0

Một số vấn đề về khiếu nại, tố cáo và thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay

21 3,999 26
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2013, 09:06

Khiến nại, tố cáo là hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của mình và tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại , tố cáo hiện nay vẫn đang diễn biến rất phức tạp, việc khiếu nại vượt cấp, một vụ việc nhưng lại gửi nhiều nơi, tình hình công dân kéo về trụ sở trực tiếp công dân của các cơ quan trung ương ngày một nhiều, nguyên nhân chủ yếu do một phần cơ chế chính sách - pháp luật của Nhà nước ta còn chậm đổi mới, có khi chưa phù hợp, việc quản lý điều hành nền hành chính Nhà nước vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn những hạn chế, bất cập, tạo ra những kẽ hở trong quá trình giải quyết các công việc của nhân dân; mặt khác một bộ phận nhân dân lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để khiếu nại kéo dài, tràn lan; một bộ phận cán bộ, công chức ý thức trách nhiệm còn hạn chế, dẫn đơn xử lý đơn thư chậm, có lúc xử lý chưa đúng thẩm quyền; tình trạng đùn đẩy, đơn chuyển lòng vòng... đây là nguyên nhân làm cho tình trạng khiếu nại, tố cáo ngày càng phức tạp, nhiều vụ việc tồn đọng chưa giải quyết xong lại phát sinh vụ việc mới, gây bất bình trong nhân dân.Trước thực trang đó, bản thân mạnh dạn chọn đề tài " Một số vấn đề về khiếu nại, tố cáo và thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay" để tìm hiều sau hơn về quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo để vận dụng vào thực tiễn công tác sau này, qua đó góp phần phát hiện những hạn chế, yếu kém của mảng công tác này để có những đề xuất, kiến nghị phù hợp, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước.Do thời gian có hạn, nên trong quá trình nghiên cứu chắc không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các thầy, các cô, đồng nghiệp góp ý chân thành để tiều luận này được hoàn chỉnh hơn.Tôi xin chân thành cảm ơn ! LỜI MỞ ĐẦU Khiến nại, tố cáo là hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của mình tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại , tố cáo hiện nay vẫn đang diễn biến rất phức tạp, việc khiếu nại vượt cấp, một vụ việc nhưng lại gửi nhiều nơi, tình hình công dân kéo về trụ sở trực tiếp công dân của các cơ quan trung ương ngày một nhiều, nguyên nhân chủ yếu do một phần cơ chế chính sách - pháp luật của Nhà nước ta còn chậm đổi mới, có khi chưa phù hợp, việc quản lý điều hành nền hành chính Nhà nước vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn những hạn chế, bất cập, tạo ra những kẽ hở trong quá trình giải quyết các công việc của nhân dân; mặt khác một bộ phận nhân dân lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để khiếu nại kéo dài, tràn lan; một bộ phận cán bộ, công chức ý thức trách nhiệm còn hạn chế, dẫn đơn xử lý đơn thư chậm, có lúc xử lý chưa đúng thẩm quyền; tình trạng đùn đẩy, đơn chuyển lòng vòng . đây là nguyên nhân làm cho tình trạng khiếu nại, tố cáo ngày càng phức tạp, nhiều vụ việc tồn đọng chưa giải quyết xong lại phát sinh vụ việc mới, gây bất bình trong nhân dân. Trước thực trang đó, bản thân mạnh dạn chọn đề tài " Một số vấn đề về khiếu nại, tố cáo thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay" để tìm hiều sau hơn về quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo để vận dụng vào thực tiễn công tác sau này, qua đó góp phần phát hiện những hạn chế, yếu kém của mảng công tác này để có những đề xuất, kiến nghị phù hợp, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước. Do thời gian có hạn, nên trong quá trình nghiên cứu chắc không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các thầy, các cô, đồng nghiệp góp ý chân thành để tiều luận này được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn ! 1 PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 1. Khiếu nại Nhà nước là công cụ của giai cấp thống trị, Nhà nước thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. Trong quá trình tiến hành các hoạt động quản lý, các cơ quan nhà nước ban hành các văn bản, quyết định quản lý theo thẩm quyền để thực hiện quyền lực của Nhà nước, buộc mọi người phải tuân theo. Các văn bản, quyết định đó tác động đến một người hay một nhóm người nhất định. Tuy vậy văn bản hay quyết định đó có sai sót hoặc do cán bộ, công chức thi hành công vụ có hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức khiếu nại phát sinh. Vậy, khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục Luật khiếu nại, tố cáo quy định đề nghị cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 2. Tố cáo Đối tượng của tố cáo là các hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại tới lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể, công dân. Những việc làm trái pháp luật không phải chỉ của cán bộ, công chức nhà nước mà của cơ quan, tổ chức. Những hành vi trái pháp luật thường bị công dân phát hiện báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật xử lí người vi phạm. Mục đích của tố cáo nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể, công dân. Vậy, tố cáo là việc công dân theo thủ tục Luật khiếu nại, tố cáo quy định báo cho cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể, công dân. 2 II. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Khiếu nại, tố cáo là hai phạm trù khác nhau, nhưng cùng xuất hiện từ khi xã hội có phân chia giai cấp sự ra đời của Nhà nước. Trong mỗi thời đại, ở mức độ khác nhau, Nhà nước là người có trách nhiệm khả năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên cơ sở các quy định của pháp luật. Vì vậy, khi quyền, lợi ích hợp pháp của công dân bị vi phạm thì công dân phải khiếu nại, hoặc tố cáo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Khiếu nại, tố cáo xuất hiện như một hiện tượng tất yếu của xã hội có giai cấp, có nhà nước do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra. Như vậy có thể khái quát một số nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo như sau: 1. Phát sinh khiếu nại khi quyền, lợi ích hợp pháp của công dân bị xâm phạm, người khiếu nại yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ hoặc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm hại. 2. Phát sinh tố cáo khi có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích của tập thể, công dân. 3. Thực hiện công cuộc đổi mới mà trọng tâm là đổi mới kinh tế, cơ chế mới đang được hình thành từng bước được củng cố, cơ chế cũ đang bị xóa bỏ nhưng vẫn còn tồn tại. Cơ sở pháp lý được ban hành nhiều khi chưa đồng bộ, không theo kịp không phù hợp với thực tiễn cuộc sống. 4. Thiếu nhất quán đồng bộ đã tạo ra sự bất hợp lý, thiếu khách quan trong việc xem xét giải quyết lợi ích của nhân dân. 5. Sai phạm, yếu kém, tha hóa của một bộ phận cán bộ, đảng viên trực tiếp cơ sở. Sự buông lỏng quản lý dẫn đến cán bộ các cơ quan Nhà nước các cấp có nhiều sai phạm như: tham ô, tham nhũng, xa rời quần chúng, mất dân chủ với nhân dân. 6. Nhiều nới việc huy động sức dân chưa phù hợp với khả năng thực tế của nhân dân. Nhiều cơ sở đã huy động đóng góp quá mức để xây dựng các công trình công cộng trong khi dân còn nghèo. 3 III. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo là các quyền trách nhiệm chung, cùng các quyền hạn cụ thể trong giải quyết khiếu nại, tố cáo được pháp luật quy định. Theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo chỉ có thủ trưởng cơ quan, tổ chức mới có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Các cơ quan Thanh tra nhà nước có thẩm quyền trách nhiệm khác nhau trong xem xét, giải quyết khiếu nại. Đối với tố cáo, hành vi bị Tố cáo là rất đa dạng, có tính chất mức độ rất khác nhau cho nên việc giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của nhiều loại cơ quan, cụ thể là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Thanh tra hoặc cơ quan chuyên môn có trách nhiệm giúp thủ trưởng tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận rõ đúng-sai. 1. Thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết khiếu nại hành chính -Thẩm quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ + Lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND các cấp; + Chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giải quyết khiếu nại có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước giao cho Tổng Thanh tra theo dõi, đơn đốc việc giải quyết đó; + Xem xét lại quyết định giải quyết cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể, công dân, cơ quan, tổ chức. -Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch UBND tỉnh. + Thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: • Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của chính mình. • Giải quyết khiếu nại mà Chủ tích UBND cấp huyện đã giải quyết nhưng còn khiếu nại, quyết định nàyquyết định giải quyết cuối cùng. 4 • Giải quyết khiếu nại mà Giám đốc Sở hoặc cấp tương đương thuộc UBND cấp tỉnh đã giải quyết nhưng còn khiế nại mà nội dung thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, quyết định nàyquyết định giải quyết cuối cùng. • Xem xét lại quyết định cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của Tổng thanh tra. + Thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ: • Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của chính mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp. • Giải quyết khiếu nại mà những người quy định tại điều 24 của Luật khiếu nại, tố cáo đã giải quyết nhưng còn khiếu nại. Quyết định giải quyết của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp nàyquyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. • Giải quyết khiếu nại có nội dung thuộc quyền quản lí Nhà nước của bộ, ngành mình mà chủ tích UBND cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu, khiêu nại mà Giám đốc Sở hoặc cấp tương đương thuộc UBND cấp tỉnh đã giải quyết nhưng còn khiếu nại. Quyết định giải quyết của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp nàyquyết định giải quyết cuối cùng. • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì hoặc tham gia giải quyết khiếu nại có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức theo kiến nghị của tổng thanh tra. - Thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở cấp tương đương thuộc UBND tỉnh. +Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tích UBND huyện: • Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình. 5 • Giải quyết khiếu nại mà Chủ tích UBND cấp xã, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh đã giải quyết nhưng còn khiếu nại + Thẩm quyền giải quyết khiếu nại mà Giám đốc Sở hoặc cấp tương đương thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: • Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lí trực tiếp. • Giải quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 21 của Luật khiếu nại tố cáo đã giải quyết nhưng còn khiếu nại -Thẩm quyền thủ trưởng cơ quan thuộc Sở cấp tương đương. Có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi của chính mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp. -Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. 2. Thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan thanh tra Nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính. -Thẩm quyền trách nhiệm của Tổng thanh tra. Giải quyết khiếu nại mà thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết nhưng còn khiếu nại; quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng; Giúp thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc cán bộ, cơ quan ngang bộ giải quyết khiếu nại có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lí Nhà nước; Giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quyết định cuối cùng của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tích UBND cấp tỉnh; trong trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị hoặc yêu cầu người đã ra quyết định xem xét lại quyết định giải quyết đó, nếu sau 30 ngày mà kiến nghị hoặc yêu cầu đó không được thực hiện thì báo cáo thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. -Thẩm quyền trách nhiệm của chánh thanh tra các cấp, các ngành. 6 Chánh thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp. Như vậy, các cơ quan Thanh tra nhà nước khi nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ tướng cơ quan hành chính cùng cấp có trách nhiệm xem xét báo cáo để Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp quyết định việc thụ lý giải quyết khiếu nại đó. 3. Thẩm quyền trách nhiệm giải quyết tố cáo. - Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, tổ chức nào thì cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết. - Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết. - Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. - Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. - Tố cáo hành vi vi phạm tội do các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. - Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền; trong trường hợp cần thiết thì giao cho cơ quan Thanh tra hoặc cơ quan có thẩm quyền khác tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo. - Chánh thanh tra các cấp có thẩm quyền: + Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan cùng cấp khi được giao; + Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà thủ trưởng cơ quan cấp dưới trực tiếp của thủ trưởng cơ quan cùng cấp đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại. - Tổng Thanh tra có thẩm quyền: 7 + Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được giao; + Xem xét, kết luận về nội dung tố cáo mà Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại. - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc giải quyết những tố cáo có nội dung đặc biệt phức tạp; quyết định xử lý tố cáo mà Tổng Thanh tra đã kết luận, kiến nghị theo quy định tại điểm 1 Điều 63 của Luật KN-TC. 8 Phần II. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO HIỆN NAY. I. Quy trình nghiệp vụ tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 1. Công tác tiếp dân. Theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo tại Điều 1 ghi rõ: " Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại, quyết định kỷ luật của người có thẩm quyền khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình. Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức". a. Tiếp dân là bước đầu giải quyết khiếu bại, tố cáo. Tiếp dân chính là để tạo điều kiện cho công dân trực tiếp tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Thông qua việc tiếp dân ở nơi tiếp dân, ở nơi tiếp dân của TW Đảng, Nhà nước. Đảng, Nhà nước có điều kiện gần dân nhiều hơn, tiếp xúc lắng nghe ý kiến, tâm sự, nguyên vọng của nhân dân. Qua đây để đề ra chủ trương, chính sách cho phù hợp với tình hình đất nước hiện nay. - Việc tiếp dân là bước đầu để cơ quan nhà nước giải quyết kịp thời, đúng Pháp luật của khiếu nại, tổ cáo. Vì thế nơi tiếp công dân phải là cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền quản lý của mình. 9 b. Tiếp dân theo tính chất nội dung vụ việc: Cán bộ làm công tác tiếp dân phải nắm tính chất nội dung vụ việc, việc tiếp dân như sau: - Tiếp dân theo thỉnh cầu: Thỉnh cầu là công dân đến đề đạt tâm tư nguyện vọng về quyền lợi ích của cá nhân mình với Nhà nước. Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận để xem xét thỉnh cầu đó của công dân. - Tiếp dân đến khiếu nại: Công dân đến khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về mỗi quyết định hành chính, mỗi hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước, tổ chức cán bộ công chức trong các cơ quan, tổ chức đó xâm hại đến quyền về lợi ích hợp pháp của họ. Các cơ quan, tổ chức Nhà nước có thẩm quyền, có trách nhiệm với công dân, tiếp nhận đơn thư thuộc thẩm quyền của mình đồng thời có trách nhiệm xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đó. Các khiếu nại thuộc lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân . thuộc thẩm quyền của các cơ quan Tư pháp thì các cơ quan này có nhiệm vụ tiếp nhận xem xét giải quyết cho công dân. - Tiếp dân đến tố cáo: Công dân đến cơ quan Nhà nước tố cáo hoặc đưa đơn tố cáo là việc họ đến báo cáo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức công dân. Tố cáo đó có liên quan đến trách nhiệm quản lý của cơ quan nào thì cơ quan đó tiếp đơn xem xét giải quyết. c. Trách nhiệm của người tiếp dân. - Trách nhiệm của người tiếp công dân là phải có trách nhiệm tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, các ý kiến phản ánh có liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Hướng dẫn công việc thực hiện quyền nghĩa vụ của họ khi khiếu nại, tố cáo. Phải giữ bí mật họ, tên, tuổi, bút tích khi họ yêu cầu. Thủ tướng cơ quan Nhà nước trong công tác tiếp dân phải có trách nhiệm trực tiếp tiếp dân, tổ chức việc tiếp công dân ở cơ quan, tổ chức mình, bố trí nơi tiếp dân tại 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về khiếu nại, tố cáo và thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay, Một số vấn đề về khiếu nại, tố cáo và thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay

Từ khóa liên quan