0

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ QUY MÔ 300000 CON/LỨA

29 3,306 33
  • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ QUY MÔ 300000 CON/LỨA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2014, 15:56

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ QUY MÔ 300000 CON/LỨA      ! "#$% &'()*+, /,012*34,*+,#56178,29,0:' ;<= >,?@A,B  !"#$%&' CDE7-F?@A,B  ()*+,-*.$,/+&  ()+,-*.$,/+&+01)+23 +/4!5665("7 *"#8990:;5< !"#  ()+,-*.$,/+&  ()=>+,-*.$,/+&+01)+23 ?@A=1BB3/4!5666 !1+23C2BDE6 F#*G23B+A,=++3H+ @/4!5666!10/4 !5665("7*I**G2 GHIDJKLM1 !  N1O#1PI%  (Trch: Bn đ v tinh)         !"# $ #%&'    ()*+,   !"# $!% &!'#()!   !*+  /- ,!- *./0 "01-2 -/34. 5,6   !!1 23. 45! 1(6 $! 78  !7# &!'# ()!   ()!9. !-5#  !* +  !:*9;()!<  Q6RF62?S,0 2*6T*UV  ",0W3X J =>!?@A B *!-5 CD H ()! !? /0  E?5 F K E9;9+()!@?5 0 ? ()!G?@A5 HD 9 ()!1     !:*9;8< -!!><!A B 1!,GI B !J !:*9;7K?LCJ2MNJ  !:1.?O< 1.?O@?'?5O?LC(PJ  ! "#$%&'()* +,# /0"1#234  Q85!!>:(P  5*#6789#&8:#;#;'*;<0/0"= 2Y,0Z[ \,]E L^7_*` D aBb c" U-*,0de,2f0'/X Lf Lb L !LM ;N K? K? KK 8OPQ 5M*&=R7S    K H  5M*&TU H   VJ VJ VJ ? 5M*&5U    HK 9 JW H 5M*&4U   V? V? V?  5M*&6 H T   VJ VJ VJ KHOPPQ 5M*&56    VJK VJK VJK HOPPQ  5*#6789#&8:#+6= 287'>* \,]E L^7_*` f D Bb g" 6"XB@ONBQ 2*.2 HWK JH 6"X*MO4Q 2*.2 ?C ? 6"XYO(=Q 2*.2 ??W 8 6"X2ZO[Q 2*.2 9W H 6"XO4Q 2*.2 VJ98 H !"78889:%;<%' !"78889:%;<%'  5*#6789#&8:#8>= ?@A'&B= R<()!* 2S ?CDEFGH'= 2Y,0Z[ \,]E L^7_*` D gBb g" 657f  ,6  8 ??\W 5]UB+;U< ?  % ? J? 5]U+^4U< % J  6"XU_O<UQ % 8 ≥K 6"X,, % K  6"X5O)@5Q % ?K J 6"X5O)@5Q % JH K 6"X57` % J98  6"X(,` % C  6"X.>7SO!TTQ % HJ ? 6"XTa % VJ  6"X4,Ob@4Q c(5J JJ   6"XdB@ c(5J 9J J J 6"XT@ T,,H?% e)  4a c(5J 9J  8? !"78889:%;<%'  5*#6789#8>#I&= 2Y,0Z[ \,]E L^7_*` D cBb g" ,6  9K ??C? f&,] 44U  % J9K ? 5]g^O4U<Q % VH K 6"XNB@ONBQ % VJ ? 6"X4YO(=Q % VJ J 6"X/O6Q % V? J 6"XB>`Ob@Q %  ? 6"XO)@5Q % 9 J 6"XO)@5Q % 1fh J 4a % i1c(f f  !"78889:%;<%'  !  =QTIUVRWXYUZ[ 4UV=E\E]Q^X_`a =Q`bNXc`=Q`bRWXYUZ d\efEg\e  2%h.e  ()!ie  ()!:e  4e [...]... hại vật nuôi địa phương để thu gom và xử lý đúng quy định của Pháp lệnh thú y và các văn bản hướng dẫn có liên quan - Cam kết tuân thủ quy chế quy định quản lý vùng quy hoạch phát triển chăn nuôi; Áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi an toàn tại Việt Nam VietGAHP CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG Thành phần môi trường Môi trường xung quanh Vị trí giám sát... lý nước thải: - Tai nạn lao động CÂU HỎI  Chăn nuôi heo khác chăn nuôi gà như thế nào? Nuôi con nào ô nhiễm hơn?  Nguồn ô nhiễm nào là đặc trưng của dự án? Tại sao? So sánh với ngành chăn nuôi heo thì sao? BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU  Giai đoạn thi công xây dựng  Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí a Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí xung quanh -... đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng trại chăn nuôi gà, quy 300.000 con/lứa, tại xã Xuân Trường, huyêên Xuân Lôêc, tinh Đồng Nai” của Công ty CP Chăn nuôi DC, để dự án sớm được đưa vào hoạt đôêng sản xuất KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trong quá trình xây dựng dự án cũng như khi dự án đi vào hoạt động, sẽ không tránh khỏi các tác động đến môi trường xung quanh,...ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  Các nguồn gây tác động trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng dự án - Bụi từ quá trình san nền - Khí thải từ việc đốt nhiên liệu vâên hành phương tiêên thi công - Chất thải rắn gồm đất cát trên lớp nền và chất thải rắn bao gồm cây bụi nhỏ, cỏ từ quá trình phát quang, san lấp măêt bằng - Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại công trường. .. chất lượng môi trường sẽ được giảm thiểu đến mức chấp nhận được KIẾN NGHỊ Nhằm có đủ cơ sở pháp lý để đưa dự án đi vào hoạt động, kính đề nghị hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Đồng Nai xem xét, thẩm định và trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng trại chăn nuôi gà, quy 300.000 con/lứa, ... khí, nước thải ngành nghề chăn nuôi gia cầm?  Dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra - Dịch bệnh: - Các loại dịch bệnh phổ biến trong chăn nuôi có thể kể đến là: bệnh cầu trùng, bệnh thương hàn, bệnh rù, bệnh viêm đường hô hấp mãn tính, bệnh E Coli, bệnh cúm gia cầm H5N1, - Sự cố rò rỉ nhiên liệu dùng cho máy phát điện dự phòng - Sự cố cháy, nổ - Sự... hại đúng quy định Giai đoạn dự án đi vào hoạt động  Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí a Giảm thiểu ô nhiễm của bụi và khí thải từ hoạt động giao thông, vận chuyển: -Trồng cây xanh dọc đường vận chuyển và xung quanh Trang trại; -Bê tông hóa đường nội bộ, phun nước tạo ẩm để hạn chế bụi phát tán; b Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ máy phát điện: -Xây dựng nhà... - Xây dựng khu vực lưu giữ tạm thời - Trang bị thùng chứa rác - Hợp đồng thu gom, xử lý - Lập các thủ tục môi trường như (Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải CTNH, kê khai đóng phí BVMT đối với CTR, báo cáo quản lý chất thải rắn của chủ nguồn thải) Đồng thời, tiến hành lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ (tần suất 2 lần báo cáo/năm) đối với hoạt động chăn nuôi. .. hoạt động chăn nuôi củaTrang trại KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chủ đầu tư cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động xấu đến chất lượng môi trường, trong suốt quá trình hoạt đôêng của dự án Nhằm có đủ cơ sở pháp lý để đưa dự án đi vào hoạt động, kính đề nghị hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác đôêng môi trường tinh Đồng Nai xem xét,... HÌNH MINH HỌA HTXL NƯỚC THẢI + LÒ ĐỐT XÁC CHẾT  Đối với sự cố môi trường Phòng ngừa và ngăn chă ăn dịch bê ănh: - Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Pháp lệnh thú y - Quy trình tiêm chích các loại vaccin thực hiện đầy đủ, đúng liều, đúng lượng theo đúng hướng dẫn của Bác sỹ thú y -Trường hợp Trại chăn nuôi gặp phải sự cố về dịch bệnh, . !"# $!% &!'#()!   !*+  / -  ,! -  *./0 "01 -2  - /34. 5,6   !!1 23. 45! 1(6 $! 78 . /,012*34,*+,#56178,29,0:' ;<= >,?@A,B  !"#$%&' CDE7-F?@A,B  ()*+ ,- *.$,/+&  ()+ ,- *.$,/+&+01)+23 +/4!5665("7 *"#8990:;5<.  !"#$%&' CDE7-F?@A,B  ()*+ ,- *.$,/+&  ()+ ,- *.$,/+&+01)+23 +/4!5665("7 *"#8990:;5< !"#  ()+ ,- *.$,/+&  ()=>+ ,- *.$,/+&+01)+23 ?@A=1BB3/4!5666 !1+23C2BDE6 F#*G23B+A,=++3H+ @/4!5666!10/4 !5665("7*I**G2 GHIDJKLM1
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ QUY MÔ 300000 CON/LỨA, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ QUY MÔ 300000 CON/LỨA, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ QUY MÔ 300000 CON/LỨA

Từ khóa liên quan