SKKN SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC – LỚP 8,9

27 318 1
SKKN SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC – LỚP 8,9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SKKN SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC – LỚP 8,9SKKN SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC – LỚP 8,9SKKN SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC – LỚP 8,9SKKN SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC – LỚP 8,9SKKN SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC – LỚP 8,9SKKN SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC – LỚP 8,9SKKN SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC – LỚP 8,9SKKN SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC – LỚP 8,9SKKN SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC – LỚP 8,9

Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- MỤC LỤC Nội dung Phần 1: MỞ ĐẦU I Lý chon đề tài II Mục địch nghiên cứu sáng kiến III Đối tượng nghiện cứu IV Đối tượng khảo sát thực nghiệm V Phương pháp nghiên cứu Phần NỘI DUNG I Lý luận II Thực trạng vấn đề nghiên cứu III Giải pháp IV Kết thực sáng kiến Phần 3: KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ Những vấn đề quan trọng đề cập đến SKKN Hiệu thiết thực SKKN triển khai, áp dụng đơn vị, ngành Kiến nghị với cấp quản lí Phần PHỤ LỤC Trang 7 9 10 32 32 32 33 34 35 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Như Ăng ghen viết: “ nghiên cứu khoa học tự nhiên lịch sử, phải xuất phát từ thật có, phải xuất phát từ hình thái thực khác vật chất; khoa học lý luận tự nhiên, cấu tạo mối liên hệ để ghép chúng vào thật, mà phải từ thật đó, phát mối liên hệ ấy, phải chứng minh mối liên hệ thực nghiệm” Lý mặt lý luận: a) Vai trị thí nghiệm có đối chứng hóa học trường THCS: Hệ thống thí nghiệm chương trình trung học phổ thơng có vai trị quan trọng sau: Thí nghiệm có đối chứng giúp học sinh tích lũy tư liệu chất tính chất chúng Giúp học sinh dễ hiểu hiểu sâu sắc Thí nghiệm có đối chứng giúp học sinh học tập kinh nghiệm, tư sáng tạo để tìm tịi khám phá chất tính chất chúng Giúp nâng cao lịng tin học sinh vào khoa học phát triển tư học sinh Thí nghiệm có đối chứng giúp học sinh rèn luyện kỹ làm việc với chất, sản xuất chúng để phục vụ đời sống người Mặt khác, thí nghiệm biểu diễn tự tay giáo viên làm, thao tác mẫu mực khn mẫu cho học trị học tập bắt chước, để sau học sinh làm thí nghiệm theo cách thức Như vậy, nói thí nghiệm giáo viên trình bày giúp cho việc hình thành kỹ thí nghiệm học sinh cách xác Ngồi ra, thí nghiệm có đối chứng cịn giúp giáo viên tiết kiệm thời gian lớp tiết học, giúp giáo viên điều khiển hoạt động nhận thức học sinh, kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh thuận lợi có hiệu suất cao Do chúng góp phần hợp lí hố q trình hoạt động giáo viên học sinh nâng cao hiệu lao động thầy trò b Phân lọai hệ thống thí nghiệm hóa học trường THCS: Thí nghiệm biểu diễn giáo viên Thí nghiệm học sinh: Thí nghiệm nghiên cứu Thí nghiệm thực hành Thí nghiệm luyện tập q trình vận dụng kiến thức lĩnh hội Thí nghiệm ngoại khố: thí nghiệm nhà, vườn trường, hay buổi chuyên đề vui hoá học Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- Lý mặt thực tiễn a.Thuận lợi:  Được quan tâm, đạo sâu sát Phòng Giáo Dục, Ban giám hiệu đến việc sử dụng, bảo quản đồ dùng dạy học, đặc biệt dụng cụ thí nghiệm Hàng năm trang bị thêm đồ dùng cần thiết, đảm bảo cho công tác dạy học  Cơ sở vật chất tương đối đảm bảo cho cơng tác thí nghiệm, có phịng thí nghiệm hố học riêng phục vụ nhu cầu thí nghiệm thực hành  Chương trình hố lớp gồm 70 tiết: Trong có tiết thực hành 23 tiết có thí nghiệm với:  Thí nghiệm giáo viên biểu diễn: 21 thí nghiệm  Thí nghiệm học sinh làm: 15 thí nghiệm (chủ yếu thực hành)  Chương trình hố lớp gồm 70 tiết: Trong có tiết thực hành 80 thí nghiệm với : - Phần vơ cơ: Giáo viên làm: 13 thí nghiệm – Học sinh làm: 39 thí nghiệm - Phần hữu cơ: thầy làm: 12 thí nghiệm - trị làm: 14 thí nghiệm - Số thí nghiệm trùng lặp: lớp 8: thí nghiệm - lớp 9: 19 thí nghiệm b Khó khăn:  Học sinh bắt đầu làm quen với thí nghiệm hố học nên bỡ ngỡ, lúng túng, thao tác chưa xác, chưa biết cách quan sát sợ làm thí nghiệm, nhiều thời gian hướng dẫn Một số học sinh lơ gây trật tự học  Diện tích phịng thí nghiệm nhỏ, hẹp ảnh hưởng đến q trình làm thí nghiệm: khó khăn di chuyển, mùi hoá chất  Hoá chất sau thí nghiệm, chưa có nơi xử lí  Mất nhiều thời gian chuẩn bị cho học có thí nghiệm II Mục đích nghiên cứu SKKN Nội dung chương trình hố THCS đặc biệt lớp bao gồm hình thành khái niệm, định luật, trừu tượng học sinh Vì giáo viên truyền thụ lí thuyết sách giáo khoa học sinh thụ động, việc tìm hiểu phát triển kiến thức đơn điệu, dễ dẫn đến nhàm chán Như để hình thành khái niệm hố học có lẽ hiệu qua nghiên cứu thí nghiệm, vật, tượng cụ thể mà người giáo viên khó dùng từ ngữ để mơ tả đầy đủ, cụ thể xác Và hố học mơn khoa học thực nghiệm nên việc sử dụng thí nghiệm Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- hố học để dạy học tích cực phương pháp đặc thù môn Tuy nhiên, muốn tiến hành thí nghiệm phải có lựa chọn hố chất phù hợp Tại vậy? Bởi chất khác loại hợp chất tính chất hố học chúng khơng giống hồn tồn Sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực có mức độ khác Tuỳ theo mức độ mà thí nghiệm học sinh tự thực giáo viên biểu diễn thí nghiệm để học sinh quan sát, mơ tả tượng, giải thích, viết phương trình hố học Từ đó, học sinh rút nhận xét tính chất hố học, qui tắc, định luật… Trong chương trình hố học 8,9 có nhiều tiết giáo viên cần tích cực sử dụng thí nghiệm việc giảng dạy tiết học đạt hiệu cao Đặc biệt sử dụng đồng thời thí nghiệm đối chứng giúp học sinh nắm bắt nhanh sâu sắc Qua thực tiễn tìm hiểu đối tượng tơi nhận thấy học sinh tích cực học có thí nghiệm thí nghiệm đối chứng tinh thần học tập tốt, hăng say, học sinh nói chuyện, ý bài, thích làm thí nghiệm, kiến thức tiếp thu nhanh Song không đơn hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm hay giáo viên biểu diễn thí nghiệm mà phải làm để học đạt hiệu cao, phát huy hết vai trò thí nghiệm, để qua phát huy tính chủ động tích cực học sinh Bằng cách so sánh đối chiếu hình thành cho học sinh kiến thức bản, phổ thơng cụ thể Hố học Đó vấn đề làm tơi băn khoăn lí tơi chọn đề tài: “Sử dụng thí nghiệm đối chứng giảng dạy mơn Hố học THCS” để nghiên cứu III Đối tượng nghiên cứu khảo sát thực nghiệm: Đối tượng nghiên cứu: “Sử dụng thí nghiệm đối chứng giảng dạy mơn Hố học THCS” Đối tượng khảo sát thực nghiệm: - Học sinh khối lớp học sinh khối lớp IV Phương pháp nghiên cứu Đọc tài liệu: Để thực tốt có sở cho việc nghiên cứu, điều tra tình hình học tập học sinh, thân đọc nhiều tài liệu : sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu chuyên môn, sách bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên …Đặc biệt tài liệu liên quan đến việc giúp học sinh tích cực, hứng thú học tập mơn Sinh học Qua cung cấp thêm kiến thức chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- Sau đọc tài liệu nhận thấy, dạy học có nhiều phương pháp Tuy nhiên phải biết lựa chọn, phối hợp phương pháp cho phù hợp với loại dạy, trọng đến việc phát huy tính tích cực học sinh qua phương pháp “Sử dụng thí nghiệm đối chứng giảng dạy mơn Hố học THCS” Vì phương pháp phát huy lực tư độc lập sáng tạo, lực trí tuệ học sinh Điều tra: a Dự giờ: Bản thân dự nhiều tiết tất khối lớp, đặc biệt giáo viên dạy mơn Trong trọng dự khối 8, để tự học hỏi rút kinh nghiệm qua thao tác, phương pháp giảng dạy giáo viên, đặc biệt phương pháp phát huy tính tích cực học sinh phương pháp đặt giải vấn đề để áp dụng vào tiết dạy tốt Ngồi thân tơi thường xun tổ chuyên môn, đồng nghiệp dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm Sau tiết dạy đồng nghiệp góp ý, rút kinh nghiệm chân tình giúp tơi khơng ngừng phấn đấu khắc phục hạn chế, tự hoàn thiện để tổ chức tốt hoạt động dạy học tích cực cho học sinh, nhằm giúp em thích thú học tập môn b Đàm thoại: Trong công tác, thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp, tổ chuyên môn để giải quyết, khắc phục khó khăn giảng dạy, cách thức phối hợp phương pháp dạy học thích hợp với (đặc biệt có kiến thức khó) Ở giáo viên phải tự đưa giải pháp hữu hiệu nhằm giúp học sinh hứng thú tìm tịi, sáng tạo nhận thức Trong q trình giảng dạy, tơi thường đàm thoại trực tiếp với học sinh để thăm dị tình hình học tập lớp, khó khăn mà học sinh gặp phải phương pháp đặt giải vần đề Từ tơi động viên, khích lệ, tạo động lực cho emcố gắng nhiều học tập c.Thực nghiệm: Tôi sử dụng phương pháp thực nghiệm cách dạy lớp 8A2 áp dụng “Sử dụng thí nghiệm đối chứng giảng dạy mơn Hố học THCS” nghiên cứu đề tài vào tiết dạy Cịn lớp 9A3 tơi khơng áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào tiết dạy Từ tơi đối chiếu kết học tập lớp 8A2 so với lớp 9A3 để biết việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm có hiệu hay khơng d Kiểm tra: Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- Sử dụng hình thức kiểm tra miệng, mười lăm phút, tiết, thi học kì theo qui định Ngồi ra, thường xuyên theo dõi việc học tập, ghi chép bài, việc sử dụng tập học sinh tiết học, để kiểm tra việc ghi chép việc soạn trước nhà học sinh Từ giúp học sinh có sở thuận lợi để thích nghi với “Sử dụng thí nghiệm đối chứng giảng dạy mơn Hố học THCS” e So sánh kết quả: Thông qua kết giảng dạy, kết kiểm tra, thi học kì I tơi so sánh kết học tập học sinh (học giỏi, khá, trung bình, yếu) phương pháp “Sử dụng thí nghiệm đối chứng giảng dạy mơn Hoá học THCS” Từ việc so sánh kết qua giai đoạn giúp cho giáo viên biết ưu điểm, chuyển biến tích cực để điều chỉnh kịp thời Từ giáo viên đề hướng giải khắc phục hạn chế nhằm nâng cao chất lượng dạy học V Phạm vi kế hoạch nghiên cứu Sáng kiến kinh nghiệm “Sử dụng thí nghiệm đối chứng giảng dạy mơn Hố học THCS” nhằm:  Đưa phương pháp, cách thức sử dụng thí nghiệm đối chứng mơn hóa học trung học sở  Nghiên cứu cở lý luận thí nghiệm đối chứng, phân loại thí nghiệm hóa học sử dụng chương trình mơn hóa học trung học sơ sở  Tìm hiểu thực trạng đề tài trước sử dụng giải pháp đề tài kết sau áp dụng giải pháp đề tài  Đưa giải pháp cụ thể với bài, thí nghiệm  Rút số học kinh nghiệm đề xuất số ý kiến  Thời gian thực tử tháng năm 2016 đến tháng năm 2017 trường THCS PHẦN II: NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Lý luận: SKKN với giải pháp (biện pháp) trình bày có điểm khác, điểm so với giải pháp (biện pháp) cũ trước đây: Khi giảng dạy hóa học trường THCS giáo viên thường ý đến việc thực thí nghiệm nghiên cứu, minh họa tính chất chất, điều thể tính chiều phương pháp dạy học, chưa khăc sâu kiến thức cho học sinh, đơi cịn chưa giải thích thỏa đáng thắc mắc cho học Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- sinh Vì hoc sinh thường khơng chủ động học tập tích cực tự giác học tập, điều làm cho học sinh sợ học mơn hóa học Với giải pháp mà sáng kiến kinh nghiệm đề cập đến tạo điều kiện cho giáo viên khắc sâu kiến thức cho học sinh, giáo viên chủ động việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng Bên cạnh giúp giải thích khúc mắc chưa trả lời học sinh vấn đề nghiên cứu Từ giúp học sinh hứng thú tích cực học tập, kết học tập tốt Đóng góp SKKN để nâng cao chất lượng quản lý, dạy học ngành giáo dục nói chung, đơn vị nói riêng: * Đối với đơn vị:  Khi đề tài triển khai giúp cho việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học mở rộng dễ dàng áp dụng  Chất lượng học tập mơn hóa học học sinh nâng lên, góp phần vào việc nâng cao chất lượng văn hóc nhà trường nâng lên  Học sinh tích cực u thích mơn hóa học nói riêng mơn học tự nhiên nói chung * Đối với ngành:  Khi đề tài triển khai giúp bồi dưỡng phương pháp dạy hoc cho đội ngũ giáo viên dạy mơn hóa học, từ nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành II Thực trạng vấn đề nghiên cứu Số liệu thống kê:  Đối tượng khảo sát: 37 Học sinh lớp 9, 47 học sinh lớp trường THSC  Độ tuổi : 14 - 15 tuổi  Thời gian bắt đầu: Tháng 9/ 2016 * Kết điều tra ban đầu kết học tập: Giỏi Khá Trung bình Yếu, Số HS SL % SL % SL % SL % 84 14 16,7 35 41,7 34 40,5 1,1 * Kết khảo sát việc ham thích học mơn Hố học Câu hỏi Em thấy làm thí nghiệm hố học có đối chứng? Rất thích Thích Khơng thích Số HS khảo sát SL % SL % SL % 84 17 20,2 57 67,8 10 12 Câu hỏi Em có thích học mơn hố học khơng? Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- Số HS khảo sát Rất thích SL % 11 13 Thích SL % Khơng thích SL % 35 42 84 38 45 III Giải pháp Các hình thức tổ chức dạy học: a) Các hình thức tổ chức dạy học thường áp dụng:  Nghiên cứu nội dung, thí nghiệm sách giáo khoa → trả lời câu hỏi  Quan sát đồ dùng dạy học: hình vẽ, tranh ảnh, mơ hình, sơ đồ, mẫu chất  Quan sát thí nghiệm giáo viên biểu diễn  Tự làm thí nghiệm thực hành b) Các hình thức tổ chức dạy học sử dụng chưa sử dụng:  Xem băng hình học hóa  Xem phim đèn chiếu  Nghe băng ghi âm → nêu giải vấn đề  Tham khảo sản xuất hóa học triển lãm khoa học hóa học, cơng nghệ hóa học qua băng hình  Tham gia thí nghiệm vui từ chuyên đề hội thảo  Tự nghiên cứu thí nghiệm nhà, địa phương Giáo viên: Phần lớn giáo viên nắm vững trọng tâm, chương trình giảng dạy, bước đầu thực tốt đổi phương pháp giảng dạy, đầu tư thực thí nghiệm sử dụng thiết bị dạy học Ln có ý thức trách nhiệm cơng tác Vận dụng thí nghiệm đối trứng phát huy tính tích cực học sinh a Những yêu cầu chung tiến hành dạy có thí nghiệm đối chứng: Đảm bảo an tồn thí nghiệm:  Ln giữ hố chất tinh khiết, dụng cụ thí nghiệm khơ, làm kỹ thuật, ln bình tĩnh làm thí nghiệm Nếu có cố khơng may xảy phải bình tĩnh tìm nguyên nhân, giải kịp thời Khơng nên q cường điệu hố nguy hiểm thí nghiệm tính độc hại hố chất làm học sinh sợ hãi Đảm bảo thành cơng:  Sự thành cơng thí nghiệm tác động mạnh mẽ đến lòng tin học sinh vào khoa học  Số lượng thí nghiệm vừa phải, lựa chọn thí nghiệm đối chứng dễ thực hiện: tiết kiệm thời gian lớp Giáo viên cần cải tiến thí nghiệm đối chứng theo hướng dễ thực thành cơng đảm bảo tính trực quan, khoa học Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8-  Kết hợp chặt chẽ thí nghiệm với lời giảng giáo viên: Lúc lời gỉang giáo viên nguồn thông tin mà hướng dẫn quan sát, đạo suy nghĩ, so sánh, đối chiếu học sinh để tới kết luận đắn, hợp lí, để qua em lĩnh hội kiến thức Tạo điều kiện để học sinh trực tiếp thực hành;  Tất học sinh làm thí nghiệm, biết cách quan sát thí nghiệm, so sánh, đối chiếu tượng, trực tiếp làm việc với dụng cụ thí nghiệm, hóa chất, lớp học, phịng thí nghiệm ngồi tự nhiên Học sinh đặt câu hỏi, nêu ý kiến thắc mắc, tự giải đáp thắc mắc từ nghiên cứu thí nghiệm có đối chứng giải đáp qua giúp đỡ giáo viên Từ học sinh vận dụng linh họat kiến thức, kỹ học để nhận thức kiến thức áp dụng kiến thức hóa học vào thực tế đời sống Nghiên cứu phối hợp nhiều phương pháp dạy học khác dạy  Kết hợp logic biểu diễn thí nghiệm, hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm có đối chứng, quan sát tượng, so sánh, thảo luận nhóm… từ giúp học sinh biết nêu giải vấn đề tìm kiến thức mới, củng cố kiến thức cũ…sao cho phù hợp với loại bài, loại thí nghiệm…và phù hợp với đặc điểm nhận thức học sinh Phải xác định vị trí loại thí nghiệm:  Mỗi thí nghiệm có vị trí khác dạy học hóa học Giáo viên cần xác định rõ vị trí loại thí nghiệm để áp dụng phù hợp vào cụ thể Thí nghiệm biểu diễn giáo viên: phương tiện trực quan có hiệu dạy học hóa học Nó sử dụng trường hợp sau:  Khi cần thực nhanh thời gian hạn hẹp lên lớp  Khi cần làm thí nghiệm phức tạp mà học sinh chưa làm  Khi hoàn cảnh sở vật chất thiếu, không đủ cho lớp làm  Khi giáo viên muốn làm mẫu để dẫn cho học sinh kỹ thuật làm thí nghiệm  Khi biểu diễn thí nghiệm có đối chứng, giáo viên phải ý đồng thời hai nhiệm vụ: Yêu cầu sư phạm kỹ thuật biểu diễn thí nghiệm phương pháp dạy học biểu diễn thí nghiệm Thí nghiệm học sinh: Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- *Thí nghiệm để học mới: Việc sử dụng thí nghiệm học sinh nghiên cứu học sử dụng phương pháp tương tự thí nghiệm biểu diễn giáo viên Nhưng Ở giáo viên đóng vai trị người hướng dẫn, học sinh tự tay điều khiển trình biến đổi chất, nên rèn luyện kỹ tư kỹ thí nghiệm - Từng học sinh làm - Học sinh làm theo nhóm * Thí nghiệm thực hành (Bài thực hành): hình thức tổ chức học tập, học sinh phải tự làm số thí nghiệm sau học xong chương hay phần giáo trình Sau kết thúc thực hành phải đạt mục đích sau: học sinh được: - Củng cố kiến thức học chương - Rèn luyện kỹ quan sát,so sánh, đối chiếu, giải thích tượng, điều chế, nhận biết chất, kỹ sử dụng dụng cụ thí nghiệm hay gặp nhất, kỹ thuật làm việc an tồn với hóa chất, ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, chịu khó, trung thực, sáng tạo nghiên cứu khoa học Vậy để thí nghiệm thực hành đạt yêu cầu, giáo viên cần: Chuẩn bị cho thực hành bao gồm:  Giáo viên đọc kỹ yêu cầu, nội dung, cách làm thí nghiệm thực hành in sách giáo khoa để xác định xem thí nghiệm có thí nghiệm đối chứng Cùng nhân viên phịng thí nghiệm (nếu có) chuẩn bị thí nghiệm cho em học sinh cho nhóm học sinh (2 em)  Nếu thí nghiệm đối chứng giáo viên cần soạn hướng dẫn thí nghiệm, in phát cho học sinh nhà chuẩn bị học thuộc trước bước vào học thực hành Nội dung hướng dẫn thí nghiệm đối chứng phải nêu rõ mục đích thí nghiệm, tác dụng dụng cụ, dùng hóa chất liều lượng bao nhiêu, thứ tự động tác thí nghiệm, phần cần tự quan sát ghi tượng số liệu giải thích vào tường trình  Thực thực hành phịng thí nghiệm: Tồn lớp bắt đầu làm kết thúc thí nghiệm Các thí nghiệm làm đến hết, theo bước sau:  Bước 1: Ổn định tổ chức  Bước 2: Làm thí nghiệm: Giáo viên giới thiệu dụng cụ để học sinh biết sử dụng (hoặc yêu cầu học sinh nêu)  Bước 3: Làm thí nghiệm đối chứng : Giáo viên phát cách tiến hành in sẵn cho em 10 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8-  Hố chất: CaO,CuO, nước, quỳ tím  Thí nghiệm 1:  GV thực thí nghiệm SGK: Cho CaO vào bát sứ  cho nước       vào Nhúng mẩu quỳ tím vào dung dịch nước vôi  GV yêu cầu HS nhận xét tượng, giải thích rút PTHH : Học sinh nhận xét tượng : quỳ tím chuyển thành màu xanh Học sinh giải thích: Do CaO tác dụng với nước tạo thành dung dịch Caxi hiđroxit, dung dịch bazơ làm quỳ tím chuyển thành màu xanh - PTHH: CaO + H2O   Ca(OH)2 Thí nghiệm 2: Thí nghiệm đối chứng GV cho CuO (màu đen) vào bát sứ sau cho nước vào Mục đích thí nghiệm đối chứng cho HS thấy tất oxit bazơ tác dụng với nước GV yêu cầu HS nhận xét, giải thích, so sánh với thí nghiệm  Học sinh nhận xét: khơng có tượng xảy  Rút được: Khơng phải tất oxit bazơ tác dụng với nước  Kết luận: Nước hoá hợp với số oxit bazơ tạo dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thnàh xanh : Na2O, K2O, BaO, CaO, Li2O Tiết 60 - Bài 40 : Dung dịch  Để hình thành khái niệm dung dịch hỗn hợp “đồng nhất” GV tiến hành thí nghiệm:  Dụng cụ: cốc 100ml  Hố chất: xăng, dầu ăn, nước  Thí nghiệm 1: Cho dầu ăn vào cốc đựng xăng  tạo dung dịch  Thí nghiệm 2: (Thí nghiệm đối chứng) Cho dầu ăn vào cốc đựng nước  không tạo thành dung dịch  Giáo viên hỏi : Dung dịch gì?  GV: Xăng dung môi dầu ăn, nước dung môi dầu ăn     ? Dung môi gì? Qua thí nghiệm HS rút khái niệm dung dịch Dung dịch hỗn hợp đồng dung môi chất tan Dung mơi chất có khả hồ tan chất khác để tạo thành dung dịch Chất tan chất bị hồ tan dung mơi Tiết 61- Bài 41: Độ tan chất nước 13 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8-  Mục tiêu: Bằng thực nghiệm, học sinh nhận biết có chất tan nhiều, chất tan chất khơng tan nước  Thí nghiệm 1: + Cho vài mẩu CaCO3 vào nước cất lắc mạnh  Thí nghiệm 2: + Cho vài mẩu NaCl vào nước cất lắc mạnh  Thí nghiệm 3: + Cho vài mẩu CaO vào nước, khuấy đều, để thời gian Học sinh nhận xét : - CaCO3 chất không tan nước - NaCl chất tan nhiều nước - Cho CaO vào nứơc ( CaO tác dụng với nước) tạo thành Ca(OH) có trạng thái tồn tại: Chất rắn màu trắng  Ca(OH)2 không tan  Dung dịch suốt (không màu)  Ca(OH)2 tan nước  Ca(OH)2 chất tan nước  Kết luận: Có chất khơng tan có chất tan nước Có chất tan nhiều có chất tan nước b Dùng thí nghiệm đối chứng chương trình lớp * Những thí nghiệm có đối chứng chương I : Các loại hợp chất vơ Tiết 3- Bài 1: Tính chất hoá học oxit Khái quát phân loại oxit Tính chất hố học oxit  Mục 1: Oxit bazơ có tính chất hố học nào?  Mục a: Tác dụng với nước  Mục tiêu: Học sinh biết số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ  Dụng cụ: bát sứ, ống nghiệm, cốc đựng nước  Hoá chất: CaO,CuO, nước, quỳ tím  Thí nghiệm 1: Rót vào ống nghiệm đựng CaO nước lắc nhúng quỳ tím vào  Học sinh quan sát nêu tượng, giải thích  rút PTHH  Học sinh nhận xét tượng : quỳ tím chuyển thành màu xanh  Học sinh giải thích: Do CaO tác dụng với nước tạo thành dung dịch Caxi hiđroxit, dung dịch bazơ làm quỳ tím chuyển thành màu xanh PTHH: CaO + H2O   Ca(OH)2  Thí nghiệm (đối chứng): Rót nước vào ống nghiệm chứa CuO, lắc bỏ quỳ tím vào  Học sinh quan sát, giải thích, so sánh với thí nghiệm 14 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8-  Học sinh nhận xét: khơng có tượng xảy  học sinh rút kết luận: CuO không tác dụng với nước  GV yêu cầu HS rút kết luận qua thí nghiệm  Kết luận: Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm) như: Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O Tiết 5- Bài : Tính chất hố học axit Mục 2: axit tác dụng với kim loại  Mục tiêu: Học sinh biết dung dịch axit tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối giải phóng khí Hiđro  Để đạt mục tiêu đó, GV phải tiến hành thí nghiệm kiểm chứng thí nghiệm đối chứng sau đây:  Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm  Hoá chất: Al, Zn, Mg, Cu, dung dịch HCl  Thí nghiệm kiểm chứng:  Cho kim loại Al vào ống nghiệm 1, kim loại Zn vào ống nghiệm 2, kim loại Mg vào ống nghiệm Rót từ từ  2ml dung dịch axit HCl vào ống nghiệm  Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát, nêu tượng giải thích viết PTHH xảy  Học sinh nêu tượng xảy ra: Các kim loại bị hồ tan,có sủi bọt khí khơng  Học sinh giải thích: Các kim loại Al, Zn, Mg tác dụng với dung dịch axit HCl tạo thành dung dịch muối giải phóng khí Hiđro PTHH: 2Al + 6HCl   2AlCl3 + 3H2 Zn + 2HCl   ZnCl2 + H2 Mg + 2HCl   MgCl2 + H2  Từ rút kết luận: Kim loại tác dụng với dung dịch axit  Giáo viên đặt vấn đề: ? Có phải tất kim loại tác dụng với axit sinh khí Hiđro hay khơng?  Giáo viên tiến hành thí nghiệm đối chứng:  Thí nghiệm 2: Rót 1-2ml dung dịch axit HCl vào ống nghiệm chứa sẵn dây Cu(màu đỏ) Giáo viên : ? Hãy quan sát tượng rút kết luận?  Học sinh nhận xét: khơng có tượng 15 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8-  Học sinh rút kết luận : axit HCl không tác dụng với kim loại Cu (vì khơng có tượng gì) Từ học sinh biết dung dịch axit không tác dụng với tất kim loại Giáo viên kết luận rằng:  Kết luận: Dung dịch axit tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối giải phóng khí Hiđro Tiết 8- Bài 4: Một số axit quan trọng (Tiết 2) – H2SO4 Phần 2: Tính chất hố học Mục 2: axit Sunfuric đặc có tính chất hố học riêng Mục 2a: Tác dụng với kim loại  Mục tiêu: Học sinh biết axit H2SO4 đặc tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối không giải phóng khí Hiđro  Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm  Hoá chất: H2SO4 đặc, H2SO4 lỗng, Cu  Thí nghiệm 1: Rót 1-2ml dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm có chứa đồng nhỏ  Thí nghiệm 2: (đối chứng) Rót 1-2ml dung dịch H2SO4 lỗng vào ống nghiệm chứa đồng nhỏ Đun nóng nhẹ ống nghiệm  Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát so sánh tượng ống nghiệm  Học sinh nêu tượng : - ống nghiệm có khí khơng màu mùi hắc ra, Cu bị hồ tan tạo thành dung dịch có màu xanh - ống nghiệm khơng có tượng xảy  Học sinh giải thích: Do H2SO4 đặc tác dụng với Cu tạo thành dung dịch CuSO4 màu xanh giải phóng khí khơng phải Hiđro Cịn H 2SO4 lỗng khơng tác dụng với Cu  Giáo viên : Đó khí SO2 ( khí lưu huỳnh đioxit)  Học sinh viết PTHH: Cu + 2H2SO4(đặc) t  CuSO4 + SO2 +2H2O  Giáo viên: ? Qua thí nghiệm em rút kết luận gì?  Học sinh tự rút kết luận  Kết luận: H2SO4 đặc tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối sunfat khơng giải phóng khí Hiđro (H2SO4 lỗng khơng có tính chất này) Tiết 14-Bài 9: Tính chất hố học muối 16 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- Phần 1: Tính chất hố học muối Mục 1: Muối tác dụng với kim loại  Mục tiêu: Học sinh biết dung dịch muối tác dụng với kim loại tạo thành muối kim loại  Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm, thìa lấy hoá chất  Hoá chất: Cu, AgNO3, ZnCl2  Thí nghiệm kiểm chứng: Cho đoạn dây Cu nhúng vào ống nghiệm chứa sẵn dung dịch AgNO3 Sau thời gian giáo viên lấy đoạn dây Cu để học sinh quan sát Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét giải thích - Học sinh nêu tượng: Xuất Ag màu xám bám vào dây Cu dung dịch có màu xanh lam - Học sinh giải thích: Do Cu đẩy Ag khỏi dung dịch muối AgNO phần Cu bị hồ tan tạo thành dung dịch Cu(NO3)2 có màu xanh lam - Học sinh viết PTHH: Cu + 2AgNO3   Cu(NO3)2 + 2Ag  Giáo viên đặt vấn đề: ? Có phải tất kim loại tác dụng với dung dịch muối hay khơng?  Thí nghiệm đối chứng: Cho dây Cu nhúng vào dung dịch muối không màu ZnCl2  Giáo viên yêu cầu HS quan sát rút câu trả lời cho vấn đề giáo viên đưa  Học sinh : Không có tượng Từ học sinh thấy rằng: Không phải tất kim loại tác dụng với dung dịch muối  Giáo viên : ? Qua thí nghiệm rút kết luận gì?  Kết luận: Dung dịch muối tác dụng với kim loại tạo thành muối kim loại Mục 2: Muối tác dụng với axit  Mục tiêu: Học sinh biết muối tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối axit  Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm, thìa lấy hố chất  Hố chất: H2SO4 lỗng, BaCl2 , HCl  Thí nghiệm kiểm chứng: Nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm chứa sẵn 1ml dung dịch BaCl2 - Học sinh quan sát, nêu tượng: xuất kết tủa trắng 17 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- - Học sinh giải thích: dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành BaSO4 chất rắn - Học sinh viết PTHH: BaCl2 + H2SO4   BaSO4 + 2HCl  Giáo viên đặt vấn đề: ? Có phải tất muối tác dụng với axit hay khơng?  Giáo viên tiến hành thí nghiệm  Thí nghiệm đối chứng : Nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa sẵn 1ml dung dịch BaCl2 Học sinh quan sát thí nghiệm, nêu tượng giải thích Học sinh: khơng có tượng xảy  HCl không tác dụng với dung dịch muối BaCl2  Giáo viên: ? Rút kết luận qua thí nghiệm trên?  Kết luận: Muối tác dụng với dung dịch axit sản phẩm muối axit Mục 3: Muối tác dụng với muối  Mục tiêu: Học sinh biết dung dịch muối tác dụng với tạo thành muối  Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm, thìa lấy hố chất  Hố chất: AgNO3 , NaCl, KNO3  Thí nghiệm 1: Nhỏ vài giọt dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm có sẵn 1ml dung dịch natri clorua  Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tượng, giải thích viết PTHH  Học sinh nêu tượng : Xuất kết tủa trắng AgCl(không tan)  Học sinh giải thích: Do dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO tạo thành chất rắn AgCl AgNO3 + NaCl   AgCl + NaNO3  Giáo viên: Có phải tất muối tác dụng với hay khơng?  Thí nghiệm 2: Thí nghiệm đối chứng  Nhỏ vài giọt dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm chứa sẵn 1ml dung dịch kali nitrat  Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát so sánh đối chiếu với thí nghiệm  Học sinh nhận xét: Khơng có tượng xảy  KNO3 không tác dụng với NaCl  Giáo viên: ? Qua hai thí nghiệm rút kết luận gì?  Kết luận: Hai dung dịch muối tác dụng với tạo thành muối 18 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- Mục 4: Muối tác dụng với dung dịch bazơ  Mục tiêu: Học sinh biết dung dịch muối tác dụng với dung dịch bazơ sản phẩm muối bazơ  Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm, thìa lấy hố chất  Hố chất: NaOH, CuSO4 , BaCl2  Thí nghiệm 1: Nhỏ vài giọt dung dịch muối CuSO vào ống nghiệm đựng 12 ml dung dịch NaOH  Giáo viên: ? Hãy quan sát tượng, giải thích viết PTHH xảy ra?  Học sinh nêu tượng: Xuất chất không tan màu xanh lơ  Học sinh giải thích: Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch CuSO tạo thầnh chất rắn màu xanh Cu(OH)2 PTHH: CuSO4 + NaOH   Cu(OH)2 + NaSO4  Giáo viên: ? Có phải tất muối tác dụng với dung dịch bazơ hay không?  Giáo viên tiến hành thí nghiệm đối chứng  Thí nghiệm 2: Nhỏ 1-2 giọt dung dịch muối BaCl vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH  Giáo viên: Hãy quan sát tượng xảy so sánh với thí nghiệm 1?  Học sinh nhận xét : Khơng có tượng xảy  dung dịch muối BaCl2 không tác dụng với dung dịch bazơ NaOH  Giáo viên: ? Rút kết lụân qua thí nghiệm trên?  Kết luận: Dung dịch muối tác dụng với dung dịch bazơ sinh muối bazơ * Những thí nghiệm đối chứng chương II: Kim loại Tiết 22- Bài 16: Tính chất hoá học kim loại Phần III: Phản ứng kim loại với dung dịch muối Mục 1,2: Phản ứng Cu với dung dịch AgNO 3,phản ứng Zn với dung dịch CuSO4  Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm, thìa lấy hoá chất  Hoá chất: AgNO3 , CuSO4 , AlCl3 , Zn, Cu  Thí nghiệm: Chuẩn bị ống nghiệm: ống đựng dung dịch AgNO3 ống đựng dung dịch CuSO4 ống đựng dung dịch AlCl3 Giáo viên tiến hành thí nghiệm kiểm chứng: 19 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8-         - Nhúng dây Cu vào ống nghiệm - Nhúng dây Zn vào ống nghiệm Thí nghiệm đối chứng (tiến hành đồng thời): Nhúng dây Cu vào ống nghiệm Học sinh quan sát, so sánh tượng, giải thích viết PTHH xảy (nếu có) Học sinh nêu tượng: ống nghiệm 1: Xuất chất rắn màu bạc bám vào dây Cu, dung dịch có màu xanh lam Học sinh giải thích: Cu đẩy Ag khỏi dung dịch muối tạo thành kim loại Ag dung dịch màu xanh Cu(NO3) PTHH: Cu + 2AgNO3   Cu(NO3) + 2Ag màu đỏ xanh lam màu xám Từ học sinh rút được: Cu mạnh Ag ống nghiệm 2: Xuất chất rắn đỏ bám vào dây Zn, màu xanh dung dịch nhạt dần Học sinh giải thích: Zn đẩy Cu khỏi dung dịch muối tạo thành kim loại Cu màu đỏ dung dịch ZnSO4 PTHH: Zn + CuSO4   ZnSO4 + Cu xanh lam không màu đỏ Từ học sinh rút được: Zn mạnh Cu ống nghiệm 3: Khơng có tượng  Cu không đẩy Al khỏi dung dịch muối  Cu yếu Al Giáo viên : ? Qua thí nghiệm em rút kết luận gì?  Kết luận: Kim loại hoạt động hố học mạnh (trừ K,Na,Ca,Ba ) đẩy kim loại hoạt động hoá học yếu khỏi dung dịch muối, tạo thành muối kim loại Tiết 23- Bài 17: Dãy hoạt động hoá học kim loại Phần 1: Dãy hoạt động hoá học kim loại xây dựng nào?  Mục tiêu: Học sinh biết hiểu rõ dãy hoạt động hoá học Để thực mục tiêu tồn thí nghiệm thực phương pháp thí nghiệm đối chứng.Từ dó học sinh so sánh mức độ hoạt động hoá học cặp kim loại, rút kết luận cách xếp kim loại đứng trước, sau theo cặp dãy hoạt động hóa học  Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm, thìa lấy hố chất 20 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8-  Hoá chất: FeSO4 , CuSO4, AgNO3 , Cu(NO3)2, HCl, dung dịch phenolphtalein, Fe, Cu, Ag, Na  Thí nghiệm 1: Cho đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4  Thí nghiệm (Đối chứng): Cho mẩu dây đồng vào ống nghiệm đựng dung dịch FeSO4  Học sinh quan sát, nhận xét tượng viết PTHH ống nghiệm  Học sinh nêu tượng: + ống nghiệm 1: Xuất chất rắn màu đỏ bám vào đinh sắt + ống nghiệm 2: tượng  Học sinh giải thích: Fe đẩy Cu khỏi dung dịch muối tạo kim loại Cu màu đỏ cịn Cu khơng đẩy Fe PTHH: Fe + CuSO4   FeSO4 + Cu màu xanh màu đỏ ? Qua thí nghiệm em có kết luận gì?  Kết luận: Fe hoạt động mạnh Cu  xếp Fe đứng trước Cu: Fe,Cu Thí nghiệm 2: Cho dây Cu vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3  Thí nghiệm (Đối chứng): Cho dây Ag vào ống nghiệm đựng dung dịch Cu(NO3)2  Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét tượng viết PTHH xảy  Học sinh nêu tượng: + ống nghiệm 1: có chất rắn màu xám bám vào dây Cu, dung dịch có màu xanh lam + ống nghiệm 2: Khơng có tượng  Học sinh giải thích: Cu đẩy Ag khỏi dung dịch muối tạo kim loại Ag màu trắng xám cịn Ag khơng đẩy Cu PTHH: Cu + 2AgNO3   Cu(NO3)2 + 2Ag màu xanh Giáo viên: ? Em có nhận xét qua kết ống nghiệm trên?  Kết luận: Cu hoạt động hoá học mạnh Agxếp Cu đứng trước Ag: Cu, Ag  Thí nghiệm 3: Cho đinh Fe vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl  Thí nghiệm (Đối chứng): Cho dây Cu vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl  Giáo viên yêu cầu học sinh so sánh nhận xét tượng ống nghiệm  Học sinh nêu tượng: + ống nghiệm 1: có sủi bọt khí + ống nghiệm : Khơng có tượng  21 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8-  Học sinh giải thích: Fe đẩy H khỏi dung dịch axit tạo khí H cịn Cu khơng đẩy H. Fe tác dụng với dung dịch HCl  Cu không tác dụng với HCl PTHH: Fe + 2HCl   FeCl2 + H2 Giáo viên : ? Rút kết luận qua kết trên?  Kết luận: Fe đứng trước H, Cu đứng sau H  xếp Fe, H, Cu  Thí nghiệm 4: Cho mẩu Na vào cốc nước nhỏ sẵn vài giọt dung dịch phenolphtalein  Thí nghiệm (Đối chứng): Cho mẩu Fe vào cốc nước có nhỏ sẵn dung dịch phenolphtalein  Giáo viên yêu cầu học sinh so sánh đối chiếu, nhận xét tượng viết PTHH  Học sinh nêu tượng: + ống nghiệm 1: Mẩu Na tan dần, nóng chảy thành giọt trịn, dung dịch có màu đỏ + ống nghiệm 2: khơng có tượng  Học sinh giải thích: Na kim loại mạnh nên tác dụng với nước tạo dung dịch bazơ kiềm cịn Fe khơng tác dụng với nước PTHH: 2Na + 2H2O   2NaOH + H2  Giáo viên: ? Rút kết luận gì?  Kết luận: Na hoạt động mạnh Fe  xếp Na đứng trước Fe: Na, Fe  Giáo viên: Thông qua kết thu thí nghiệm em xếp kim loại Fe, Cu, Na, Ag H thành dãy theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hoá học?  Học sinh xếp : Na, Fe, H, Cu, Ag  Từ kết giáo viên thơng báo: tương tự thí nghiệm trên, người ta xếp kim loại thành dãy theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hoá học: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb (H) Cu, Ag, Au * Những thí nghiệm đối chứng chương IV: Hiđrocacbon Nhiên liệu Tiết 49- Bài 39 : Benzen Phần III: Tính chất hố học Mục 2: Ben zen có phản ứng với brom khơng?  Mục tiêu: Học sinh biết Benzen có phản ứng với brom lỏng cịn khơng tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom  Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm 22 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8-  Hố chất: benzen, dung dịch Brơm  Thí nghiệm kiểm chứng: Giáo viên giới thiệu thí nghiệm kiểm chứng phương pháp thuyết trình PTHH: Fe � C6H5Br + HBr C6H6 + Br2 �� t0 đỏ nâu không màu  Học sinh nghe ghi nhớ: Benzen phản ứng với brom lỏng (màu đỏ)  Giáo viên : ? Cịn dung dịch brom nào?  Thí nghiệm đối chứng: Cho benzen vào dung dịch brom màu vàng da cam Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét tượng giải thích  Học sinh nhận xét: Khơng có tượng xảy  Benzen không làm màu dung dịch brom  Giáo viên : ? Em có nhận xét tính chất benzen?Học sinh rút  kết luận: Benzen tham gia phản ứng với brom lỏng cịn khơng tham gia phản ứng cộng với dung dịch brôm (hay không làm màu dung dịch brom) * Những thí nghiệm đối chứng chương V: Dẫn xuất hidrocacbon Polime Tiết 55- Bài 45: Axit axetic Mối liên hệ etilen, rượu etylic axit axetic ( Tiết 1) Phần III: Tính chất hố học Mục 1: Axit axetic có tính chất axit khơng?  Mục tiêu: Học sinh biết nhóm –COOH làm cho phân tử có tính axit  Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt, giá đựng ống nghiệm, thìa lấy hố chất  Hố chất: quỳ tím, dung dịch phenolphtalein, CH3COOH, NaOH, CuO, Mg, Na2CO3  Thí nghiệm kiểm chứng: Cho dung dịch axit axetic vào ống nghiệm đựng chất: quỳ tím, dung dịch NaOH có sẵn phenolphtalein, CuO, Mg, Na2CO3  Học sinh quan sát, nhận xét tượng, giải thích viết PTHH xảy  Học sinh nêu tượng : + ống 1: quỳ tím hố đỏ + ống 2: màu đỏ dần + ống 3: chất rắn màu đen tan dần, dung dịch màu xanh xuất + ống 4: kim loại Mg tan dần, có sủi bọt khí 23 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- + ống 5: có sủi bọt khí  Học sinh giải thích: Do CH3COOH có tính axit nên làm đổi màu quỳ tím, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại trước hiđro muối axit yếu  Giáo viên hướng dẫn học sinh viết PTHH: + Tác dụng với bazơ tạo thành muối nước CH3COOH + NaOH   CH3COONa + H2O + Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối nước 2CH3COOH + CuO   (CH3COO)2Cu + H2O + Tác dụng với kim loại đứng trước hiđro tạo thành muối giải phóng H2 2CH3COOH + Mg   (CH3COO)2Mg + H2 + Tác dụng với dung dịch muối ( muối cacbonat) 2CH3COOH + Na2CO3   2CH3COONa + CO2 + H2O  Kết luận: CH3COOH có tính chất axit.Tuy nhiên axit axetic axit yếu Giáo viên: ? Rượu etylic có tính chất hố học axit giống với axit axetic hay khơng? Vì sao?  Thí nghiệm đối chứng: Cho dung dịch rượu etylic vào ống nghiệm đựng chất: quỳ tím, dung dịch NaOH có sẵn phenolphtalein, CuO, Mg, Na2CO3  Học sinh quan sát, nhận xét tượng: Tất ống nghiệm khơng có tượng xảy  Vậy: Rượu Etylic khơng có tính axit khơng có nhóm –COOH  Giáo viên: ? Vậy qua thí nghiệm em rút kết luận gì?  Kết luận: Chính nhóm –COOH làm cho phân tử có tính axit Từ học sinh tổng quát lên : Những hợp chất hữu có dạng RCOOH ln có tính axit  nhóm – COOH nhóm chức axit hữu  Trên tiết học mà giảng dạy tơi áp dụng phương pháp làm thí nghiệm đối chứng Để sử dụng phương pháp thí nghiệm đối chứng giảng dạy có hiệu đạt mục tiêu cần phải có chuẩn bị nhà chu đáo, đầy đủ người giáo viên IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA SKKN * Kết học tập: - Trước thực đề tài: Giỏi Khá Trung bình Yếu, Số HS SL % SL % SL % SL % 84 14 16,7 35 41,7 34 40,5 1,1 - Sau thực đề tài: ( tháng năm 2016) 24 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- Giỏi Khá Trung bình SL % SL % SL % 84 29 34,5 42 50 13 15,5 * Mức độ ưa thích: - Trước thực đề tài: Câu hỏi Em thấy làm thí nghiệm chứng? Rất thích Thích Số HS khảo sát SL % SL % 84 17 20,2 57 67,8 Câu hỏi Em có thích học mơn hố học khơng? Rất thích Thích Số HS khảo sát SL % SL % 84 11 13 38 45 Số HS Yếu, SL % 0% hố học có đối Khơng thích SL % 10 12 Khơng thích SL % 35 42 - Sau thực đề tài: ( tháng năm 2017) Câu hỏi Em thấy làm thí nghiệm hố học có đối chứng? Rất thích Thích Khơng thích Số HS khảo sát SL % SL % SL % 84 24 28,6 58 68 2,4 Câu hỏi Em có thích học mơn hố học khơng? Rất thích Thích Khơng thích Số HS khảo sát SL % SL % SL % 84 18 21,4 60 71,4 7,2  Qua bảng tổng hợp số liệu ta thấy  Học sinh u thích mơn hố học hơn, học sinh dễ nắm bắt kiến thức, hiểu sâu, nhớ kỹ vận dụng vào thực tế đời sống …  Kết kiểm tra có tiến khả quan  Tỉ lệ học sinh yếu giảm, tỉ lệ HS khá, giỏi tăng  Kết khảo sát sau áp dụng chuyên đề: Tháng 05 năm 2017 Phần KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ Những vấn đề quan trọng đề cập đến SKKN  Khoa học hố học góp phần tích cực vào việc giải vấn đề gần gũi với thực tế sống, tượng xảy tự nhiên Vì nghiên cứu hố học khơng đơn tìm hiểu lí thuyết mà phải vận dụng thật tốt điều kiện thực nghiệm để giúp học sinh lĩnh hội áp dụng 25 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- kiến thức mơn cách có hiệu phù hợp với mục tiêu thực chương trình đổi phương pháp dạy học hố học theo hướng tích cực: học sinh giữ vai trị chủ đạo, thầy đóng vai trị người hướng dẫn  Trước học sinh phong phú trình độ nhận thức, giáo viên ln phải tạo tình có vấn đề để phát huy khả tư duy, so sánh học sinh giỏi, tạo điều kiện cho học sinh yếu tham gia phát biểu ý kiến xây dựng Thì thí nghiệm có thí nghệm đối chứng giúp em hiểu sâu hơn, rõ kiến thức học Để đạt điều đó, địi hỏi người giáo viên phải linh hoạt phương pháp, có kỹ năng, kỹ xảo thao tác làm thí nghiệm, phát huy tối đa vai trị thí nghiệm dạy hoá học Bản thân giáo viên phải tự trang bị cho sở lí luận phương pháp thực nghiệm, tìm phương án thí nghiệm tốt, cách tiến hành có hiệu để đạt kết cao giảng dạy mơn hố trung học sở  Với phương pháp thí nghiệm đối chứng tiến hành mơn Hố học chương trình THCS giúp tơi tìm phương hướng giảng dạy hợp lý nhằm phát huy tính tích cực lực nhận thức học sinh Tuy nhiên để đạt kết qủa tốt người GV cần phải có linh hoạt vận dụng hợp lý Bởi vì, thân phương pháp khơng phải làm mục đích mà phương tiện để giúp học sinh rút tri thức cần thiết Vì vậy, phương pháp thí nghiệm đối chứng sử dụng cần thiết, phù hợp với đối tượng học sinh, không lạm dụng  Trong sáng kiến kinh nghệm đã:  Đưa phương pháp, cách thức sử dụng thí nghiệm đối chứng mơn hóa học trung học sở  Nghiên cứu cở lý luận thí nghiệm đối chứng, phân loại thí nghiệm hóa học sử dụng chương trình mơn hóa học trung học sơ sở  Tìm hiểu thực trạng đề tài trước sử dụng giải pháp đề tài kết sau áp dụng giải pháp đề tài  Đưa giải pháp cụ thể với bài, thí nghiệm  Rút số học kinh nghiệm đề xuất số ý kiến Hiệu thiết thực SKKN triển khai, áp dụng đơn vị, ngành * Đối với đơn vị:  Khi đề tài triển khai giúp cho việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học mở rộng dễ dàng áp dụng 26 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8-  Chất lượng học tập mơn hóa học học sinh nâng lên, góp phần vào việc nâng cao chất lượng văn hóc nhà trường nâng lên  Học sinh tích cực u thích mơn hóa học nói riêng mơn học tự nhiên nói chung * Đối với ngành:  Khi đề tài triển khai giúp bồi dưỡng phương pháp dạy hoc cho đội ngũ giáo viên dạy mơn hóa học, từ nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành Kết luận- Kiến nghị:  Trang bị dụng cụ thí nghiệm: đảm bảo đủ số lượng chất lượng Trong có dự phịng thay Bổ sung kịp thời hoá chất hết hết hạn sử dụng  Đầu tư trang thiết bị thông tin  Khi có thiết bị mới, cần tập huấn cho giáo viên Đào tạo đội ngũ cán thiết bị để có đủ lực hỗ trợ cho giáo viên * Cam đoan: Tôi xin cam đoan SKKN viết không chép Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Phần PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1- Sách giáo khoa- hoá 8, Nxb giáo dục 2- Sách giáo viên hoá 8, Nxb giáo dục 3- Thí nghiệm hố học trường phổ thông - Trần Quốc Đắc- Nxb GD- 1996 4- Tài liệu dạy-học tích cực môn hoá học Nxb ĐHSP Hà Nội 5- Sách thí nghiệm hoá học trường THCS - Nxb giáo dục - Phương pháp dạy hoá học - Nxb giáo dục 7- Bộ giáo dục đào tạo (2007), Những vấn đề chung đổi giáo dục Trung học phổ thông môn hóa học, NXBGD, Hà Nội 8- Bộ giáo dục đào tạo (2006), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình, SGK lớp mơn Hóa học nâng cao, NXBGD, Hà Nội 9- Nguyễn Cương, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Sửu, Đặng Thị Oanh, Hồng Văn Cơi, Trần Trung Ninh (2005), Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học, NXBĐHSP, Hà Nội 27 ... học biểu diễn thí nghiệm Thí nghiệm học sinh: Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- *Thí nghiệm để học mới: Việc sử dụng thí nghiệm học sinh nghiên cứu học sử dụng phương pháp... thể xác Và hố học môn khoa học thực nghiệm nên việc sử dụng thí nghiệm Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8- hố học để dạy học tích cực phương pháp đặc thù môn Tuy nhiên,... đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học mở rộng dễ dàng áp dụng 26 Sử dụng thí nghiệm trực quan giảng dạy mơn hóa học lớp 8-  Chất lượng học tập mơn hóa học học sinh nâng lên,

Ngày đăng: 19/03/2018, 12:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan