0

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

19 396 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2018, 08:41

“Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ SKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS Lĩnh vực: Quản lý Cấp học: Trung học sở 1/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” Năm học 2015-2016 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG A PHẦN MỞ ĐẦU I II III IV V VI VII Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn đề Phương pháp nghiên cứu Thời gian nghiên cứu 2 3 B NỘI DUNG I Cơ sở lý luận II Thực trạng Thuận lợi Khó khăn III Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL Người quản lý phải nắm nhiệm vụ trọng tâm HĐGDNGLL dựa vào mục tiêu giáo dục Nội dung HĐGDNGLL gồm: Những nội dung chủ yếu HĐGDNGLL mà nhà trường triển khai: Một số giải pháp mà thực để tổ chức HĐGDNGLL đem lại kết hiệu giáo dục tích cực 5 6 IV Hoạt động minh họa 21 22 C- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I- Kết luận II- Bài học kinh nghiệm III- Khuyến nghị 25 25 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP 2/27 27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” A.PHẦN MỞ ĐẦU: I- LÝ DO CHON ĐỀ TÀI 1- Cơ sở lý luận: Hoạt động giáo dục lên lớp (HĐGDNGLL) có vị trí quan trọng q trình giáo dục Quá trình giáo dục học sinh THCS có nhiều thú vị khơng phức tạp, đòi hỏi phải có khéo léo, kịp thời, đắn, lôi em hoạt động, nhằm phát huy khuynh hướng tự lập, sáng tạo, tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật Vì vậy, nói HĐGDNGLL có vị trí then chốt q trình giáo dục nhằm định hướng,điều chỉnh trình giáo dục đạt hiệu cao Mục tiêu giáo dục nước ta xác định rõ Luật giáo dục Tại điều Luật giáo dục năm 2005 nêu “ Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc” 2- Cơ sở thực tiễn: Thực tế, năm qua, học sinh phần lớn em thích tham gia vào hoạt động ngoại khố, giao lưu văn hố…, qua có dịp học hỏi kỹ giao tiếp, ứng xử có văn hố, thói quen tốt học tập đời sống Tuy nhiên, môi trường xã hội xung quanh có tác động xấu đến em, nên lãnh đạo nhà trường lung túng việc kế hoạch, nội dung HĐGDNGLL cho cá hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể học sinh Cơng tác giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức, tác phong cho học sinh nhà trường bao gồm nhiều hình thức hoạt động mn hình, mn vẻ: thông qua dạy lớp, thông qua hoạt động xã hội, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ĐồnĐội nói cách chung qua toàn hoạt động sinh hoạt nhà trường Thơng qua hoạt động đó, học sinh rèn luyện hành vi đạo đức, tích luỹ nhiều “kinh nghiệm” đạo đức Dần dần hành vi kinh nghiệm trở thành nhu cầu thói quen học sinh Từ đó, em hình thành phẩm chất đạo đức người xã hội chủ nghĩa mặt xã hội 3/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” Tâm lí, thể chất, có cách ứng xử đắn thông qua mối quan hệ tập thể, nhóm, hoạt động học tập lao động, vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội Điều chứng tỏ vị trí, vai trò HĐGDNGLL quan trọng, cầu nối hoạt động giảng dạy học tập lớp với giáo dục học sinh ngồi lớp Đó chuyển hoá giáo dục với tự giáo dục, chuyển hoá yêu cầu chuẩn mực hành vi quy định thành hành vi thói quen tương ứng Muốn có chuyển hố diễn phải thơng qua hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt tập thể, xã hội, vui chơi giải trí qua giao lưu với bạn bè, với thầy, cô giáo, với cha mẹ người xung quanh Mặt khác, học sinh THCS lứa tuổi phát triển ham muốn thể Vì mà hoạt động ngồi lên lớp lại cần thiết quan trọng nhằm giúp em làm quen với hoạt động tích lũy kinh nghiệm thực tiễn sống Đồng thời hoạt động lên lớp đáp ứng nhu cầu, quyền lợi học sinh Và đường để giúp em hình thành, phát triển tồn diện nhân cách Nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng hoạt động giáo dục ngồi lên lớp thực cần thiết, phận khơng thể thiếu q trình sư phạm tổng thể trường tiểu học nói riêng trường phổ thơng nói chung Để đạt u cầu đòi hỏi người quản lí giáo dục phải quan tâm đến việc đạo hoạt động lên lớp nhà trường, hoạt động có vai trò định đến kết giáo dục đào tạo nhà trường Vì tơi xây dựng HĐGDNGLL có nội dung, kế hoạch, biện pháp phương pháp đa dạng phong phú, góp phần thực mục tiêu, yêu cầu giáo dục Đảng Nhà nước đề làm cho hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường đảm bảo chất lượng, hiệu tạo phấn khởi, tự tin học sinh tham gia II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường THCS, qua đề số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp giáo dục hình thành cho học sinh hành vi ứng xử văn hố Đó định hướng vào chất tốt đẹp người Việt Nam mới, vừa giữ phong mỹ tục dân tộc, vừa thể thông minh sáng tạo hệ học sinh Việt Nam III- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” Nghiên cứu hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS IV- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu số vấn đề sở lý luận hoạt động giáo dục lên lớp Tiến hành điều tra thực trạng hoạt động giáo dục lên lớp, phân tích ngun nhân, tìm yếu tố hình thành hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh, từ đề số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp V- GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu thực trạng hoạt động giáo dục lên lớp học sinh trường THCS VI- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1- Phương pháp nghiên cứu Trên sở kiến thức tâm lý , giáo dục học quan điểm đường lối Đảng, văn Bộ GD&ĐT hoạt động giáo dục lên lớp 2- Phương pháp trực quan Nhìn nhận lại thực trạng hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường THCS Đưa số giải pháp việc thực hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh trường giai đoạn VII- THỜI GIAN NGHIÊN CỨU Từ tháng 09 năm 2014 đến tháng 04 năm 2016 5/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” B.NỘI DUNG I- CƠ SỞ LÍ LUẬN Chất lượng giáo dục khái niệm “động” Người quản lí cần đưa câu hỏi: “chất lượng giáo dục” gì? Chất lượng giáo dục tạo lên phẩm chất giá trị người, vật Như vậy, chất lượng giáo dục chất lượng người đào tạo từ hoạt động giáo dục, chất lượng phải hiểu theo mặt vấn đề: phẩm chất người gắn liền với đòi hỏi xã hội Vậy nên người quản lí có kế hoạch, hợp quy luật người làm công tác để làm cho hệ thống giáo dục vận hành theo đường lối nguyên tắc giáo dục, hội tụ q trình dạy học, giáo dục hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu xã hội Để thực việc quản lí giáo dục có hiệu phải tổ chức mơ hình quản lí phù hợp với đặc điểm điều kiện giáo dục nước ta nói chung trường nói riêng Bên cạnh người quản lí cần phối kết hợp với tổ chức: Đoàn, Đội Tổ chức đánh giá, xếp loại hoạt động lên lớp, từ hồn thiện việc quản lí, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp Điều người quản lý phải nắm hoạt động giáo dục lên lớp: HĐGDNGLL hoạt động giáo dục thực thời gian học tập, nhằm lôi đông đảo học sinh tham gia để mở rộng hiểu biết, tạo không khí vui tươi lành mạnh, tạo hội để học sinh rèn luyện thói quen sống cộng đồng phát huy tối đa lực, sở thích cá nhân HĐGDNGLL mặt hoạt động giáo dục thực cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng xã hội HĐGDNGLL phân chia hai mức độ phạm vi tác động lực lượng tổ chức hoạt động chi phối.Đó hoạt động giáo dục ngồi lên lớp hoạt động giáo dục nhà trường HĐGDNGLL nhà trường quản lý đạo, với tham gia lực lượng xã hội Nó tiến hành xen kẻ tiếp nối hoạt động dạy học phạm vi nhà trường đời sống xã hội Hoạt động nà diễn suốt năm học thời gian nghỉ hè để khép kín q trình đào tạo, làm cho trình thực nơi lúc HĐGDNGLL tổ chức sống thiếu niên để giáo dục, sống thực họ học tập, lao động, vui chơi…Giáo dục nhà trường 6/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” trách nhiẹm tồn xã hội, gia đình học sinh, nhà trường đóng vai trò cố vấn sư phạm phối hợp tổ chức II- THỰC TRẠNG 1- Thuận lợi - Trêng đợc xây dng địa bàn khu tập trung dân c chủ yếu cán bộ, công chức gần khu đô thị dân trí cao Hc sinh a phần em gia đình quân đội, có ý thøc, ngoan, không mắc tệ nạn xã hội - Đợc quan tâm đạo kịp thời qun y, HĐND UBND quận, phòng GD&ĐT, quyền địa phơng tổ chức trị địa bàn phờng ủng hộ, quan tâm, chăm lo đến phát triển GD&ĐT - Trên địa bàn phờng có trờng Tiểu học số học sinh đông, chất lợng tốt - Đội ngũ giáo viên nhà trường có phẩm đức tốt, có trình độ chun mơn chuẩn cao 37/41 (90,2%)), có 04 giáo viên thạc sĩ Ln chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, sách Đảng Nhà nước Đội ngũ giáo viên đồn kết, trí tồn trường nhiệt tình với cơng tác 2- Khó khăn Đa số giáo viên trường thiếu kinh nghiệm công tác Về công tác chủ nhiệm vài giáo viên hạn chế, giáo viên tổng phụ trách Đội trẻ, khơng có chun mơn nghiệp vụ Đội nên chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp chưa đảm bảo yêu cầu, chất lượng đặt Học sinh trường số học sinh có hồn cảnh khó khăn cha, mẹ, bố me ly hôn sống với ơng bà già yếu, có em khơng gia đình quan tâm bố mẹ phải kiếm việc làm xa, khơng có thời gian chăm lo cho Chính mà sở vật chất nhà trường xuống cấp trầm trọng việc xã hội hóa hỗ trợ phụ huynh hạn chế nên sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục lên lớp gặp nhiều khó khăn, khơng đáp ứng điều kiện đại hoá phương tiện hoạt động vui chơi 7/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” Xuất phát từ thực trạng Nhà trường nêu với nguyên nhân khách quan làm hạn chế đến hiệu việc tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp Tơi mạnh dạn đưa “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” III- CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 1- Người quản lý phải nắm nhiệm vụ trọng tâm hoạt động giáo dục lên lớp dựa vào mục tiêu giáo dục Giáo dục THCS nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển kết giáo dục Tiểu học; có học vấn phổ thơng trình độ sở hiểu biết ban đầu kĩ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học Trung học phổ thông, trung cấp học nghề vào sống lao động Với mục tiêu nhiệm vụ giáo dục quán triệt, đưa vào hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS nhằm: - Củng cố, tăng cường nhận thức góp phần phát triển lực trí tuệ, lực tư hình thành giới quan khoa học Thái độ, tình cảm hình thành dựa sở, tảng giới quan niềm tin người Nhiệm vụ thực tốt có tác dụng tốt, có tính chất định hình thành thái độ, tình cảm, đạo đức, tình cảm trí tuệ, tính cảm thẩm mĩ hoạt động xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể học sinh - Rèn luyện cho học sinh kỷ phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS : kỹ giao tiếp ứng xử có văn hố; kỹ tổ chức quản lý tham gia hoạt động tập thể với tư cách chủ thể hoạt động; kỹ tự kiểm tra đánh giá kết học tập,rèn luyện; cố, phát triển hành vi, thói quen tốt học tập, lao động công tác xã hội Thái độ tình cảm biểu hành vi Thơng qua hoạt động sống ngày tạo thành kỹ năng, thói quen hình thành trở thành phương tiện, công cụ hữu hiệu cho việc bổ sung, tăng cường nhận thức, mở rộng tầm hiểu biết mức độ cao sâu sắc - Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia hoạt động tập thể hoạt động xã hội; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin sáng với sống, với quê hương đất nước; có thái độ đắn tượng tự nhiên xã hội Sự kết hợp kiến thức, tình cảm, niềm tin biểu lộ thói quen hành vi lối sống người mối quan hệ xã hội thước đo, hiệu hoạt động giáo dục 8/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” Vậy ba nhiệm vụ là: củng cố tăng cường nhận thức, bồi dưỡng hệ thống thái độ, hình thành hệ thống kĩ năng, hành vi có mối quan hệ hữu cơ, gắn kết, bổ sung lẫn làm tiền đề cho 2- Nội dung hoạt động giáo dục lên lớp gồm: - Giáo dục truyền thống (Hoạt động trị- xã hội nhân văn); - Hoạt động văn hóa nghệ thuật; - Hoạt động thể dục thể thao; - Hoạt động lao động, khoa học, kỹ thuật, hướng nghiệp; - Hoạt động vui chơi giải trí Tóm lại: Nội dung phải gắn liền với nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục đề phải phù hợp với đặc điểm học sinh như: Lứa tuổi, trình độ nhận thức, giới tính, sức khoẻ phải phù hợp với điều kiện kinh tế 3- Những nội dung chủ yếu hoạt động lên lớp mà nhà trường triển khai: 3.1 - Giáo dục truyền thống (Hoạt động trị- xã hội nhân văn); Trong nhà trường nước ta coi trọng quán triệt sâu sắc, toàn diện việc giáo dục tố chất, lấy giáo dục người làm gốc, giáo dục đạo đức ưu tiên, coi nghiệp trồng người nhiệm vụ giáo dục Chúng ta phải nỗ lực bồi dưỡng người phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ với phương châm dạy chữ, dạy nghề, dạy làm người Nghị Bộ trị cải cách giáo dục rõ: Giáo dục hệ trẻ yêu quê hương, Tổ quốc XHCN tinh thần quốc tế vô sản, ý thức làm chủ tập thể, tinh thần đoàn kết, thân ái, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, có ý thức kỷ luật, tơn trọng bảo vệ cơng, đức tính thật thà, khiêm tốn, dũng cảm… Do đó, việc giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống cho học sinh trình dài lâu, xun suốt q trình giáo dục Nó đòi hỏi phải có chung tay, góp sức gia đình, nhà trường tồn xã hội Muốn đưa nước ta trở nên giàu mạnh, văn minh trước tiên phải xây dựng lớp người có đủ trí đức Những lớp người khơng khác hệ trẻ hôm nay, học sinh, sinh viên ngồi ghế nhà trường họ phải trang bị đầy đủ đức tài để trở thành chủ nhân tương lai đất nước Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường nước độc lập, Bác viết: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay khơng, dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai cường 9/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” quốc năm châu hay khơng, nhờ phần lớn công học tập cháu” Đúng vậy, học sinh Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, tinh thần hiếu học, cần cù, chịu thương chịu khó… nên hệ học sinh sức rèn đức, luyện tài để trở thành trụ cột nước nhà, góp phần tích cực thực thắng lợi hai cách mạng dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội Giáo dục nói chung giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống cho học sinh nói riêng nhằm hình thành hành vi ứng xử văn hoá cho học sinh vấn đề cần thiết Đó định hướng vào chất tốt đẹp người Việt Nam mới, vừa giữ phong mỹ tục dân tộc, vừa thể thông minh sáng tạo hệ học sinh Việt Nam Vì nhà trường thường xuyên tổ chức chức chương trình sinh hoạt cờ, sinh hoạt có chủ điểm tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày lễ lớn dân tộc Thông qua hoạt động khơi dạy em lòng tự hào truyền thống quí báu dân tộc ta Giúp em hiểu biết hơn, biết trân trọng q báu thành tốt đẹp mà cha ơng ta hy sinh xương máu có ngày hơm Để thể lòng u nước, thân em tìm hiểu nhiều lịch sử nước nhà, cố gắng học tốt để góp phần xây dựng đất nước ngày giàu đẹp Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 Lễ chào cờ Lễ mít tinh kỷ niêm 38 năm ngày giải phóng Miền Nam thống đất nước 30/04/1975- 30/04/2013 Tết trồng 2016 10/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” 3.2- Hoạt động văn hoá nghệ thuật: Đây loại hình hoạt động quan trọng thiếu sinh hoạt tập thể trẻ em, học sinh bậc tiểu học Hoạt động bao gồm nhiều thể loại khác như: Hát, múa, thơ, ca, kịch ngắn, tấu vui, thi kể chuyện Văn nghệ chào mừng Lễ đón trường chuẩn quốc gia 12/2015 Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Tiểu phẩm Sơn Tinh, Thủy tinh Nhà trường tổ chức cho học sinh tồn trường tham gia trình diễn chương trình văn nghệ “Tôn sư trọng đạo”, tổ chức báo ảnh, báo tường lớp (các khối) với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” Tổ chức cho học sinh thi vẽ tranh với chủ đề “Chúng em với ATGT” 3.3- Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao: Hội chợ quê Lễ hội Bánh chưng “Rung chuông vàng” Thày trò nhảy sạp Trò chơi: Nhảy bao bố Đồng diễn HKPĐ Thi Nhảy cao Hội khỏe Phù Đổng cấp trường 11/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” Thăm quan bảo tàng Phòng không – không quân Nhân dịp kỷ niệm 43 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không Vui chơi giải trí nhu cầu thiết yếu trẻ, đồng thời quyền lợi em Nó loại hoạt động có ý nghĩa giáo dục to lớn học sinh Hoạt động nhằm làm thoả mãn tinh thần cho trẻ em sau học căng thẳng Góp phần rèn luyện số phẩm chất, tinh thần đồn kết, lòng nhân 3.4- Hoạt động xã hội: Chương trình giao lưu với Đồn nghệ thuật tình thương Bước đầu đưa em vào hoạt động xã hội để giúp em nâng cao hiểu biết người, đất nước, xã hội nhằm giáo dục tình cảm quê hương, đất nước, người với hình thức hoạt động mà nhà trường triển khai: mua tăm tre ủng hộ người mù quận, tổ chức cho học sinh tồn trường “góp đồng tiền nhỏ nghĩa lớn”, xây dựng quỹ “vòng tay bè bạn”, tặng quà cho học sinh nghèo, gia đình sách dịp lễ Tết, sơ kết HK, … 3.5- Hoạt động hướng nghiệp tiếp cận khoa học kĩ thuật: Hoạt động học tập hướng nghiệp Bát Tràng Giờ học tin học Tham quan bảo tàng Phòng khơng - khơng quân Đây hoạt động giúp em tiếp cận thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến Điều tạo cho em say mê tìm tòi, kích thích em học tập tốt Nhà trường tổ chức câu lạc bộ: Anh văn, âm nhạc, tin học, mĩ thuật Tổ chức giao lưu câu lạc tổ chức chương trình “Sân chơi trí tuệ” với nội dung: anh văn, âm nhạc, văn hoá, tin học 4- Một số giải pháp mà thực để tổ chức HĐGDNGLL đem lại kết hiệu giáo dục tích cực 4.1- Đặt tên cho hoạt động xây dựng yêu cầu giáo dục 12/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” Khi đặt tên cho hoạt động tơi xác định rõ tên gọi hoạt động cần tổ chức lẽ: Tên gọi hoạt động sở để xây dựng nội dung lựa chọn hình thức thực Mặt khác, tên gọi có tác dụng định hướng mặt tâm lý kích thích tính tích cực, tính sẵn sàng từ đầu Xác định yêu cầu giáo dục: Sau lựa chọn tên hoạt động giáo dục ngồi lên lớp, tơi xác định rõ mục tiêu yêu cầu giáo dục giáo dục lên lớp để đạo triển khai, định hướng hoạt động Đặc biệt trọng yêu cầu: yêu cầu giáo dục nhận thức, yêu cầu giáo dục kĩ yêu cầu giáo dục thái độ 4.2- Xây dựng nội dung hình thức tổ chức hoạt động Về nội dung: Phải gắn liền với nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục đề đồng thời nội dung phải phù hợp với điều kiện thực tế Về hình thức: Lựa chọn hình thức thu hút, hấp dẫn học sinh, hình thức phải phù hợp với nội dung thay đổi sáng tạo hình thức tổ chức, tránh lặp lại nhiều lần hình thức 4.3- Các cơng việc chuẩn bị cho HĐGDNGLL Việc chuẩn bị cho hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có ý nghĩa lớn hiệu hoạt động lên lớp Cụ thể là: phải lên kế hoạch giúp giáo viên, học sinh hoạt động có mục đích cụ thể, không bị phân tán Mặt khác, chuẩn bị tốt giúp cho giáo viên tự tin hơn, căng thẳng thực nhiệm vụ lên kế hoạch rõ ràng, giáo viên chủ động hơn, bình tĩnh để giải tình bất thường xảy trình thực Khâu chuẩn bị ý lên kế hoạch cho hoạt động ngồi lên lớp đòi hỏi vạch tất yếu tố, điều kiện cần thiết chuẩn bị trước hoạt động, công việc phương thức thực công việc, đồng thời rõ người đảm nhiệm cơng việc 4.4- Tiến hành hoạt động Khi tiến hành hoạt động giáo dục ngồi lên lớp người quản lí phải thuộc nắm rõ trình tự nội dung cơng việc, người thực thời gian thực để triển khai tổ chức hoạt động Đặc biệt việc lựa chọn người có khả điều khiển chương trình hoạt động Mặt khác, phải tiếp cận, huy động, phối hợp tiến hành lực lượng trường tham gia tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 13/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” 4.5- Đánh giá, rút kinh nghiệm Việc đánh giá rút kinh nghiệm sau tiến hành hoạt động giáo dục lên lớp nhằm giúp giáo viên nhận biết kết hoạt động có phù hợp với mục tiêu đề hay không, điều thực tốt việc chưa đạt yêu cầu, đồng thời tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu hoạt động giáo dục lên lớp Việc đánh giá sở để thực bước rút kinh nghiệm Nếu việc đánh giá đạt yêu cầu giúp điều chỉnh, định hướng đắn hoạt động giáo dục lên lớp Về nội dung đánh giá rút kinh nghiệm: Cần nêu tất cơng việc hồn thành tốt chưa đạt yêu cầu, chưa thực (phải nêu rõ ai? phận nào? nguyên nhân) Tiếp theo phân tích nguyên nhân, điều kiện ảnh hưởng đến việc thực hoạt động giáo dục lên lớp với nguyên nhân chủ quan (đó lực người thực hiện, việc chuẩn bị phối hợp lực lượng) lẫn nguyên nhân khách quan (đó điều kiện sở vật chất, phương tiện hỗ trợ, thời gian, thời tiết) Sau phân tích kĩ nguyên nhân rút kinh nghiệm chung hoạt động sư phạm nhà trường IV- HOẠT ĐỘNG MINH HỌA Đây hoạt động có định hướng tổ chức nhà trường Hoạt động không bắt buộc tất học sinh tham gia mà lựa chọn giáo viên chủ nhiệm bạn học sinh lớp học sinh giỏi, học sinh khiếu Hoạt động gắn với sở thích khiếu, học sinh có khả lĩnh vực sở thích, nhu cầu hứng thú, khiếu mà chưa có điều kiện để thể phát triển hoạt động nhằm hướng học sinh tìm hiểu nội dung học tập, lĩnh vực kiến thức để giúp em rèn kỹ tạo hứng thú học tập Những kiến thức, kĩ rèn luyện thông qua hoạt động giúp học sinh củng cố, phát triển học tập lớp, sinh hoạt tập thể Để triển khai hoạt động này, thực cụ thể sau: Đặt tên cho hoạt động xây dựng yêu cầu giáo dục hoạt động * Tên hoạt động “Chỉ huy Đội giỏi” * Yêu cầu: Giúp cho học sinh: - Tìm hiểu nội dung học tập về: Các hoạt động Đội, gương anh hùng đấu trành giải phóng dân tộc… 14/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” - Rèn luyện kĩ tư sáng tạo, phát triển khiếu như: kỹ huy, kỹ hát, múa, kỹ thực hành động tác cá nhân tập thể nghi thức Đội - Góp phần động viên, giúp học sinh phát triển khiếu có điều kiện để em thể sinh hoạt tập thể Xây dựng nội dung hình thức tổ chức hoạt động * Về nội dung: Bám sát chương trình cơng tác Đội, nghi thức Đội * Về hình thức tổ chức: Tổ chức hình thức “Rung chng vàng”, tổ chức cho học sinh lớp 6,7,8 tham gia khối chọn từ 04 đến 08 em Tổ chức nhà Đa trường cho 100% học sinh tham dự Công việc chuẩn bị * Nội dung thực hiện: Các khối tìm hiểu nghi thức đội gương anh hùng Đội, hát truyền thống Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Ban giám hiệu – Ban phụ trách thiếu nhi nhà trường chuẩn bị câu hỏi phù hợp với Hội thi, sau lên biểu điểm, thống trọng tâm yêu cầu biểu điểm * Việc chuẩn bị phương tiện vật chất: Phân công mảng chuẩn bị chu đáo cụ thể: - Giáo viên tin học: chuẩn bị máy chiếu, bảng, bút - Phụ trách Đội + hiệu phó phụ trách hoạt động ngồi giờ: dự trù cấu giải kinh phí cho giải thưởng - Phân công cụ thể công việc: Người thực Nội dung công việc cách thực Thời gian - Duyệt tồn chương trình hoạt động: người dẫn 01/03/2016 chương trình, câu hỏi, đáp án, số lượng HS tham gia Hiệu trưởng TPT Đội 04/03/2016 - Phát động Hội thi GV chủ nhiệm - Họp chuẩn bị cho hoạt động HĐSP trường 05/03/2016 Hiệu trưởng - Phân công phận chuẩn bị 05/03/2016 - Lựa chọn cán Đội xuất sắc để chuẩn bị tham GVCN HS 10/03/2016 dự thi lớp đến - Tổ chức cho HS bình chọn lớp TPT Đội 14h tham gia vòng thi sơ khảo, để chọn 16 em tham BGH mạng 18/03/2016 15/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” gia vòng thi Chung khảo - Tập hợp danh sách HS dự thi lưới chuyên môn TPT GV 19/03/2016 GV Âm nhạc, 25/03/2016 Mĩ thuật - Trang phục, đạo cụ cho học sinh Đánh giá rút kinh nghiệm Kết Chương trình thu hút 100% học sinh tham gia, học sinh tham gia nhiệt tình sơi Hội đồng Đội quận đánh giá cao 16/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” C- KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I- KẾT LUẬN Năm học 2015 - 2016, nhà trường tổ chức nhiều HĐGDNGLL như: chương trình chào cờ đầu tuần lớp chuẩn bị theo chủ đề dẫn chương trình, vui tết Trung thu, tuyên truyền phòng chống ma tuý học đường, phát măng non, liên hoan văn nghệ với chủ đề “Tôn sư trọng đạo” giao lưu giáo viên, học sinh Phụ huynh học sinh trường, khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, tổ chức thành công chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn”, “giáo dục an tồn giao thơng”, “Phòng chống tai nạn thương tích”, “Phòng chống HIV/AIDS” Mọi hoạt động có nội dung, kế hoạch, biện pháp, đa dạng phong phú, đạt hiệu giáo dục cao cho học sinh, chủ nhân tương lai có tinh thần dám nghĩ dám làm, động sáng tạo đáp ứng cho nghiệp cơng nghiệp hố đại hố đất nước, hội nhập với phát triển kinh tế khu vực quốc tế Đồng thời phối kết hợp lự lượng giáo dục bậc phụ huynh học sinh, Ủy ban phường tầng lớp nhân dân địa bàn II- BÀI HỌC KINH NGHIỆM Muốn tổ chức HĐGDNGLL tốt, trước hết đòi hỏi Ban giám hiệu tập thể giáo viên nhà trường phải hiểu cách đắn vị trí vai trò, nhiệm vụ HĐGDNGLL Ban giám hiệu phải phối hợp chặt chẽ lực lượng giáo dục nhà trường để tổ chức tốt hoạt động Ra sức xây dựng nếp sống văn hố quan, hình thành củng cố nếp sinh hoạt tự giác, hy sinh cá nhân để chung sức chung lòng lợi ích chung nhà trường, học sinh thân yêu Trong điều kiện khó khăn chung, thành viên cần phải biết chia sẽ, nâng cao đạo đức tư tưởng góp phần thực mục tiêu đào tạo nhà trường HĐGDNGLL hoạt động giáo dục bản, thực có mục tiêu, định hướng, có kế hoạch, có tổ chức tiến hành năm học Tuy nhiên phải có kế hoạch chiến lược lâu dài để ngày xây dựng tốt mặt đáp ứng nhu cầu cao xã hội, phụ huynh học sinh 17/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” III- KHUYẾN NGHỊ - Giáo viên phải hiểu cách đắn vị trí vai trò, nhiệm vụ HĐGDNGLL - Nắm vững nội dung chương trình, lên kế hoạch giảng dạy đầy - Nắm vững PPDH tích cực, vận dụng linh hoạt sáng tạo trình dạy học thân - Mạnh dạn sử dụng phơng tiện, thiết bị kỹ thuật dạy học đại giảng d¹y - Phối hợp với Hội đồng Đội Quận ban ngành địa phương tổ chức, tham gia phong trào liên quan đến giáo dục học sinh chng trỡnh ca B GD&t quy nh Trên kết luận chung đề tài nghiên cứu số đề xuất với cấp quản lý, với đội ngũ giáo viên Tôi hy vọng kết nghiên cứu đề tài góp phần đa việc ạo HGDNGLL hiệu trởng phó hiệu trởng trờng THCS vào thực chất chiều sâu Rt s gúp ý chõn thnh ca Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm cấp đồng chí để sáng kiến kinh nghiệm tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! 18/27 “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS” TÀI LIỆU THAM KHẢO : Giáo trình quản lý HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS (Đặng Vũ Hoạt – 2005) Luật giáo dục – Tháng 1/2006 Điều lệ trường trung học Phối hợp lực lượng gio dục nhà trường- (Thạc sỹ Đỗ Thiết Thạch) Chuyên đề : Quản lý hoạt động giáo dục ngồi lên lớp- Giáo dục dân sốPhòng chống ma tuý (Thầy Nguyễn Duy Dương- Trường CBQLGD&ĐT IITP Hồ Chí Minh) Hướng dẫn thực phân phối chương trình HĐGDNGLL Bộ GD&ĐT năm học 2008-2009 ca S GD&T H Ni nm hc 2008-2009 Văn kiện hội nghị lần thứ 4- Ban chấp hành Trung Ương Đảng khoá VII 19/27 ... chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp Tơi mạnh dạn đưa Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS III- CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN... Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS Nghiên cứu hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS IV- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu số vấn đề sở lý luận hoạt. .. 18/27 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS TÀI LIỆU THAM KHẢO : Giáo trình quản lý HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS (Đặng Vũ Hoạt –
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS,

Từ khóa liên quan