Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).

131 1.1K 9
Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 Ngày soạn : / / 200 TUẦN 1 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” -Củng cố quy tắc chính tả c/k, viết đúng chữ cái và HTL tên chính chữ cái. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở,VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -GV nêu một số điểm cần lưu ý khi viết chính tả. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Có công mài sắt, có ngày nên kim” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : thỏi sắt, thành tài,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 10 ph -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt c/k.Điền và thuộc lòng tên 9 chữ cái. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống c hay k -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : kim khâu, cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ. Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. Bài Tập 4 : HTL 9 chữ cái -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng tên 9 chữ cái vừa điền. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại bảng con các từ ngữ đã viết sai. -Nhắc lại quy tắc chính tả c/k. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 Ngày soạn : / / 200 TUẦN 1 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI ? I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một khổ thơ trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi ?” -Viết đúng các âm vần dễ lẫn l/n, an/ang. HTL 10 chữ cái tiếp theo. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Giấy khổ to viết BT 2,3. HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng k/c. 2 hs đọc thuộc lòng 9 chữ cái đầu. -GV nhận xét 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi ?” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác một khổ trong bài “ Ngày hôm qua đâu rồi ?” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: tờ lòch, đâu rồi, ngoài sân, Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 10 ph -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs phân biệt l/n, điền và HTL 10 chữ cái tiép theo. Bài tập 2: Chọn bài tập 2a. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : quyển lòch, chắc nòch, nàng tiên, làng xóm. Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : HTL 10 chữ cái -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái vừa điền. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Cho hs đọc lại 10 chữ cái . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : PHẦN THƯỞNG I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn tóm tắt trong bài “Phần thưởng” -Viết đúng các tiếng có âm dễ lẫn x/s, ăn/ăng. Viết và HTL 10 chữ cái cuối. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ : cái thang, nhà sàn, cái sàng, hoa lan, thầy lang. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn tóm tắt trong bài “Phần Thưởng” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn tóm tắt trong bài “Phần thưởng” - Giáo viên đọc bài chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 10 ph -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt x/s, ăn/ăng .Điền và thuộc lòng tên 10 chữ cái. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống x hay s, ăn/ăng. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : xoa đầu, ngoài sân,…, cố gắng, gắn bó,… Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : HTL 10 chữ cái -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : phần thưởng, đề nghò,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái vừa điền. -Hs đọc thuộc lòng cả bảng chữ cái. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác đoạn cuối trong bài “Làm việc thật là vui?” -Củng cố qui tắc viết g/gh qua trò chơi tìm chữ. HTL bảng chữ cái, sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV :Bảng phụ viết qui tắc chính tả. HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng x/s. 2 hs đọc thuộc lòng 10 chữ cái đầu. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Làm việc thật là vui” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 10 ph Mục tiêu : Viết chính xác đoạn cuối của bài “Làm việc thật là vui?” - GV đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs tìm các chữ bắt đầu bằng g/gh ,sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái, HTL bảng chữ cái. Bài tập 2: Tìm các chữ bắt đầu bằng g hay gh. -GV gợi ý. -GV nhận xét ghi bảng : gà, gang, ghế,… Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: quét nhà, nhặt rau, … -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Nêu cá nhân -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng bảng chữ cái . 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Cho hs đọc lại bảng chữ cái . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : BẠN CỦA NAI NHỎ I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” -Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh, làm đúng các bài tập phân biệt ch/tr, đổ/đỗ. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở,VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con hai tiếng bắt đầu bằng g/gh, HTL bảng chữ cái. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” b) Các hoạt động dạy học : Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác nội dung tóm tắt truyệni Bạn của Nai nhỏ” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs phân biệt ng/ngh, ch/tr. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ng hay ngh -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : ngày tháng, nghỉ ngơi, người bạn, nghề nghiệp, Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài : cây tre, mái che, trung thành, chung sức. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : khoẻ mạnh, liều mình,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu yêu cầu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc lại. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con. -Nhắc lại quy tắc chính tả ng/ngh. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [...]... / / 20 0 Ngày dạy : / / 20 0 TUẦN 3 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : GỌI BẠN I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn” -Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả ng/ngh, phân biệt ch/tr, thanh hỏi/ thanh ngã -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Giấy khổ to viết BT 2 HS : Vở, VBT, bảng con III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2. Kiểm... Ngày soạn : / / 20 0 Ngày dạy : / / 20 0 TUẦN 6 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : NGÔI TRƯỜNG MỚI I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Ngôi trường mới” -Làm đúng các bài tập phân biệt ai/ay, x/s, thanh hỏi, thanh ngã -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Tranh SGK HS : Vở, bảng con III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ:... phân tích từ khó -Viết bảng con -Hướng dẫn viết bài vào vở -Gv đọc bài -Chấm chữa bài (5 – 7 bài) 10 ph Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs tìm tiếng có vần ai/ay, phân biệt x/s, thanh hỏi/ thanh ngã Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu -GV gợi ý -GV nhận xét ghi bảng : cái tai, chân tay,… Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a -GV gợi ý hướng dẫn -Chấm chữa bài : xẽ, xấu, sáo, xa -Hs viết bài -Hs soát lỗi... -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả -Nêu từ khóù: lang thang, khắp -Y/C hs tìm từ khó nẻo, hoài,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con -Hướng dẫn viết bài vào vở -Hs viết bài -Gv đọc bài -Hs soát lỗi -Chấm chữa bài (5 – 7 bài) 10 ph Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs phân biệt ng/ngh, ch/tr -Hs đọc yêu cầu Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu -2 hs lên bảng làm,lớp làm vào -GV hướng dẫn bảng con... Thới Lai 1 -Gv theo dõi -Chấm chữa bài (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập 10 ph Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt ai/ay, x/s, thanh hỏi/thanh ngãi Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu -GV hướng dẫn -GV nhận xét chốt lại : mái nhà, mày cày, … Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn -Chấm chữa bài : xa xôi, phố sá, có vẻ, vẽ tranh, -Hs soát lỗi -Hs đọc yêu cầu -Hs thi nhau làm -Hs nêu... soạn : / / 20 0 Ngày dạy : / / 20 0 TUẦN 7 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : CÔ GIÁO LỚP EM I MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” -Làm đúng bài tập phân biệt ui/uy, ch/tr, iên/iêng -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Giấy khổ to viết BT 2, 3 HS : Vở, VBT, bảng con III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2. Kiểm tra... -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 Ngày soạn : / / 20 0 Ngày dạy : / / 20 0 TUẦN 8 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : BÀN TAY DỊU DÀNG I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Bàn tay dòu dàng” -Luyện viết đúng các tiếng có vần ao/au, r/d/gi, uôn/uông -Bồi dưỡng tính tỉ mó, cẩn thận, ý thức tự giác, trung... Thới Lai 1 Ngày soạn : / / 20 0 Ngày dạy : / / 20 0 TUẦN 9 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI : ÔN TẬP GIỮA KỲ I  Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 Ngày soạn : / / 20 0 Ngày dạy : / / 20 0 TUẦN 10 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : NGÀY LỄ I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác trong bài “Ngày lễ” -Làm đúng bài tập phan biệt c/k, l/n, hỏi/ngã -Rèn hs tính cẩn thận, chính... Ngày soạn : / / 20 0 Ngày dạy : / / 20 0 TUẦN 5 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 BÀI 2 : CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ đầu trong bài “Cái trống trường em” -Làm đúng các bài tập phân biệt l/n, en/eng, i/iê -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Giấy khổ to viết BT 2, 3 HS : Vở, VBT, bảng con III CÁC... -Viết bảng con -Hướng dẫn viết bài vào vở -Hs viết bài -Gv đọc bài -Hs soát lỗi -Chấm chữa bài (5 – 7 bài) 10 ph Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs phân biệt l/n,en/eng Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1 Bài tập 2: Chọn bài tập 2a -GV hướng dẫn -GV nhận xét chốt lại : long lanh, nước, non Bài tập 3 : Chọn bài tạp 3a -GV gợi ý hướng dẫn -Chấm chữa bài : chen, leng, keng,… -Hs đọc yêu cầu -Làm . động : (1P phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ : cái thang, nhà sàn, cái sàng, hoa lan, thầy lang. -GV nhận xét. 3.Bài. . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I.MỤC TIÊU: -Nghe

Ngày đăng: 13/09/2013, 16:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan