[Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

99 4K 25

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2013, 20:59

Thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, tự nhiên, kinh tế, nông nghiệp Bộ giáo dục đào tạo trờng đại học nông nghiệp I ------------------ LÊ THị TRANG Bệnh Tụ huyết trùng lợn nuôi tại một số địa phơng của tỉnh Sơn La biện pháp phòng trị Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60.62.50 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS. Cù HữU PHú Hà Nội - 2007 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc nụng nghip ------------------------- i Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này trung thực cha từng đợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đ đợc cảm ơn các tài liệu trích dẫn trong luận văn đ đợc chỉ rõ nguồn gốc, xuất xứ tên tác giả. Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2007 Tác giả luận văn Lê Thị Trang Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc nụng nghip ------------------------- ii Lời cám ơn Tôi xin chân thành cám ơn: - PGS.TS. Cù Hữu Phú, ngời hớng dẫn khoa học trực tiếp đ giúp đỡ, chỉ bảo tận tình, tạo điều kiện cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài hoàn thành luận văn này. - PGS.TS. Trơng Quang, các thầy cô trong bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm - Bệnh lý cùng toàn thể các thầy cô giáo Khoa Thú y; Khoa Sau đại học, Ban điều hành dự án PHE - Trờng ĐHNNI Hà Nội, đ hết lòng giúp đỡ trong quá trình thực hiện đề tài. - TS. Đỗ Ngọc Thúy, BSTY. Âu Xuân Tuấn cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu Bộ môn Vi trùng - Viện Thú y Quốc gia. - Ban lnh đạo Chi cục Thú y, các phòng ban, trạm Thú y các huyện thị trong tỉnh Sơn La, bạn bè, đồng nghiệp đặc biệt gia đình đ tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập. Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2007 Tác giả luận văn Lê Thị Trang Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc nụng nghip ------------------------- iii Mục lục Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục các bảng vi Danh mục các hình viii 1. Mở đầu 1 1.1 Đặt vấn đề 1 1.2 Mục đích của đề tài 2 2. Tổng quan tài liệu 3 2.1 Tình hình nghiên cứu về bệnh tụ huyết trùng 3 2.2 Dịch tễ học bệnh tụ huyết trùng 5 2.3 Đờng xâm nhập của mầm bệnh hiện tợng mang trùng 8 2.4 Triệu chứng bệnh tích bệnh tụ huyết trùng 10 2.5 Vi khuẩn Pasteurella moltocida gây bệnh tụ huyết trùng 12 2.6 Phòng chống bệnh tụ huyết trùng 22 3. Đối tợng- nội dung- nguyên liệu phơng pháp nghiên cứu 27 3.1 Đối tợng nghiên cứu 27 3.2. Nội dung nghiên cứu 27 3.3 Nguyên liệu 27 3.4 Phơng pháp nghiên cứu 29 3.5 Địa điểm nghiên cứu 34 4. Kết quả nghiên cứu thảo luận 35 4.1 Vài nét về điều kiện tự nhiên kinh tế x hội của tỉnh Sơn 35 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc nụng nghip ------------------------- iv 4.2 Tình hình bệnh tụ huyết trùng lợn công tác phòng chống bệnh những năm qua tỉnh Sơn La 39 4.3 Kết quả phân lập vi khuẩn Pasteurella lợn nuôi tại Sơn La 58 5. Kết luận đề nghị 74 5.1 Kết luận 74 5.2 Đề nghị 75 Tài liệu tham khảo 76 Phụ lục 85 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc nụng nghip ------------------------- v Danh mục các chữ viết tắt BHI Brain heart infusion bp Base pair CS Cộng sự FAO Food and Agriculture Organization HS Haemorrhagic Septicaemia HSTD Hệ số tháng dịch NXB Nhà xuất bản OIE Office International Epizoties P Pasteurella PCR Polymerase chain reaction THT Tụ huyết trùng TLC Tỷ lệ chết TLMB Tỷ lệ mắc bệnh tr trang Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc nụng nghip ------------------------- vi Danh mục bảng TT Tên bảng Trang Bảng 4.1 Tình hình lợn ốm, chết tỉnh Sơn la từ năm 2003-2006 40 Bảng 4.2 Tình hình lợn ốm, chết do bệnh tụ huyết trùng tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 41 Bảng 4.3 Tình hình lợn ốm, chết do bệnh tụ huyết trùng theo mùa vụ tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 43 Bảng 4.4 Tình hình bệnh THT lợn xảy ra các tháng trong năm, từ năm 2003 - 2006 46 Bảng 4.5 Tình hình mắc bệnh tụ huyết trùng các lứa tuổi của lợn từ năm 2004-2006 47 Bảng 4.6 Tình hình lợn ốm, chết do bệnh tụ huyết trùng các vùng sinh thái của tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 49 Bảng 4.7 Tình hình lợn ốm chết do bệnh tụ huyết trùng các huyện đại diện các vùng sinh thái của tỉnh Sơn La từ năm 2004-2006 52 Bảng 4.8 Kết quả tiêm phòng vacxin tụ huyết trùng lợn của tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 56 Bảng 4.9 Kết quả thu thập mẫu từ lợn để phân lập vi khuẩn P. multocida 59 Bảng 4.10 Kết quả phân lập Pasteurella từ dịch ngoáy mũi lợn khỏe bệnh phẩm lợn ốm chết nghi mắc bệnh tụ huyết trùng 59 Bảng 4.11 Kết quả phân lập Pasteurella lợn khoẻ lợn nghi mắc bệnh tụ huyết trùng tại Sơn La 60 Bảng 4.12 Kết quả kiểm tra đặc tính sinh hoá của vi khuẩn Pasteurella phân lập đợc 63 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc nụng nghip ------------------------- vii phân lập đợc Bảng 4.13 Kết quả kiểm tra khả năng lên men một số loại đờng của các chủng vi khuẩn Pasteurella phân lập đợc 64 Bảng 4.14 Kết quả định type các chủng vi khẩn P. multocida phân lập đợc từ lợn tại Sơn La bằng phản ứng PCR 66 Bảng 4.15 Kết quả kiểm tra độc lực của các chủng vi khuẩn P. multocida phân lập đợc 67 Bảng 4.16 Kết quả kiểm tra khả năng mẫn cảm với một số kháng sinh của các chủng vi khuẩn P. multocida phân lập đợc 69 Bảng 4.17 Kết quả điều trị bệnh THT lợn Sơn La 71 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc nụng nghip ------------------------- viii Danh mục hình TT Tên hình Trang Hình 4.1 Tỷ lệ lợn ốm chết tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 40 Hình 4.2 Tỷ lệ lợn ốm chết do bệnh tụ huyết trùng tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 41 Hình 4.3 Tỷ lệ lợn ốm do bệnh tụ huyết trùng theo mùa vụ tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 44 Hình 4.4 Tỷ lệ lợn chết do bệnh tụ huyết trùng theo mùa vụ tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 44 Hình 4.5 Tỷ lệ mắc bệnh tụ huyết trùng các lứa tuổi lợn từ năm 2004-2006 47 Hình 4.6 Tỷ lệ lợn ốm, chết do bệnh tụ huyết trùng theo vùng sinh thái của tỉnh Sơn La 50 Hình 4.7 Tỷ lệ lợn ốm do bệnh tụ huyết trùng các huyện đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Sơn La 53 Hình 4.8 Tỷ lệ lợn chết do bệnh tụ huyết trùng các huyện đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Sơn La 53 Hình 4.9 Tỷ lệ tiêm phòng vacxin tụ huyết trùng lợn của tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 57 Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc nụng nghip ------------------------- 1 1. Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi nói chung chăn nuôi lợn nói riêng luôn giữ vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Thịt lợn, ngoài cung cấp nguồn thực phẩm lớn có giá trị dinh dỡng cao cho nhu cầu đời sống của ngời dân, còn nguồn hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế, đồng thời các chất thải từ chăn nuôi lợn cung cấp một lợng lớn phân bón cho sản xuất nông nghiệp. Theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê năm 2004, cả nớc có khoảng 26,1 triệu con lợn, sản lợng thịt lợn đạt khoảng 2 triệu tấn, chiếm 75,7% tổng sản lợng thịt các loại (niên giám thống kê năm 2005). Chăn nuôi muốn phát triển tốt đạt hiệu quả kinh tế cao, ngoài công tác giống, thức ăn, quản lý, chăm sóc thì công tác phòng chống dịch bệnh cần đặc biệt coi trọng. Vì thế công tác thú y luôn đợc đặt lên hàng đầu. Trong những năm qua, ngành thú y trong cả nớc hoạt động rất mạnh mẽ, đ hạn chế đợc rất nhiều bệnh truyền nhiễm, đảm bảo cho chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên, do đặc điểm của từng vùng, từng khu vực từng địa phơng, do nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan vẫn còn một số bệnh truyền nhiễm xảy ra trong đó có bệnh tụ huyết trùng lợn (THT) đ gây thiệt hại kinh tế đáng kể cho ngời chăn nuôi. Sơn La cũng không phải ngoại lệ - một tỉnh miền núi nằm phía Tây bắc Việt Nam, có những đặc thù riêng về điều kiện địa lý, tự nhiên, kinh tế x hội. Sơn La tỉnh có thế mạnh để phát triển chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi lợn. Theo số liệu thống kê của cục thống kê tỉnh Sơn La, số đầu lợn nuôi liên tục tăng, năm 2003 441.031 con, lên đến 490.399 con năm 2006. Khí hậu Sơn La có 2 mùa. Mùa ma mùa khô hanh, mùa ma kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 9, vì vậy tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn Pasteurella tồn tại phát triển. Mặt khác tập quán chăn nuôi lạc hậu, trình . tài: "Bệnh Tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phơng của tỉnh Sơn La và biện pháp phòng trị " không những cần thiết cho Sơn La, mà kết quả. dục và đào tạo trờng đại học nông nghiệp I ------------------ LÊ THị TRANG Bệnh Tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phơng của tỉnh Sơn La và biện pháp

Hình ảnh liên quan

hình thái trên kính vi - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

hình th.

ái trên kính vi Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 4.1 Tỷ lệ lợn ốm chết ở tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Hình 4.1.

Tỷ lệ lợn ốm chết ở tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 Xem tại trang 49 của tài liệu.
Kết quả tổng hợp tình hình bệnh tụ huyết trùng lợn của tỉnh Sơn La từ năm 2003 - 2006 đ−ợc trình bày ở bảng 4.2 và hình 4.2 - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

t.

quả tổng hợp tình hình bệnh tụ huyết trùng lợn của tỉnh Sơn La từ năm 2003 - 2006 đ−ợc trình bày ở bảng 4.2 và hình 4.2 Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 4.2 Tình hình lợn ốm, chết do bệnh tụ huyết trùng ở tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Bảng 4.2.

Tình hình lợn ốm, chết do bệnh tụ huyết trùng ở tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 Xem tại trang 50 của tài liệu.
Đ7 tiến hành phân tích, tổng hợp về tình hình bệnh THT lợn của tỉnh Sơn La theo từng mùa qua 4 từ năm 2003- 2006 - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

7.

tiến hành phân tích, tổng hợp về tình hình bệnh THT lợn của tỉnh Sơn La theo từng mùa qua 4 từ năm 2003- 2006 Xem tại trang 52 của tài liệu.
Hình 4.4 Tỷ lệ lợn chết do bệnh tụ huyết trùng theo mùa vụ tại tỉnh Sơn La từ năm 2003 - 2006 - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Hình 4.4.

Tỷ lệ lợn chết do bệnh tụ huyết trùng theo mùa vụ tại tỉnh Sơn La từ năm 2003 - 2006 Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 4.3 Tỷ lệ lợn ốm do bệnh tụ huyết trùng theo mùa vụ ở tỉnh Sơn La từ năm 2003 - 2006 - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Hình 4.3.

Tỷ lệ lợn ốm do bệnh tụ huyết trùng theo mùa vụ ở tỉnh Sơn La từ năm 2003 - 2006 Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 4.5 Tình hình mắc bệnh tụ huyết trùng ở các lứa tuổi lợn từ năm 2004-2006 - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Bảng 4.5.

Tình hình mắc bệnh tụ huyết trùng ở các lứa tuổi lợn từ năm 2004-2006 Xem tại trang 56 của tài liệu.
4.2.6 Tình hình lợn ốm chết do bệnh tụ huyết trùng ở các vùng sinh thái của tỉnh Sơn La - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

4.2.6.

Tình hình lợn ốm chết do bệnh tụ huyết trùng ở các vùng sinh thái của tỉnh Sơn La Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hình 4.6 Tỷ lệ lợn ốm, chết do bệnh tụ huyết trùng theo vùng sinh thái của tỉnh Sơn La - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Hình 4.6.

Tỷ lệ lợn ốm, chết do bệnh tụ huyết trùng theo vùng sinh thái của tỉnh Sơn La Xem tại trang 59 của tài liệu.
Hình 4.7 Tỷ lệ lợn ốm do bệnh tụ huyết trùng ở các huyện đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Sơn La từ 2003-2006 - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Hình 4.7.

Tỷ lệ lợn ốm do bệnh tụ huyết trùng ở các huyện đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Sơn La từ 2003-2006 Xem tại trang 62 của tài liệu.
Hình 4.8 Tỷ lệ lợn chết do bệnh tụ huyết trùng ở các huyện đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Sơn La từ 2003-2006 - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Hình 4.8.

Tỷ lệ lợn chết do bệnh tụ huyết trùng ở các huyện đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Sơn La từ 2003-2006 Xem tại trang 62 của tài liệu.
Kết quả tiêm phòng đ−ợc trình bày ở bảng 4.8 và hình 4.9. - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

t.

quả tiêm phòng đ−ợc trình bày ở bảng 4.8 và hình 4.9 Xem tại trang 65 của tài liệu.
Hình 4.9 Tỷ lệ tiêm phòng vacxin tụ huyết trùng lợn của tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Hình 4.9.

Tỷ lệ tiêm phòng vacxin tụ huyết trùng lợn của tỉnh Sơn La từ năm 2003-2006 Xem tại trang 66 của tài liệu.
Bảng 4.9 Kết quả thu thập mẫu để phân lập vi khuẩn Pasteurella - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Bảng 4.9.

Kết quả thu thập mẫu để phân lập vi khuẩn Pasteurella Xem tại trang 68 của tài liệu.
Số liệu bảng 4.9 cho thấy tại 3 huyện đại diên, chúng tôi đ7 thu thập đ−ợc tổng số 125 mẫu, (trong đó có 106 mẫu dịch ngoáy mũi lợn khỏe và 19 mẫu bệnh phẩm lợn ốm chết nghi mắc bệnh THT)  - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

li.

ệu bảng 4.9 cho thấy tại 3 huyện đại diên, chúng tôi đ7 thu thập đ−ợc tổng số 125 mẫu, (trong đó có 106 mẫu dịch ngoáy mũi lợn khỏe và 19 mẫu bệnh phẩm lợn ốm chết nghi mắc bệnh THT) Xem tại trang 68 của tài liệu.
Bảng 4.12 Kết quả kiểm tra một số đặc tính sinh vật hóa học của các chủng vi khuẩn Pasteurella phân lập đ−ợc - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Bảng 4.12.

Kết quả kiểm tra một số đặc tính sinh vật hóa học của các chủng vi khuẩn Pasteurella phân lập đ−ợc Xem tại trang 72 của tài liệu.
Bảng 4.13 Kết quả kiểm tra khả năng lên men một số loại đ−ờng của các chủng vi khuẩn Pasteurella phân lập đ−ợc - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Bảng 4.13.

Kết quả kiểm tra khả năng lên men một số loại đ−ờng của các chủng vi khuẩn Pasteurella phân lập đ−ợc Xem tại trang 73 của tài liệu.
Bảng 4.14 Kết quả định type các chủng vi khẩn P.multocida phân lập đ−ợc từ lợn tại Sơn La bằng kỹ thuật PCR - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Bảng 4.14.

Kết quả định type các chủng vi khẩn P.multocida phân lập đ−ợc từ lợn tại Sơn La bằng kỹ thuật PCR Xem tại trang 75 của tài liệu.
Bảng 4.16 Kết quả kiểm tra khả năng mẫn cảm với một số kháng sinh của các chủng vi khuẩn Pasteurella multocida phân lập đ−ợc - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Bảng 4.16.

Kết quả kiểm tra khả năng mẫn cảm với một số kháng sinh của các chủng vi khuẩn Pasteurella multocida phân lập đ−ợc Xem tại trang 78 của tài liệu.
Bảng 4.17 Tổng hợp kết quả điều trị bệnh THT lợn ở Sơn La Kết quả điều trị Loại kháng sinh - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Bảng 4.17.

Tổng hợp kết quả điều trị bệnh THT lợn ở Sơn La Kết quả điều trị Loại kháng sinh Xem tại trang 80 của tài liệu.
Hình thái vi khuẩn P.multocida chụp qua kính hiển vi - [Luận văn]bệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trị

Hình th.

ái vi khuẩn P.multocida chụp qua kính hiển vi Xem tại trang 96 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan