skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường tiểu học tân lập

23 284 1
skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường tiểu học tân lập

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 Mở đầu Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lí luận vấn đề Thực trạng vấn đề Đặc điểm nhà trường Thực trạng Các giải pháp sử dụng Biện pháp 1: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL giáo viên vai trò, vị trí, hoạt động Tổ chun mơn nhà trường 1 2 2 2 5 2.3.2 Biện pháp 2: Nâng cao ý thức, trách nhiệm thành viên tổ chuyên môn Biện pháp 3: Tham mưu với Hiệu trưởng bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chun mơn bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ trưởng, tổ phó chun mơn Biện pháp 4: Sắp xếp tổ chuyên môn Biện pháp 5: Tăng cường quản lý Ban giám hiệu hoạt động tổ chuyên môn Biện pháp 6: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn Biện pháp 7: Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn linh hoạt việc xây dựng nội dung buổi sinh hoạt tổ chuyên môn Biện pháp 8: Tổ chức mẫu buổi sinh hoạt chuyên môn Biện pháp 9: Đổi hình thức sinh hoạt tổ chun mơn Biện pháp 10: Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn đánh giá sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng, hàng kì 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.4 3.1 3.2 Biện pháp 11: Tăng cường phối, kết hợp chặt chẽ tổ chuyên môn đoàn thể Hiệu SKKN Kết luận, kiến nghị Kết luận Kiến nghị 10 11 13 17 17 17 18 20 20 20 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Như biết: Giáo dục Tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân Đây bậc học mở đầu làm sở cho phát triển toàn diện trẻ, giáo viên Tiểu học có vị trí, vai trò quan trọng Giáo viên Tiểu học người góp phần định việc thực hoạt động dạy họcchất lượng, thực phổ cập giáo dục, hoạt động giáo dục lên lớp, nhằm đào tạo hệ trẻ thành người phát triển tồn diện [1] Vì thế, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên yêu cầu cần thiết phải tiến hành đồng nhiều biện pháp Trong đó, việc tăng cường đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn giải pháp đặc biệt quan trọng có hiệu thiết thực việc nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên Như vậy, công tác chuyên môn hoạt động quan trọng, chủ yếu, định tồn phát triển nhà trường Tổ chuyên môn trường Tiểu học chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, tổ chun mơn tổ chức đảm nhận chức thực thi nhiệm vụ chuyên môn Tổ chuyên môn phận cấu thành, nơi thực thi nhiệm vụ dạy học giáo dục học sinh Một nhà trường thay đổi nội lực tổ chức tốt hoạt động chuyên môn Động lực quan trọng để giúp nhà trường phát triển mối quan hệ, tương tác, giúp đỡ lẫn khối đoàn kết nỗ lực vươn lên cá nhân [1] Thực tế nay, hoạt động tổ chuyên mơn trường Tiểu học nói chung nhà trường quan tâm, song thực để buổi sinh hoạt tổ chun mơn có ý nghĩa thiết thực, chất lượng phát huy hiệu quả, vấn đề mà đội ngũ quản lý trường Tiểu học nhiều băn khoăn trăn trở Năm học 2014-2015 BGD&ĐT ban hành thông tư số 30 ngày 28 tháng năm 2014 quy định đánh giá học sinh Tiểu học [2]; Năm học 2016-2017, BGD&ĐT Ban hành thông tư số 22 ngày 22 tháng năm 2016 [3]; Thông tư sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ GD ĐT) đánh giá học sinh tiểu học, vấn đề khơng giáo viên mà với phụ huynh, học sinh Để việc sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường hướng, đạt mục tiêu cần thiết phải quản lí, đạo nội dung cách khoa học, chặt chẽ có biện pháp khả thi nhất, phù hợp điều kiện thực tế đội ngũ giáo viên, tình hình học sinh mơi trường sư phạm nhà trường Để khắc phục khó khăn trên, nhằm bước nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường Bắt nguồn từ thực tế đó, mạnh dạn đưa sáng kiến: “ Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập- huyện Bá Thước – Tỉnh Thanh Hóa” Với sáng kiến mong muốn chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường đạt kết cao 1.2 Mục đích nghiên cứu: Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập- huyện Bá Thước – Tỉnh Thanh Hóa 1.3 Đối tượng nghiên cứu Việc đạo nâng cao chất lượng Sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập – huyện Bá Thước – tỉnh Thanh Hóa đáp ứng mục tiêu giáo dục 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lí thuyết: Tham khảo, nghiên cứu Điều lệ, Thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo quy định - Phương pháp quan sát: Quan sát thái độ, mức độ làm việc tổ chuyên môn - Phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm: Kiểm tra, dự sinh hoạt tổ chuyên môn - Phương pháp thực nghiệm: Lựa chọn tổ chuyên môn áp dụng thử nghiệm - Phương pháp phân tích: So sánh chất lượng dạy giáo viên chưa áp dụng SKKN với áp dụng SKKN NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Theo Điều 18, Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/ 12/ 2010 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định: “1 Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên Tổ chun mơntổ trưởng, có từ thành viên trở lên có tổ phó Nhiệm vụ tổ chuyên môn: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực chương trình, kế hoạch dạy học hoạt động giáo dục; b) Thực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu giảng dạy, giáo dục quản lý sử dụng sách, thiết bị thành viên tổ theo kế hoạch nhà trường; c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học giới thiệu tổ trưởng, tổ phó Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ hai lần/tháng sinh hoạt khác có nhu cầu cơng việc.” [1] 2.2 Thực trạng việc đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập- huyện Bá Thước – Tỉnh Thanh Hóa 2.2.1 Đặc điểm nhà trường: * Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên - Cơ cấu, số lượng: Tổng số CBGV, CNV: 17 đ/c (Biên chế 16 đ/c; hợp đồng trường theo đề án UBND huyện đ/c) + BGH : đ/c + GV văn hoá : 12đ/c (có 1giáo viên Sử từ TTHTCĐ ) + GV thể dục : đ/c + GV âm nhạc : đ/c + GV Ngoại ngữ : đ/c (Do nhà trường hợp đồng) + Dân tộc thiểu số: 3đ/c ( 1CBQL GV văn hóa) - Trình độ đào tạo : 100% đạt chuẩn chuẩn, đó: + Đại học : chiếm 29.4 % + Cao đẳng : chiếm 23.5% + Trung cấp, THHC : chiếm 47,1 % 2.2.2 Thực trạng việc đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập- huyện Bá Thước – Tỉnh Thanh Hóa + Ưu điểm: -Tổ chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập tổ chức sinh hoạt định kì 2lần/tháng - Ban giám hiệu nhà trường đầu tư quan tâm đến chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, tổ chuyên môn hoạt động nhiệm vụ chức + Nhược điểm: - Sự nhận thức phận giáo viên nhà trường vị trí, vai trò nhiệm vụ việc sinh hoạt tổ chuyên môn chưa đắn Có ý kiến cho rằng: việc sinh hoạt chun mơn mang tính hình thức, khơng giúp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ - Một số giáo viên bổ nhiệm làm cơng tác Tổ trưởng, tổ phó tổ chun mơn chưa thực phát huy hết vai trò mình, thường có tâm lí coi giáo viên bình thường khác, lo hồ đầy đủ, đẹp Chưa thực tốt vai trò người tổ trưởng như: phân công nhiệm vụ cho giáo viên chưa theo yêu cầu, nhiệm vụ; chưa chủ động xây dựng thực kế hoạch, chưa mạnh dạn việc đề xuất ý kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn - Năng lực tổ trưởng chuyên môn công tác tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt tổ chun mơn hạn chế Do đội ngũ tổ trưởng, tổ phó làm kiêm nhiệm, mặt khác chưa bồi dưỡng - Việc xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chun mơn hạn chế: Kế hoạch mang tính chất chung chung, có nội dung chép lại nội dung triển khai công tác tuần, tháng nhà trường, chưa cụ thể hóa nội dung kế hoạch nhà trường thành kế hoạch tổ chuyên môn để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tổ - Do việc xây dựng kế hoạch chưa phù hợp với thực tiễn nên nội dung sinh hoạt tổ chun mơn sài, chủ yếu dự đồng nghiệp sau đánh giá dạy; đơi nội dung sinh hoạt mang tính gò bó, dập khn theo khn mẫu: dự -> góp ý; chưa có sáng tạo, nội dung chưa đa dạng, chưa phong phú,… - Mặt khác, giáo viên dạy học buổi/ngày nên thời lượng dành cho buổi sinh hoạt chuyên môn thường không đảm bảo theo quy định bị cắt xén; Nội dung sinh hoạt chưa phong phú, hình thức đơn điệu, gò bó, chưa sâu vào vấn đề trọng tâm, thông thường Tổ trưởng nhận xét đánh giá hoạt động tuần đề kế hoạch tuần tới, giáo viên tổ phát biểu vài ý kiến chung chung kết thúc buổi họp… Vì vậy, giáo viên gặp khó khăn công tác chuyên môn thường không giúp đỡ kịp thời; văn đạo không tiếp thu, thảo luận cách kỹ càng, chu đáo nên dẫn đến việc thực không tốt, ảnh hưởng đến hiệu giảng dạy giáo viên ảnh hưởng đến chất lượng học tập học sinh Một số giáo viên chưa thơng thạo máy tính, tin học, sử dụng gmail nên khó khăn việc làm báo cáo, đề thi việc tổng hợp chun mơn nhà trường Bên cạnh đó, năm học 2016-2017 năm thứ thực đánh giá học sinh theo Thông tư 30 năm thứ thực đánh giá học sinh theo thông tư 22 sửa đổi bổ sung nên nhiều giáo viên lúng túng việc đánh giá học sinh, Như vậy, tất thực trạng ảnh hưởng đến việc sinh hoạt tổ chun mơn nói chung ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học giáo viên, học sinh nhà trường nói riêng Trong thực tế, kết giảng dạy giáo viên năm học 2016-2017, trước áp dụng sáng kiến là: Bảng 1: Kết xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên Tổng Năm học Xếp loại chuyên môn số Giỏi Khá TB Yếu SL TL SL TL SL TL SL TL 17 2016-2017 41,2 47,1 11,7 0 Bảng 2: Thống kê kết Kiểm tra chuyên môn đạt giáo viên Giỏi cấp: Năm học 2016 - 2017 Tổng số GV Kiểm tra toàn diện Số lượng giáo viên giỏi cấp Trong đó: Xếp loại Tốt Khá TB Yếu Huyện Tỉnh 0 01 * Kết học tập rèn luyện cuối năm học 2016-2017 - Các môn đánh giá điểm số: Xếp loại Môn Tiếng Việt SL TL % Mơn Tốn SL TL % Mơn Khoa học SL TL % HTT HT CHT 20 155 18 157 17 43 Tổng 175 11.4 88.6 10.3 89.7 175 28.3 72.1 60 Môn Lịch sử + Địa lí SL TL % 16 42 26.2 73.8 60 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề: Căn vào tình hình thực tế nhà trường, địa phương; vào nhiệm vụ chủ đề năm học 2017-2018 đặc biệt thực trạng công tác sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học Tân Lập, đạo thực số giải pháp năm học 2017 - 2018, đạo hoạt động tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường sau: 2.3.1 Biện pháp 1: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL giáo viên vai trò, vị trí, hoạt động Tổ chuyên môn nhà trường Để cho việc sinh hoạt tổ chuyên môn hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường trước hết đội ngũ CBQL giáo viên nhà trường phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, hoạt động tổ chun mơn Để làm điều đó, trước hết lãnh đạo nhà trường cần làm rõ để đội ngũ giáo viên nhận thấy rằng: “Giáo viên nhân tố định đến chất lượng dạy học nhà trường”, mà giáo viên thành viên tổ chuyên môn Sinh hoạt tổ chuyên môn hoạt động nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lực sư phạm cho người giáo viên nói chung giáo viên Tiểu học nói riêng, để góp phần tháo gỡ khó khăn q trình giảng dạy thực nhiệm vụ năm học; nhằm bồi dưỡng giáo viên Tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Mặt khác, biết rằng: hoạt động dạy học hoạt động mang tính đặc trưng, nhà trường Do vậy, sinh hoạt tổ chun mơn chiếm vị trí vơ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, công tác tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho giáo viên Chính vậy, lãnh đạo nhà trường tăng cường quán triệt để giáo viên nhận thức vị trí, vai trò tầm quan trọng buổi sinh hoạt chuyên môn việc triển khai Điều lệ trường Tiểu học, Luật Giáo dục, Nghị quuyết Đảng, văn quy phạm pháp luật ngành, đơn vị cách triệt để thông qua hội nghị, hội thảo,… để từ giáo viên có ý thức trách nhiệm, nghiêm túc góp ý kiến, xây dựng để nâng cao nhận thức thân vị trí, vai trò hoạt động sinh hoạt tổ chun mơn, để buổi sinh hoạt vào chiều sâu có ý nghĩa thiết thực, sát tình hình thực tế Theo đó, việc sinh hoạt tổ chun mơn dựa nghiên cứu học cần thực theo chu trình bước sau: Bước 1: Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch học nghiên cứu Giáo viên cần xác định mục tiêu kiến thức kỹ mà học sinh cần đạt tiến hành nghiên cứu (theo chuẩn kiến thức, kỹ mơn học), đảm bảo phù hợp với trình độ HS, lực chuyên môn GV Các GV tổ thảo luận chi tiết thể loại học, nội dung học, phương pháp, phương tiện dạy học đạt hiệu cao, cách tổ chức dạy học phân hóa theo lực học sinh, cách rèn kỹ năng, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức học để giải tình thực tiễn Dự kiến thuận lợi, khó khăn HS tham gia hoạt động học tập tình xảy cách xử lý (nếu có)… Tổ trưởng chun mơn (TTCM) giao cho GV nhóm soạn giáo án học nghiên cứu, trao đổi với thành viên tổ để chỉnh sửa lại giáo án Các thành viên khác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc quan sát thảo luận sau tiến hành học nghiên cứu Bước Tiến hành giảng minh họa (BGMH) dự Sau hoàn thành giáo án học nghiên cứu chi tiết, GV dạy minh họa học nghiên cứu lớp học cụ thể, GV lại nhóm tiến hành dự ghi chép thu thập kiện học GV dự phải đảm bảo nguyên tắc: Không làm ảnh hưởng đến việc học tập học sinh; không gây khó khăn cho giáo viên dạy minh họa; dự phải tập trung vào việc học học sinh, cách phản ứng học sinh học, cách làm việc nhóm HS, khó khăn vướng mắc, thái độ tình cảm học sinh Quan sát tất đối tượng học sinh, không “bỏ rơi” HS GV cần từ bỏ thói quen đánh giá qua hoạt động GV dạy, người dự cần học tập, hiểu thơng cảm với khó khăn người dạy Đặt vào vị trí người dạy để phát khó khăn việc học HS để tìm cách giải Luyện tập cách quan sát suy nghĩ việc học HS học, có khả phán đốn nhanh nhạy, xác để điều chỉnh việc dạy phù hợp, việc học HS Thay đổi cách nhìn, cách nghĩ cảm nhận GV HS hoàn cảnh khác Hình thành thói quen lắng nghe lẫn nhau; rèn luyện cách chia sẻ ý kiến, từ hồn thành mối quan hệ đồng nghiệp thân thiện, cộng tác học tập lẫn Bước 3: Suy ngẫm, thảo luận dạy minh họa Đây công việc có ý nghĩa quan trọng sinh hoạt chun mơn (SHCM), yếu tố định chất lượng hiệu sinh hoạt chuyên môn, cần phát huy vai trò, lực người chủ trì, động viên tồn giáo viên tổ tham gia đóng góp ý kiến cho BGMH, cần nhấn mạnh điểm bật không xếp loại dạy Bước 4: Áp dụng Trên sở BGMH giáo viên nghiên cứu vận dụng, kiểm nghiệm vấn đề dự thảo luận, suy ngẫm áp dụng vào học hàng ngày cho phù hợp, đạt hiệu tốt * Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề Để tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên đề có hiệu quả, Tổ chuyên môn yêu cầu bắt buộc phải thiết kế hoạt động cách khoa học theo bước Bước công tác chuẩn bị gồm: Dự kiến nội dung cơng việc, tiến trình hoạt động; dự kiến phương tiện, thiết bị cần cho hoạt động; dự kiến nhiệm vụ thành viên thời gian hồn thành cơng việc Bước điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề: Lựa chọn thời gian tiến hành theo thời gian chọn; 2.3.2 Biện pháp 2: Nâng cao ý thức, trách nhiệm thành viên tổ chuyên môn Mỗi giáo viên tế bào thể sống trường học Tế bào có tốt, có khoẻ thể sống trường học khoẻ, phát triển Chất lượng học sinhcao hay khơng nói đội ngũ giáo viên nhân tố định trực tiếp Đội ngũ giáo viên tiếp thêm sức mạnh niềm tin nghị Đảng giáo dục, coi giáo dục thật quốc sách hàng đầu đời sống giáo viên ngày cải thiện hơn, sở vật chất trang thiết bị dạy học ngày tăng cường cung cấp đầy đủ, giúp ích cho nhiều giáo viên lên lớp dễ nâng cao hiệu dạy Tuy nhiên phải nhìn nhận giáo dục phải khó khăn, nhiều thiếu sót, yếu kém, tiêu cực Đội ngũ giáo viên khập khiễng chất Chính giáo viên Tiểu học cần nắm rõ qui định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ người giáo viên Tiểu học theo điều lệ trường Tiểu học Phải có kế hoạch cụ thể cho hoạt động cá nhân theo tiến độ kế hoạch chung tổ, trường Phải có ý thức tự rèn, tự bồi dưỡng mặt để đáp ứng tốt yêu cầu ngày cao công tác giáo dục Mỗi giáo viên phải ghi tâm: Giáo viên người giáo dục hệ trẻ Nên việc tự giáo dục, tự bảo vệ nâng cao uy tín thân điều cần thiết cấp bách, đội ngũ giáo viên phải vươn lên ngang tầm yêu cầu ngày cao xã hội thời đại 2.3.3 Biện pháp 3: Tham mưu với Hiệu trưởng bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chun mơn bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ trưởng, tổ phó chun mơn Hoạt động chun mơn trường tiểu học chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, tổ chun mơn tổ chức đảm nhận chức thực thi nhiệm vụ chun mơn Thế nên vai trò tổ trưởng chun mơn người trực tiếp quản lí nhiều mặt hoạt động giáo viên khối lớp, người chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng chất lượng giảng dạy giáo viên kết học tập học sinh tổ Do vậy, buổi sinh hoạt tổ chuyên môn thành công hay không phụ thuộc nhiều vào lực chuyên môn khả điều hành tổ trưởng, tổ phó Vì thế, việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ chun mơn có vai trò quan trọng, có tính chất định đến chất lượng buổi sinh hoạt Vì vậy, chúng tơi lựa chọn bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chun mơn đảm bảo u cầu sau: - Phải có phẩm chất đạo đức tốt, gần gũi, tạo niềm tin tin tưởng thành viên tổ thực nhiệm vụ - Phải có khả quản lý lực chuyên môn - Biết xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chun mơn năm học - Nhiệt tình, động, sáng tạo - Có khả tổ chức điều hành trước tập thể, đặc biệt phải có uy tín trước đồng nghiệp - Có khả đề xuất, tham mưu với Ban Giám hiệu giải pháp thực nhiệm vụ kế hoạch tổ, trường,… Mặt khác, sở tự tìm hiểu, đánh giá trước trước tham mưu cho Hiệu trưởng bổ nhiệm tổ trưởng tơi đề xuất cần phải tổ chức lấy phiếu thăm dò ý kiến tập thể cán bộ, giáo viên, tổ chun mơn để đảm bảo tính tập trung, dân chủ, khoa học chắn chọn người “ vừa đáng, vừa đúng, vừa trúng” Do tổ trưởng, tổ phó chun mơn thường chưa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí Hiệu trưởng hay Phó Hiệu trưởng Do đó, tơi ln quan tâm đến việc bồi dưỡng cho đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn như: lực tổ chức, đạo buổi sinh chuyên môn, tổ chức hội thảo, chuyên đề tổ, đồng thời bồi dưỡng thêm kiến thức, kĩ xây dựng tổ chức thực kế hoạch tổ theo năm học, tháng, tuần; nghiệp vụ kiểm tra đánh giá ( hồ sơ, thực chương trình, dạy, hiệu giáo dục, đổi phương pháp giảng dạy…) thành viên tổ; Để thực nhiệm vụ đó, chúng tơi quán triệt đầy đủ văn đạo cấp đến giáo viên đặc biệt yêu cầu đội ngũ tổ trưởng, tổ phó phải nắm kỹ nội dung văn đạo cấp, có phần chưa hiểu thảo luận, trao đổi, thống để thực Nếu gặp vướng mắc phải kịp thời tổng hợp xin ý kiến đạo cấp 2.3.4 Biện pháp 4: Sắp xếp tổ chuyên môn Để phát huy hiệu việc sinh hoạt tổ chuyên môn, đặc thù Tiểu học giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp, việc xếp cấu tổ chun mơn có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sinh hoạt tổ Vì thế, hàng năm vào việc đánh giá thân tổng hợp ý kiến cán giáo viên trường, tham mưu với Hiệu trưởng xếp tổ chuyên môn cần đảm bảo tổ phải có giáo viên giỏi làm nòng cốt; cần đảm bảo cân tổ trình độ chuyên môn nghiệp, tuổi đời, tuổi nghề, giáo viên giỏi cấp, Mặt khác, cần bố trí xếp giáo viên đứng lớp phù hợp lực, sở trường, hồn cảnh gia đình,… để giáo viên phát huy hết khả 2.3.5 Biện pháp 5: Tăng cường quản lý Ban giám hiệu hoạt động tổ chuyên môn Để đảm bảo tốt chất lượng hoạt động chuyên môn tổ, điều quan trọng khơng thể thiếu phải tăng cường quản lý Ban giám hiệu nhà trường hoạt động chuyên môn tổ Sự quản lý Ban giám hiệu phải thể qua: - Xây dựng tốt kế hoạch năm học, bao gồm nội dung sau: + Mục tiêu công việc: Về qui mô, cấu, chất lượng, hiệu hoạt động dạy – học tiến hành Các cơng việc dự kiến là: khai giảng, tổ chức giảng dạy, chương trình, định, kế hoạch cấp ban hành, đạo Công tác phổ cập giáo dục, bồi dưỡng giáo viên, kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động dạy – học Cơng tác giúp tổ chun mơn có định hướng có kế hoạch cụ thể cho hoạt động chun mơn tổ + Phân bổ nguồn lực: Kế hoạch tổ chức máy trường thành lập cử tổ trưởng chuyên môn, dự kiến phân công công tác cho giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động chuyên môn tổ, nên phân công phân nhiệm cần phải ý đến phẩm chất đạo đức, sở trường lực nhu cầu phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cá nhân (nhu cầu cá nhân phải tuân theo đặt nhu cầu lợi ích tập thể) - Hoàn thiện cấu tổ chức, thực hiệu kế hoạch năm học: tổ chức, xây dựng phát triển tổ chuyên môn , phân công trách nhiệm , liên đới trách nhiệm công tác tạo cho máy hoạt động thông suốt , trôi chảy đạt hiệu cao - Chỉ đạo việc thực mục tiêu, chương trình dạy học: Ban giám hiệu đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chung tổ, hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên ( việc thực đầy đủ tiến độ thời gian, soạn bài, lên lớp, trình kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh) - Tổ chức hoạt động sư phạm cho giáo viên hình thức : Thơng qua phong trào sáng kiến dạy học, thi đua “ dạy tốt , học tốt”, mở chuyên đề, thao giảng, khố bồi dưỡng , hình thức học tập khác - Tiến hành hoạt động kiểm tra đánh giá dạy học thực kế hoạch dạy học năm học: xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức lực lượng kiểm tra đánh giá , hoàn thiện hoạt động dạy học , hoàn thiện quản lý hoạt động dạy học - Ban giám hiệu cần có kế hoạch cụ thể, trực tiếp dự buổi sinh hoạt chun mơn tổ để từ nắm bắt thực tế nội dung sinh hoạt tổ chun mơn , để từ cần trao đổi, đóng góp xây dựng cho tổ chun mơn cách thức sinh hoạt chuyên môn cần vào chiều sâu, hiệu thiết thực 2.3.6 Biện pháp 6: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn Việc xây dựng Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn xây dựng sở cụ thể hóa kế hoạch năm học, vào điều kiện thực tiễn nhà trường, tình hình đội ngũ giáo viên, điều kiện sở vật chất khối lớp tổ Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn phần quan trọng Nội dung phải thể công việc cần làm cho năm học bổ sung vấn đề nhà trường đạo nảy sinh tăng cường biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu sau lần kiểm tra định kì; dạy học theo nhóm đối tượng học sinh, theo nhóm sở thích; vấn đề giáo viên chưa nắm vững gặp khó khăn trình giảng dạy, đặc biệt quan tâm đến giáo viên hạn chế lực chun mơn Do đó, tơi đạo tổ trưởng lập kế hoạch hoạt động tổ cần phải: - Trên sở tình hình chung nhà trường, bám sát chủ đề năm học kết năm học trước, tổ họp thảo luận, xây dựng kế hoạch tổ phù hợp trường, phù hợp với thực tiễn tổ chun mơn Ví dụ: năm học 2017 - 2018, tập trung đạo vào vấn đề thực nội dung thuộc chủ đề năm học như: công tác bồi dưỡng học sinh mũi nhọn, nâng cao chất lượng đại trà; quản lý nề nếp dạy học; quản lý chất lượng; phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; vận động “ Hai không”, “ Mỗi thầy cô giáo gương tự học tự sáng tạo”, “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ mơn học; tích hợp giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học môn học; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật; bồi dưỡng kiến thức, kĩ cho giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo định 14/ 2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 - Trong kế hoạch phải thể cụ thể hoạt động soạn giảng, dạy học, dự giờ, thao giảng, xây dựng báo cáo chuyên đề, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy khối lớp, tham gia hoạt động phong trào, công tác tự học tự bồi dưỡng,… - Kế hoạch tổ phải xây dựng cụ thể chi tiết đến thứ, tuần, tháng Vì thế, tổ trưởng phải lên kế hoạch tháng vào thời điểm đầu tháng sau phiên họp Hội đồng tổ chức họp triển khai thảo luận kế hoạch theo tuần; tổ viên sau phiên họp tổ tiến hành lên kế hoạch giảng dạy theo kế hoạch tổ chuyên môn - Các hoạt động tháng cần xoay quanh vấn đề như: thực chủ đề năm học, thực chương trình, việc lập kế hoạch dạy học, hoạt động dự giờ, thao giảng, hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy, hoạt động làm đồ dùng dạy học phục vụ cho tiết dạy, hoạt động xây dựng báo cáo chuyên đề viết sáng kiến kinh nghiệm, công tác phụ trách lớp, hoạt động ngoại khóa, cơng tác tự học tự bồi dưỡng, phụ đạo học sinh giỏi bồi dưỡng học sinh yếu,… - Các tiêu cá nhân, tổ, nhà trường phải thống để tạo đồng thuận cao đội ngũ, từ họ chung tay để thực tiêu đề 10 - Tuân thủ nghiêm túc quy định thời gian quy định số lần sinh hoạt theo Điều lệ trường Tiểu học ( Theo định kỳ: tuần/lần; lần/tháng) đặc biệt thời gian sinh hoạt, yêu cầu lần sinh hoạt tổ chuyên môn phải đảm bảo, nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng 2.3.7 Biện pháp 7: Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn linh hoạt việc xây dựng nội dung buổi sinh hoạt tổ chuyên môn Nội dung sinh hoạt chuyên môn cho buổi sinh hoạt tổ có ý nghĩa định đến chất lượng sinh hoạt chun mơn tổ Vì thế, nội dung sinh hoạt mà nghèo nàn, dập khn, máy móc khơng có sáng tạo khơng thể thu hút tham gia thành viên tổ, hiệu hạn chế Trong thực tế đạo, tơi u cầu tổ trưởng, tổ phó chuyên môn xây dựng nội dung sinh hoạt tổ theo quy định sinh hoạt tuần/lần Nội dung SHCM tổ trưởng duyệt với lãnh đạo lãnh đạo nhà trường định hướng trước tổ chức triển khai 1/ Đánh giá việc thực chương trình: Tình hình thực phân phối chương trình lớp ( nhanh, chậm, biện pháp khắc phục ) 2/ Chất lượng dạy học: + Những kinh nghiệm hay dạy học tuần + Những vấn đề ( kiến thức, phương pháp ) khó thực + Tình hình học tập học sinh 3/ Thống kế hoạch dạy học tuần tới: + Việc chuẩn bị bài, trình bày thảo luận nội dung khó + Lên lịch dạy bổ sung để kịp chương trình + Kế hoạch dự cá nhân, tổ 4/ Rút kinh nghiệm dự tổ: ( có) 5/ Cơng tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng: + Triển khai nội dung bồi dưỡng cấp triển khai + Đánh giá công tác bồi dưỡng theo kế hoạch trường, tổ chuyên môn + Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo chun đề giải Tốn khó, viết văn… 6/ Các cơng việc khác tổ: Như vậy, buổi sinh hoạt chuyên môn tổ không thiết phải thực hết tất nội dung đó, mà tổ trưởng chuyên môn phải biết vận dụng, xây dựng cách linh hoạt, sáng tạo nội dung buổi sinh hoạt để tránh nhàm chán đồng thời tạo khơng khí, động lực buổi sinh hoạt Phải tận dụng tối đa thời gian dành cho buổi sinh hoạt, dành quỹ thời gian cố định cho việc học tập viết tạp chí chuyên ngành Ưu tiên cho vấn đề vướng mắc trình thực nhiệm vụ giáo viên Chú trọng đến kĩ tổ chức dạy, phối hợp phương pháp giảng dạy nhằm giúp học sinh học tập tích cực, tự giác, chủ động phát huy khả sáng tạo cá nhân 11 Tổ trưởng chủ động thiết kế nội dung, duyệt với lãnh đạo nhà trường trước tuần Khi đó, tư vấn cho tổ trưởng nội dung để đảm bảo tính kế hoạch nhà trường Coi trọng chủ động, sáng tạo tổ trưởng giáo viên tổ, tránh áp đặt mà đảm bảo việc thực nhiệm vụ kế hoạch năm học nhà trường, tổ Việc sinh hoạt tổ chun mơn vận dụng linh hoạt theo phương án sau: Bước 1: - Thảo luận để nắm vững vận dụng vào thực tiễn công tác văn đạo, nhiệm vụ năm học; - Thảo luận, tìm biện pháp có hiệu để phụ đạo học sinh yếu hoàn thành kiến thức, kĩ bản; bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; sử dụng thiết bị dạy học, cách thiết kế giáo án điện tử, cách đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học; cách thiết kế học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, tích hợp giáo dục môi trường, ma tuý, kỹ sống, giáo dục học sinh cá biệt, công tác chủ nhiệm lớp,…; Đối với phương án này, trường thường vận dụng linh hoạt thời điểm đầu năm đầu học kỳ để giúp giáo viên nắm thực trình giảng dạy năm học Bước 2: - Cả tổ chuyên môn dự –> tiết, rút kinh nghiệm cách tỉ mỉ, cụ thể từ việc vận dụng phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học đến điều kiện trang thiết bị dạy học, tình hình thực tế học sinh tổ; - Trao đổi, thảo luận khó dạy tuần, đề xuất phương án dạy sử dụng đồ dùng cho tiết dạy tuần, thống dạy buổi ngày,… - Thời gian lại bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên theo chương trình bồi dưỡng Bước 3: Tổ chức chuyên đề Chuyên đề vấn đề chuyên mơn nghiên cứu sâu lí luận thực tiễn, xem xét toàn diện thực thời gian tương đối dài, biện pháp đưa phải kiểm chứng trước báo cáo áp dụng Chuyên đề thường xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, bồi dưỡng học sinh mũi nhọn, nâng cao chất lượng đại trà, dạy học theo nhóm đối tượng học sinh Chun đề giải tốn khó viết văn lớp 4,5 phải có báo cáo văn bản, dạy minh hoạ tùy theo nội dung Các chuyên đề dự định làm năm học phải xây dựng, dự kiến từ đầu năm học, phân công người thực * Cách tiến hành buổi sinh hoạt chuyên đề: - Tổ trưởng tập trung thành viên tham dự, nêu mục đích, nội dung buổi sinh hoạt; - Báo cáo viên trình bày nội dung chuyên đề văn bản; - Dự dạy minh họa ( Chun đề giải tốn khó, viết văn) 12 - Tổ chức rút kinh nghiệm cho báo cáo dạy minh họa Thống nội dung áp dụng vào công tác giảng dạy; 2.3.8 Biện pháp 8: Tổ chức mẫu buổi sinh hoạt chuyên mơn Để giúp tổ trưởng, tổ phó chun mơn nắm vững cách tổ chức, đạo sinh hoạt tổ, tơi xây dựng chủ trì thực buổi sinh hoạt chun mơn tồn trường làm mẫu cụ thể sau: Ví dụ năm học 2017 – 2018: Về nội dung sinh hoạt : - Tổ chức dự toàn trường tiết dạy minh họa - Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm dạy theo tiêu chí đánh giá xếp loại dạy, yêu cầu cần làm rõ: + Đánh giá tiết dạy việc thực theo chuẩn kiến thức, kỹ + Đánh giá việc thực đổi phương pháp dạy học theo hướng “tích cực hoá hoạt động học tập học sinh” + Đánh giá cách sử dụng đồ dùng tiết dạy - Thảo luận biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học buổi/ngày; bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu năm học Các bước tiến hành: Chuẩn bị: - Trước sinh hoạt tuần, phân công nhiệm vụ cho đ/c giáo viên chọn để dạy, chuẩn bị đồ dùng cho tiết học Tên dạy công bố công khai bảng tin trường; - Yêu cầu giáo viên phải tìm hiểu nghiên cứu dạy, chuẩn bị tham luận nội dung Tiến hành: Thực theo bước sau : 1/ Tổ chức cho giáo viên toàn trường dự tiết dạy 2/ Tổ chức cho toàn thể CBGV rút kinh nghiệm tiết dạy, đánh giá theo tiêu chí quy định đồng thời làm rõ vấn đề: thực theo chuẩn kiến thức, kỹ bản; thực đổi phương pháp dạy học theo hướng “tích cực hoá hoạt động học tập học sinh”; cách sử dụng đồ dùng tiết dạy,…đã đạt dạy, cần bổ sung khắc phụ 3/ Tổ chức thảo luận biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học buổi/ngày; bồi dưỡng học sinh mũi nhọn, nâng cao chất lượng đại trà năm học: - Trình bày kết học tập học sinh năm học, chất lượng học sinh mũi nhọn văn Kế hoạch đạo dạy học buổi/ngày; kế hoạch bồi dưỡng học sinh mũi nhọn, nâng cao chất lượng đại trà; - Hội nghị thảo luận, tham gia giải pháp; 4/ Chủ toạ kết luận buổi sinh hoạt: thống vấn đề cần thực trình dạy học ( đổi phương pháp, sử dụng đồ dùng dạy học, thực chuẩn kiến thức kỹ năng; biện pháp nâng cao chất lượng dạy học,…) 13 Với cách tổ chức sinh hoạt này, giúp cho tổ trưởng chuyên môn nắm vững cách tổ chức nội dung điều hành buổi sinh hoạt tổ chuyên môn cách tự tin mang lại hiệu cao *Sau ví dụ nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện: Nội dung Sinh hoạt tổ chuyên môn 1,2,3: Tuần 27 Môn: Đạo đức - Lớp Người thực : Nguyễn Thị Thoan BÀI : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC ( Tiết 1) I Mục tiêu: - Nước nhu cầu thiếu sống Sự cần thiết phải sử dụng hợp lí bảo vệ để nguồn nước không bị ô nhiễm - Biết cần phải sử dụng tiết kiệm nước; bảo vệ nguồn nước - Nêu cách sử dụng tiết kiệm nước bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiểm - Biết tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước gia đình, nhà trường, địa phương II Kỹ sống: - Kĩ lắng nghe, trình bày, kí tìm kiếm sử lý thơng tin, kí bình luận, kí đảm nhận trách nhiệm III Đồ dùng dạy học: GV : Máy chiếu GV: Bảng phụ cho hoạt động HS : phiếu học tập cho hoạt động IV Hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra cũ? ? Hằng ngày gia đình em thường dùng nước - HS( 2- 3em kể) : ăn ,uống, tắm vào việc gì? giặt GV nhận xét – kết luận Giới thiệu mới: Hằng ngày phải dùng nước thường xuyên sinh hoạt, sản xuất Vậy biết tiết kiệm nước biết bảo vệ nguồn nước chưa ? Bài học hôm cô em - HS lắng nghe tìm hiểu qua : Tiết kiệm bảo vệ nguồn nước ( Tiết 1) Hoạt động 1: Bài tập - GV đưa tập hình( câu hỏi nội dung) - HS quan sát - GV cho học sinh đọc yêu cầu tập - HS em đọc to yêu cầu tập ? Bài tập yêu cầu làm ? - HS : Nêu tác dụng nước qua tranh , ảnh GV : Y/c thảo luận nhóm đơi ( theo cặp) Các - HS thảo luận theo nhóm đơi em quan sát tranh, ảnh nói cho nghe - Đại diện nhóm trình bày tác dụng nước tranh - Lớp nhận xét 14 ? - Thời gian thảo luận phút - GV: gọi đại diện nhóm trình bày Nhóm 1: tranh 1,2,3 Nhóm 2: tranh 4,5,6 Nhóm 3: tranh 7,8 - GV y/c lớp nhận xét, bổ sung GV nhận xét – kết luận GV đưa nhóm tranh ,ảnh 1,2 ,3: Nước cần cho sống người, động vât, thực vật 70 % thể nước - Tranh, ảnh 3,4,5,6,7,8: Nước dùng sinh hoạt, sản xuất xây dựng GV liên hệ : Lợi dụng sức nước huyện BT xây dựng nhà máy thủy điện Bá Thước 1ở Điền Trung, BT thiết kế - GV: Vậy nước có cần thiết khơng em? ? Điều xảy thiếu nước ? GV : cho HS xem số tranh ảnh tác dụng nước - KL: Nước nhu cầu thiếu sống Khơng có nước sống không tồn Hoạt động 2: Bài tập 2: Thảo luận nhóm - GV gọi HS đọc y/c tập - Giáo viên chia lớp thành nhóm - Phát phiếu học tập cho nhóm thảo luận việc làm trường hợp hay sai ? Tại ? Nếu em có mặt em làm gì? - Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp kết thảo luân nhóm - Y/C nhóm nhận xét - GV nhận xét- Kl ? Em cho biết em chọn Tranh sai ? có mặt em làm ? GV cho nhóm trình bày tương tự đến T5 - KL: Nước cần cho sống nên cần phải có ý thức tiết kiệm sử dụng có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm GV cho HS xem số tranh ảnh tiết kiệm T1 Nước giúp người khỏe mạnh T2 Nước nuôi sống trồng T3 Nước giúp cho động vật không bị khát T4 Nước giúp cho người không bị thiếu nước T5 Nhờ sức nước làm quay guồng đưa nước lên cao tưới cho đồng ruộng T6 nước tưới cho để sống phát triển T7.Lợi dụng sức nước để giã gạo T8 Nước để trộn hồ ( xây dựng) - HS xem tranh HS: Nước cần thiết cho người Nếu thiếu nước sống gặp nhiều khó khăn - HS đọc to y/c - Lớp chia nhóm thảo luận - Trao đổi thảo luận nhóm để hồn thành tập phiếu nhóm cử đại diện lên trình bày nhận xét nhóm : - Việc làm sai : - Tắm rửa cho trâu bò cạnh giếng nước ăn ; Đổ rác bờ ao, bờ hồ ; Để vòi nước chảy tràn bể khơng khóa lại - Việc làm đúng: Bỏ vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật - Lớp nhận xét, bổ sung -HS xem tranh 15 bảo vệ nguồn nước Hoạt động 3: HS đọc BT3 - VBT - GV cho HS nêu yêu cầu tập - HS làm cá nhân phiếu học tập - HS trình bày trước lớp - Nhận xét: biểu dương HS biết quan tâm đến việc sử dụng nguồn nước nơi sinh sống GV: Cho học sinh xem tranh ảnh : -không biết tiết kiệm nước.- không bảo vệ nguồn nước.- thiếu nước sinh hoạt – thiếu nước sản xuất ? Nước nguồn tài nguyên ? ? Để không bị thiếu nước nhiễm nguồn nước cần làm ? Kết luận: Nước tài nguyên quý có hạn Vì vậy, cần phải sử dụng hợp lí, tiết kiệm bảo vệ nguồn nước khơng bị ô nhiễm Liên hệ thực tế: ? Em làm để tiết kiệm nước bảo vệ nguồn nước gia đình trường? - HS đọc yêu cầu tập - HS làm cá nhân - em trình bày kết - Cả lớp nhận xét bổ sung HS : quan sát tranh hình Nước tài ngun q có hạn Chúng ta cần phải sử dụng hợp lí, tiết kiệm bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm -HS em đọc ghi nhớ HS: trường: em khơng dùng nước để té nhau, uống nước em rót vào cốc vừa đủ dùng , giặt giẻ lau bảng em xả nước vào chậu Khi dùng * Hoạt động nối tiếp: xong em khóa vòi nước, khơng - Về nhà học thuộc áp dụng học vào nghịch đường ống nước sống hàng ngày - nhà: tắm , rửa tay em xả nước vào chậu, rửa rau em lấy nước tưới Sau dự giờ; tổ trưởng tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên tổ nhận xét theo bước sau: Đánh giá về: - Kiến thức: + Tiết dạy đảm bảo đầy đủ, xác, hệ thống, bật trọng tâm + Điều chỉnh tài liệu phù hợp, sát thực tiễn chưa? - Kĩ năng: + Dạy đặc trưng dạng bài, loại + Hình thức tổ chức dạy học phù hớp, linh hoạt chưa? + Đã giám sát, giúp đỡ, khích lệ HS hoạt động tích cực chưa? + Thực đánh giá thường xuyên tiết dạy - Đánh giá rút kinh nghiệm tiết dạy việc: ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Việc thực vận dụng phương pháp dạy học tích cực tiết học Việc thực chuyên đề giáo dục kỹ sống cho học sinh;… 16 - Thảo luận để nắm vững vận dụng vào thực tiễn công tác văn đạo thông tư 30, thông tư 22 điều chỉnh bổ sung thông tư 30 đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học,… - Hiệu tiết dạy: + Hoàn thành mục tiêu học theo chuẩn kiến thức, kĩ + Học sinh nắm vững kiến thức để vận dụng thực hành.v.v… 2.3.9 Biện pháp 9: Đổi hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn Song song với việc linh hoạt xây dựng nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn việc đổi hình thức sinh hoạt chun mơn góp phần khơng nhỏ vào chất lượng buổi sinh hoạt Do đó, năm học tơi đạo ngồi hình thức sinh hoạt chung tổ theo nội dung mà đồng chí tổ trưởng triển khai theo kế hoạch nhà trườngtổ chức sinh hoạt tổ chun mơn mơn theo hình thức chuyên đề Có thể đưa chuyên đề sau: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh mũi nhọn; nâng cao chất lượng đại trà, “ Giữ - viết chữ đẹp”; chuyên đề viết sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức hoạt động lên lớp Dựa vào chuyên đề trên, tháng tuần sinh hoạt tổ buổi Tổ trưởng đưa chuyên đề cần thảo luận, cử đồng chí tổ viên chuẩn bị nội dung báo cáo trước tổ, tổ viên khác chuẩn bị ý kiến xây dựng nội dung cho chuyên đề, đúc rút kinh nghiệm sau buổi sinh hoạt 2.3.10 Biện pháp 10: Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn đánh giá sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng, hàng kì Trong năm qua, BGH nhà trường phân công đ/c tham gia sinh hoạt với tổ chuyên môn Khi tham gia sinh hoạt, BGH đóng vai trò thành viên khơng phải cán quản lí đến giám sát, để tạo khơng khí bình đẳng, dân chủ, thân thiện buổi sinh hoạt, khơng áp đặt ý kiến mình, khơng đánh giá ý kiến người khác, lắng nghe ý kiến thành viên với thái độ trân trọng Từ thông tin thu thập sau lần dự sinh hoạt tổ, BGHchỉ đạo, góp ý cho tổ trưởng cần bổ sung nội dung giáo viên yếu, phát huy mạnh, lực sở trưởng giáo viên để nghiên cứu sâu Trong họp Hội đồng sư phạm hàng tháng, đánh giá hoạt động tổ chuyên môn Đánh giá việc tổ chuyên môn làm việc chưa làm được, có kế hoạch điều chỉnh bổ sung kế hoạch nhà trường, từ tổ xây dựng kế hoạch tổ chun mơn đồng thời có biện pháp để nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt tổ cách thiết thực hiệu 2.3.11 Biện pháp 11: Tăng cường phối, kết hợp chặt chẽ tổ chuyên môn đoàn thể Trong trường học hoạt động muốn có hiệu cao, kết tốt khơng thể làm việc theo cách “ mạnh mạnh”, mà phải có phối, kết hợp tốt 17 hoạt động tổ chuyên môn với nhau, tổ chun mơn với đồn thể nhà trường quản lý, đạo ban lãnh đạo nhà trường Phối, kết hợp tốt đẩy nhanh tiến độ công việc, guồng máy hoạt động đồng bộ, chắn công việc đạt kết tốt, hiệu công việc cao 2.4 Hiệu SKKN: Với biện pháp đạo đó, năm học 2017- 2018, đến họctrường Tiểu học Tân Lập thu kết sau: 1/ Qua việc thực biện pháp đạo đó, nhận thấy: việc sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường vào nề nếp, góp phần thúc đẩy việc tự học, tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường Cán bộ, giáo viên nhà trường biết tận dụng thời gian tích cực để tham gia học tập lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ đào tạo chuẩn, tham gia lớp tập huấn chuyên đề, hội thảo,… Mặt khác, việc xếp tổ chuyên môn nhà trường thực cách hợp lý, cân đối số lượng, đồng cấu, độ tuổi, trình độ, đội ngũ cốt cán,… nên tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên giúp đỡ q trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc thực nhiệm vụ giao 2/ Kết giảng dạy giáo viên, chất lượng học tập học sinh, phong trào chung nhà trường nâng lên cách rõ rệt: - Kết giảng dạy giáo viên: Giáo viên xác định mục tiêu chuẩn kiến thức, kĩ tiết dạy; chuẩn bị phương tiện, thiết bị dạy học chu đáo, phối hợp linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học cách phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị, phát huy tính tự giác, sáng tạo học sinh, giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ cách chủ động Các tiết dạy giáo viên thể rõ việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hố hoạt động học tập học sinh Đã ứng dụng CNTT dạy học, thực tốt mục tiêu dạy học theo quy định Bên cạnh đó, thực việc nâng cao chất lượng mũi nhọn chất lượng đại trà tiết dạy Đặc biệt, chất lượng giảng dạy giáo viên nâng lên rõ rệt, cụ thể, số đồng chí có tiến vượt bậc cơng tác giảng dạy, đồng chí từ trước đến tất dạy xếp loại trung bình, có dạy xếp loại vững vàng, tỷ lệ giáo viên xếp loại chuyên môn nghiệp vụ tốt tăng, số lượng trung bình giảm rõ rệt tỷ lệ xếp loại chuyên môn nghiệp vụ kết xếp loại kiểm tra toàn diện, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học có nhiều chuyển biến đáng kể so với năm học trước đó; Nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn vào chiều sâu, buổi sinh hoạt chuyên môn thực thu hút đội ngũ Cán quản lý giáo viên tham gia, tích cực tìm tòi nghiên cứu đúc rút nhiều kinh nghiệm, bổ trợ nhiều kiến thức, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ có tác dụng thiết thực bổ ích cho cơng tác giảng dạy giáo viên Kết đạt cụ thể sau: Bảng 1: Kết xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên: 18 Tổng số Năm học Giỏi SL 14 TL 64,2 Xếp loại chuyên môn Khá TB SL TL SL TL 35,8 0 Yếu SL TL 0 2017 - 2018 ( Giữa học kỳ 2) Bảng 2: Thống kê kết Kiểm tra chuyên môn đạt giáo viên Giỏi cấp: Năm học Tổng số GV Kiểm tra toàn diện Số lượng giáo viên giỏi cấp Trong đó: Xếp loại Tốt Khá TB Yếu Huyện Tỉnh 2017 - 2018 11 0 03 (Học kỳ 2) - Chất lượng học tập học sinh: Chất lượng giáo dục nâng lên cách toàn diện tất môn học, phong thi đua Nhiều học sinh biết tự học, tham gia thảo luận nhóm hăng hái, biết hỗ trợ hồn thành cơng việc chung Học sinh nghe, đọc, nói viết tính tốn thành thạo, tham gia hoạt động học tập giáo dục cách chủ động tự giác Nhiều em biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn sống giải thích số tượng thiên nhiên, thực hành đo đạc, tính tốn chu vi, diện tích, thể tích số vật thường gặp, thường dùng thực tiễn Nhiều học sinh biết trình bày trình bày vấn đề cách lưu loát Giờ học nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn, hiệu * Kết học tập rèn luyện học sinh cuối học kì năm học 20172018: - Các mơn đánh giá điểm số: Xếp Môn Môn Môn Môn Lịch sử loại Tiếng Việt Tốn Khoa học + Địa lí HTT HT CHT Tổng SL TL % SL TL % SL TL % SL TL % 39 141 21.7 78.3 62 118 34.4 65.6 20 41 33.3 66.7 25 36 40.2 59.8 180 180 61 61 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 19 3.1 Kết luận Muốn đạo tốt sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học đạt kết trước hết thân người phụ trách chuyên môn phải nắm vững chương trình, có kế hoạch đạo cụ thể sát tháng, tuần, làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo nhà trường; Nắm bắt lực chun mơn giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp cho đối tượng Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập đơn vị điển hình huyện ngồi huyện Các tổ chuyên môn thực tốt kế hoạch sinh hoạt tổ tổ mình, nội dung sinh hoạt chủ yếu hướng đến nâng cao chất lượng dạy học; đội ngũ giáo viên nhiệt tình, hết lòng học sinh thân u; Các tổ chun mơn có nề nếp sinh hoạt tốt giúp cho đội ngũ giáo viên có lực chun mơn tốt bồi dưỡng cho giáo viên yếu chun mơn, nhằm đáp ứng u cầu đổi nay; Chỉ đạo giáo viên thực tốt quy chế chuyên môn từ đầu năm học; Thường xuyên tổ chức tiết dạy mẫu có kế hoạch, có chất lượng, tổ chức thi đồ dùng đồ chơi Tổ chức thao giảng kế hoạch đề ra, tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ, tham lớp đánh giá chất lượng giáo viên để khắc phục mặt hạn chế 3.2 Kiến nghị : * Đối với nhà trường: - Bổ sung tư liệu, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ, sách tham khảo để phục vụ nghiên cứu; đồ dùng dạy học; phương tiện dạy học * Đối với Phòng giáo dục: - Đề nghị Phòng giáo dục đào tạo Bá Thước tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao lực cho tổ trưởng, tổ phó tổ chun mơn XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Tân Lập, ngày 05 tháng 04 năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT Hà Thị Nhất TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo QĐ số 41/2010/QĐ-BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo Thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng năm 2014 Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT (sửa đổi bổ sung số điều đánh giá HS Tiểu học) ngày 22 tháng năm 2016 Kế hoạch tổ chuyên môn ( KH tổ chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập) Biên sinh hoạt tổ chuyên môn ( BB sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập) Tài liệu bồi dưỡng CBQLGD Một số viết công tác đổi sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục (Báo GD, viết từ nguồn Internet) DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN TT Tên đề tài SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Một số trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Luyện từ câu lớp Một số trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Luyện từ câu lớp Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập Cấp đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Năm học đánh giá xếp loại Cấp huyện C 2017-2018 Cấp huyện B 2013-2014 Cấp tỉnh B 2013-2014 Cấp huyện B 2017-2018 21 22 ... mong muốn chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường đạt kết cao 1.2 Mục đích nghiên cứu: Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập- huyện... số điều đánh giá HS Tiểu học) ngày 22 tháng năm 2016 Kế hoạch tổ chuyên môn ( KH tổ chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập) Biên sinh hoạt tổ chuyên môn ( BB sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học. .. câu lớp Một số trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Luyện từ câu lớp Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập Cấp đánh

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:33

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • DANH MỤC

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan