0

Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn trong giai đoạn hiện nay

108 158 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 17:14

... niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ảnh hưởng đến công tác tạo việc làm cho niên; sách tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2016 kết đạt sách tạo việc làm cho. .. CHO THANH NIÊN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 85 4.1 Quan điểm, mục tiêu tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 85 4.1.1 Quan điểm tạo việc. .. làm cho niên huyện Chợ Đồn 85 4.1.2 Mục tiêu tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 85 4.2 Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tạo việc làm cho niên huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn trong giai đoạn hiện nay ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm