0

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, thông qua tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS nga tiến

20 267 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2018, 20:56

... số biện pháp rèn kỹ sống cho học sinh, thông qua tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS Nga Tiến Mục đích nghiên cứu - Tìm nội dung, hình thức tổ chức giáo dục kĩ sống trường theo khung... liên quan đến công tác giáo dục kỹ sống, hoạt động giáo dục NGLL - Phương pháp thực nghiệm: Chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động NGLL trường THCS Nga Tiến - Phương pháp. .. quản lý giáo dục tiến hành xây dựng đạo việc rèn luyện kỹ cho học sinh hoạt động giáo dục lên lớp đạt kết đáng kể Các giải pháp tổ chức thực 3.1 Tìm hiểu khái niệm Kỹ sống: Kỹ sống khả điều chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, thông qua tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS nga tiến ,

Từ khóa liên quan