0

TUẦN 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –nguyễn thị hoa phượng (5c)

25 232 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:55

Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm TUẦN Ngày dạy: Thứ hai ngày 10 tháng năm 2018 BÀI :EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC Toán: I.Mục tiêu: KT: Em thực được: - Cộng, trừ, nhân, chia hai phân số - Tìm thành phần chưa biết phép tính với phân số KN : Thực thành thành thạo phép tính với phân sơ TĐ : Giáo dục HS tính tốn cẩn thận, trình bày khoa học NL : Hợp tác nhóm, tự học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ số HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: HĐ1 : Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: - HS thực phép tính với PS a 13 58 56 ; ; ; 24 45 20 27 b 335 111 560 13 ; ; ; 42 20 243 - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ2 Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm thành phần chưa biết với phân số a 17 35 ; b ; c ; d 33 30 10 - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ 3,4,5: Theo TL * Đánh giá: - Tiêu chí :Củng cố, khắc sâu cho học sinh cách chuyển đổi số đo có hai tên đơn vị Vận dụng giải toán liên quan đến phân số - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xột bng li Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm IV §iỊu chØnh néi dung d¹y häc: Khơng V Dù kiÕn phơng án hỗ trợ cho HS: - Giỳp hs nm quy tắc tìm thành phần chưa biết với phân số VI Híng dÉn phÇn øng dơng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Em bố mẹ thực phép tình học *** -Tiếng Việt: BÀI 3A: TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN (T1) I.Mục tiêu: KT: Đọc, dân hiểu Lòng dân (phần 1) Kỹ năng: Đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt giọng để phân biệt tên nhân vật lời nhân vật Đọc ngữ điệu câu hỏi, câu kể, câu cầu khiến, câu cảm kịch Đọc diễn cảm tồn phù hợp với tính cách nhân vật,tình kịch Thái độ: Có thái độ kính trọng, khâm phục dì Năm 4.Năng lực: rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu HT HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động học: HĐCB 1(theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Trả lời câu hỏi tranh: a Dì Năm, An, cán bộ,lính b Các tên lính vào bắt cán - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐCB 2,3,4 : (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Cảm nhận nghe đọc đoạn kịch + Ghép từ ngữ với lời giải nghĩa + Đọc lưu lốt tồn bài, biết ngắt nghỉ + Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng tự hào, tình cảm - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh Câu 1: Chú bị địch rượt bắt, chạy vô nhà ca dỡ Nm Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm Cõu 2: Dì vội đưa cho áo khốc để thay,rồi bão ngồi xuống chõng ăn cơm, vờ làm chồng dì để bọn địch khơng nhận Câu 3: a - ; b – 1; c - + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ6: Đọc phân vai: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Phân vai theo lời nhân vật ý phân biệt nhân vật lời nhân vật + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng IV: Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế :Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Lòng dân (phần 1) Câu hỏi gợi mở: 1.Để đọc vai nhân vật em cần đọc nào? - Hướng dẫn em cách đọc theo vai.Giọng đọc vai +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe -*** Ngày dạy: Thứ ba, ngày 11 tháng năm 2018 Tốn: BÀI 9: ƠN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I.Mục tiêu: KT : Em biết : - Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số - Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số KN : Giải toán tổng tỉ - hiệu tỉ TĐ : Giáo dục HS tính tốn cẩn thận, trình bày khoa học PTNL : Phát triển lực tính tốn, tư II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Giấy ; Phiếu BT III Điều chỉnh hoạt động học: Khơng 1.HĐ1 Trò chơi : ‘‘Đố tìm hai số’’ khởi động tiết học : * Đánh giá: - Tiêu chí: Củng cố, khắc sâu kiến thức tổng (hiệu) tỉ số hai số - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xột bng li 2.H 2- HTH: Theo TL Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm * ỏnh giỏ: - Tiờu chớ: Hỗ trợ em củng cố lại cách giải dạng toán tổng ( hiệu) tỉ số hai số - PP: vấn đáp - KT:, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời 3.HĐ 3,4 – HĐTH : Theo TL - Tiêu chí đánh giá:Giúp cho em Khắc sâu cách giải dạng toán tổng (hiệu) tỉ số hai số - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn nhứng HS chưa hoàn thành IV Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm dạng toán tổng (hiệu) tỉ số hai số Câu hỏi gợi mở: Yc học sinh nhắc lại bước giải dạng toán tổng (hiệu) tỉ số hai số - Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Em thực HĐ ứng dụng bố mẹ, anh chị *** -Tiếng Việt : BÀI 3A : TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN (T2) I.Mục tiêu: KT : Mở rộng vốn từ Nhân dân KN : Hiểu nghĩa số từ ngữ Nhân dân thành ngữ ca ngợi phẩm chất người dân Việt Nam TĐ : HS tích cực hóa vốn từ : tìm từ, sử dụng từ PTNL : Hợp tác nhóm, ngơn ngữ II Chuẩn bị đồ dùng dạy học : GV : Thẻ chữ HS : VBT III Điều chỉnh hoạt động: HĐ1 : Theo TL * Đánh giá: - Tiêu chí: Gi¸o viên: Nguyễn Thị Hơng Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm + Thi xp nhanh cỏc từ vào nhóm thích hợp Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp + HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngơn ngữ - PP: quan sát - KT: phiếu đánh giá tiêu chí HĐ2 Theo TL * Đánh giá: - Tiêu chí ĐG:Đọc truyện trả lời câu hỏi: Câu 1: Những người giống nòi, đất nước Câu 2: đồng niên, đồng hương, đồng ca, đồng bọn, đồng cảm, đồng thời, đồng chí, đồng bọn, đồng bộ, đồng diễn, đồng đều, đồng đội, đồng hao, Câu 3: Ba em họp hội đồng niên Mẹ bác Tư đồng hương - PP: vấn đáp, - KT: nhận xét lời IV Điều chỉnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Luyện thêm cho HSHT cách đọc diễn cảm câu nói hành động, lời nói nhân vật VI Hng dẫn phần ứng dụng: - Tìm ghi lại câu tục ngữ, thành ngữ ca ngợi phẩm chất nhân dân VN *** -Tiếng việt: BÀI 3A: TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN (T3) I.Mục tiêu: KT: Viết tả tốc độ, thời gian KN: Nghe, viết đoạn văn bài: Thư gửi học sinh Viết phần vần tiếng, đánh dấu vị trí TĐ: Viết cẩn thận, trình bày đẹp PTNL: Tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: - Bảng nhóm, phiếu HT III Điều chỉnh hoạt động hc: Khụng Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm H 3: Theo TL * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá : Kĩ viết tả HS Học sinh viết Trình đẹp khoa học bài: Thư gửi học sinh + Viết xác từ khó: giời, hồn cầu, Việt Nam, trơng mong + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - PP: quan sát, vấn đáp;viết - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ4: Theo TL * Đánh giá: - Tiêu chí: + HS làm tập: + Giúp hs viết phần vần tiếng đặt vị trí dấu Tiếng Vần Âm đệm Âm Âm cuối em e m yêu yê u màu a u tím i m hoa o a cà a hoa o a sim i m - Khi viết tiếng dấu đặt âm chính: dấu nặng đặt âm dấu khác đặt phía âm - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời IV.Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn em viết từ khó Trình bày viết khoa học Chữ viết nét - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm tỏng nhóm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Viết lại bài: Thư gửi học sinh người thân *** -Ngày dạy: Thứ tư ngày 12 tháng năm 2018 Tốn: BÀI 10 ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG GIẢI BI TON T L THUN (T1) Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm I.Mc tiờu: KT : Em bit : - Nhận dạng hai đại lượng tỉ lệ thuận KN : Xác định đại lượng tỉ lệ thuận TĐ: Rèn tính cẩn thận, trình bày khoa học PTNL: tính tốn II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: Bút viết bảng III Điều chỉnh hoạt động học: Khơng HĐ : Trò chơi : ‘‘Cùng gấp lên số lần’’ khởi động tiết học * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhẩm tính số gà gấp lên lần số vịt phải gấp lên số lần - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ 2,3,4,5 – HĐCB : - Tiêu chí đánh giá: học sinh làm quên với dạng toán tỉ lệ Nắm hai đại lượng tỉ lệ thuận - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn nhứng HS chưa hoàn thành IV.Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm dạng toán tỉ lệ thuận Đặc biệt nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận - Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị *** -Tiếng việt: BÀI 3B: GÓP PHẦN BẢN VỆ QUÊ HƯƠNG (T1) I.Mục tiêu: KT : Đọc hiểu Lòng dân (Phần 2) Kỹ năng: Đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt giọng để phân biệt tên nhân vật lời nhân vật Đọc ngữ điệu câu hỏi, câu kể, câu cầu khiến, câu cảm kịch Đọc diễn cảm toàn phù hợp với tính cách nhân vật,tình v kch Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm Thỏi độ: Có thái độ kính trọng, khâm phục mẹ dì Năm dũng cảm, mưu trí đấu trí để lừa giặc 4.Năng lực: rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động học: HĐCB 1(theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Trả lời câu hỏi tranh: - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐCB 2,3,4 : (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Cảm nhận nghe cô đọc đoạn kịch + Thay đọc từ ngữ lời giải nghĩa + Đọc lưu loát nối tiếp đoạn, biết ngắt nghỉ đúng, giọng phù hợp với nhân vật + Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng tự hào, tình cảm - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh Câu 1:Bọn giặc hỏi : Ơng phải tía mày khơng? An trả lời: Hổng phải tía cháu kêu ba Câu 2: b Câu 3:Vở kịch thể lòng son sắt người dân Nam cách mạng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ6: Đọc phân vai: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá:- Phân vai theo lời nhân vật ý phân biệt nhân vật lời nhân vật + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng IV Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án h tr cho HS: Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn em viết từ khó Hiểu nội dung : Lòng dân (phần 2) - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc cho người thân nghe *** -Tiếng việt: BÀI 3B: GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG (T2) I.Mục tiêu: KT : Lập dàn ý văn tả mưa KN : Viết văn văn tả mưa cách chân thực, tự nhiên 3.TĐ : HS cảm nhận cảnh đẹp thiên nhiên PTNL : phát triển ngôn ngữ, sáng tạo GDBVMT: Giúp học sinh cảm nhận vẻ đẹp môi trường thiên nhiên II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí:Chọn đoạn văn điền vào chỗ chấm để hoàn chỉnh đoạn văn Đoạn : Lộp độp, lộp độp Mưa Cơn mưa ào đổ xuống làm hoatdj động dường ngừng lại Mưa ạt Mưa xối xả xuống mặt đường, sầm sập đổ mái hiên Mưa trắng xóa khơng gian, cành nghiêng ngả Nước tràn từ mặt đường, ùng ục chui xuống cống Một lát sau mưa ngớt dần tạnh hẳn + PP: Viết + KT: Viết nhận xét – Viết suy nghĩ HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí:Viết đoạn văn tả mưa, đọc đoạn văn cho bạn nghe ( Nữa đêm,em thức giấc tiếng động ầm ầm Mưa xối xả Cây cối vườn ngả nghiêng,nghiêng ngả ánh chớp nhống nhồng sáng lòa tiếng sấm ầm lúc gần, lúc xa Giá em chạy lại bên cửa sổđể nhìn mưa Em thích trời mưa Mưa làm cho khu vườn nhà em tươi tốt đẹp lên nhiều lần lúc bình thường Mưa lúc to Gioa thổi tung rèm lay giật sổ làm chúng mở đóng vào rầm rầm + PP: Viết + KT: Viết nhận xét – Viết suy ngh Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm IV Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Hướng dẫn giúp em nắm bố cục văn tả cảnh vận dụng để lập dàn y cho văn tả mưa Câu hỏi gợi mở: Nêu bố cục văn tả cảnh? (Yc nêu chi tiết phần một) - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Viết văn tả cảnh mưa mà em quan sát GDBVMT: Quang cảnh quê hương em lúc trời mưa ? Em có cảm nhân ngắm mưa tuyệt đẹp ? IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Chia sẻ người thân phần lập dàn y tả mưa em viết *** -Đạo đức : CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH ( T1) I.Mục tiêu: KT : - Mỗi người cần suy nghĩ kĩ trước hành động có trách nhiệm việc làm dù vơ lí - Cần nói lời xin lỗi, nhận trách nhiệm mình,khơng đỗ lỗi cho người khác - Trẻ em có quyền tham gia ý kiến định vấn đề trẻ em KN : Phân biệt đâu hành vi tốt, không tốt gây hậu quả, ảnh hưởng cho người khác - Biết thực hành vi đúng, chị trách nhiệm trước hành vi không 3.TĐ : - Dũng cảm nhận lỗ,chị trách nhiệm hành vi không - Đồng tình với hành vi đúng, khơng tán thành việc trốn tránh trách nhiệm,đỗ lỗi cho người khác PTNL : Đàm thoại, kể chuyện II Chuẩn bị ĐD DH: GV : Phiếu HT HS : VBT III Hoạt động học * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiờu bi trc lp HOT NG C BN Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 10 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm HDD1: Tỡm hiu truyn: Chuyn bạn Đức Việc 1: Em đọc tìm hiểu câu chuyện Việc 2: Em bạn thảo luận nội dung câu chuyện câu hỏi gợi y Đức gây chuyện gì? Sau gây chuyện Đức có cảm nhận gì? Theo em Đức nên giải nào? Việc 3: NT yêu cầu bạn nêu y kiến Bạn khác lắng nghe, nhận xét bổ sung - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ * Đánh giá: - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn - Tiêu chí đánh giá: Trả lời câu hỏi: Đức đá bóng vào bà gánh đồ 2.Khi đến nhà Đức cảm thấy ân hận xấu hổ 3.Đức chạy xin lỗ bà Doan giúp bà thu dọn đồ HĐ2 Thế người sống có trách nhiệm Việc 1: Đọc thơng tin tự trả lời câu hỏi Việc 2: Em bạn chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu bạn chia sẻ - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp, nhận xét * Đánh giá: - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét , ghi chép ngắn - Tiêu chí đánh giá:Xác định hành động có trách nhiệm hành động vô trách nhiệm HĐ3 Liên hệ thân CTHĐTQ tổ chức cho bạn lớp chia se suy nghĩ để xử ly tình theo cách hiểu - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học * Đánh giá: - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - K thut: nhn xột Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 11 Líp 5D – Tn häc : 2018 -2019 Năm - Tiờu ỏnh giỏ:Trc lm mt vic gì, cần suy nghĩ thật kĩ,đưa định cách có trách nhiệm HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nói cảm nhận học cho người thân *** -Khoa học: BÀI 2: NAM VÀ NỮ ( TIẾT 2) I Mục tiêu Kiến thức: - Nêu trai gái bình đẳng có quyền - Tơn trọng bạn giới khác giới,không phân biệt nam, nữ Kĩ năng: - Nhận cần thiết phải thay đổi số quan niệm xã hội nam nữ - GDKNS: + KN phân tích, đối chiếu đặc điểm nam nữ + KN trình bày suy nghĩ quan niệm nam nữ tronh xã hội + KN tự nhận thức xác định giá trị thân Thái độ: Có ý thức tơn trọng bạn giới khác giới, không phân biệt bạn nam, bạn nữ Năng lực: Năng lực tự học, hợp tác nhóm, tìm hiểu tự nhiên xã hội, cơng nghệ thông tin II Chuẩn bị đồ dùng DH: - GV: Tài liệu HDH, tranh ảnh minh họa - HS: Vở, Tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: Không HĐ1: Trò chơi (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Biết bình đẳng trai gái - Con gái, trai có quyền + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2: Đóng vai (Theo tài liệu): * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - HS tập đóng vai tình SHD - Đánh giá vai diễn bạn + Phương pháp: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V D kin phng ỏn h tr HS: Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 12 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm - HSCHT: phõn bit cỏc c điểm mặt sinh học (giới tính) đặc điểm xã hội (giới) nam nữ - HSHTT : Tiếp cận giúp HS đặt nhiều câu, đặt câu văn hay, giàu hình ảnh, có cảm xúc VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Tìm hiểu thêm đặc điểm khác mặt sinh học, xã hội qua sách báo, tài liệu, phim ảnh *** -Ngày dạy: Thứ năm ngày 13 tháng năm 2018 Tốn: BÀI 10 ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ THUẬN (T2) I.Mục tiêu: - KT : Em biết: Giải toán tỉ lệ thuận theo hai cách - KN : Rèn kĩ xác định dạng tốn viết tóm tắt nhanh, giải thành thạo cách - TĐ :GD em tính tự giác, ham thích tìm hiểu môn học - NL : Giúp phát triển lực suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHDH ; HS: Vở ô li III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ chọn hoa” : Củng cố,khắc sâu kiến thức cách giải toán tỉ lệ thuận * Đánh giá : - Tiêu chí: HS chọn bơng hoa thực yêu cầu hoa - PP: Quan sát - KT: Ghi chép ngắn +/ HĐ 1,2,3 - HĐTH: Hỗ trợ, hướng dẫn em vận dụng giải toán tỉ lệ thuận * Đánh giá : - Tiêu chí: HS tóm tắt dựa vào tóm tắt để giải b tốn1 theo2 cáh, 2,3 theo cách phù hợp nhanh cách - PP: vấn đáp; viết - KT: nhận xét lời; viết nhận xét(GV viết kí hiệu) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em nắm vận dụng để giải toán tỉ lệ thuận Câu hỏi gợi mở: 1.Để giải toán tỉ lệ thuận em thực qua bước?Em áo dụng dạng tốn mà học? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hỗ trợ them cho bạn châm nhúm VI Hng dn phn ng dng: Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 13 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm Hng dn cỏc em thc hin phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn bố mẹ, người thân *** -Tiếng việt: BÀI 3B : GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG (T3) I.Mục tiêu: KT : Kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước KN : Biết xếp câu chuyện thành trình tự hợp lí Lời kêt tự nhiên, sinh động, hấp dẫn, sáng tạo TĐ : Biết nhận xét, đánh giá nội dung chuyện lời kể bạn PTNL : Giải vấn đề sáng tạo II Chuẩn bị ĐD DH: GV:Một số câu chuyện việc làm góp phần xd quê hương, đất nước HS: Sưu tầm câu chuyện việc làm tốt cho việc xây dựng quê hương, đất nước III Điều chỉnh hoạt động học: HĐ3 : Theo TL * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Kể câu chuyện việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước - PP: quan sát, vấn đáp;viết - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ4 : Theo TL * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Nắm y nghĩa câu chuyện thể câu chuyện cách tốt - PP: quan sát, vấn đáp - KT: nhận xét lời, viết nhận xét IV Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự án kiến phương hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế :Tiếp cận, hướng dẫn em nắm nội dung câu chuyện, bước đầu kể câu chuyện mà biết nắm y nghĩa câu chuyện Câu hỏi gợi mở: Em làm việc làm ? Em góp phần để xây dựng quê hương - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm kể câu chuyện cách tốt nhất, biểu cảm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Kể lại câu chuyện vừa học cho người thân nghe *** -Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 14 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm Ting vit: BI 3C: CẢNH VẬT SAU CON MƯA ? (T1) I.Mục tiêu: KT : Tìm nghĩa chung câu tục ngữ có nghĩa giống Biết lựa chọn để sử dụng từ đồng nghĩa thích hợp với câu văn, đoạn văn KN : Biết trao đổi câu chuyện kể TĐ : GD hs có ý thức xây dựng quê hương, đất nước PTNL : Phát triển ngôn ngữ, hợp tác II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: HĐ 1,2, 3: Theo TL * Đánh giá: - Tiêu chí: Giúp học sinh sử dụng từ đồng nghĩa phù hợp câu văn đoạn văn - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời IV : Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V : Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn em hoàn chỉnh đoạn văn viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ đồng nghĩa Câu hỏi gợi mở: 1.Khi sử dụng từ đồng nghĩa em cần y điều ? - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Em viết đoạn văn ngắn tả cảnh buổi ngày có sử dụng từ đồng nghĩa IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Chia sẻ người thân từ đồng nghĩa *** -KHOA HỌC: ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC KHOA HỌC Bài 3: CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC ĐỜI (T1) I Mục tiêu Kiến thức: Trình bày thay đổi sinh học xã hội giai đoạn phát triển khác người Kĩ năng: - Hiếu thân vào giai đoạn nào, Thái độ: Thấy ích lợi giai đoạn phát triển người để bieets quan tâm thân Năng lực: Năng lực tự học, hợp tác nhóm, tìm hiểu tự nhiên xã hội, cơng ngh thụng tin Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 15 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm II Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Trò chơi: “Ai nhanh, đúng” Đọc thông tin TLHDH lấy thẻ Nhóm trao đổi để gắn thẻ thông tin Chia sẻ kết trước lớp ? Em nêu đặc điểm lứa tuổi: Dưới tuổi, từ 3-6 tuổi, từ 6-9 tuổi; tuổi ấu thơ; tuổi vị thành niên GV chốt: Mỗi giai đoạn đời đếu có sợ phát triển khác thể chất tinh thần * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Nắm gia đoạn phát triển người + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Đọc thông tin trả lời câu hỏi Đọc thông tin TLHDH ? Có thể chia đời thành giai đoạn lớn? ? Nêu đặc điểm bật ca mi giai on? Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 16 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm ? Em giai đoạn đời? ? Tuổi dậy nằm giai đoạn đời? * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Sắp xếp thẻ chữ vào cột thích hợp - Nắm đặc điểm tiêu biếu nam, nữ, nam nữ + Phương pháp: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: *Kể cho người thân nghe giai đoạn lớn đời nói cho người thân nghe giai đoạn thành viên gia đình *** -Ngày dạy: Thứ sáu ngày 14 tháng năm 2018 Tốn: BÀI 10 ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ NGHỊCH (T1) I.Mục tiêu: - Giúp HS nhận dạng hai đại lượng tỉ lệ nghịch - Giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ hai cách : Rút đơn vị Tìm tỉ số - GD em tính tích cực tự giác tìm hiểu kiến thức - Phát triển lực tư cho em II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT cho HĐKĐ III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ : Trò chơi : ‘‘Điền số thích hợp vào chỗ chấm’’ khởi động tiết học * Đánh giá : - Tiêu chí: HS nhóm nêu kết điền vào chỗ chấm, yêu cầu HS nêu nhanh - PP: Quan sát - KT: ghi chép nhanh +/ HĐ 2,3 – HĐCB : Giúp học sinh làm quen với dạng toán tỉ lệ Nắm hai đại lượng tỉ lệ nghịch * Đánh giá : - Tiêu chí: HS nhận biết hai đại lượng, gọi hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau( đại lượng tăng đại lượng giảm) - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời + HĐ 4: HD cỏch gii bi toỏn dng t l thun Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 17 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm * ỏnh giỏ : - Tiờu chí: HS biết cách giải tốn hai đại lượng tỉ lệ nghịch với cách(nêu được) - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời + HĐ 5: Vận dụng * Đánh giá : - Tiêu chí: HS vận dụng cách giải giải toán hai đại lượng tỉ lệ nghịch với bằn cách - PP: Quan sát;vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn;nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Khánh, Linh, Ninh….) Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm dạng toán tỉ lệ thuận Đặc biệt nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị *** -Tiếng việt: BÀI 3C : CẢNH VẬT SAU CƠN MƯA (T2) I.Mục tiêu: KT : Viết đoạn văn tả cảnh sau mưa KN : Biết hoàn chỉnh đoạn văn tả cảnh sau mưa TĐ : GDHS yêu quý thiên nhiên sáng tạo viết văn PTNL: Tự học, sáng tạo II Chuẩn bị ĐD DH: III Điều chỉnh hoạt động học: HĐ khởi động: * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Khắc sâu kiến thức bố cục văn tả cảnh - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ4,5 : Theo HD * Đánh giá: - Tiêu chí: + Vận dụng kiến thức để viết đoạn văn tả cảnh sau mưa + Diễn đạt câu trọn vẹn - PP: Viết - KT: Viết nhận xét – Viết suy nghĩ IV.Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phng ỏn h tr cho HS: Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 18 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm - i vi hc sinh tip thu cũn hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em vận dụng tốt kiến thức học để viết đoạn văn tả cảnh vật sau mưa Câu hỏi gợi mở: 1.Sau mưa quang cảnh bầu trời, cảnh vật xung quanh ? Những hoạt động người diễn sau mưa ? - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau : Từ lập dàn y em viết thành văn hoàn chỉnh IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: *** -H§NGLL: LỄ HỘI Q EM TÌM HIỂU VỀ HÒ KHOAN LỆ THỦY I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết số lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian thường sử dụng lễ hội địa phương Biết Lệ Thủy nét văn hóa độc đáo quê hương Kĩ năng: - Biết giới thiệu số lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian thường sử dụng lễ hội địa phương với bạn bè, du khách Biết hát vài điệu Thái độ: - Yêu mến, tự hào lễ hội quê hương - Có ý thức tuyên truyền, giữ gìn nét đẹp văn hóa lễ hội địa phương - Có ý thức giữ gìn phát huy điệu Năng lực: Phát triển lực ngôn ngữ, giao tiếp mạnh dạn, tự tin; lực tìm tòi khám phá, ứng dụng CNTT II Đồ dùng dạy học: - GV: tranh ảnh, tài liệu - HS: III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1: Giới thiệu cỏc l hi v trũ chi dõn gian Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 19 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm Vic 1: Cỏ nhõn quan sỏt tranh trả lời câu hỏi tranh Việc 2: Hai bạn ngồi cạnh thay trả lời câu hỏi, bạn lại lắng nghe, đánh giá, nhận xét bạn Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ câu trả lời CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá lẫn * Đánh giá: + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ + Tiêu chí đánh giá: - Có hiểu biết lễ hội trò chơi dân gian địa phương - Giới thiệu lễ hội trò chơi dân gian HĐ2: Thực hành số trò chơi dân gian Việc 1: Cá nhân tự suy nghĩ kể tên số trò chơi dân gian mà biết Việc 2: Cả lớp lắng nghe giáo giới thiệu, hướng dẫn cách chơi Việc 3: CTHĐTQ tổ chức cho bạn tham gia trò chơi CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá * Đánh giá: + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập + Tiêu chí đánh giá: - Có hiểu biết lễ hội trò chơi dân gian địa phương: luật chơi, cách chơi… - Tham gia chơi tích cực, đồn kết với tinh thần thoải mái, vui vẻ HĐ3: Tổng kết, đánh giá Việc 1: Cá nhân tự nhận xét trò chơi dân gian Việc 2: Hai bạn bàn chia sẻ Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giỏ + Phng phỏp: ỏp Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 20 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm + K thut: t cõu hi, nhn xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ, tơn vinh học tập + Tiêu chí đánh giá: - Biết nhận xét, đánh giá lễ hội trò choi dân gian địa phương - Trình bày cảm xúc, suy nghĩ lễ hội, tham gia… - u thích có ý thức giữ gìn nét đẹp quê hương, dân tộc B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Cùng người thân tìm hiểu thêm lễ hội địa phương - Tìm hiểu thêm lễ hội trò chơi dân gian đặc sắc, tiêu biểu quê hương *** -ƠLTốn: tn I Mục tiêu: KT: - Chuyển đổi phân số thành phân số TP - Biết đọc viết hỗn số - Thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, hỗn số - Giải tốn liên quan đén phân số diện tích KN: Trình bày phép tính với phân số, giải toán sáng tạo TĐ: Giáo dục H tính tốn cẩn thận, trình bày khoa học PTNL: Tớnh toỏn, sỏng to, t hc II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: VHD, b¶ng phơ; HS: vë HD Em tự ụn luyn Toỏn III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh Khi ng * ỏnh giỏ: + Tiêu chí đánh giá: Củng cố lại kiến thức phép tính với phân số + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Ơn luyện HĐ1,2,3,4,5,6,7: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Làm tập Bài 1:18/10; 85/10; 275/100 Bài 2,3:Thực phép tính với phân số Bài 4: Quan sát hình viết hỗn số Bài 5,8: Giải toán liên quan đến phân số diện tích Bài 6,7: Thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, hỗn số ®· häc: + PP: quan sát, vấn đáp., vit Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 21 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm + K thut: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ, viết nhận xét IV:§iỊu chØnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: Đối với học sinh tiếp thu hạn chế Theo dõi, giúp đỡ em thc hin ỳng cỏc phép tính cộng,trừ,nhân,chia với phân số,hỗn số.( HĐ 5,6,7 tr13) - Đối với hs tiếp thu nhanh: Hoµn thµnh HĐ Giúp đỡ bạn yếu nhóm VI: HĐ vận dơng: HS nhà hồn thành *** -Ôn TV : ÔN LUYỆN TUẦN I.Mục tiêu: KT: - Đọc hiểu truyện Bành chưng, bánh giầy - Đặt dấu viết - Hiểu nghĩa sử dụng từ đồng nghĩa - Làm tập tả cảnh KN: - Biết chia sẻ hiểu biết thân tục lệ cổ truyền người việt Nam - Vận dụng từ đồng nghĩa nói viết TĐ: Rèn kĩ trình bày làm cẩn thận NL: phát triển lực ngôn ngữ, lực thẩm m II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: VHD HS: HD Em t ụn luyn Ting Vit III Điều chỉnh hoạt ®éng Kh«ng HĐ khởi động 1,2: Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Các việc làm mà bạn nhỏ chuẩn bị ngày Tết - Các tục lệ người Việt ngày Tết + PP: vấn đáp + KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ 3,4,5,6: Theo TL * Đánh giá: - Tiêu chí:- HS làm tập: a Hùng Vương muốn truyền ngơi cho người thay gánh vác việc nước b Gạo nếp, u xanh, tht ln, lỏ dong Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 22 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm c Vỡ Bỏnh hỡnh trũn tng trng cho Trời, bánh hình vng tượng trương cho Đất, ngun liệu khác dùng làm bánh tượng trung cho muông thú, cỏ d – Giải thích tục làm bánh chưng, bánh giầy dân ta vào ngày Tết - Đề cao chí thơng minh, lòng hiếu thảo người lao động - Đề cao ý thức tơn kính tổ tiên a đồng lúa; b xanh biếc; c chim sáo; d đỏ tía; e sắc màu; g.thuở xưa đảm đương; giúp đỡ Sợi dây vàng óng ánh; Mắt sáng lóng lánh - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời IV §iỊu chØnh ND dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HS tip thu cũn hn ch : Theo dõi, giúp đỡ em hiu từ đồng nghĩa - Đối với HS tiếp thu nhanh: H thành HĐ, giúp đỡ bạn học u nhãm VI PhÇn vận dơng: HS nhà hoàn thành phần vận dụng trang 18, 19 GDTT: SINH HOT LP i mục tiêu: -Đánh giá hoạt động tuần 3, đề kế hoạch tuần -HS biết nhận mặt mạnh mặt cha mạnh tuần để có hớng phấn đấu tuần tới; có ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ tiÕn bé -Gi¸o dơc häc sinh ý thøc tỉ chøc kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể ii chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt: Các nhúm trởng cộng điểm thi đua, xếp loại tổ viên; lớp tởng tổng kết điểm thi đua nhúm III nội dung sinh hoạt Đánh giá hoạt động tuần Ban văn nghệ tổ chức trò chơi cho lớp chơi a Cô giáo mời hội đồng tự quản đánh giá hoạt động tuần qua - Đại diện hội đồng tự quản đánh giá ưu điểm, hạn chế lớp - Đại diện hội đồng tự quản tổ chức cho lớp thảo luận cặp đôi phút việc làm việc chưa làm - Đại diện hội đồng tự quản mời bạn chia sẻ trước lớp b Hội đồng tự quản mời ban đánh giá hoạt động tuần qua - Trưởng ban đánh giá hoạt động tuần qua - Các nhóm thảo luận phút - Cơ mời ý kin cỏc nhúm Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 23 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm - GV nhËn xÐt bỉ sung: Tồn tại: + Trang phục: số em thiếu khăn quàng đỏ + Ôn đầu chưa thực tốt số em + Vệ sinh đầu có tượng đùn đẩy, thiếu tự giác + Có tượng ăn quà vặt trước học Kế hoạch tuần tới a Hội đồng tự quản cho bạn theo ban xây dựng kế hoạch tuần tới b.Cô giáo nêu kế hoạch tuần học cho trưởng ban + Lập ních để giải tốn qua mạng Anh văn nhà + Ban học tập GVCN giúp đỡ kịp thời bạn thực chậm phép tính với phân số + Tăng cường rèn chữ viết đẹp + Làm tốt công tác vệ sinh trường lớp + Tham gia tích cực hoạt động đội, + Mạnh dạn tích cực tham gia chia sẻ, hợp tác với bạn nhóm + HĐTQ nhóm trưởng chủ động hoạt động lớp c Tưởng ban xây dựng nội dung kế hoạch cho ban phụ trách - Hội đồng tự quản mời ban lên trình bày k hoch Cụ giỏo nhn xột chung: Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 24 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 25 ... Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm H 3: Theo TL * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá : Kĩ viết tả HS Học sinh viết Trình đẹp khoa học bài: Thư gửi học sinh + Viết xác từ... đoạn phát triển người để bieets quan tâm thân Năng lực: Năng lực tự học, hợp tác nhóm, tìm hiểu tự nhiên xã hội, cụng ngh thụng tin Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng 15 Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm. .. lời H 5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh Câu 1: Chú bị địch rượt bắt, chạy vô nh ca dỡ Nm Giáo viên: Nguyễn Thị Hơng Lớp 5D Tuần học : 2018 -2019 Năm
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –nguyễn thị hoa phượng (5c) ,

Từ khóa liên quan