0

Dự án xây dựng trại nuôi chó lấy thịt

35 264 2
  • Dự án xây dựng trại nuôi chó lấy thịt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2018, 14:30

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN .3 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 1.2 Những pháp lý .3 1.3 Những vào tình hình thị trường: 1.4 Sự cần thiết phải đầu tư: PHẦN 2: LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 2.1 Mục tiêu dự án 2.2 Yếu tố tổ chức đầu tư 2.3 Chọn hình thức đầu tư .6 PHẦN 3: CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC YÊU CẦU ĐÁP ỨNG 3.1 Phương án sản xuất: 3.2 Kế hoạch chi phí thức ăn cho loại chó: 11 3.3.Yếu tố đầu vào: 11 3.3.1 Nguồn thức ăn: 11 3.3.2.Các loại thuốc phòng chống bệnh: 12 3.4 Chính sách bán hàng: 14 4.1 Phân tích điều kiện bản, lợi ích ảnh hưởng xã hội đến dự án: 15 4.2 Phân tích mặt kinh tế địa điểm: 15 PHẦN 5: CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ, XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG 16 5.1 Về công nghệ thiết bị: .16 5.2 Xây dựng tổ chức thi công: .16 PHẦN 6: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ BỐ TRÍ LAO ĐỘNG 20 6.1 Bố trí nhân lực: 20 6.2 Sơ đồ tổ chức máy quản lý lao động: .20 6.3 Bảng dự tốn bố trí lao động: 21 6.4 Dự trù nguồn ngân sách cho tình hình nhân cơng ty vòng năm: 21 6.5 Tổ chức sử dụng Lao động: 22 PHẦN 7: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 22 7.1 Nguồn phát sinh chất thải từ dự án .23 7.2 Đánh giá tác động môi trường: 23 7.3 BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN .24 7.3.1 Giảm thiểu tác động môi trường chất thải : .24 7.3.2 Giảm thiểu nguy lây lan bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi khu vực lân cận trang trại: 25 7.3.3 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí: 25 7.3.4 Về cấp thoát nước: 25 7.3.5 Giảm thiểu tiếng ồn: .26 SVTH: Nhóm SV 04 – “Công ty DOGTHAFATCO”Trang QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng 7.3.6 Giảm thiểu tác động môi trường chất thải rắn: 26 7.4 Cơng tác phòng chống cháy nỗ 26 PHẦN 8: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 26 8.1 Xác định tổng vốn đầu tư 27 8.2 Tính tốn giá thành hiệu kinh tế: .30 8.2.1 Chi phí sản xuất 30 8.2.2 Doanh thu: 31 8.2.3 Khấu hao: .32 SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng PHẦN 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư - Tên dự án: Dự án xây dựng trại ni chó lấy thịt - Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Đồng Thuận Phát – DOGTHAFATCO (Nhóm: 04) - Địa liên lạc: 30/4B – Tân Hòa – Tân Hiệp – Hóc Mơn – Tp.HCM 1.2 Những pháp lý - Căn Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 - Căn luật khuyến khích đầu tư nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/10/1998, Nghị định số 51/199/NĐ-CP ngày 8/7/2000 Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật khuyến khích đầu tư nước sửa đổi số 03/199/QH10 - Căn Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư - Căn Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng năm 2006 đăng ký kinh doanh - Căn Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Kế hoạch Đầu tư - Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp (sửa đổi) ngày 21 tháng năm 1994 - Căn Pháp lệnh thú y ngày 15 tháng 02 năm 1993 - Căn Nghị định số 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thú y SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng - Căn Chỉ thị số 403/CT-TTg ngày 11 tháng năm 1995 Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh cơng tác kiểm sốt giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật - Căn Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15 tháng năm 1999 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm - Căn Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP ngày 30 tháng năm 2001 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc ban hành Quy định điều kiện kinh doanh số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt chăn nuôi - Căn Quyết định số 389/NN-TY/QĐ ngày 15 tháng năm 1994 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm (nay Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) việc ban hành Quy định thủ tục kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật kiểm tra vệ sinh thú y 1.3 Những vào tình hình thị trường: Ngày phát triển kinh tế xã hội ngày tăng làm cho mức sống người dân không ngừng nâng cao Nhu cầu dinh dưỡng quan tâm nhiều hơn, thu nhập người cải thiện thì mức hưởng thụ họ tăng theo Theo khảo sát đánh giá loại thực phẩm địa phương Việt Nam liên minh thị trường nông nghiệp châu Á tiến hành cho thấy: người tiêu dùng nêu nêu tên 256 loại thực phẩm địa phương có 75 loại thực phẩm nhắc đến nhiều đánh gái cao Thịt chó số loại thực phẩm nhắc đến lần Mặt lượng cầu ngày tăng lượng cung thị trường thiếu hụt nhiều, chủ yếu từ nguồn người đập chó, đánh bả chó, số thu nhỏ lẻ từ địa phương nhập từ Lào, Campuchia, Thái Lan… Nghề ni chó lấy thịt nghề tương đối thành phố Hồ Chí Minh Mặt theo số thống kê sơ thành phố Hồ Chí Minh có 1000 SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng quán kinh doanh thịt cầy, nhiên nguồn cung thấp so với cầu nhiều, chi phí thu mua chó thịt đầu vào tăng cao, chưa kể đến biến động nguồn giá thị trường Thịt cầy ăn có nhiều chất dinh dưỡng, giá bình dân thói quen ăn thịt cầy người dân ngày nhiều, dự báo tương lai nhu cầu thị trường thịt cầy phát triển chưa bão hòa Do việc đưa dự án đầu tư xây dựng trang trại ni chó lấy thịt nhóm khả thi 1.4 Sự cần thiết phải đầu tư: Theo dự báo nhu cầu thịt cầy thành phố Hồ Chí Minh vùng lân cận tăng cao Vì việc đưa dự án cung cấp phần nguồn chó sống cho quán thịt cầy, qua góp phần làm giảm bọn tội phạm đập chó, đánh bã chó gây an ninh trật tự Dự án khơng cung cấp cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh vùng lân cận nhu cầu chó sống mà sau phát triển thành quy mô lớn xuất sang thịt trường tìm nước ngồi Nhật Bản, Hàn Quốc… SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng PHẦN 2: LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 2.1 Mục tiêu dự án Đáp ứng nhu cầu thị trường thịt cầy có chất lượng từ đến năm 2016 địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vùng lân cận Quy trình chăn ni kép kín, chuồng trại thiết kế phù hợp để đảm bảo việc chăn ni Chó xuất chuồng đảm bảo chất lượng Phù hợp với quy hoạch phất triển ngành, khả vốn công ty để đạt hiệu cao Đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường 2.2 Yếu tố tổ chức đầu tư Qua trình nghiên cứu khảo sát thực tế thị trường thành phố Hồ Chí Minh vùng lân cận có nguồn cung cấp chó thịt ổn định đạt tiêu chuẩn thực phẩm Bước đầu trang trại nhập chó tháng tuổi (nhập đến tháng thứ 7), nhập chó giống (nhập đến tháng thứ 6) Đến tháng thứ trang trại tự chủ động nguồn chó để ni Qua khảo sát cho thấy Lào, Thái Lan cung cấp đủ số lượng chó đạt yêu cầu tháng đầu Căn kết nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường tiêu thụ thịt chó địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vùng lân cận 2.3 Chọn hình thức đầu tư Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi với công suất đáp ứng thị trường TB 600 con/tháng Xây dụng chuồng chăn ni chó trưởng thành, chó tháng tuổi chó sinh sản, nhà kho, bếp phòng quản lý SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng Xây dựng chuồng ni chó tháng tuổi cho 1.800 Với diện tích 35 /100m2 (diện tích mặt bằng) Xây dựng chuồng ni chó sinh sản cho 600 Với diện tích 1,3m2/con SVTH: Nhóm SV 04 – “Công ty DOGTHAFATCO”Trang QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng PHẦN 3: CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC YÊU CẦU ĐÁP ỨNG 3.1 Phương án sản xuất: Trang trại dự định xuất bán tháng khoảng 600 chó độ tuổi trưởng thành, với trọng lượng dao động từ 14-16 kg Như vậy, ước tính trung bình năm sản lượng chó mà trang trại tiêu thụ khoảng 7200 con/năm, đủ đáp ứng phần cho nhu cầu thị trường thành phố Hồ Chí Minh Trong khoảng nửa năm đầu trang trại bắt đầu vào hoạt động, chưa có sẵn chó đủ tiêu chuẩn để đáp ứng cho thị trường, trang trại tiến hành nhập chó từ sở ni chó giống, chó thịt Lào Thái Lan nuôi Dự định tháng đầu, trang trại nhập khoảng 4200 chó tháng tuổi với giá mua có thuế 150.000 đồng/con 600 chó tháng với giá mua gồm thuế 300.000 đồng/con Đối với chó nhập tháng tuổi, trang trại áp dụng biện pháp nuôi tăng trưởng vòng tháng tiếp theo, sau xuất bán với giá 35.000 đồng/kg thịt (đã gồm thuế) Còn chó nhập tháng tuổi, trang trại tiến hành kiểm tra, chăm sóc, cho thụ tinh, đồng thời có chế độ dinh dưỡng đặc biệt để ni chó sinh sản SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng Bảng kế hoạch nhập xuất bán chó tháng tuổi Tháng Lần nhập 1 600 xxx Bán 600 xxx Bán 600 xxx Bán 600 xxx Bán 600 xxx Bán 600 xxx Bán 600 xxx Bán 1200 …… …… 4 5 6 Tổng cộng 600 Chú thích: 1200 1200 1200 1200 1200 600: số lượng chó tháng tuổi nhập/tháng (Từ tháng thứ đến tháng thứ 7) xxx: nuôi SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang 9 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng Bảng kế hoạch nhập chó sinh sản tháng tuổi Tháng Lần nhập Chó 100 TT xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 600 600 600 1800 1800 1800 100 Chó TT 100 Chó TT 100 Chó TT C S.sản N.sữa xxx xxx 600 1tháng 2tháng S.sản N.sữa 3tháng Xxx 600 1tháng S.sản 2tháng N.sữa 3tháng xxx 600 1tháng S.sản 2tháng N.sữa 600 1tháng S.sản 100 Chó Chó T Chó mẹ TT 100 100 200 Chó 300 400 500 TT 600 600 1200 xxx Xxx 600 Chú thích: 100: Số lượng chó sinh sản nhập/tháng(chỉ nhập tháng đầu) xxx: Mang thai TT: Thụ tinh N.sữa: Nuôi sữa Nhìn vào hai bảng ta thấy số lượng chó lớn tháng tuổi ni trang trại để đảm bảo cho lượng chó xuất bán tháng 1.200 (trừ tháng thứ nhất) Còn số lượng chó sinh sản ni trang trại 600 lượng chó SVTH: Nhóm SV 04 – “Công ty DOGTHAFATCO”Trang 10 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng 6.3 Bảng dự tốn bố trí lao động: STT Chức danh Lao động Trình độ (người) Bộ phận quản lý - Giám đốc 01 Đại học - Kinh doanh 03 Đại học, Cao đẳng - Kế toán 02 Trung cấp - Bảo vệ 02 Bộ đội xuất ngũ - Thú y 01 Trung cấp 10 Lao động phổ thơng Bộ phận hành Lao động trực tiếp 6.4 Dự trù nguồn ngân sách cho tình hình nhân cơng ty vòng năm: - Lương giám đốc: người x 12.000.000 x 12 tháng = 144.000.000 đồng - Nhân viên kinh doanh: ngưòi x 4.500.000 x 12 tháng = 162.000.000 đồng - Nhân viên kế toán: người x 3.500.000 x 12 tháng=84.000.000 đồng - Bảo vệ: người x 3.000.000 x 12 tháng=72.000.000 đồng - Thú y: người x 3.200.000 x 12 tháng=38.400.000 đồng - Lương công nhân(ca/ngày): 10 người x 2.200.000đ x 12tháng đồng Tiền lương công nhân viên 764.400.000 đồng SVTH: Nhóm SV 04 – “Công ty DOGTHAFATCO”Trang 21 =264.000.000 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN = 32.5% x TL = 32.5%x 764.400.000 = 248.430.000 đồng Chi phí lương phát sinh khác: 12.000.000 đồng +Lương công nhân tăng ca +Tiền thưởng cho nhân viên +Tiền thuê chuyên viên tư vấn 6.5 Tổ chức sử dụng Lao động: -Giám đốc: giữ cương vị cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý tình hình chung Cơng ty vấn đề phát sinh dự án, phải người có lực quản lý tốt -Bộ phận kinh doanh: Phải người thơng thuộc địa hình thị trường thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, tỉnh lân cận phải có kỹ bán hàng -Bộ phận kế tốn thú y: Đây cơng việc có tính chất chun mơn cao phải bố trí người có lực tương xứng -Bảo vệ công nhân trực tiếp: Tuyển chọn từ người địa phương đào tạo chỗ PHẦN 7: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang 22 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng 7.1 Nguồn phát sinh chất thải từ dự án Những nguồn phát sinh chất thải từ dự án Chất ô nhiễm Nguồn gây ô nhiễm Mức độ tính chất nhiễm Nước thải Nước rửa - Nhiều chất hữu Nước thải từ xúc vật - Mùi hôi … Rác Nước thải sinh hoạt Khí thải Nước mưa Các loại khí độc - CO2, SO2, NO2 … trình nấu thức ăn - NH3… Các loại khí chất - Mùi hôi… thải động vật Bụi sinh trình vận chuyển Chất thải rắn Chất thải từ NVL, - Chất thải vụn hữu Chất thải rắn - Đất, cát, nhãn hiệu bao sinh hoạt bì… 7.2 Đánh giá tác động mơi trường: a Cấp nước: SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang 23 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng Nhu cầu sử dụng nước vệ sinh chuồng trại tương đối lớn nên phải khoan giếng đào giếng để khai thác nước ngầm phục vụ cho chăn nuôi sinh hoạt Việc khai thác nước ngầm có nguy gây nên cạn kiệt nguồn nước ngầm vào mùa khô b Giao thông vận tải: Sự hình thành hoạt động dự án góp phần với hoạt động khác khu vực làm cho tình trạng vệ sinh đường phố, bụi tăng lên phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu súc vật, mật độ giao thông tăng lên ảnh hưởng đến nhu cầu lại nhân dân c Ơ nhiễm tiếng ồn: Do ni chó với số lượng lớn nên không tránh khỏi việc gây tiếng ồn cho khu vực xung quanh d Tác động sức khỏe cộng đồng: Tất nguồn gây ô nhiễm q trình chăn ni gây tác động trực tiếp gián tiếp đến sức khỏe người vùng chịu ảnh hưởng dự án Tùy thuộc vào nồng độ thời gian tác động chất ô nhiễm mà mức độ tác động chất ô nhiễm mà mức độ tác hại chúng sức khỏe cộng đồng khác 7.3 BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN Căn vào tác động môi trường đề xuất biện pháp quản lý kỹ thuật mang tính khả thi nhằm phòng tránh giảm tác động mơi trường Các tác động Dự án đến môi trường vật lý xuất phát từ việc thải chất ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép vào môi trường cố phát sinh trình hoạt động dự án Do vậy, để giảm thiểu tác động Dự án đến môi trường cần phải khống chế ô nhiễm chất thải hạn chế đến mức thấp khả xảy cố 7.3.1 Giảm thiểu tác động môi trường chất thải : SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang 24 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng Hầm khí Biogas sinh học dùng để xử lý chất thải chăn ni tạo khí gas phục vụ cho sản xuất sinh hoạt Đây mơ hình vừa để xử lý nhiễm môi trường nguồn chất thải chăn nuôi tạo vừa đem lại hiệu kinh tế thiết thực, tận dụng nguồn chất thải gia súc triệt tiêu mùi hám khó chịu Theo chun gia sử dụng hầm Biogas lượng vi khuẩn gây hại phân chất thải chăn nuôi bị phân hủy thành khí gas nước, suất gas đạt từ 0,5 – 0,6m3/m3 dịch phân hủy/ngày đêm Khí gas từ hầm Biogas hồn tồn bình thường khơng ảnh hưởng tới sức khỏe người Nước thải hệ thống diệt hết 99% trứng giun sán, tận dụng làm phân vi sinh tưới sau sạch, mang lại nguồn phân bón an tồn cho canh tác, hạn chế trùng phát triển qua giúp giảm dịch hại từ 70-80%, bảo vệ sức khỏe người dân Hiện hầm Biogas triển khai xây dựng rộng rãi tỉnh thành nước 7.3.2 Giảm thiểu nguy lây lan bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi khu vực lân cận trang trại: Đảm bảo vệ sinh chuồng trại tiêm ngừa định kỳ: 7.3.3 Giảm thiểu ô nhiễm mơi trường khơng khí: - Việc vận chuyển ngun vật liệu súc vật mùa nắng nóng làm phát sinh bụi, Công ty phun nước thường xuyên đảm bảo cho mặt đường có độ ẩm hợp lý - Bố trí trồng xung quanh tạo bóng mát môi trường xung quanh - Các khu vực làm việc có nhiệt độ cao bố trí quạt thơng gió - Đối với nhân viên lao động trực tiếp: + Thực chế độ phụ cấp cho người lao động làm việc nhọc mùa nắng nóng + Hằng năm tổ chức kiểm tra sức khỏe cho người lao động 7.3.4 Về cấp nước: SVTH: Nhóm SV 04 – “Công ty DOGTHAFATCO”Trang 25 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng Sử dụng nguồn nước hợp lý tiết kiệm có biện pháp khơng gây ô nhiễm nguồn nước ngầm 7.3.5 Giảm thiểu tiếng ồn: Do xung quanh khu vật nuôi bao bọc lưới B40 khơng phải xây tường kín, nên tiếng ồn phát không gây tiếng vang, phần làm giảm thiểu tiếng ồn 7.3.6 Giảm thiểu tác động môi trường chất thải rắn: Các chất thải rắn hữu tái sử dụng, chất vô bền vững độc hại Bao bì, giấy phế thải thu gom đem bán cho dịch vụ, rác thải sinh hoạt cần có biện pháp thu gom xử lý tập trung 7.4 Cơng tác phòng chống cháy nỗ Trang trại trang bị bơm cứu hỏa, đường ống nước cứu hỏa, bình chữa cháy CO2 vị trí cần thiết, cán cơng nhân viên tồn trang trại tập huấn cơng tác phòng cháy chữa cháy để kịp thời ứng phó với cố xảy PHẦN 8: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang 26 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng 8.1 Xác định tổng vốn đầu tư A – Vốn cố định Vốn xây dựng bản: Đvt: đồng Khoản mục Đơn giá Số lượng * Chi phí xây dựng: -Tường rào (cao 2m) -Xây dựng khu dãy phòng (cao 4m) - Tơn lợp dãy phòng (dài 7m; rộng 1,2m) 200.000 32 - Hệ thống hầm Bioga (với hầm chứa phân, hầm chứa khí) - Giếng bơm 2.000.00 Thành tiền 18.630.000 42.180.000 6.400.000 9.000.000 8.000.000 25.000 328 m 8.200.000 200.000 228 45.600.000 313 122.850.000 10.955.000 70.000.000 * Chi phí xây dựng khu ni chó: - Lưới B40 (01m tới; cao 1,5m) bao bọc xung quanh khu chuồng - Tôn lợp - Khung sắt làm chuồng: Chó mẹ + chó thịt: 13 gian x k/gian = 78 k x 45m Chó con: rộng (45m x 4m) + dài (7m x 19m) - Xà gồ (sườn) - Lưới B40 ngăn chó: Chó mẹ + chó con: (70m x 2) + (69m x 2)x 13 gian Chó : r (45x4) + d (69x2) - Dây điện khu chuồng trại 13 x 45m 35.000 35.000 25.000 25.000 3.000 585 m 90.350.000 8.000.000 1.755.000 76 m 50.000 279.450.000 228.000 3.000 200 m 200.000 600.000 7.000 164m 1.148.000 Dây cáp - Sàn Inoc - Dây điện khu dãy phòng 38m x2 3.000 chi phí khác - Dây điện an ninh - Bạt xanh (khổ 1m x 2m)bảo vệ quanh chuồng (37m x 2m) + (45m x2) - Chi phí lắp đặt điện & khu chuồng trại - Chi phí đường ống SVTH: Nhóm SV 04 – “Công ty DOGTHAFATCO”Trang 27 15.000.000 10.000.000 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng - Chi phí san ủi mặt - Chi phí khác Tổng 20.000.000 100.000.000 868.596.000 Vốn mua sắm thiết bị: Khoản mục - Máng ăn (chó con: 20 máng/100 con) Đơn giá Số lượng 10.000 1.980 Thành tiền 19.800.000 máng - Bóng đèn : chó lớn 9bóng/gian x 13 gian 4.000 chó bóng/gian x gian - Máy vi tính văn phòng - Bàn ghế - Ti vi - Máy quạt - Máy lạnh giữ thuốc - Dụng cụ nhà bếp - Xe tải 1,5 135 bóng 5.000.000 3.000.000 150.000 4.000.000 cái 70.000.00 540.000 15.000.000 30.000.000 9.000.000 1.350.000 4.000.000 4.000.000 70.000.000 Tổng: 153.690.000 Vốn chi phí trả trước: - Trả tiền thuê đất (20 trđ/tháng): 480.000.000đ/ năm đầu Tổng vốn cố định là: 1.502.286.000 đồng Trong đó: - Vốn xây dựng - Vốn mua sắm thiết bị - Vốn chi phí trả trước : : : 868.596.000 đồng 153.690.000 đồng 480.000.000 đồng B – Vốn lưu động: Dự kiến vốn lưu động 200.000.000 đồng SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang 28 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng Tổng hợp vốn đầu tư: Cơ cấu vốn Mua sắm thiết bị Đầu tư Xây dựng Chi phí trả trước Vốn dự phòng Vốn lưu động Tổng Vốn đầu tư 153.690.000 đồng 868.596.000 đồng 480.000.000 đồng 100.000.000 đồng 200.000.000 đồng 1.802.286.000 đồng Tổng số vốn đầu tư vào Dự án là: 1.802.286.000 đồng Trong đó: - Vốn đầu tư thiết bị + sở hạ tầng : 1.502.286.000 đồng - Vốn dự phòng : 100.000.000 đồng - Vốn lưu động : 200.000.000 đồng C – Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư Dự án chủ yếu vốn tự có vốn vay Ngân hàng Trong đó: - Vốn tự có cơng ty: 981.425.000 đồng - Vốn vay Ngân hàng : 900.000.000 đồng Kế hoạch toán nợ gốc lãi vay Dự kiến vay Ngân hàng vào đầu năm 2013, thời hạn vay vốn 10 năm, trả lãi nợ gốc theo chu kỳ 12 tháng, bắt đầu trả từ năm 2014 Lãi xuất dự kiến 14% BẢNG TỔNG HỢP VAY VỐN & TRẢ NỢ Đvt: 1.000đồng Tích luỹ vốn vay Kế hoạch trả nợ SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang 29 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng nợ Thời Ngân gian Vốn vay Lãi vay Vốn + lãi Vốn vay Lãi vay Vốn + lãi 2013 900.000 126.000 1.026.000 126.000 126.000 2014 900.000 126.000 1.026.000 100.000 126.000 226.000 2015 800.000 112.000 912.000 100.000 112.000 212.000 2016 700.000 98.000 798.000 100.000 98.000 198.000 2017 600.000 84.000 684.000 100.000 84.000 184.000 2018 500.000 70.000 570.000 100.000 70.000 170.000 2019 400.000 56.000 456.000 100.000 56.000 156.000 2020 300.000 42.000 342.000 100.000 42.000 142.000 2021 200.000 28.000 228.000 100.000 28.000 128.000 2022 100.000 14.000 114.000 100.000 14.000 114.000 900.000 756.000 1.656.000 hàng 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 8.2 Tính tốn giá thành hiệu kinh tế: 8.2.1 Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất năm Dự án - Chi phí thức ăn cho chó: Tháng Số chó lớn Số chó mẹ Số chó Chi phí chó lớn Chi phí chó mẹ Chi phí chó Tổng chi phí 600 1,200 600 600 600 100 200 300 400 500 600 1,500 3,000 1,500 1,500 1,500 300 600 900 1,200 1,500 900 2,500 5,000 3,300 3,700 5,600 600 600 1,200 1,500 1,800 1,800 7,500 600 600 1,800 1,500 1,800 2,700 9,000 600 600 1,800 1,500 1,800 2,700 9,000 600 600 1,800 1,500 1,800 2,700 9,000 Trong đó: Chi phí thức ăn chó lớn bình qn: 2.500 đ/con Chi phí thức ăn chó mẹ bình qn: 3.000 đ/con Chi phí thức ăn chó bình qn: 1.500 đ/con Tổng chi phí thức ăn năm đầu là: 72.600.000 đồng - Chi phí nhập chó: 588.000.000 đồng SVTH: Nhóm SV 04 – “Công ty DOGTHAFATCO”Trang 30 10 600 600 1,800 1,500 1,800 2,700 9,000 11 12 600 600 600 100 1,800 1,500 1,500 1,800 300 2,700 9,000 2,500 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng + Nhập chó lớn (chó giống): 100 x 280.000đ/con x lần nhập = 168.000.000đ + Nhập chó tháng tuổi: 600 x 100.000 đ/con x lần nhập = 420.000.000 đ - Khấu hao tài sản cố định sửa chữa: 110.000.000 đồng Trong đó: Khấu hao tài sản cố định 102.142.500 đồng Chi phí sửa chữa 7.857.500 đồng - Tiền thuê đất: 240.000.000 đồng/ năm - Lương, BHXH, BYT, KPCĐ: 1.024.830.000 đồng - Thuốc phòng chữa bệnh chó: 18.000.000 đồng/năm - Chi phí khác: 12.000.000 đồng Tổng chi phí năm đầu tiên: 2.065.430.000 đồng Chi phí sản xuất hàng năm từ năm thứ đến năm thứ 10: - Chi phí thức ăn cho chó: Kể từ tháng năm trở chi phí thức ăn cho chó nhau: 9.000.000 đồng/tháng 9.000.000 x 12 tháng =108.000.000 đồng/năm - Chi phí nhập chó: Kể từ năm thứ trở chi phí nhập chó khơng có lượng chó đầu lấy từ nguồn tái sản xuất doanh nghiệp - Ngồi ra, chi phí khác giống năm Tổng chi phí hàng năm từ năm thứ đến năm thứ 10: 1.500.830.000 đ/năm Trong đó: Chi phí thức ăn: 108.000.000 đồng Khấu hao TSCĐ sửa chữa: 110.000.000 đồng Tiền thuê đất 240.000.000 đồng Lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN: 1.012.830.000 đ Chi phí thuốc men cho chó: 18.000.000 đồng Chi phí khác 12.000.000 đồng 8.2.2 Doanh thu: SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang 31 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng Doanh thu theo giá bán tính thuế VAT với lượng đầu 600 con/tháng: - Giá bán (đã tính thuế VAT): 50.000 đồng/kg - Sản lượng đều: 600 con/tháng - Trọng lượng trung bình: 15 kg/con Doanh thu hàng năm: 50.000 x 600 x 15 x 12 (tháng) = 3.780.000.000 đồng/năm 8.2.3 Khấu hao: Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao Đến cuối năm 10, giá Giá trị đầu tư Giá trị đầu tư Giá trị khấu Giá trị khấu Tổng giá trị Thu lý XDCB thiết bị hao XDCB hao thiết bị khấu hao thiết bị 868.596.000 153.690.000 2013 86.859.600 2014 86.859.600 2015 86.859.600 2016 86.859.600 2017 86.859.600 2018 86.859.600 2019 86.859.600 2020 86.859.600 2021 86.859.600 2022 86.859.600 trị lý thiết bị 55.000.000 đồng 15.369.000 15.369.000 15.369.000 15.369.000 15.369.000 15.369.000 15.369.000 15.369.000 15.369.000 15.369.000 102.228.600 102.228.600 102.228.600 102.228.600 102.228.600 102.228.600 102.228.600 102.228.600 102.228.600 102.228.600 55.000.000 Năm đầu 2013 SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang 32 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ Đvt:1000đồng Chỉ tiêu Tổng vốn đầu tư Doanh thu Chi phí: Chi phí sản xuất Lãi vay Chi phí sử dụng vốn (1,8% x vốn cổ phần) Chi phí tiêu thụ sản phẩm (3%doanh thu) Thu nhập trước thuế Khấu hao Giá trị lý Thuế thu nhập (25%) Thu nhập ròng 2013 1,802,286 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 2,318,896 2,065,430 126,000 1,754,296 1,500,830 126,000 1,740,296 1,726,296 1,712,296 1,698,296 1,684,296 1,670,296 1,656,296 1,642,296 1,500,830 1,500,830 1,500,830 1,500,830 1,500,830 1,500,830 1,500,830 1,500,830 112,000 98,000 84,000 70,000 56,000 42,000 28,000 14,000 1 1 1 1 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 113,400 113,400 113,400 113,400 113,400 113,400 113,400 113,400 1,461,104 102,143 2,025,704 102,143 2,039,704 102,143 2,053,704 102,143 2,067,704 102,143 2,081,704 102,143 2,095,704 102,143 2,109,704 102,143 4,066 113,400 NPV = 1+14% 14,066 113,400 2,123,704 2,137,704 102,143 102,143 55,000 365,276 1,095,828 506,426 1,519,278 509,926 1,529,778 513,426 1,540,278 516,926 1,550,778 520,426 1,561,278 523,926 1,571,778 527,426 1,582,278 530,926 534,426 1,592,778 1,603,278 Chỉ tiêu NPV Dự án: 1,095,828 2022 + 1,519,278 (1+14%)2 + 1,529,778 (1+14%)3 + 1,540,278 (1+14%)4 SVTH: Nhóm SV 04 – “Công ty DOGTHAFATCO”Trang 33 1,550,778 + (1+14%)5 + 1,561,278 (1+14%)6 + 1,571,778 (1+14%)7 QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1,582,278 (1+14%) + 1,592,778 (1+14%)  + GVHD:Huỳnh Đạt Hùng 1,603,278 (1+14%) - 1,802,286 = 10 SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang 34 5,894,339 (ngàn đồng) QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua trình nghiên cứu phân tích, cơng ty chúng tơi đưa định đầu tư dự án trang trại ni chó nhằm thoả mãn nhu cầu ẩm thực đa dạng người dân Thành phố Hố Chí Minh, thị trường tiềm lớn Dự án có tính khả thi cao đáp ứng lượng cầu lớn thị trường nay, với lượng tiêu thụ 108 thịt/năm tức 7200 con/năm Đảm bảo số lượng cung ổn định, đáp ứng với thị trường biến động tăng nhanh Trong Dự án này, đưa giải pháp xử lý chất thải hệ thống hầm Bioga tạo gas sử dụng làm chất đốt, tiết kiệm phần chi phí; xịt thuốc phòng dịch, tránh lây lan bệnh truyền nhiễm,… nhằm bảo đảm môi trường sinh thái cho người lao động địa phương Dự án mang lại hiệu thiết thực, lợi ích xã hội cao, tận dụng giá thuê đất rẻ, nguồn nhân công địa phương dồi dào, tạo công việc làm có thu nhập ổn định cho số lao động địa phương, đặc biệt nộp ngân sách nhà nước với khoảng tiền thuế 500 triệu đồng/năm Đồng thời dự án góp phần làm giảm bọn tội phạm đập chó, đánh bã chó gây an ninh trật tự Cơng ty chúng tơi kính mong UBND TP Hố Chí Minh Sở, ban, ngành liên quan xem xét, phê duyệt cho phép công ty hoàn thành Dự án với bước cần thực SVTH: Nhóm SV 04 – “Cơng ty DOGTHAFATCO”Trang 35 ... DOGTHAFATCO”Trang QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD:Huỳnh Đạt Hùng PHẦN 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư - Tên dự án: Dự án xây dựng trại ni chó lấy thịt - Chủ đầu tư:... 100 Chó TT 100 Chó TT 100 Chó TT C S.sản N.sữa xxx xxx 600 1tháng 2tháng S.sản N.sữa 3tháng Xxx 600 1tháng S.sản 2tháng N.sữa 3tháng xxx 600 1tháng S.sản 2tháng N.sữa 600 1tháng S.sản 100 Chó Chó... trang trại tiến hành nhập chó từ sở ni chó giống, chó thịt Lào Thái Lan nuôi Dự định tháng đầu, trang trại nhập khoảng 4200 chó tháng tuổi với giá mua có thuế 150.000 đồng/con 600 chó tháng với
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án xây dựng trại nuôi chó lấy thịt , Dự án xây dựng trại nuôi chó lấy thịt , PHẦN 4: LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ, Do xung quanh khu vật nuôi được bao bọc bởi lưới B40 chứ không phải là xây tường kín, nên khi tiếng ồn phát ra không gây tiếng vang, phần nào làm giảm thiểu tiếng ồn., BẢNG TỔNG HỢP VAY VỐN & TRẢ NỢ

Từ khóa liên quan