Phan 4-Ke hoach to chuc thi nghiem-kiem dinh-quan trac-nghiem thu

12 5.6K 215
Phan 4-Ke hoach to chuc thi nghiem-kiem dinh-quan trac-nghiem thu

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là Mẫu mình đã soạn lại theo quy định về việc lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm định, quan trắc và nghiệm thu trong các dự án xây dựng công trình

( Ghi rõ tên tổng thầu, nhà thầu thi cơng xây dựng) QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG Phần thứ tư KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, QUAN TRẮC, ĐO ĐẠC CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CƠNG TRÌNH VÀ NGHIỆM THU TÊN CƠNG TRÌNH/HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH: GÓI THẦU SỐ: Thuộc dự án đầu tư xây dựng : - Năm 2018 ( Ghi rõ tên tổng thầu, nhà thầu thi cơng xây dựng) QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG Phần thứ tư KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, QUAN TRẮC, ĐO ĐẠC CÁC THƠNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CƠNG TRÌNH VÀ NGHIỆM THU TÊN CƠNG TRÌNH/HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH: GÓI THẦU SỐ: Thuộc dự án đầu tư xây dựng : Người thiết kế: ( Ghi rõ họ tên) Chủ trì thiết kế: ( Ghi rõ họ tên) Người kiểm tra thiết kế: ( Ghi rõ họ tên) Chỉ huy trưởng công trường: ( Ghi rõ họ tên) Giám đốc Nhà thầu TCXD lập Chấp thuận Chủ đầu tư ( Ký, ghi rõ họ tên dấu pháp nhân) ( Ký, ghi rõ họ tên dấu pháp nhân) MỤC LỤC Trang Phần thứ tư KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, QUAN TRẮC, ĐO ĐẠC CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CƠNG TRÌNH VÀ NGHIỆM THU I CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH Hợp đồng, hồ sơ mời thầu có dẫn kỹ thuật: - Hợp đồng …(tên hợp đồng ) số … Ngày … - Hồ sơ mời thầu … - Chỉ dẫn kỹ thuật … Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho cơng trình ( xem phần 2) Thiết kế biện pháp thi công ( xem phần 3) Các tiêu chuẩn thi cơng nghiệm thu có liên quan đến cơng tác thi cơng cơng trình Chỉ nêu tiêu chuẩn có liên quan khơng nêu quy chuẩn II KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÍ NGHIỆM Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoạt động đo lường nhằm xác định đặc tính đất xây dựng, vật liệu xây dựng, môi trường xây dựng, sản phẩm xây dựng, phận cơng trình cơng trình xây dựng theo quy trình định Xác định loại vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho cơng trình xây dựng a) Theo dẫn kỹ thuật; -Liệt loại vật liệu, vật tư, thiết bị phải thí nghiệm b) Theo tiêu chuẩn thi cơng nghiệm thu - Liệt loại vật liệu, vật tư, thiết bị phải thí nghiệm Xác định : a) Chỉ tiêu kỹ thuật, b) Mức yêu cầu, c) Phương pháp thử, d) Số lượng đ) Quy cách mẫu thí nghiệm Chi tiết xem Phụ lục kèm theo ( Bảng xoay ngang ra) Xác định phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng để thực thí nghiệm loại vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho cơng trình xây dựng nêu Khoản mục Nêu rõ Phòng thí nghiệm nào? Thực phép thử cơng trình này? Lập kế hoạch thí nghiệm loại vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo giai đoạn thi cơng: cọc-đài cọc-tầng hầm-kết cấu thân theo tầng-kết cấu bao che-hoàn thiện-MEP theo bảng Kế hoạch thí nghiệm vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng nêu chưa kể trường hợp phải thực thí nghiệm đối chứng : ( hợp đồng có u cầu làm đối chứng khơng?Phải đọc kỹ vào) a) Được quy định hợp đồng xây dựng dẫn kỹ thuật cơng trình quan trọng quốc gia, cơng trình có quy mơ lớn, kỹ thuật phức tạp, cơng trình có ảnh hưởng lớn đến an tồn cộng đồng mơi trường; b) Khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị chất lượng thi cơng xây dựng có dấu hiệu khơng đảm bảo chất lượng theo yêu cầu dẫn kỹ thuật thiết kế; c) Theo yêu cầu quan chuyên môn xây dựng Khi tiến độ thi công thay đổi chủ đầu tư chấp thuận nhà thầu thi cơng phải điều chỉnh kế hoạch thí nghiệm III KẾ HOẠCH QUAN TRẮC, ĐO ĐẠC Quan trắc cơng trình hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận biến đổi hình học, biến dạng, chuyển dịch thông số kỹ thuật khác công trình mơi trường xung quanh theo thời gian Gói thầu phải thực đo đạc, quan trắc ? Tường cừ , tường vây, đo lún thân cơng trình cơng trình lân cận… Trắc đạc cơng trình hoạt động đo đạc để xác định vị trí, hình dạng, kích thước địa hình, cơng trình xây dựng phục vụ thi cơng xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì giải cố cơng trình xây dựng Xác định u cầu quan trắc, đo đạc theo: a) Yêu cầu dẫn kỹ thuật; b) Yêu cầu thiết kế chủ đầu tư chấp thuận trường hợp khơng có dẫn dẫn khơng quy định Lập kế hoạch quan trắc, đo đạc nêu rõ thời gian triển khai kết thúc ( Xem Phụ lục 2) IV KẾ HOẠCH NGHIỆM THU Căn vào tiến độ thi công dự thầu chấp thuận kế hoạch thí nghiệm, nhà thầu thi công lập kế hoạch xác định thời gian kế hoạch nghiệm thu đối với: a) Nghiệm thu công việc xây dựng thi công theo giai đoạn thi công xây dựng: cọc, tầng hầm, cấu kiện kết cấu BTCT, cấu kiện kết cấu kim loại, hoàn thiện, lắp đặt thiết bị cơng trình thiết bị cơng nghệ, lắp đặt hệ thống kỹ thuật: cấp nước, quan sát, bảo vệ …, b) Nghiệm thu giai đoạn thi cơng xây dựng phận cơng trình xây dựng Căn vào điều kiện cụ thể cơng trình, chủ đầu tư nhà thầu thi cơng xây dựng thỏa thuận việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng phận cơng trình xây dựng trường hợp sau: - Khi kết thúc giai đoạn thi công phận cơng trình cần phải thực kiểm tra, nghiệm thu để đánh giá chất lượng trước chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo; - Khi kết thúc gói thầu xây dựng c) Nghiệm thu cơng trình hồn thành; Khi tiến độ thi cơng thay đổi chủ đầu tư chấp thuận nhà thầu thi công phải điều chỉnh kế hoạch nghiệm thu Kế hoạch nghiệm thu xem Phụ lục kèm theo Sau thí dụ Phụ lục kèm theo Phụ lục 1- KẾ HOẠCH THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, CẤU KIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH STT Giai đoạn thi cơng Cơng Vật liệu/sản Thông số cần Mức Phương Số lượng Thời gian việc phẩm/cấu kiểm tra yêu pháp thử quy cách dự kiến xây kiện/ thiết bị cầu mẫu thử thực dựng cần kiểm tra Phần Kết ngầm cấu phần ngầm Thép Khối lượng 1m dài; Giới hạn chảy; Giới hạn bền; Phải nêu cụ thể Độ giãn dài tương đối; Bê tông Khả chịu uốn Nén R7, R28 Cứ chủng loại đường kính thép có Từ khối lượng ≤ TCVN 25/8/2018 50 tấn, cần lấy 1651đến 01 nhóm mẫu 2008; thử để kiểm 30/11/2018 TCVN tra, bao gồm 197-2014; tất TCVN đường kính 198-2008 thép, loại lấy 03 dài 1,5m TCVN '+ Bê tơng đài Từ 4453-1995móng khối 26/8/2018 lớn: đến 20/12/2018 ≤200m3 lấy tổ R7; ≤50m3 lấy tổ R28 + Khung, cột, dầm, sàn, cấu kiện khác: ≤ 100m3 lấy tổ R7; ≤ 20m3 lấy tổ R28 Băng cản nước a Khuyết tật ngoại quan; Lấy mẫu thí Từ ngày nghiệm: Lựa 24/8/2018 chọn ngẫu đến nhiên lơ 30/11/2018 mẫu thử có chiều dài 1m b Kích thước sai lệch kích thước; c Khối lượng riêng; d Độ cứng shore A; e Cường độ chịu kéo; f Độ giãn dài đứt; TCVN 9407:2014 g Độ bền hóa chất Chống thấm Xác định độ dán màng bền chọc Sikabit, W15 thủng động; Xác định độ bền nhiệt Xác định độ thấm nước áp lực thủy tĩnh Độ bám dính ≤3000m2 lấy Từ ngày 15 KT 24/8/2018 300x300mm ởđến cuộn 30/11/2018 TCVN 9067:2012 Độ bền uốn Chống thấm Cường độ quét Vữa uốn; chống thấm Cường độ kết Sikatop Seal dính 107 Vữa chống Cường độ uốn; thấm Sikatop Cường độ kết Poxital F dính TCVN 9204-2012 Lấy mẫu khoảng lít TCVN 9204-2012 Chất kết dính Sikaflex 11FC Khơng thí nghiệm Lớp lót Sika Primer 3N Khơng thí nghiệm Phụ gia Sika latex TH Từ ngày 10/10/2018 đến 30/11/2018 Từ ngày 10/10/2018 đến 30/11/2018 Khơng thí nghiệm Lưới thủy tinh Khơng thí nghiệm Gạch cốt liệu Kích thước, rỗng hình dạng; 390x150x130; Độ hút nước; Cường độ chịu nén Cát vàng, cát Khối lượng đen riêng Hàm lượng tạp chất Khối lượng thể tích xốp Mô đun độ lớn Thành phần hạt Hàm lượng tạp chất hữu (so màu) Xi Măng Cường độ nén; Thời gian đông kết; Độ mịn ; Độ ổn định thể tích; Hàm lượng SO3; Cáp dự ứng Thành phần lực hóa học Trạng thái bề mặt Lực lớn Lấy mẫu thí nghiệm: TCVN ≤50.000 viên 6477-2016lấy tổ thí nghiệm Lấy mẫu thí Từ ngày nghiệm: ≤ 350 20/08/2018 m3 lấy tổ thí đến nghiệm 30/11/2018 Lấy 10 vị trí khác nhau, TCVN vị trí lấy 7570:2006 tối thiểu kg, trộn mẫu, chia tư lấy tối thiểu 20 kg làm mẫu thử Lấy mẫu thí nghiệm: ≤50 tấn/lơ lấy tổ thí nghiệm Từ ngày 20/08/2018 đến 30/11/2018 Lấy rải rác bao (Không 10 bao) trộn thành 02 mẫu, TCVN mẫu 6260-200920kg; 01 mẫu thí nghiệm 01 mẫu lưu để đối chứng Cắt đoạn Từ ngày đoạn 1m 10/10/2018 đến TCVN 15/12/2018 62841:1997 Lực chảy Độ giãn dài tương đối ứng với lực lớn Uốn Uốn lại hoàn toàn đến TCVN 62845:1997 Độ phục hồi Độ bền mỏi Phụ lục 2- KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG, QUAN TRẮC VÀ ĐO ĐẠC STT Giai đoạn thi công Công việc kiểm Thông số cần kiểm Thời gian dự định xây định xây dựng/quan kiến thực dựng/quan trắc/ trắc/ đo đạc đo đạc Phụ lục 3-KẾ HOẠCH NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG, GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG/GĨI THẦU VÀ CƠNG TRÌNH HỒN THÀNH STT Giai đoạn thi Cấu kiện/ kết công cấu nghiệm thu Phần ngầm Công việc nghiệm thu Thời gian dự kiến thực Đào đất Từ ngày 15/8/2018 đến 10/11/2018 Ép cừ Từ ngày 7/8/2018 đến 10/11/2018 Cắt cọc Đổ bê tông lót 19/8/2018 đến 26/8/2018 đến 10/10/2018 Đài, giằng Cốt thép móng Cốp pha Đổ bê tơng 03/9/2018 đến 12/10/2018 03/9/2018 đến 12/10/2018 15/9/2018 đến 13/10/2018 Cốt thép Cốp pha Cột vách Bê tông Chống thấm Sàn Cốp pha 14/9/2018 đến 19/10/2018 Côt thép 14/9/2018 đến 19/10/2018 Bê tông 15/9/2018 đến 20/10/2018 Chống thấm 11/9/2018 đến 17/10/2018 Cốp pha 22/9/2018 đến 26/10/2018 Côt thép 22/9/2018 đến 26/10/2018 Bể nước ngầmBê tông Chống thấm 22/9/2018 đến 26/10/2018 Côt thép 22/9/2018 đến 26/10/2018 Chống thấm 15/10/2018 đến 28/10/2018 29/10/2018 đến 30/10/2018 Cốp pha 22/9/2018 đến 26/10/2018 Vách thang Côt thép máy Bê tông 22/9/2018 đến 26/10/2018 Chống thấm `7 29/10/2018 đến 30/10/2018 Cốp pha Bể xử lý nước Bê tông thải \ 15/10/2018 đến 28/10/2018 15/10/2018 đến 28/10/2018 29/10/2018 đến 30/10/2018 Cốp pha 22/9/2018 đến 26/10/2018 Cầu thang Côt thép 22/9/2018 đến 26/10/2018 Bê tông 15/10/2018 đến 28/10/2018 ... NGHIỆM THU Căn vào tiến độ thi công dự thầu chấp thu n kế hoạch thí nghiệm, nhà thầu thi công lập kế hoạch xác định thời gian kế hoạch nghiệm thu đối với: a) Nghiệm thu công việc xây dựng thi công... kiện, thi t bị sử dụng cho cơng trình xây dựng a) Theo dẫn kỹ thu t; -Liệt loại vật liệu, vật tư, thi t bị phải thí nghiệm b) Theo tiêu chuẩn thi công nghiệm thu - Liệt loại vật liệu, vật tư, thi t... lượng vật liệu, cấu kiện, thi t bị sử dụng cho cơng trình ( xem phần 2) Thi t kế biện pháp thi công ( xem phần 3) Các tiêu chuẩn thi cơng nghiệm thu có liên quan đến công tác thi công công trình Chỉ

Ngày đăng: 19/03/2019, 13:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan