ITP quy trình kiểm tra và nghiệm thu cấu kiện Bê tông cốt thép

28 1.5K 4
ITP quy trình kiểm tra và nghiệm thu cấu kiện Bê tông cốt thép

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ITP Quy trình kiểm tra và nghiệm thu cấu kiện bê tông cốt thép là một tài liệu bắt buộc theo quy định nhà nước. Bộ tài liệu này rất đầy đủ, gồm 45 trang. Hướng dẫn, chỉ định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận tham gia nghiệm thu từng vật liệu, cấu kiện. Các bước kiểm tra, tần suất kiểm tra cấu kiện và số lượng mẫu, các tiêu chuẩn hiện hành đang áp dụng.

DANH MỤC I MỤC ĐÍCH: 20 II PHẠM VI ÁP DỤNG: 20 III TÀI LIỆU LIÊN QUAN: 20 IV TRÁCH NHIỆM : 21 V THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT: 21 VI CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM 22 VII KẾ HOẠCH KIỂM TRA & THÍ NGHIỆM – ITP 23 VIII PHỤ LỤC 23 Ver: 09/2014 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG I MỤC ĐÍCH: Tài liệu “ Kế hoạch kiểm tra & nghiệm thu (ITP) công tác bê tông” xây dựng với mục đích Xác định hoạt động cần phải kiểm tra công tác bê tông Xác định tần xuất kiểm tra, thời điểm kiểm tra với hoạt động công tác bê tông Xác định tài liệu làm để kiểm tra hoạt động: Spec nào, tiêu chuẩn nào, quy trình nào,… Xác định rõ chức năng, trách nhiệm thành phẩn tham gia kiểm tra hoạt động Xác định biểu mẫu hồ sơ để xác nhận việc kiểm tra hoạt động II PHẠM VI ÁP DỤNG: Áp dụng việc kiểm tra, nghiệm thu tất các hoạt liên quan đến công tác bê tông tất dự án III TÀI LIỆU LIÊN QUAN: Spec dự án Hồ sơ thiết kế thi công phê duyệt Hồ sơ biện pháp thi công phê duyệt Hệ thống đánh giá cảm nhận chất lượng Quy trình thi cơng cốt thép Quy trình thi cơng ván khn Quy trình thi cơng bê tơng TCVN 4453:1995 - Kết cấu bê tông bê tông cốt thép tồn khối Quy phạm thi cơng nghiệm thu TCVN 5593:2012 - Cơng trình xây dựng dân dụng Sai số hình học cho phép TCXDVN 296:2004 - Dàn giáo - Các yêu cầu an toàn TCVN 1651:2008 - Thép cốt bê tông TCVN 8163:2009 - Thép cốt bê tông - Mối nối ống ren TCVN 2682:2009 - Xi măng pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6067:2004 - Xi măng poóc lăng bền sunphat - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6069:2007 - Xi măng pooclăng toả nhiệt TCVN 6260:2009 - Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7711:2013 - Xi măng pooclăng hỗn hợp bền sulfat TCVN 7712:2013 - Xi măng pooclăng hỗn hợp toả nhiệt TCVN 7570:2006 - Cốt liệu cho bê tông vữa - yêu cầu kỹ thuật Trang 20 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG TCVN 9205:2012 - Cát nghiền cho bê tông vữa TCVN 7570:2006 - Cốt liệu cho bê tông vữa - yêu cầu kỹ thuật TCVN 8826:2011 - Phụ gia hoá học cho bê tông TCVN 4506:2012 - Nước trộn bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật IV TRÁCH NHIỆM : Giám sát kỹ thuật (công tác bê tông) chịu trách nhiệm trực tiếp chất lượng, sức khỏe an tồn & mơi trường phạm vi cơng việc giám sát Nhà thầu phụ có trách nhiệm áp dụng theo tài liệu GĐDA (CHTCT) có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, nhắc nhở người có liên quan thực theo tài liệu V THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT: I: Initiate (Khởi xướng) Thầu phụ/ Tổ đội có trách nhiệm thực việc kiểm tra nghiệm thu đưa báo cáo nghiệm thu, ghi chép nghiệm thu phù hợp R: Review (Xem xét lại) Thầu phụ/Tổ đội tự triển khai công việc nghiệm thu đảm bảo theo yêu cầu Thầu phụ/Tổ đội phải cung cấp đầy đủ chứng liên quan chứng chỉ, báo cáo, biên chất lượng, Tất tài liệu đệ trình tới Khối thi cơng/Bộ phận quản lý chất lượng để xem xét Thầu phụ/Tổ đội thông báo kế hoạch nghiệm thu cho Khối thi công/Bộ phận quản lý chất lượng S: Surveillance ( Giám sát ) Thầu phụ/Tổ đội tự triển khai cơng việc nghiệm thu Khối thi công/Bộ phận kiểm tra chất lượng giám sát điều kiện sản xuất, tay nghề cơng nhân, thí nghiệm, kiểm tra công trường lần nghiệm thu Thầu phụ/Tổ đội thông báo kế hoạch nghiệm thu cho Khối thi công/Bộ phận quản lý chất lượng W: Witness (Chứng kiến) Thầu phụ/Tổ đội tự triển khai công việc nghiệm thu Khối thi công/Bộ phận kiểm tra chất lượng khơng có mặt thời điểm thông báo Thầu phụ/Tổ đội thông báo kế hoạch nghiệm thu cho Khối thi công/Bộ phận quản lý chất lượng H: Hold Point ( Điểm dừng) Trang 21 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CƠNG TÁC BÊ TƠNG Thầu phụ/Tổ đội khơng phép tự triển khai cơng việc nghiệm thu, phải có phê duyệt khối thi công phận kiểm tra chất lượng Thầu phụ/Tổ đội thông báo kế hoạch nghiệm thu cho Khối thi công/Bộ phận quản lý chất lượng VI CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM Check list kiểm tra chất lượng – Nghiệm thu vật liệu đầu vào Check list kiểm tra chất lượng – Gia công lắp dựng cốt thép Check list kiểm tra chất lượng – Gia công lắp dựng ván khuôn Check list kiểm tra chất lượng – Đổ bê tông Phiếu theo dõi chất lượng bê tông Báo cáo trắc địa Trang 22 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG VII KẾ HOẠCH KIỂM TRA & THÍ NGHIỆM – ITP VIII PHỤ LỤC Phụ lục A Bảng - Các tiêu chất lượng xi măng poóc lăng (TCVN 2682 : 2009) Tên tiêu Mức PC30 PC40 PC50 - ngày ± 45 16 21 25 - 28 ngày ± h 30 40 50 Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn: Thời gian đông kết, - Bắt đầu, không nhỏ 45 - Kết thúc, không lớn 375 Độ nghiền mịn, xác định theo: - Phần lại sàng kích thước lỗ 0,09 mm, %, không lớn - Bề mặt riêng, phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ 10 800 Độ ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chatelier, mm, không lớn 10 Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn 3,5 Hàm lượng magie oxit (MgO), %, không lớn 5,0 Hàm lượng nung (MKN), %, không lớn 3,0 Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn 1,5 Hàm lượng kiềm quy đổi1) (Na2Oqđ)2), %, không lớn 0,6 CHÚ THÍCH: 1) Quy định xi măng poóc lăng sử dụng với cốt liệu có khả xảy phản ứng kiềm-silic 2) Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2Oqđ) tính theo cơng thức: %Na2Oqđ = %Na2O + 0,658 %K2O Trang 23 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG Phụ lục B Bảng - Các tiêu chất lượng xi măng poóc lăng bền sun phát (TCVN 6067:2004) Tên tiêu Mức PCSR30 PCSR40 Hàm lượng nung (MKN), %, không lớn Hàm lượng magiê ôxyt (MgO), %, không lớn Hàm lượng anhydrit sunfuric (SO3), %, không lớn 2,5 Hàm lượng tri canxi aluminat (C3A), %, không lớn 3,51) Tổng hàm lượng tetra canxi fero aluminat hai lần tri canxi aluminat (C4AF + 2C3A), %, không lớn 251) Hàm lượng kiềm quy đổi Na2Oqđ, %, không lớn 0,62) Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn Hàm lượng bari ôxit (BaO), % PCSR50 2,53) 1,5 Cường độ nén, N/mm2 (MPa), không nhỏ ngày 12 16 20 28 ngày 30 40 50 10 Thời gian đông kết, phút Bắt đầu, không sớm 45 Kết thúc, không muộn 375 11 Độ mịn Phần lại sàng 0,08 mm, %, khơng lớn Bề mặt riêng, phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ 12 10 2800 3000 3200 12 Độ ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chatelier, mm, không lớn 13 Độ nở sun phát tuổi 14 ngày, %, không lớn 10 0,044) CHÚ THÍCH: 1) Thành phần khống xi măng pc lăng bền sun phát tính theo cơng thức: Tri canxi aluminat (C3A) = (2,650 x %Al2O3) - (1,692 x %Fe2O3) Tetra canxi fero aluminat (C4AF) = (3,043 x %Fe2O3) Khi hàm lượng khoáng (C3A) (C4AF + 2C3A) đạt yêu cầu theo tiêu khơng cần thử độ nở sunphát (chỉ tiêu 13) 2) Hàm lượng kiềm quy đổi tính theo cơng thức: %Na2Oqđ = %Na2O + 0,658 %K2O 3) Chỉ áp dụng xi măng poóc lăng bền sun phát chứa bari 4) Khi độ nở sun phát đạt yêu cầu theo tiêu 13 khơng cần thử hàm lượng khống (C 3A) Trang 24 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG (C4AF + 2C3A) Phụ lục C Bảng - Các tiêu chất lượng xi măng pc lăng tỏa nhiệt (TCVN 6069:2007) Mức Tỏa nhiệt Tên tiêu Tỏa nhiệt thấp trung bình PCMH30 PCMH40 PCLH30 PCLH40 Hàm lượng nung (MKN), %, không lớn 2,5 Hàm lượng magie oxit (MgO), %, không lớn Hàm lượng anhydric sunfuric (SO3), %, không lớn 2,3 Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn 1,5 Thành phần khoáng1) - Hàm lượng tricanxi silicat (C3S), %, không lớn - 352) 582) - - ngày 290 (70) 250 (60) - 28 ngày 335 (80) 290 (70) - Hàm lượng tricanxi alumiat (C3A), %, không lớn - Tổng hàm lượng khoáng tricanxi silicat tricanxi aluminat (C3S + C3A), %, khơng lớn Nhiệt thủy hóa, kJ/kg (cal/g), không lớn Cường độ nén, MPa, không nhỏ - ngày 18 24 18 24 - 28 ngày 30 40 30 40 Độ mịn - Phần lại sàng 0,09 mm, %, khơng lớn - Bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ 10 800 Thời gian đông kết, phút: - Bắt đầu, không sớm 45 - Kết thúc, không muộn 375 10 Độ ổn định thể tích theo Le Chatelier, mm, khơng lớn 10 CHÚ THÍCH 1) Thành phần khống xi măng pc lăng tỏa nhiệt tính theo cơng thức: Tricanxi silicat (C3S) = (4,071 x %CaO) - (7,600 x %SiO2) - (6,718 x %Al2O3) - (1,430 x %Fe2O3) (2,852 x %SO3) Tricanxi aluminat (C3A) = (2,650 x %Al2O3) - 1,692 x %Fe2O3) Trang 25 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG 2) Không qui định hàm lượng tricanxi silicat (C3S) nhiệt thủy hóa thỏa mãn mức quy định theo tiêu Phụ lục D Bảng - Các tiêu chất lượng xi măng poóc lăng hỗn hợp (TCVN 6260:2009) Mức Các tiêu PCB30 PCB40 PCB50 - ngày ± 45 14 18 22 - 28 ngày ± h 30 40 50 Cường độ nén, mặt phẳng, không nhỏ hơn: Thời gian đông kết, - bắt đầu, không nhỏ 45 - kết thúc, không lớn 420 Độ mịn, xác định theo: - phần lại sàng kích thước lỗ 0,09 mm, %, không lớn 10 - bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ 800 Độ ẩm ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chatelier, mm, không lớn 10 Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn 3,5 Độ nở autoclave1), %, không lớn 0,8 CHÚ THÍCH: 1) Áp dụng có u cầu khách hàng Phụ lục E Bảng – Yêu cầu độ bền sun phát (TCVN 7711:2013) Mức Tên tiêu Bền sun phát trung bình (MS) Bền sun phát cao (HS) Siêu bền sun phát (US) - tháng, %, không lớn 0,1 0,05 - - 12 tháng, %, không lớn - 0,1a 0,05 - 18 tháng, %, không lớn - - 0,1 b 1) Độ bền sun phát Trang 26 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG a Chỉ thử độ bền sun phát tuổi tháng vượt giới hạn cho phép; b Chỉ thử độ bền sun phát tuổi 12 tháng vượt giới hạn cho phép Phụ lục F Bảng – Yêu cầu nhiệt thủy hóa (TCVN 7712:2013) Mức Tên tiêu Tỏa nhiệt trung bình (MH) Tỏa nhiệt thấp (LH) Tỏa nhiệt thấp (VLH) - ngày ± 30 290 (70) 250 (60) 220 (50) - 28 ngày ± h 335 (80) 290 (70) 250 (60) Nhiệt thủy hóa, kJ/kg (kcal/kg), khơng lớn Phụ lục G Bảng - Thành phần hạt cát (TCVN 7570-2006) Kích thước lỗ sàng Lượng sót tích luỹ sàng, % khối lượng Cát thô Cát mịn 2,5 mm Từ đến 20 1,25 mm Từ 15 đến 45 Từ đến 15 630 mm Từ 35 đến 70 Từ đến 35 315 mm Từ 65 đến 90 Từ đến 65 140 mm Từ 90 đến100 Từ 65 đến 90 Lượng qua sàng 140 mm, không lớn 10 35 Bảng - Hàm lượng tạp chất cát (TCVN 7570-2006) Hàm lượng tạp chất, % khối lượng, không lớn Tạp chất Bê tông cấp cao B30 Bê tông cấp thấp B30 Vữa - Sét cục tạp chất dạng cục Khơng có 0,25 0,50 1,50 3,00 10,00 - Hàm lượng bùn, bụi, sét Bảng - Hàm lượng ion Cl- cát (TCVN 7570-2006) Loại bê tông vữa Hàm lượng ion Cl-, % khối lượng, không lớn Trang 27 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG Bê tông dùng kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước 0,01 Bê tông dùng kết cấu bê tông bê tông cốt thép vữa thông thường 0,05 Bảng - Thành phần hạt cốt liệu lớn (TCVN 7570-2006) Kích thước lỗ sàng mm Lượng sót tích lũy sàng, % khối lượng, ứng với kích thước hạt liệu nhỏ lớn nhất, mm 5-10 5-20 5-40 5-70 10-40 10-70 20-70 100 - - - - 0 70 - - 0-10 0-10 0-10 40 - 0-10 40-70 0-10 40-70 40-70 20 0-10 40-70 … 40-70 … 90-100 10 0-10 40-70 … … 90-100 90-100 - 90-100 90-100 90-100 90-100 - - - Bảng - Hàm lượng bùn, bụi, sét cốt liệu lớn (TCVN 7570-2006) Cấp bê tông Hàm lượng bùn, bụi, sét, % khối lượng, không lớn - Cao B30 1,0 - Từ B15 đến B30 2,0 - Thấp B15 3,0 Bảng - Yêu cầu độ nén dập sỏi sỏi dăm (TCVN 7570-2006) Độ nén dập trạng thái bão hồ nước,% khối lượng, khơng lớn Cấp bê tông Sỏi Sỏi dăm Cao B25 10 Từ B15 đến B25 12 14 Thấp B15 16 18 Trang 28 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG CHÚ THÍCH 1: Khi sử dụng xi măng cao nhơm làm chất kết dính cho bê tơng vữa, nước dùng cho tất phạm vi sử dụng phải theo quy định mục Bảng CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp cần thiết, sử dụng nước có hàm lượng ion clo vượt qui định mục Bảng để trộn bê tông cho kết cấu bê tông cốt thép, tổng hàm lượng ion clo bê tông không vượt 0,6 kg/m3 CHÚ THÍCH 3: Trong trường hợp nước dùng để trộn vữa xây, trát kết cấu có yêu cầu trang trí bề mặt phần kết cấu thường xuyên tiếp xúc ẩm hàm lượng ion clo khống chế không 200 mg/L Phụ lục L Bảng – Sai số cho phép cốt thép sau uốn (TCVN 5593-2012) Tên sai số Sai số cho phép mm Sai lệch kích thước theo chiều dài cốt thép chịu lực: a) Mỗi mét dài ±5 b) Toàn chiều dài ± 20 Sai lệch vị trí điểm uốn ± 20 Sai lệch chiều dài cốt thép kết cấu bê tông khối lớn - Khi chiều dài nhỏ 10 m - Khi chiều dài lớn 10 m +d + (d + 0,2a) Sai lệch góc uốn cốt thép 3° Sai lệch kích thước móc uốn +a Chú thích: d - Đường kính cốt thép (mm) a - Chiều dày lớp bảo vệ (mm) Trang 32 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG Phụ lục M Bảng – Sai lệch cho phép cốp pha, đà giáo lắp dựng xong (TCVN 4453-1995) Tên sai lệch Mức cho phép, mm Khoảng cách cột chống cốp pha, cấu kiện chịu uốn khoảng cách trụ đỡ giằng ổn định, neo cột chống so với khoảng cách thiết kế a) Trên mét dài 25 b) Trên toàn độ Sai lệch mặt phẳng cốp pha đường giao chúng so với chiều thẳng đứng độ nghiêng thiết kế 75 a) Trên mét dài b) Trên toàn chiều cao kết cấu: - Móng 20 - Tường cột đỡ sàn tồn khối có chiều cao 5m 10 - Tường cột đỡ sàn tồn khối có chiều cao 5m 15 - Cột khung có liên kết dầm 10 - Dầm vòm Sai lệch trục cốp pha so với thiết kế a) Móng 15 b) Tường cột c) Dầm xà vòm 10 d) Móng kết cấu thép Sai lệch trục cốp pha trượt, cốp pha leo cốp pha di động so với trục cơng trình Theo quy định thiết kế 10 Bảng - Cường độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ cốp pha đà giáo chịu lực (%R28) chưa chất tải (TCVN 4453-1995) Trang 33 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG Loại kết cấu Thời gian bê tông đạt cường Cường độ bê tông tối độ để tháo cốp pha mùa thiếu cần đạt để tháo vùng khí hậu - bảo dưỡng dỡ cốp pha, %R28 bê tông theo TCVN 5592: 1991, ngày Bản, dầm, vòm có độ nhỏ 2m 50 Bản, dầm, vòm có độ từ 2-8m 70 10 Bản, dầm, vòm có độ lớn 8m 90 23 Bảng – Sai lệch cho phép mối hàn (TCVN 4453–1995) Tên tượng sai lệch Sự xê dịch đường nối tâm nẹp tròn trục nối (khi có nẹp đường hàn bên) Mức cho phép 0,1d bên mối hàn Sai lệch chiều dài đệm nẹp 0,5d Xê dịch nẹp so với trục mối hàn có khn 0,1d Xê dịch nẹp so với trục mối hàn theo hướng dọc (trừ mối hàn có nẹp đặt lệch) 0,5d Độ lệch trục mối hàn 30 Xê dịch tim mối nối a) Khi hàn có khn 0,10d b) Khi hàn có nẹp tròn 0,10d c) Khi hàn đối đầu 0,10d Sai số chiều dài mối hàn cạnh 0,5d Sai số chiều rộng mối hàn cạnh 0,15d Chiều rộng chân mối hàn không bám vào thép góc hàn phương pháp hàn nhiều lớp hàn đương kính nhỏ 40mm 0,1d 10.Chiều sâu vết lõm cho tia hồ quang thép thép hình hàn với thép tròn thép có gờ 11 Số lượng lỗ rỗng xỉ ngậm vào mối hàn - Trên bề mặt mối hàn dải khoảng 2d - Trong tiết diện mối hàn Khi d nhỏ 16mm Khi d lớn 16mm 12 Đường kính trung bình lỗ rỗng xỉ ngậm vào hàn - Trên mặt mối hàn 25mm chỗ chỗ chỗ 1,5mm - Trong tiết diện mối hàn Trang 34 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG Khi d từ 16mm trở xuống 1,0mm Khi d lớn 16mm 1,5mm Trong đó: d - đường kính thép Bảng - Chiều dài nối buộc cốt thép (TCVN 4453–1995) Chiều dài nối buộc Loại cốt thép Vùng chịu kéo Vùng chịu nén Dầm tường Kết cấu khác Đầu cốt thép có móc Đầu cốt thép khơng có móc Cốt thép trơn cán nóng 40d 30d 20d 30d Cốt thép có gờ cán nóng 40d 30d - 20d Cốt thép kéo nguội 45d 35d 20d 30d Bảng - Nối chống cốt thép bê tơng có mác khác (TCVN 4453–1995) Mác bê tông Loại cốt thép chịu lực Mác ≤ 150 Mác ≥ 200 Vùng chịu kéo Vùng chịu nén Vùng chịu kéo Vùng chịu nén Cốt thép có gờ cán 20d 20d 25d 15d Cốt thép tròn cán nóng 35d 25d 30d 20d Cốt thép kéo nguội rút nguội 40d 30d 35d 25d Trang 35 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG Bảng – Sai lệch cho phép cốt thép lắp dựng (TCVN 4453-1995) Tên sai lệch Mức cho phép, mm Sai số khoảng cách chịu lực đặt riêng biệt: a) Đối với kết cấu khối lớn 30 b) Đối với cột, dầm vòm 10 c) Đối với bản, tường móng kết cấu khung 20 Sai số khoảng cách hàng cốt thép bố trí nhiều hàng theo chiều cao: a) Các kết cấu có chiều dài lớn 1m móng đặt kết cấu thiết bị kỹ thuật b) Dầm khung có chiều dày lớn 100mm c) Bản có chiều dày đến 100mm chiều dày lớp bảo vệ 10mm Sai số khoảng cách cốt thép đai dầm, cột, khung dàn cốt thép 20 10 Sai lệch cục chiều dày lớp bảo vệ a) Các kết cấu khối lớn (chiêu dày lớn 1m) 20 b) Móng nằm kết cấu thiết bị kỹ thuật 10 c) Cột dầm vòm d) Tường chiều dày lớn 100mm e) Tường chiều dày đến 100mm với chiều dày lớp bảo vệ 10mm Sai lệch khoảng cách phân bố hàng a) Đối với tường móng kết cấu khung 25 b) Đối với kết cấu khối lớn 40 Sai lệch vị trí cốt thép đai so với chiều đứng chiều ngang (không kết trường hợp cốt thép đai đặt nghiêng với thiết kế quy định) 10 Sai lệch vị trí tim đặt đầu khung hàn nối trường với khung khác đường kính thanh: Trang 36 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG a) Nhỏ 40mm b) Lớn 40mm Sai lệch vị trí mối hàn theo chiều dài cấu kiện 10 a) Các khung kết cấu tường móng b) Các kết cấu khối lớn 25 Sai lệch vị trí phận cốt thép theo kết cấu khối lớn (khung, khối, dàn) so với thiết kế: 50 a) Trong mặt 50 b) Theo chiều cao 30 Bảng 14 - Thời gian lưu hỗn hợp bê tơng khơng có phụ gia (TCVN 4453-1995) Nhiệt độ (0C) Thời gian vận chuyển cho phép, phút Lớn 30 30 20 – 30 45 10 – 20 60 – 10 90 Bảng 16 - Chiều dày lớp đổ bê tông (TCVN 4453-1995) Phương pháp đầm Chiều dày cho phép lớp đổ bê tông, cm 1,25 chiều dài phần công tác đầm (khoảng cách 20cm – 40cm) Đầm dùi Đầm mặt: (đầm bàn) - Kết cấu cốt thép kết cấu có cốt thép đơn 20 12 - Kết cấu có cốt thép kép Đầm thủ công 20 Bảng 17 - Thời gian bảo dưỡng ẩm (TCVN 4453 : 1995) Vùng khí hậu bảo dưỡng bê tông Tên mùa Tháng RthBD % R28 Tct BD ngày đêm Trang 37 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG Vùng A Vùng B Vùng C Hè IV – IX 50 – 55 Đông X – III 40 – 50 Khô II – VII 55 – 60 Mưa VIII – I 35 – 40 Khô XII – IV 70 Mưa V – XI 30 Trong đó: Rth BD – Cường độ bảo dưỡng tới hạn; Tct BD - thời gian bảo cần thiết Vùng A (Từ Diễn Châu trở Bắc) Vùng B (Phía Đơng Trường Sơn từ Diễn Châu đến Thuận Hải) Vùng C (Tây Nguyên Nam Bộ) Bảng 20 – Các sai lệch cho phép thi công kết cấu bê tơng bê tơng cốt thép tồn khối Tên sai lệch Độ lệch mặt phẳng đường cắt mặt phẳng so với đường thẳng đứng so với độ nghiêng thiết kế: Mức cho phép, mm a) Trên 1m chiều cao kết cấu; b) Trên toàn chiều cao kết cấu; - Móng - Tường đổ cốp pha cố định cột đổ liền với sàn - Kết cấu khung cột - Các kết cấu thi công cốp pha trượt cốp pha leo Độ lệch mặt bê tông so với mặt phẳng ngang; 20 15 10 1/500 chiều cao cơng trình khơng vượt q 100mm a) Tính cho 1m mặt phẳng hướng b) Trên tồn mặt phẳng cơng trình Sai lệch trục mặt phẳng bê tông cùng, so với thiết kế kiểm tra thước dài 2m áp sát mặt bê tông 20 Sai lệch theo chiều dài nhịp kết cấu; Sai lệch tiết diện ngang phận kết cấu 20 Sai lệch vị trí cao độ chi tiết làm gối tựa cho kết cấu thép kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép Trang 38 / 35 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & NGHIỆM THU (ITP) CÔNG TÁC BÊ TÔNG Trang 39 / 35 VII KẾ HOẠCH KIỂM TRA & THÍ NGHIỆM - ITP CƠNG TÁC BÊ TƠNG Mã tài liệu: Mục Hoạt động Tài liệu tham chiếu (Tiêu chuẩn, spec, quy trình, ) Tiêu chí chấp thuận Tài liệu dùng để kiểm tra, Xác nhận Trách nhiệm Kiểm tra/Xác nhận Ban điều hành công trường QC TP/ NCC TC QC dự án C.ty Khách hàng Tần xuất/ Thời điểm kiểm tra Phê duyệt đệ trình 1.1 Phê duyệt biện pháp thi cơng Qui trình đệ trình phê duyệt Tuân theo yêu cầu spec, vẽ thiết kế kỹ thuật an toàn Phiếu thư phê duyệt I H R S Trước thi cơng 1.2 Phê duyệt shopdrawing Qui trình đệ trình phê duyệt Tuân theo yêu cầu spec, vẽ thiết kế kỹ thuật Phiếu thư phê duyệt I H R S Trước thi công 1.3 Phê duyệt nhà sản xuất, nhà cung cấp vật tư vật liệu: Bê tông, cốt thép, băng cản nước, bu lơng, mã, Qui trình đệ trình phê duyệt Tn thủ tiêu chí đưa chủ đầu tư, tuân thủ hợp đồng, … Phiếu phê duyệt nhà cung cấp, nhà sản xuất I H H S Trước thi công 1.4 Phê duyệt vật tư vật liệu: Bê tông, cốt thép, băng cản nước, bu lông, mã, Qui trình đệ trình phê duyệt Các yêu cầu vật liệu thép tuân theo Spec, Bản vẽ thiết kế khách hàng Phiếu phê duyệt vật liệu I H H S Trước thi công I H W S Trước lắp dựng cốt thép, ván khuôn I H H S Mỗi lần nhận hàng, Tần suất lấy mẫu 1tổ/50 tấn/1lô 2.1 3.1 Nghiệm thu trắc địa Nghiệm thu tim trục định vị Theo spec dự án, TCVN 4453-1995 Mực lắp dựng mực để kiểm tra rõ ràng, xác Nghiệm thu vật liệu đầu vào Vật liệu đầu vào thép TCVN 4453-1995; Trực quan: Đúng chủng loại, không bị rỉ sét, TCVN 1651:2008; đầy đủ hồ sơ giấy tờ kèm Spec, vẽ thiết kế; Thí nghiệm đạt yêu cầu (đơn trọng, lý) Trang / 35 Mục 3.2 a b Hoạt động Tài liệu tham chiếu (Tiêu chuẩn, spec, quy trình, ) Tiêu chí chấp thuận Xi măng pooc lăng PC Xi măng pooc lăng bền sun phát TCVN 2682:2009 TCVN 6067:2004 Cường độ nén: Bảng Phụ lục A Hàm lượng MgO:

Ngày đăng: 20/08/2019, 14:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan