0

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp b3 khóa học 2013 – 2016 qua công tác chủ nhiệm lớp

25 90 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 19:36

I MỞ ĐẦU: LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Xã hội vận động phát triển khơng ngừng đòi hỏi nhiều khía cạnh khác ngồi kiến thức, tài Theo World Bank, kỷ XXI coi “Kỷ nguyên kinh tế dựa vào kỹ năng” Do khái niệm “kỹ sống” nhắc đến yếu tố “đủ” mang đến thành công sống Trong Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ, phần mục tiêu tổng quát phát triển giáo dục đến năm 2020 có nêu: “Đến năm 2020, giáo dục nước ta đổi toàn diện theo hướng chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục nâng cao cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ sống, lực sáng tạo, lực thực hành, lực ngoại ngữ tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước xây dựng kinh tế tri thức; đảm bảo công xã hội giáo dục hội học tập suốt đời cho người dân, bước hình thành xã hội học tập” Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng văn hóa người Việt Nam" Để làm điều vai trò giáo dục kỹ sống (KNS) phải đề cao Trong trường học, người GVCN lớp có vai trò quan trọng lớp học GVCN người định phát triển tiến HS, người chịu ảnh hưởng nhiều hoạt động HS lớp chủ nhiệm Chính thế, tác giáo dục rèn luyện kỹ sống cho HS GVCN lớp đóng vai trò khơng nhỏ Với tầm quan trọng việc giáo dục KNS cho HS thực trạng chung của xã hội HS lớp chủ nhiệm, chọn đề tài: “Một số biện pháp rèn luyện kỹ sống cho học sinh lớp B3 khóa học 2013 – 2016 qua cơng tác chủ nhiệm lớp” để thực công tác chủ nhiệm khóa học MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Giúp HS hiểu tầm quan trọng kĩ sống đời sống xã hội - Rèn luyện kĩ sống để HS tự tin sống, mạnh dạn vươn tới ước mơ đạt nhiều thành công - Tạo hứng thú, tích cực, chủ động học tập rèn luyện HS trình học trường THPT - Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” - Đạt mục tiêu giáo dục theo định hướng UNESCO: Học để biết, học để làm, học để chung sống với người khác, học để tự khẳng định ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu: + 21 kỹ sống cần rèn luyện cho HS THPT + 12 giá trị sống đích thực nhân loại - Phạm vi nghiên cứu: 42 HS lớp B3 khóa học 2013 - 2016 trường THPT Triệu Sơn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Các phương pháp nghiên cứu sau sử dụng: - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu tài liệu, sách, tạp chí, cơng trình nghiên cứu… để hình thành sở lí luận cho đề tài - Phương pháp điều tra: Thực 42 HS lớp B3 theo mẫu phiếu điều tra dự kiến - Phương pháp vấn: Phỏng vấn, trò chuyện với HS lớp chủ nhiệm - Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động HS: học tập, sinh hoạt lớp cuối tuần, hoạt động ngồi lên lớp, hoạt động ngoại khóa, chơi… - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Theo dõi hoạt động học tập, sinh hoạt, vui chơi HS nhằm tìm hiểu kĩ đạo đức, lí tưởng kĩ sống biểu vận dụng thực tế giao tiếp em - Phương pháp thống kê toán học: Lập bảng biểu, thống kê, phân tích, xử lí số liệu đề tài, giúp đánh giá vấn đề xác, khoa học - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng kết, đánh giá hiệu thực tiễn SKKN - II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: CƠ SỞ LÍ LUẬN: 1.1 Khái quát chung kỹ sống: 1.1.1 Kỹ sống gì? (Trích Modul 35 THPT) - Quan niệm UNESCO: Kỹ sống gắn với trụ cột giáo dục kỉ XXI, là: Học để biết (Learning to know); Học để làm (Learning to do); Học để chung sống với người khác (Learning to live together); Học để tự khẳng định (Learning to be) Có thể hiểu KNS là: kỹ học tập, kỹ làm chủ thân, kỹ thích ứng hòa nhập với sống, kỹ làm việc - Quan niệm WHO: Từ góc độ sức khỏe, WHO xem KNS kỹ thiết thực mà người cần có để có sống an tồn khỏe mạnh Rộng hơn, KNS lực mang tính tâm lí xã hội kỹ giao tiếp để tương tác hiệu với người khác giải hiệu vấn đề, tình sống hàng ngày - Quan niệm UNICEF: KNS cách tiếp cận giúp thay đổi hình thành hành vi Cách tiếp cận lưu ý đến cân tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ kỹ Tóm lại: KNS lực tâm lí xã hội, tính thích ứng giúp cá nhân có khả làm chủ thân, đối phó giải hiệu trước nhu cầu (sinh sống, học tập, lao động) thách thức (tệ nạn, căng thẳng, mâu thuẫn…) hay biến cố xảy sống KNS nhịp cầu giúp người biến kiến thức thành thái độ, hành vi thói quen tích cực, lành mạnh 1.1.2 Phân loại kỹ sống: (Trích Modul 35 THPT) - Theo WHO, KNS chia thành nhóm: + Kỹ nhận thức, bao gồm kỹ cụ thể như: tư phê phán, tư phân tích, khả sáng tạo, giải vấn đề, nhận thức hậu quả, định, tự nhận thức, đặt mục tiêu, xác định giá trị… + Kỹ đương đầu với xúc cảm, bao gồm: ý thức trách nhiệm, cam kết, kiềm chế căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự quản lí, tự giám sát tự điểu chỉnh… + Kỹ xã hội (hay kỹ tương tác), bao gồm: giao tiếp; tính đốn; thương thuyết, từ chối, hợp tác; cảm thông, chia sẻ; khả nhận thấy thiện cảm người khác… - Theo UNESCO, KNS gắn với trụ cột giáo dục kỷ XXI: + Học để biết: gồm kỹ tư như: tư phê phán, tư sáng tạo, định, giải vấn đề, nhân thức hậu quả… + Học để làm:gồm kỹ thực công việc nhiệm vụ như: kĩ đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm… + Học để chung sống với người khác: gồm kỹ xã hội như: giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể cảm thông + Học để tự khẳng định mình: gồm kỹ cá nhân như: ứng phó với căng thẳng, kiểm sốt cảm xúc, tự nhận thức, tự tin… - Theo lí thuyết Bloom, KNS phân loại: + Nhóm kỹ thuộc lĩnh vực nhận thức: Kỹ tư sáng tạo tư phê phán + Nhóm kỹ thuộc lĩnh vực tình cảm: kỹ tự nhận thức thấu cảm, tự trọng trách nhiệm xã hội + Nhóm kỹ thuộc lĩnh vực tâm vận động:  Ra định giải vấn đề  Quan hệ liên nhân cách giao tiếp  Tự nhận thức  Thấu cảm  Tư sáng tạo  Tư phê phán  Đương đầu với cảm xúc căng thẳng  Trách nhiệm xã hội  Tự trọng 1.2 Thực trạng giáo dục KNS cho HS trường THPT nay: Tại điều 2, Luật giáo dục năm 2005 có nêu: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Tuy nhiên, nội dung phương pháp giáo dục nhà trường xem trọng việc dạy chữ, chưa trọng mức dạy làm người, việc giáo dục KNS cho học sinh Khi Bộ GD&ĐT phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thơng giai đoạn 2008 - 2013, rèn luyện KNS năm nội dung của phong trào Rèn luyện KNS cho HS bao gồm: - Rèn luyện kỹ ứng xử mạnh dạn, tự tin với tình sống, thói quen tự học, bảo quản sách đẹp kỹ làm việc, sinh hoạt theo nhóm - Rèn luyện sức khoẻ ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ phòng chống, chống thiên tai nạn giao thông, đuối nước tai nạn thương tích khác - Rèn luyện kỹ ứng xử văn hố, đồn kết dân tộc anh em, phòng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội Năm học 2010 – 2011, Bộ GD&ĐT đạo lồng ghép, tích hợp giáo dục KNS qua mơn học hoạt động ngồi lên lớp cho HS Các Sở Giáo dục địa phương triển khai tập huấn bồi dưỡng cho cán Đồn, GV chủ nhiệm, GV mơn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, GDCD… chuyên đề Hoạt động giáo dục giá trị sống kĩ sống cho học sinh THPT Mặc dù thời gian qua, giáo dục KNS quan tâm hiệu nhiều hạn chế thể qua thực trạng KNS HS nhiều khiếm khuyết THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SKKN: - Trường THPT Triệu Sơn đóng địa bàn xã Dân Lực – huyện Triệu Sơn xã nơng, nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo cận nghèo có thu nhập thấp, khơng ổn định Nhiều bậc cha mẹ mải mê kiếm tiền mà quên trách nhiệm giáo dục suy nghĩ nhiệm vụ thầy cô, nhà trường Lứa tuổi HS THPT, tâm sinh lý em giai đoạn phát triển mạnh, ưa tò mò, thích khám phá nên cần có quan tâm kịp thời người lớn Nếu không em dễ vấp ngã hay sa vào tệ nạn xã hội thiếu hiểu biết, thiếu lĩnh thiếu kỹ cần thiết cho sống - HS dự thi vào trường đa số có lực học trung bình, có HS giỏi nên mức độ hiếu học khơng cao Trong cơng nghệ thơng tin phát triển vũ bão, HS tiếp cận với nhiều nguồn thơng tin, có khơng thông tin mang nội dung không lành mạnh tác động đến nhận thức non nớt em, khiến em bị “nhiễm” Các em có biểu hành vi ứng xử không phù hợp xã hội, ứng phó hạn chế với tình sống như: thiếu văn hóa rụt rè giao tiếp; thiếu lễ độ với thầy giáo, cha mẹ người lớn tuổi; chưa có ý thức bảo vệ mơi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, thiếu ý thức thân, gây phiền hà cho người khác Tất tượng HS thiếu KNS - Nhiều cán GV trường chưa hiểu mức vị trí, vai trò, tầm quan trọng việc rèn luyện KNS cho HS Họ xem nhiệm vụ mơn GDCD Đồn Thanh niên nhà trường Bên cạnh đó, hoạt động rèn luyện KNS cho HS tiến hành lồng ghép môn GDCD qua hoạt động đồn song ít, chưa thực đáp ứng nhu cầu thực tế Thế nên kết việc rèn luyện KNS cho HS chưa cao - HS lớp B3 khóa học 2013 – 2016, tổng số 42 HS gồm có 17 nữ 25 nam Trong đó, HS nghèo cận nghèo chiếm 23%, 64% HS có cha mẹ hay cha mẹ làm ăn xa nhà, có em phải sống với ông bà từ nhỏ, 05 HS mồ cơi cha mẹ Các em có nhiều biểu thiếu KNS Từ thực trạng trên, nhận lớp chủ nhiệm tơi tìm đọc tài liệu, học hỏi đồng nghiệp, đầu tư thời gian, chuẩn bị phương tiện, phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường lập kế hoạch thực rèn luyện KNS cho học sinh lớp B3 khóa học 2013 – 2016 Cuối khóa học thấy kết đạt khả quan Vì tơi có nguyện vọng chia sẻ đồng nghiệp để mong nhận góp ý, xây dựng thực có hiệu nội dung CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Việc giáo dục, rèn luyện KNS cho HS hai nhìn thấy thành Từ việc giúp em nhận thức đến việc em tự ý thức để hình thành KNS thể hành vi cụ thể hành trình dài vơ gian nan mà khơng phải HS dễ dàng đạt đến đích Để giúp em nhận thức rèn luyện KNS áp dụng số biện pháp sau: 3.1 Thu thập thông tin HS lớp chủ nhiệm phiếu điều tra từ đầu năm học lớp 10 Ngay nhận lớp mới, GVCN thường phải tìm hiểu thơng tin HS lớp chủ nhiệm Đây việc người GVCN phải làm thường xuyên làm suốt trình chủ nhiệm Việc thu thập thơng tin đặc điểm tình hình HS thơng qua phiếu điều tra giúp GVCN nắm bắt sơ HS lớp chủ nhiệm Biết điểm mạnh, điểm yếu, ước mơ hoài bão nghề nghiệp mong muốn HS lớp Từ điều tra được, GVCN phân loại HS lớp tiến hành lập kế hoạch chủ nhiệm cho phù hợp Thông qua viết phiếu điều tra, HS bước đầu nhận thức thân, có em biết đặt mục tiêu sống có định hướng nghề nghiệp cho thân tương lai -> Với phiếu điều tra cho HS bước đầu làm quen với KN nhận thức, KN đặt mục tiêu sống 3.2 Xây dựng tập thể lớp tự quản Học sinh THPT lứa tuổi ưa hoạt động, ham hiểu biết Các em khơng ước ao khám phá bí mật giới xung quanh, mà muốn khám phá Trong hoạt động hàng ngày, không em không nảy sinh ý thức muốn tự khẳng định tìm cách hòa với tập thể Các em cần tự biết Xây dựng mơ hình lớp tự quản khơng thỏa mãn nét tâm lý phổ biến HS mà giúp em có hội để ni dưỡng, rèn luyện phát triển nhân cách, kỹ sống theo hướng tích cực  Cách xây dựng tập thể lớp tự quản: - GV không cử cán lớp theo chủ ý riêng không áp đặt HS - Dùng hình thức ứng cử đề cử để thành lập ban cán lớp, cán Đồn + Khuyến khích HS tự ứng cử Cách làm tạo điều kiện cho HS thích hoạt động phong trào có điều kiện để thể lực Tự ứng cử cho thấy em tự tin vào thân, có nhu cầu tham gia vào hoạt động đoàn thể để rèn luyện phát triển + Đề cử: Đây biện pháp hữu hiệu để lựa chọn thành viên tích cực thơng qua tín nhiệm thành viên khác Người đề cử phải người khẳng định lực thân trước tập thể, trước người khác có tín nhiệm Tuy nhiên, cán lớp thay đổi theo học kỳ tùy thuộc vào hoàn cảnh, nhu cầu lớp -> Với việc làm tơi kích thích hăng hái, tích cực HS, khuyến khích em tự tin thân mình, nhận thức giá trị thân tự tin khẳng trước tập thể Như KN như: KN nhận thức, KN xác định giá trị, KN thể tự tin… em rèn luyện, tạo điều kiện cho em sau vững vàng sống - Giao trách nhiệm cho cán lớp đề kế hoạch tổ chức thực hoạt động lớp, Đoàn theo chủ điểm tháng Đây cách phát huy tính tích cực chủ động đội ngũ cán lớp Trong năm học, hoạt động lên lớp Đoàn trường phát động theo chủ điểm tháng đa dạng Đặc biệt tháng tháng 11 hay tổ chức thành phong trào thi đua với hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT diễn sôi nổi, hào hứng Trong dịp này, cán lớp lập kế hoạch tổ chức thực GVCN giữ vai trò cố vấn em cần xin ý kiến trợ giúp cần thiết -> Với cách làm em luyện nhiều KNS cần thiết như: KN giao tiếp, KN thể tự tin, KN hợp tác, KN tư sáng tạo, KN giải vấn đề, KN đảm nhận trách nhiệm, KN tìm kiếm hỗ trợ… - Giao cho lớp trưởng điều khiển tiết sinh hoạt cuối tuần định kỳ Sinh hoạt cuối tuần quan trọng thời điểm tổng kết đánh giá tuần, tháng học tập rèn luyện thành viên lớp Lớp trưởng lớp B3 điều khiển buổi sinh hoạt sau: Hoạt động 1: Nhận xét, đánh giá hoạt động tuần Bước 1: Các tổ trưởng báo cáo tình hình tổ phụ trách Bước 2: Lớp phó học tập nhận xét tình hình học tập lớp tuần Bước 3: Lớp phó lao động nhận xét tình hình vệ sinh lớp học trực tuần (nếu phân công) tuần Hoạt động 2: Đánh giá xếp loại hạnh kiểm Bước 1: Tổ trưởng xếp loại HK tổ viên Bước 2: Thống kết xếp loại - Lớp trưởng hỏi kiến thành viên lớp kết xếp loại tổ trưởng - Xin ý kiến GVCN, thống ghi vào bảng xếp loại Bước 3: Biểu dương, khen thưởng kỷ luật - Biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt tuần - HS có hạnh kiểm TB Yếu tự nhận khuyết điểm, tự kiểm điểm nhận phạt trực nhật lao động cơng ích theo phân cơng lớp phó lao động - Rút kinh nghiệm chung để phát huy tốt, khắc phục chưa tốt tuần qua Hoạt động 3: Triển khai kế hoạch hoạt động tuần Bước 1: Lớp trưởng thông báo kế hoạch hoạt động tuần (dựa sở kế hoạch nhà trường Đoàn TN nhà trường) Bước 2: Các thành viên lớp đóng góp ý kiến bổ sung, hồn chỉnh kế hoạch Bước 3: Xin ý kiến GVCN thống triển khai kế hoạch Hoạt động phát huy khả tổ chức, quản lý tập thể lớp trưởng thành viên khác ban cán lớp Các em rèn luyện KN làm chủ cảm xúc thân trước đông người, KN bình tĩnh tự tin giao tiếp Hoạt động giúp lớp rèn luyện thêm khả nhận thức vấn đề Biết phê bình tự phê bình để từ rút kinh nghiệm có phương hướng khắc phục, sửa chữa Đồng thời tạo cho HS có ý thức phấn đấu rèn luyện, tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn tiến - Lập kế hoạch học tập rèn luyện Để việc học tập rèn luyện HS đạt kết tốt em cần phải lập kế hoạch, đề phương pháp cách thức thực riêng Ngay từ tuần năm học đầu, yêu cầu HS phải lập ra: - Thời gian biểu hoạt động ngày - Kế hoạch học tập, rèn luyện học kỳ, năm học Với biện pháp này, rèn luyện cho HS kỹ tự quản lí thời gian cách hợp lí, khoa học; hình thành em KN xác định mục tiêu phương hướng phấn đấu học tập rèn luyện học kỳ, năm học Đây KNS thiếu em sống đại 3.3 Thành lập câu lạc theo chủ đề Câu lạc (CLB) hình thức tổ chức tập hợp người có chung sở thích, quan tâm Tổ chức CLB điều kiện để rèn luyện KNS cho HS CLB giúp HS phát triển lực, phát huy tài năng, hướng tới ước mơ (Trích Modul 41, Tổ chức hoạt động tập thể cho HS THPT) Trong phạm vi lớp học tổ chức nhiều CLB theo sở thích, ý muốn người Mặt khác, cho tất thành viên lớp tham gia CLB vấn đề khó Do đó, sở phiếu điều tra đầu năm học để tìm hiểu sở thích, ước mơ HS với việc động viên, khích lệ, tơi thành lập lớp số CLB sau: - CLB đọc sách: bao gồm 05 thành viên chung sở thích đọc sách báo CLB giao nhiệm vụ phụ trách sinh hoạt 15 phút đầu với học bổ ích từ sách - CLB bóng đá: gồm 13 thành viên, có 10 HS nam cầu thủ bóng đá, 03 HS nữ cổ động viên nhiệt tình người giúp đỡ tận tâm cho đội bóng CLB bóng đá CLB thêu - CLB thêu: gồm có 05 thành viên u thích cơng việc thêu tranh Những tác phẩm nhóm trở thành đồ trang trí đẹp cho phòng học lớp làm quà lưu niệm - CLB cầu lông: gồm có 06 thành viên, chia làm đơi nam nữ chung đam mê môn cầu lông thần tượng vận động viên cầu lông Nguyễn Tiến Minh - CLB hội họa: Tuy có 02 thành viên ỏi hai nỗ lực học hỏi để thực ước mơ thi đậu trường Đại học Mĩ thuật công nghiệp Hà Nội trở thành họa sĩ hay nhà thiết kế thời trang Tranh minh họa học môn Ngữ văn CLB hội họa - CLB văn nghệ: gồm 12 thành viên điều hành thành viên đam mê sân khấu nghệ thuật Mục đích CLB mang đến niềm vui, tiếng cười giải trí cho người Các tiết mục văn nghệ CLB thường biểu diễn thi văn nghệ Đoàn trường tổ chức hay góp vui hoạt động ngồi lên lớp… Hình thức sinh hoạt CLB thành lập lớp B3 có khơng thành viên lớp khác tới sinh hoạt, góp vui khiến cho CLB ngày trở nên đông vui ngày trở thành hoạt động sinh hoạt ngồi khóa lành mạnh, bổ ích cho HS Ban chấp hành Đồn trường có kế hạch mở rộng hình thức CLB phạm vi tồn trường -> Với hình thức sinh hoạt CLB tơi góp phần rèn luyện cho HS số KNS cần thiết như: KN nhận thức, KN giao tiếp, KN xác định giá trị, KN đặt mục tiêu, KN hợp tác, KN tư sáng tạo, KN thể tự tin… 3.4 Lắng nghe Tiết trò chuyện mục dự thi CLB văn nghệ Ở trường PTTH, có lẽ điều HS mong gần gũi với thầy với tư cách người bạn lớn tuổi Các em độ tuổi lớn với nhiều bỡ ngỡ, lại khao khát muốn tìm hiểu nhiều mặt sống em không sẵn sàng chia sẻ điều với bố mẹ bố mẹ bận làm ăn mà khơng có điều kiện quan tâm kịp thời tới Thật em cần có người bạn đồng hành để bảo ban, giúp đỡ cần thiết GVCN người có điều kiện tốt để làm công việc Quan điểm “Lắng nghe thấu hiểu, thấu hiểu chia sẻ được” Bí gần gũi HS chịu khó lắng nghe, quan tâm đến em người bạn Khi đó, HS phản hồi lại với người bạn Hãy bình tĩnh kiên nhẫn lắng nghe suy nghĩ, mong muốn nguyện vọng HS, không nên “chặn họng” HS nói, khơng gạt phăng phản đối hay quát mắng HS vừa nói ý kiến cho dù có hay khơng Sau GVCN nhẹ nhàng giải đáp cho HS điều em băn khoăn vướng mắc Với cách làm thế, GVCN giúp xóa tan khoảng cách GV HS, tạo khơng khí thân mật gần gũi thầy trò Qua trò chuyện thế, GVCN kịp thời nắm bắt tình hình HS lớp mình, giải khúc mắc HS, hướng em phát triển nhân cách lành mạnh Đồng thời HS học từ GVCN KN giao tiếp, KN kiểm sốt cảm xúc, KN ứng phó với căng thẳng, KN lắng nghe tích cực, KN thể cảm thơng, KN giải mâu thuẫn… Đây số KNS quan trọng mà em dùng để giao tiếp với xã hội, tạo nên nét ứng xử tinh tế riêng cho thân sống 3.5 Tổ chức kết hợp giáo dục giá trị sống rèn luyện kỹ sống cho HS KNS giá trị sống có mối quan hệ tương tác với Giá trị sống tảng để hình thành KNS Ngược lại, KNS cơng cụ hình thành thể giá trị sống Nếu người khơng có tảng giá trị sống rõ ràng vững chắc, học nhiều KNS đến đâu, cách sử dụng nguồn tri thức cho hợp lý để mang lại lợi ích cho thân cho xã hội Khơng có tảng giá trị, cách tôn trọng thân người khác, cách hợp tác, khơng biết cách xây dựng trì tình đồn kết mối quan hệ, khơng biết cách thích ứng trước đổi thay, có tỏ cao ngạo kỹ năng, khả vốn có Vậy nên, song song với giáo dục KNS, cần hướng cho HS tới giá trị sống Việc rèn luyện KNS nhằm xây dựng cho HS 12 giá trị sống là: Tự do, Hòa bình, Hạnh phúc, u thương, Giản dị, Khiêm tốn, Khoan dung, Trung thực, Hợp tác, Đồn kết, Tơn trọng, Trách nhiệm.(Trích Modul 36 THPT)  Cách thức tổ chức học tập, rèn luyện KNS giá trị sống: - Thời gian thực hiện: + tháng/lần tiết sinh hoạt cuối tuần Ví dụ: lớp 11 năm học 2014 - 2015  Tháng 10/2014: giáo dục giá trị Hạnh phúc  Tháng 11/2014: giáo dục giá trị Tôn trọng  Tháng 12/2014: giáo dục giá trị Yêu thương  Tháng 1/2015: giáo dục giá trị Trung thực  Tháng 2/2015: giáo dục giá trị Trách nhiệm  Tháng 3/2015: giáo dục giá trị Giản dị Các giá trị sống lại tiếp tục triển khai học tập năm học 2015 - 2016 + Hoạt động ngoại khóa ngồi lên lớp - Cách thức thực hiện: + Cung cấp kiến thức KNS giá trị sống cần rèn luyện cho HS để HS có nhìn khái qt KNS giá trị sống + Đưa tập tình KNS cách giải để từ rút học giá trị sống + Tổ chức hình thức sinh hoạt câu lạc theo chủ đề + Kết hợp với hoạt động Đoàn TN nhà trường phát động 10 Với cách làm dạy cho em hiểu rõ giá trị đích thực sống dịp rèn luyện KNS, tạo điều kiện cho em phát triển nhân cách lành mạnh; tự tin, vững vàng sống sau này; hướng tới thành công 3.6 Triển khai tư vấn nghề nghiệp cho HS Một nội dung phương pháp rèn luyện KNS, giá trị sống cho HS giáo dục khả tự lập: tự nhận thức, đánh giá thân mình; biết vạch kế hoạch, thời gian biểu học tập cho thân biết định hướng nghề nghiệp cho tương lai Đối với HS THPT đặc biệt HS khối 12 việc định hướng nghề nghiệp quan trọng Các em phân vân khơng biết chọn trường học sau tốt nghiệp cho phù hợp băn khoăn học xong trường đại học, cao đẳng hay trung cấp nghề trường có xin việc làm hay khơng? Đây vấn đề “đau đầu” cho nhà trường, Đoàn TN, giáo viên đặc biệt GVCN lớp 12 Để giải vấn đề làm sau: Bước 1: - Tiến hành điều tra thăm dò nguyện vọng, sở thích, mong muốn HS, gia đình HS nghề nghiệp em tương lai - Tìm hiểu nhu cầu nhân lực đất nước xem nghành nghề có nhu cầu tuyển nhiều nhân lực - Theo dõi, tìm hiểu nhu cầu tuyển sinh nghành nghề đào tạo trường ĐH, CĐ, TC Bước 2: - Tổ chức buổi tư vấn tập trung có kết hợp với trường ĐH, CĐ, TC nghề có nhu cầu đến chiêu sinh trường - Tư vấn riêng cho HS phụ huynh HS có nhu cầu - Tổ chức tư vấn hướng nghiệp lớp số buổi sinh hoạt cuối tuần - Hướng dẫn HS tự tìm hiểu qua website trường ĐH, CĐ, công ty mà em phụ huynh quan tâm Buổi tư vấn nghề trường tổ chức 11 Mục đích việc tư vấn tơi muốn em hiểu rõ Mình ai? Mình đâu? Mình muốn gì? Mình đâu? (Trích nội dung BDTX năm học 2015 - 2016: Tư vấn lựa chọn nghề cho HS) Giúp em khám phá lực, sở thích thân để lựa chọn nghề phù hợp với sau tốt nghiệp THPT Chỉ nhận thức hiểu rõ thân mình, HS tìm nghề nghiệp phù hợp cho thân tương lai Hoạt động dịp em tự nhận thức mình, tự nói lên nguyện vọng, sở thích, mong muốn thân; thành thực với thân mình, mạnh dạn lựa chọn nghề phù hợp với thân Qua hoạt động tư vấn thế, rèn luyện, khắc phục nâng cao nhiều KNS cần thiết cho HS sống tương lai như: KN nhận thức, KN khẳng định giá trị, KN giao tiếp, KN tìm kiếm hỗ trợ, KN giải mâu thuẫn, KN đảm nhận trách nhiệm… 3.7 Sử dụng hiệu số phương pháp tích cực tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục lên lớp để rèn luyện KNS cho HS Chúng ta biết người làm chủ tương lai kỷ XXI hòa nhập với cộng đồng giới khơng thể người thụ động, ngoan ngỗn giản đơn, biết lời rập khuôn cách máy móc, mà thực phải người biết làm chủ mình, lệnh cho mình, làm theo ý cho nhanh nhạy, chủ động, phù hợp với lợi ích cộng đồng Một lớp người tương lai khơng thể hình thành GV khơng biết tạo hội để HS tập dượt, rèn luyện tính tự giác tự quản, tự động, tự sáng tạo từ ngồi ghế nhà trường Hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục lên lớp (HĐGDNGLL) có vai trò vị trí đặc biệt việc rèn KNS cho HS Bởi tham gia vào hoạt động tạo điều kiện để em thể suy nghĩ, tình cảm, thái độ ước mơ tuổi trẻ Đây môi trường, hội để HS thể tài năng, trí tuệ, sáng tạo, tính chủ động linh hoạt Qua hoạt động, HS nhanh nhẹn, hoạt bát hơn, thích nghi hòa đồng với tập thể, bạn bè Hoạt động tập thể giúp hình thành kỹ cho HS: KN thích ứng với biến đổi sống, KN giao tiếp ứng xử có văn hóa, KN tư sáng tạo, KN làm chủ thân… Tuy nhiên để tổ chức tốt hoạt động tập thể, HĐGDNGLL cần có phương pháp tích cực  Một số phương pháp tích cực tổ chức hoạt động tập thể, HĐGDNGLL giúp rèn luyện KNS cho HS: - Phương pháp thảo luận: Đây dạng tương tác nhóm đặc biệt mà thành viên giải vấn đề quan tâm nhằm đạt tới hiểu biết chung Thảo luận tạo cho HS hội đưa ý kiến mình, có hội làm quen với để hiểu 12 Với mơ hình tập thể lớp tự quản phương pháp ban cán lớp sử dụng thường xuyên để tổ chức hoạt động lớp cần Lớp trưởng người điều khiển buổi thảo luận để thống ý kiến xây dựng kế hoạch thực hoạt động - Phương pháp giao nhiệm vụ: Là đặt HS vào vị trí định buộc em phải thực trách nhiệm cá nhân Giao nhiệm vụ tạo hội để HS thể khả mình, dịp để em rèn luyện tích lũy kinh nghiệm cho thân Phương pháp áp dụng sau thành lập ban cán lớp GVCN giao nhiệm vụ cho cán lớp Cụ thể sau: + Lớp trưởng: Phụ trách chung, thay mặt GVCN xử lí tồn cơng việc lớp + Lớp phó học tập: Phối hợp với cán mơn phụ trách học tập lớp + Lớp phó văn – thể - mĩ: Phụ trách văn nghệ, thể dục thể thao lớp + Lớp phó lao động: Phụ trách hoạt động lao động lớp + Cán môn: Phụ trách chữa tập 15’ đầu + Tổ trưởng: Theo dõi đánh giá xếp loại tổ viên tuần, tháng, học kỳ, năm + Cán đoàn: Phụ trách cơng việc thuộc lĩnh vực đồn lớp, trường -> Giao nhiệm vụ cho cán lớp tạo nên chủ động cho em điều hành hoạt động lớp; giúp phát triển tính chủ động sáng tạo, khả ứng phó tình HS Đây biện pháp tốt để rèn luyện nhiều KNS cho đội ngũ cán lớp - Phương pháp đóng vai: Phương pháp có tác dụng việc phát triển KN giao tiếp cho HS Đóng vai phương pháp thực hành HS số tình ứng xử cụ thể sở óc tưởng tượng suy nghĩ sáng tạo em Đây phương pháp tốt để rèn luyện KNS nên thường áp dụng HĐGDNGLL đưa tập tình để em thực hành tiến hành giáo dục rèn luyện kết hợp KNS giá trị sống cho HS tháng/lần tiết sinh hoạt cuối tuần - Phương pháp diễn đàn: Diễn đàn dịp để HS trình bày quan điểm vấn đề có liên quan đến thân tập thể, tranh luận trực tiếp trước đông đảo bạn bè Trong HĐGDNGLL, GVCN mở diễn đàn số nội dung cấp thiết HS cấp THPT như: An tồn giao thơng, ma túy – HIV/AIDS, giáo dục giới tính chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, chọn nghề… Với diễn đàn tơi hiểu rõ suy nghĩ, quan điểm em số vấn đề cấp thiết sống để kịp thời uốn nắn, xử lí em nhận thức sai lầm Bản thân HS học nhiều KN giao tiếp - Phương pháp trò chơi: Sử dụng trò chơi phương pháp tổ chức hoạt động giúp cho HS có điều kiện thể khả lĩnh vực Trò chơi dịp để HS tập xử lí tình nảy sinh sống đời thường, giúp em có thêm kinh nghiệm sống 13 Phương pháp GVCN phải kết hợp với Đồn TN nhà trường để tổ chức trò chơi vui khỏe bổ ích cho HS thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thi đua tháng - tháng Thanh niên (8/3 26/3)… Các trò chơi tổ chức phải đa dạng (bao gồm trò chơi trí tuệ, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…) huy động nhiều HS tham gia Ảnh thi cắm hoa kỉ niệm ngày 8/3 Rènthi luyện kỹ quađá hoạt động ngoại Cô3.8 trò văn nghệ 20/11sống cho HS thơng Bóng chào mừng 26/3khóa: Giáo dục giới tính chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên Giáo dục giới tính chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên vấn đề mẻ nhạy cảm HS Ở lứa tuổi này, HS tò mò lại hiểu biết vấn đề nên có nhiều trường hợp mang thai ngồi ý muốn quan hệ tình dục khơng an tồn dẫn đến phải nạo phá thai ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lí Thậm chí có em bỏ học kết hôn sớm tuổi vị thành niên Để khắc phục tình trạng tơi tiến hành giáo dục giới tính chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho em với số nội dung sau: 3.8.1 Tuổi dậy dấu hiệu tuổi dậy thì:  Tuổi dậy Tuổi dậy giai đoạn phát triển, trẻ em phát triển thành người lớn có khả sinh sản Tuổi bắt đầu dậy thường kéo dài từ đến năm chia làm hai giai đoạn nhỏ: + Giai đoạn trước dậy : từ 11-13 tuổi nữ 13-15 tuổi nam + Giai đoạn dậy : từ 13-15 tuổi nữ 15-17 tuổi nam 14 Đến tuổi dậy tác động hoocmơn sinh dục, thể có biến đổi quan sinh dục xuất đặc điểm sinh dục thứ sinh  Những dấu hiệu tuổi dậy Nam Nữ Phát triển chiều cao Phát triển chiều cao Phát triển cân nặng Phát triển cân nặng Ngực phát triển (ít), quanh núm vú Vú phát triển Thay đổi giọng nói, vỡ giọng (giọng Thay đổi giọng nói (giọng nói trầm, ấm) trẻo, nhẹ nhàng) Tăng tiết mồ hôi chất nhờn Tăng tiết mồ hôi chất nhờn Phát triển lông mu, mọc râu, lông Phát triển lông mu, mọc lông nách, nách, lông ngực, lông chân, lông tay lông chân, lông tay Ngực vai phát triển Không phát triển Cơ bắp, cánh tay phát triển Đùi, eo thon lại, hông nở Các phận sinh dục phát triển Các phận sinh dục phát triển Tinh hoàn sản sinh tinh trùng, bắt đầu Bắt đầu có rụng trứng, xuất có tượng xuất tinh tự phát (mộng kinh nguyệt Lúc có khả có tinh) Lúc có khả làm bạn gái có quan hệ tình dục mang thai có quan hệ tình dục Ngừng phát triển xương sau Ngừng phát triển xương sau hình thể hồn thiện hình thể hồn thiện 3.8.2 Cơ quan sinh dục: (Trích Bài giảng sinh lí người động vật -Lê Quang Long)  Cơ quan sinh dục nam - Tinh hoàn phận quan trọng quan sinh dục nam sản xuất tinh trùng tuổi dậy - Tinh trùng nhỏ (dài khoảng 0,06mm) gồm đầu, cổ đuôi Tinh trùng di chuyển nhờ Có loại tinh trùng : tinh trùng X tinh trùng Y Tinh trùng Y nhỏ nhẹ, sức chịu đựng kém, dễ chết, tinh trùng X lớn có sức sống cao tinh trùng Y - Mỗi lần phóng tinh có tới 200-300 triệu tinh trùng - Trong quan sinh dục nữ, tinh trùng có khả sống từ 3-4 ngày 15  Cơ quan sinh dục nữ  Sự thụ tinh, thụ thai - Trứng tế bào sinh dục trưởng thành (chín), tế bào trứng nhỏ (đường kính 1,15-1,25mm) chứa nhiều chất tế bào - Tới tuổi dậy thì, buồng trứng chứa khoảng 40.000 tế bào trứng đời người phụ nữ có khoảng 400 trứng đạt tuổi trưởng thành - Trứng bắt đầu rụng từ tuổi dậy phễu dẫn trứng tiếp nhận đưa vào ống dẫn trứng (vòi trứng) - Tế bào trứng sau rụng có khả thụ tinh ngày gặp tinh trùng - Trứng rụng phễu dẫn trứng tiếp nhận, đưa vào ống dẫn trứng di chuyển phía tử cung Nếu trứng gặp tinh trùng, xảy thụ tinh để tạo thành hợp tử Hợp tử di chuyển xuống tử cung làm tổ, đến tử cung bám vào lớp niêm mạc tử cung chuẩn bị sẵn (dày xốp xung huyết) để làm tổ phát triển thành thai Đó thụ thai - Trẻ vị thành niên nữ chưa phát triển toàn diện thể chất Xương chậu nhỏ dễ gây đẻ khó dễ bị ngạt; dễ bị máu, nhiễm trùng gây tử vong cho mẹ hai Nữ vị thành niên mang thai dễ có nguy sẩy thai, đẻ non, thai bất thường, thai chết lưu so với phụ nữ tuổi 20 trở lên Nữ vị thành niên sinh lần đầu có rủi ro cao lần sinh sau, nguy bị nhiễm độc thai nghén (phù, huyết áp cao nguy sản giật) ảnh hưởng đến tính mạng Con bà mẹ vị thành niên thường thiếu cân nguy tử vong cao nhiều so với bà mẹ trưởng thành 16  Hiện tượng kinh nguyệt - Cùng với phát triển trứng, hoocmon từ buồng trứng tiết có tác dụng làm cho lớp niêm mạc tử cung dày, xốp, chứa nhiều mạch máu để đón trứng thụ tinh xuống làm tổ Nếu trứng khơng thụ tinh sau 14 ngày kể từ trứng rụng, lớp niêm mạc bị bong mảng, ngồi với máu dịch nhày Đó tượng kinh nguyệt - Hiện tượng kinh nguyệt xảy theo chu kỳ hàng tháng (28-32 ngày) thời gian có kinh thường kéo dài khoảng ngày Thời gian có kinh lượng máu xuất tùy thuộc vào cá nhân Trong thời gian hành kinh thường có biến đổi tâm sinh lý mệt mỏi, rối loạn cảm xúc… - Chế độ ăn, uống tình trạng sức khỏe lối sống,…có ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt (kinh nguyệt khơng tắt kinh), ảnh hưởng đến sức khỏe chức sinh sản  Hiện tượng rụng trứng - Là tượng xảy thể người phụ nữ, tháng thể sản sinh số lượng trứng định Hiện tượng rụng trứng xảy vào chu kỳ kinh nguyệt, tức khoảng ngày 14 chu kỳ - Mỗi nang buồng trứng sản sinh trứng tháng lượng trứng rụng vào ống dẫn trứng tới tử cung Tại đây, tinh trùng gặp trứng dẫn đến tượng thụ thai - Có thể xác định ngày rụng trứng nhờ việc theo dõi vòng kinh thể tiết tử cung Thông thường, sau kỳ kinh nguyệt, có cảm giác khơ hồn tồn nơi âm đạo Tiếp sau đó, thể gần đến giai đoạn bắt đầu rụng trứng, thấy xuất dịch nhờn, màu trắng đục Mức độ chất nhờn tăng nhiều dịch đặc bình thường giống lòng trắng trứng đến thời điểm rụng trứng - Theo nghiên cứu, trứng thể người phụ nữ tồn vòng 12 đến 24 sau rụng Tuổi thọ trùng lớn nhiều so với trứng, tồn từ đến ngày tử cung phụ nữ Vì khơng phải thụ thai vào thời điểm rụng trứng 3.8.3 Các biện pháp tránh thai phổ biến: (Giáo trình giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên- Đỗ Thị Tường Vi) Biện pháp tránh thai Bao cao su Vòng tránh thai Thuốc diệt tinh trùng Viên tránh thai (uống, cấy da) Tác động hiệu Ngăn cản không cho tinh trùng xâm nhập vào Hiệu : 90% Ngăn cản làm tổ phôi Hiệu : 90% Diệt tinh trùng Ức chế rụng trứng 17 Phẫu thuật đình sản: - Thắt ống dẫn tinh - Thắt ống dẫn trứng An toàn tự nhiên: - Giai đoạn an toàn - Xuất tinh - Ngăn cản tinh trùng vào - Ngăn cản trứng vào vòi dẫn trứng Tránh tinh trùng gặp trứng : - Khơng có trứng rụng - Ngăn cản tinh trùng gặp trứng 3.8.4 Một số bệnh lây lan qua đường tình dục: (Giáo trình giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên- Đỗ Thị Tường Vi)  HIV/AIDS - HIV virut gây suy giảm miễn dịch người - AIDS hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải virut HIV gây - HIV xâm nhập vào thể qua quan hệ tình dục, qua đường máu, tiêm chích ma túy Nếu phụ nữ nhiễm HIV, mang thai truyền qua thai nhi - AIDS phát triển qua giai đoạn có giai sơ nhiễm thường khơng biểu triệu chứng, lý số người nhiễm HIV khơng biết mắc bệnh lây nhiễm cho người khác - Cho tới nhà khoa học chưa tìm thuốc đặc trị để chữa khỏi  Bệnh lậu - Bệnh loại vi khuẩn có tên song cầu khuẩn gây - Bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục - Bệnh nguy hiểm dễ lây lan phần lớn người mắc bệnh khơng biểu rõ giai đoạn đầu - Bệnh có thuốc điều trị thường để lại hậu nặng nề gây vơ sinh nam nữ, có thai ngồi tử cung, sinh bị mù lòa  Bệnh giang mai - Bệnh xoắn khuẩn giang mai gây - Bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục, truyền máu, vết xây xát thể, truyền từ mẹ sang qua thai - Bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổn thương phủ tạng, hệ thần kinh, sinh bị khuyết tật dị dạng bẩm sinh 3.8.5 Giải đáp băn khoăn, thắc mắc HS: Ví dụ 1: Một số câu hỏi HS nữ - Tại số người có máu kinh màu đỏ tươi, số có máu kinh màu đỏ đậm, số khác có màu đỏ nâu số khác lại có máu cục? - Tại số người bị đau bụng, đau lưng, đau ngực hay đau đầu thấy kinh? Làm để giảm bớt đau? - Một số người nói bạn thấy kinh bạn khơng nên tắm, có khơng? Nên ăn uống hành kinh? - Có thể có quan hệ tình dục có kinh khơng? Ví dụ 2: Một số câu hỏi HS nam - Bộ phận sinh dục em không màu sắc với phần lại thể, có bình thường khơng? - Em để ý thấy hai tinh hồn lúc chảy xệ xuống, lúc co lại, vậy? - Cái em cong, có ảnh hưởng tới khả sinh không? 18 - Em nam thiếu niên thức dậy em thấy quần bị ướt Em khơng biết chuyện xảy ra, liệu em có bị bệnh khơng? Với cách làm này, em vừa có thêm hiểu biết quý báu sức khỏe sinh sản vị thành niên vừa khắc phục tâm lí ngại ngùng để mạnh dạn bày tỏ băn khoăn, thắc mắc vấn đề tế nhị HS biết chăm sóc sức khỏe thân, biết sống có trách nhiệm phòng tránh điều đáng tiếc xảy cho Đồng thời, em rèn luyện thêm KN nhận thức, KN kiểm soát cảm xúc, KN thể tự tin… hữu ích cho sống em sau HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, VỚI BẢN THÂN VÀ NHÀ TRƯỜNG: - Việc giáo dục, rèn luyện KNS cho HS biện pháp thu kết tốt Tinh thần, thái độ học tập em nâng cao Các em tự tin hơn, động hơn, mạnh dạn phát biểu ý kiến bày tỏ quan điểm Giải tốt vấn đề nảy sinh sống HS lớp có tinh thần đồn kết cao, tình bạn củng cố trở nên gắn bó, thân thiết Với thầy cô giáo, em lễ phép, gần gũi Số lượng HS bỏ học tồn khóa giảm xuống số Khơng có em sử dụng chất ma túy, đánh bạc, mang thai ý muốn… Mỗi em sau trường lựa chọn ngành nghề phù hợp cho - Kết rèn luyện hạnh kiểm 42 HS lớp B3 nâng lên rõ rệt qua năm học Cụ thể: Tốt Khá TB Yếu Năm học SL % SL % SL % SL % 2013 – 2014 21 50 15 35 04 10 02 (Lớp 10) 2014 – 2015 35 85 05 12 02 0 (Lớp 11) 2015 – 2016 40 95 02 0 0 (Lớp 12) - Thành tích cuối năm học 2015 -2016: + 02 HS đạt danh hiệu HS Giỏi; 25 HS đạt danh hiệu HSTT + 05 HS giỏi cấp tỉnh môn: Lịch sử, GDCD, Quốc phòng an ninh + HS đậu ĐH: 09 HS, CĐ: 03 HS , lại học trường TC nghề Thanh Hóa, Hà Nội, Thái Bình TP.HCM - Quan sát thống kê, KNS 42 HS lớp B3 cuối năm học 2015 – 2016 sau thời gian 03 năm thực sáng kiến kết đạt sau: Mức độ Biểu kỹ sống Thấp TB Cao Có ý thức giá trị thân, biết tự 05 37 khẳng định (0%) (12%) (88%) Có lối sống lành mạnh 0 42 (0%) (0%) (100%) Khả giải vấn đề nhanh, 08 34 hiệu (0%) (19%) (81%) 19 Khả giải mâu thuẫn hòa bình, bình đẳng ứng xử 02 40 (0%) (5%) (95%) 11 21 Khả hợp tác công việc (0%) (26%) (74%) Mức độ thành công tranh luận, 18 24 thuyết phục (0%) (43%) (47%) Biết bao dung, lắng nghe, tôn trọng 0 42 sẵng sàng giúp đỡ người khác (0%) (0%) (100%) Nhạy bén vấn đề xã hội 28 14 người (0%) (66%) (34%) Khả đánh giá giá trị 19 23 người sống (0%) (45%) (55%) Nhận xét: Qua bảng thống kê, ta thấy HS lớp B3 rèn luyện nhiều KNS cần thiết cho sống Có thể nói qua việc rèn luyện, em có chuyển biến tốt nhận thức biểu KNS Đây thành đáng ghi nhận III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: KẾT LUẬN: - Việc giáo dục, rèn luyện KNS cho HS điều cần thiết Các biện pháp thực thu kết tốt HS sau tốt nghiệp có KNS giúp cho em có đủ lực, bình tĩnh, tự tin giao tiếp; lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với thân Sống có lí tưởng, ước mơ, hồi bão Có lối sống sạch, lành mạnh, biết tự bảo vệ chăm sóc cho thân, không sa vào tệ nạn xã hội - Việc thực giáo dục, rèn luyện KNS cho HS GVCN lớp cần phải có thời gian, phải có kết hợp với Đồn TN nhà trường GV mơn lớp đạt kết cao - GVCN lớp phải lập kết hoạch giáo dục, rèn luyện KNS cho HS từ đầu khóa học KIẾN NGHỊ: - Nhà trường cần đẩy mạnh công tác giáo dục, rèn luyện KNS cho HS - Nhà trường cần đầu tư thêm sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu chuyên môn phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy nội dung - Ban chấp hành Đoàn trường cần tiếp tục đề kết hoạch hoạt động phong phú thiết thực tạo điều kiện để HS rèn luyện hiều KNS - Cha mẹ HS cần qua tâm nhiều hơn, kịp thời tới đời sống tinh thần XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 12 tháng năm 2017 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác 20 Người viết: Hoàng Thị Thu Hà TÀI LIỆU THAM KHẢO: Luật giáo dục năm 2005 Nguyễn Thanh Bình, Modul 35, Giáo dục kỹ sống cho học sinh THPT 21 nội dung giáo dục kỹ sống cho HS nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục Giáo dục kỹ sống cho HS trường THPT qua hoạt động lên lớp (Tài liệu dành cho giáo viên) 12 điều coi giá trị sống chân thực, Báo Vietnam net Phạm Quỳnh, Modul 36, Giáo dục giá trị cho học sinh THPT Nội dung BDTX năm học 2015 - 2016 dành cho bậc THCS THPT: Tư vấn lựa chọn nghề cho HS Nguyễn Dục Quang, Modul 41, Tổ chức hoạt động tập thể cho HS THPT Lê Quang Long, Bài giảng sinh lí người động vật NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 21 10 Đỗ Thị Tường Vi, Giáo trình giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Hoàng Thị Thu Hà Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên - Trường THPT Triệu Sơn Cấp đánh giá xếp loại TT Tên đề tài SKKN Tổ chức củng cố học (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại Năm học đánh giá xếp loại (A, B, C) C 2010 – 2011 22 sơ đồ, bảng hệ thống dạy học phần văn Tỉnh môn Ngữ văn Dùng sơ đồ tư để củng cố, ôn tập Văn học sử chương trình Ngữ Văn Tỉnh C 2012 – 2013 THPT MỤC LỤC NỘI DUNG I MỞ ĐẦU Trang 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lý luận 1.1 Khái quát chung kỹ sống 1.2 Thực trạng giáo dục kỹ sống cho HS trường THPT 2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng SKKN Các SKKN áp dụng để giải vấn đề III.1 Thu thập thông tin HS lớp chủ nhiệm phiếu điều tra từ đầu năm học lớp 10 23 3.2 Xây dựng tập thể lớp tự quản 3.3 Thành lập câu lạc theo chủ đề 3.4 Lắng nghe trò chuyện 10 3.5 Tổ chức kết hợp giáo dục giá trị sống rèn luyện kỹ sống cho HS 10 3.6 Triển khai tư vấn nghề cho HS 11 3.7 Sử dụng hiệu số phương pháp tích cực tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục lên lớp 12 3.8 Rèn luyện kỹ sống cho HS thơng qua hoạt động ngoại khóa: Giáo dục giới tính chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên 15 Hiệu SKKN hoạt động dạy học, với thân, đồng nghiệp nhà trường 19 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 20 Kết luận 20 Kiến nghị 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 24 TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP B3 KHĨA HỌC 2013-2016 QUA CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Người thực hiện: Hoàng Thị Thu Hà Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực: Công tác chủ nhiệm THANH HÓA NĂM 2017 25 ... TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP B3 KHÓA HỌC 2013- 2016 QUA CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Người thực hiện: Hồng Thị Thu Hà Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực: Cơng tác chủ. .. 35, Giáo dục kỹ sống cho học sinh THPT 21 nội dung giáo dục kỹ sống cho HS nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục Giáo dục kỹ sống cho HS trường THPT qua hoạt động lên lớp (Tài liệu dành cho giáo viên)... sống rèn luyện kỹ sống cho HS 10 3.6 Triển khai tư vấn nghề cho HS 11 3.7 Sử dụng hiệu số phương pháp tích cực tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục lên lớp 12 3.8 Rèn luyện kỹ sống cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp b3 khóa học 2013 – 2016 qua công tác chủ nhiệm lớp ,

Từ khóa liên quan