x(x - 2y) c)3(x-y )-5 x(y-x)=3(x-y)+5x(x-y) (x -3 ) = (x-y) (3+5x) c) (x - y)(3+5x) * Chụ : Sgk/ 18 Hoảt âäüng 3: Thỉûc hiãûn ?2 Sgk ?2 x = 0, x = 2 4 Cng cäú - luûn táûp: - Bi 39,... kãút qu - Bi 80 , 81 (hoảt âäüng nhọm) Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng 77 Bi táûp ny trỉåïc hãút phi phán têch cạc âa thỉïc thnh nhán tỉí, sau âọ thay cạc giạ trë ca biãún vo biãøu thỉïc a/Tênh nhanh: M = x2 + 4y - 4xy = = x2 - 2.2xy + (2y)2 = (x - 2y)2 = ( 18 - 2.4)2 = 102 N = 8x3 - 12x2y + 6xy2 - y3 = = .= (2x - y)3 = (2.6 +8) 3 = = 203 = 80 00 a) M = 100 b) N = 80 00 78 a) 2x - 1 80 a) 3x2 - 5x +2... phỉång: A3 - B3 = (A-B)(A2+AB+B2) p dủng: a) (x-1)(x2+x+1)= x 3-1 b) 8x3-y3=(2x-y)(4x2 +2xy+y2) 4 Cng cäú - luûn táûp: - Tr chåi : Âäi bản nhanh nháút (nhỉ Sgk) - Bi 30, 31, 32 Sgk 5 Hỉåïng dáùn vãư nh: Bi táûp thãm 1 Chỉïng minh ràòng : a3 + b3 = (a + b)3 - 3ab (a + b) a3 - b3 = (a - b)3 - 3ab (a - b) 2 Tçm x biãút (x + 2) (x2 - 2x + 4) - x (x2 + 2) = 15 C RỤT KINH NGHIÃÛM : Tuần : 4 Tiết :8 LUÛN TÁÛP... 3)(x2 - 3x + 9 - 4x) = = (x = 3)(x2 - 7x + 9) 6x3 - 7x2 - x + 2 -3 x3 - 3x2 0 - 10x 2- x + 2 10x2+5x 0 +4x+2 -4 x - 2 0 2x + 1 3x2 - 5x +2 Phán têch vãú trại thnh nhán tỉí: 2 x(x - 2)(x + 2) = 0 3 ⇔ x=0 Hồûc:x - 2 = 0 ⇒ x = 2 Hồûc:x + 2 = 0 ⇒ x = -2 x2 - 2xy + y2 + 1 =(x - y)2 + 1 Ta nháûn tháúy : (x-y)2 ≥ 0 ⇒ (xy)2 + 1 > 0 Váûy : x2 - 2xy + y2 + 1 ln ln dỉång våïi mi säú thỉûc x v y 4 Cng cäú - luûn táûp:... a)x2 - 4x+ 4 = x2 - 2x.2 22 = (x - 2)2 + A2 + 2AB + B2 = (A + B)2 ; 2 2 2 A - 2AB + B = b) x2 − 2 = x2 − ( 2) = ( x − 2)(x + 2) 2 2 A - B = c) 1− 8x3 = 13 − ( 2x) 3 = (1− 2x) (1+ 2x + 4x2 ) Giáo án Số học 8- Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 = 2 p dủng: 3 2 2 3 A - 3A B + 3AB - B = Vê dủ:Chỉïng minh ràòng (2n+5)2 A3 + B3 = -2 5 chia hãút cho 4 våïi mi säú 3 3 A - B =... biãøu thỉïc : (x 2 - 1)3 - (x4 + x2 + 1) (x2 - 1) HS2: Rụt gn biãøu thỉïc : (x4 - 3x2 + 9) (x2 + 3) (3 + x2)3 3 Bi måïi: Hoảt âäüng ca tháưy v tr Ghi bng Hoảt âäüng 1: GV cho mäüt vi vê 1 Vê dủ: dủ âån gin, chàóng hản: Vê dủ 1 : Sgk / 18 34 76 + 34 24 = 34 (76 + 24) = Vê dủ 2 : Sgk / 18 Tuần : 5 Tiết :9 Giáo án Số học 8- Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng 34 100 15x 3-5 x2+10x=5x.3x 2-5 x.x+5x.2 Sau âọ... ; Giáo án Số học 8- Nguyễn Thị Phượng-Trường THCS Phù Đổng 35, 36 - Bi 37 (hoảt âäüng nhọm) b) 1003 = 1000000 4 Cng cäú - luûn táûp: - Bi táûp måïi (HS lm trong phiãúu hc táûp) 1 Chỉïng minh ràòng giạ trë ca biãøu thỉïc : ( x + 5) 2 + ( x − 5) 2 = 2 våïimi trë x giạ ca x2 + 25 2 Tênh nhanh : A = 1002 - 992 + 982 - 972 + + 22 - 12 5 Hỉåïng dáùn vãư nh: - Chỉïng minh ràòng : a3 + b3 + c3 - 3abc = (a+b+c) . x 2 - x =x (x-1) b) 5 2 (x-2y) - 15x(x-2y) = 5x (x-2y) (x-3) c)3(x-y )-5 x(y-x)=3(x-y)+5x(x-y) = (x-y) (3+5x) * Chụ : Sgk/ 18 4. Cng cäú - luûn táûp: - Bi. = = (x 2 - 2xy + y 2 ) - ( z 2 - 2zt + t 2 ) = (x - y) 2 - (z - t) 2 = = [(x - y) - (z - t) ] [(x - y) + (z - t) = = (x - y - z + t) (x - y + z - t) Bi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại số 8 - Tiết 1-20, Đại số 8 - Tiết 1-20,

Hình ảnh liên quan

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng - Đại số 8 - Tiết 1-20

o.

ạt động của thầy và trò Ghi bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng - Đại số 8 - Tiết 1-20

o.

ạt động của thầy và trò Ghi bảng Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng - Đại số 8 - Tiết 1-20

o.

ạt động của thầy và trò Ghi bảng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng - Đại số 8 - Tiết 1-20

o.

ạt động của thầy và trò Ghi bảng Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bài tập mới: (Bảng phụ + phiếu học tập) - Đại số 8 - Tiết 1-20

i.

tập mới: (Bảng phụ + phiếu học tập) Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng - Đại số 8 - Tiết 1-20

o.

ạt động của thầy và trò Ghi bảng Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng - Đại số 8 - Tiết 1-20

o.

ạt động của thầy và trò Ghi bảng Xem tại trang 21 của tài liệu.
và trò Ghi bảng - Đại số 8 - Tiết 1-20

v.

à trò Ghi bảng Xem tại trang 22 của tài liệu.
4. Củng cố - luyện tập: Bài tập mới (đề ở bảng phụ). - Đại số 8 - Tiết 1-20

4..

Củng cố - luyện tập: Bài tập mới (đề ở bảng phụ) Xem tại trang 23 của tài liệu.