Thong bao chap thuan nghiem thu ho so thiet ke xay dung cong trinh

2 2.8K 90
Thong bao chap thuan nghiem thu ho so thiet ke xay dung cong trinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đây là các file Word về các biên bản nghiệm thu kết thúc, nghiệm thu hạng mục khảo sát xây dựng công trình, thông báo chấp thuận hồ sơ thiết kế xây dựng các Công trình đã được mình áp dụng, được các cơ quan chức năng phê duyệt. Các bạn chỉ cần điền thông tin về dự án của mình là được nhé

ThiếtPHỤ LỤC SỐ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ ……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa điểm, ngày tháng năm V/v: Thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ thiết kế …… tên bước thiết kế …… cơng trình … Tên cơng trình …… Kính gửi : …… Tên nhà thầu thiết kế xây dựng cơng trình …… Trên sở kết kiểm tra khối lượng công việc thiết kế thực hiện; xem xét phù hợp quy cách, số lượng nội dung hồ thiết kế so với quy định nhiệm vụ thiết kế quy định hợp đồng thiết kế xây dựng cơng trình ……… tên bước thiết kế ( sở/kỹ thuật/bản vẽ thi công)……., chủ đầu tư thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ thiết kế nhà thầu …… tên nhà thầu thiết kế …… lập sau: Về khối lượng thiết kế thực hiện: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Về quy cách, số lượng hồ thiết kế: a) Thành phần hồ thiết kế theo quy định Khoản Điều 78 Luật Xây dựng Khoản Điều 21 Nghị định số 46/2015/ NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ về quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng - Thuyết minh thiết kế; - Bản tính; - Các vẽ thiết kế; - Các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan; - Dự toán xây dựng cơng trình: có đủ tính tốn diễn giải khối lượng; thuyết minh áp dụng,định mức, đơn giá dự tốn nêu rõ giá trị khơng? - Chỉ dẫn kỹ thuật; - Quy trình bảo trì cơng trình xây dựng (nếu có); b) Quy cách: - Đối với vẽ : Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên thể theo tiêu chuẩn áp dụng hoạt động xây dựng - Trong khung tên vẽ phải có tên, chữ ký người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật nhà thầu thiết kế dấu nhà thầu thiết kế xây dựng cơng trình trường hợp nhà thầu thiết kế tổ chức - Các thuyết minh, vẽ thiết kế, dự tốn phải đóng thành tập hồ theo khuôn khổ thống nhất, lập danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu bảo quản lâu dài - Chỉ dẫn kỹ thuật : + Lập riêng cơng trình cấp đặc biệt, cấp I cấp II + Quy định thuyết minh thiết kế xây dựng cơng trình cơng trình di tích cơng trình lại - Quy trình bảo trì cơng trình xây dựng - Tài liệu có đĩa kèm theo ? c) Số lượng tài liệu nêu trên: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Về nội dung bước thiết kế a) Thiết kế sở có đủ nội dung theo quy định Khoản Điều 54 Luật xây dựng không? b) Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế sở có đủ nội dung theo quy định Điều 80 Luật Xây dựng không? c) Dự tốn xây dựng có đủ nội dung theo quy định Điều 13 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình khơng? d) Chỉ dẫn kỹ thuật có đủ nội dung theo quy định Khoản Điều Nghị định số 46/2015/NĐ-CP khơng? đ) Quy trình bảo trì cơng trình xây dựng có đủ nội dung theo quy định Khoản Điều 38 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP không? e) Nội dung thiết kế xây dựng cơng trình có phù hợp với u cầu bước thiết kế không? Đã người định chủ đầu tư phê duyệt chưa? Đủ điều kiện để triển khai bước thiết kế sau đưa cho nhà thầu thi công không? Thông báo sở để nhà thầu thiết kế toán hợp đồng thiết kế Nơi nhận - Như trên; - Lưu Chủ đầu tư (ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu pháp nhân) ... ……………………………………………………………………………………… Về nội dung bước thiết kế a) Thiết kế sở có đủ nội dung theo quy định Khoản Điều 54 Luật xây dựng không? b) Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế sở có đủ nội dung theo quy định... đủ nội dung theo quy định Điều 13 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình khơng? d) Chỉ dẫn kỹ thu t có đủ nội dung theo quy định Khoản Điều... khơng? đ) Quy trình bảo trì cơng trình xây dựng có đủ nội dung theo quy định Khoản Điều 38 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP không? e) Nội dung thiết kế xây dựng cơng trình có phù hợp với yêu cầu bước

Ngày đăng: 19/03/2019, 13:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan