0

de kiem tra chuong 1 giai tich lop 12 nam hoc 2017 2018

10 204 1
  • de kiem tra chuong 1 giai tich lop 12 nam hoc 2017 2018

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2017, 01:04

Năm học 2017 - 2018 Tài liệu học tập môn Tốn ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – GIẢI TÍCH 12 Đề số 01 I/ Phần trắc nghiệm Câu Cho hàm số y  x  3x Mệnh đề ? B Hàm số nghịch biến khoảng (2; ) A Hàm số nghịch biến khoảng (0;2) C Hàm số đồng biến khoảng (0;2) D Hàm số nghịch biến khoảng (;0) Câu Hàm số sau đồng biến khoảng (; ) A y  x 1 x3 Câu Hàm số y  A (0; ) B y  x  x C y  x 1 x2 D y   x  3x nghịch biến khoảng ? x 1 C (; ) B (1;1) D (;0) Câu Cho hàm số y   x3  mx  (4m  9) x  với m tham số Có giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng (; ) ? A B C D 2x  có điểm cực trị ? A x 1 Câu Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  5x  x  là:  32  A 1;0  B  0;1 C  ;   27  Câu Hàm số y  C B D  32    27  D  ; x  mx  (m2  4) x  đạt cực đại x  C m  D m  7 Câu Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y  A m  B m  1 Câu Đồ thị hàm số y   x  3x  có hai điểm cực trị A B Tính diện tích S tam giác OAB với O gốc tọa độ A S  B S  10 C S  D S  10 Câu Tìm giá trị lớn M hàm số y  x  x  đoạn [0; 3] B M  A M  Câu 10 Tìm giá trị nhỏ m hàm số y  x  A m  17 D M  C M  B m  10 đoạn x 1   ;  C m  D m  Câu 11 Giá trị lớn hàm số y   x  x A B C -2 D Câu 12 Cho hàm số: y = 2sin2x – cos x + , gọi GTLN M GTNN m Khi A M = 25 , m = B M = 23 ,m=0 C M = 25 , m = -1 D M = 27 ,m=0 x2 có tiệm cận ? x2  A B C D x 1 Câu 14 Tìm m để đồ thị hàm số y  có hai tiệm cận đứng x  mx  A m  B m ; 2  2;  C m ; 2  2;  \ 3 D m  2 2; 2 Câu 13 Đồ thị hàm số y   Gv: Bùi Công Sơn          Kiểm tra lực Năm học 2017 - 2018 Tài liệu học tập mơn Tốn Câu 15 Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng ? A y  B y  x x  x 1 C y  x 1 D y  x 1 2 x 1  x2  x  y x2  5x  Câu 16 Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số A x = -3 ; x = -2 B x = C x = 3; x = Câu 17 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y  x  x  D x = B y   x  x  C y   x  3x  D y  x  3x  Câu 18 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y   x3  x  B y  x  x  C y  x3  x  D y   x  x  Câu 19 Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  A B C D ax  b cx  d với a, b, c, d số thực Mệnh đề ? y   0, x  y   0, x  y   0, x  y   0, x  Câu 20 Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax4  bx2  c với a, b, c ố thực Mệnh đề ? A Phương trình y '  có ba nghiệm thực phân biệt B Phương trình y '  có hai nghiệm thực phân biệt C Phương trình y '  vô nghiệm tập số thực D Phương trình y '  có nghiệm thực Câu 21 Số giao điểm đường cong y  x  x  x  đường thẳng y = – 2x là: A Câu 22 ố giao điểm đồ thị hàm số y  ( x  3)( x  x  2) với tr c hoành Câu 23 Tìm m để đường thẳng y  x  2m cắt đồ thị hàm số y  A 3  m  B m  3  m  A B B x 3 điểm phân biệt x 1 C 1  m  C.3 C.0 D D.1 D A,B,C sai Câu 24 Cho hàm số y  ( x  2)( x  1) có đồ thị (C) Mệnh đề ? A (C ) cắt tr c hoành hai điểm B (C ) cắt tr c hồnh điểm C (C ) khơng cắt tr c hoành D (C ) cắt tr c hoành ba điểm Câu 25 Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y  3x  Gv: Bùi Công Sơn B y  3x  29 3 x  x  3x  song song với đường thẳng y  3x  C y  3x  20 D y  3x  11 Kiểm tra lực Năm học 2017 - 2018 Tài liệu học tập mơn Tốn ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – GIẢI TÍCH 12 Đề số 02 I/ Phần trắc nghiệm Câu Hàm số sau đồng biến khoảng (; ) A y  x 1 x3 Câu Hàm số y  A (0; ) B y  x  x C y  x 1 x2 D y   x  3x nghịch biến khoảng ? x 1 C (; ) B (1;1) D (;0) Câu Tìm giá trị lớn M hàm số y  x  x  đoạn [0; 3] B M  A M  D M  C M  x2 có tiệm cận ? x2  B C Câu Đồ thị hàm số y  A D Câu Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng ? 1 C y  D y  x  x 1 x 1 x 1 x Câu Số giao điểm đường cong y  x  x  x  đường thẳng y = – 2x là: A B 2x  Câu Hàm số y  có điểm cực trị ? A B C x 1 Câu Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  5x  x  là:  32   32  A 1;0  B  0;1 C  ; D  ;    27   27  A y  B y  C.3 D D 1 x  mx  (m2  4) x  đạt cực đại x  C m  D m  7 Câu Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y  A m  B m  1 Câu 10 Đồ thị hàm số y   x  3x  có hai điểm cực trị A B Tính diện tích S tam giác OAB với O gốc tọa độ A S  B S  10 C S  Câu 11 Tìm giá trị nhỏ m hàm số y  x  A m  17 B m  10 D S  10 1  đoạn  ;  x 2  C m  D m  Câu 12 Giá trị lớn hàm số y   x  x A B Câu 13 Cho hàm số: y = 2sin2x – cosx + , gọi GTLN M GTNN m Khi D 27 23 25 , m = -1 ,m=0 C M = D M = ,m=0 8 x 1 Câu 14 Tìm m để đồ thị hàm số y  có hai tiệm cận đứng x  mx  A m  B m ; 2  2;  C m ; 2  2;  \ 3 D m  2 2; 2 A M = 25 , m = C -2 B M =      y    x 1  x2  x  x2  5x  Câu 15 Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số A x = -3 ; x = -2 B x = C x = 3; x = Gv: Bùi Công Sơn   D x = Kiểm tra lực Năm học 2017 - 2018 Tài liệu học tập mơn Tốn Câu 16 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y  x  x  B y   x  x  C y   x  3x  D y  x  3x  Câu 17 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y   x3  x  B y  x  x  C y  x3  x  D y   x  x  Câu 18 Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  A B C D ax  b cx  d với a, b, c, d số thực Mệnh đề ? y   0, x  y   0, x  y   0, x  y   0, x  Câu 19 Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax4  bx2  c với a, b, c ố thực Mệnh đề ? A Phương trình y '  có ba nghiệm thực phân biệt B Phương trình y '  có hai nghiệm thực phân biệt C Phương trình y '  vơ nghiệm tập số thực D Phương trình y '  có nghiệm thực Câu 20 ố giao điểm đồ thị hàm số y  ( x  3)( x  x  2) với tr c hồnh Câu 21 Tìm m để đường thẳng y  x  2m cắt đồ thị hàm số y  A 3  m  B m  3  m  A B x 3 điểm phân biệt x 1 C 1  m  C.0 D.1 D A,B,C sai Câu 22 Cho hàm số y  ( x  2)( x  1) có đồ thị (C) Mệnh đề ? A (C ) cắt tr c hoành hai điểm C (C ) khơng cắt tr c hồnh B (C ) cắt tr c hoành điểm D (C ) cắt tr c hoành ba điểm Câu 23 Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y  3x  B y  3x  x  x  3x  song song với đường thẳng y  3x  29 C y  3x  20 D y  3x  11 Câu 24 Cho hàm số y  x  3x Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng (0;2) B Hàm số nghịch biến khoảng (2; ) C Hàm số đồng biến khoảng (0;2) D Hàm số nghịch biến khoảng (;0) Câu 25 Cho hàm số y   x3  mx  (4m  9) x  với m tham số Có giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng (; ) ? A B C D Gv: Bùi Công Sơn Kiểm tra lực Năm học 2017 - 2018 Tài liệu học tập mơn Tốn ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – GIẢI TÍCH 12 Đề số 03 I/ Phần trắc nghiệm Câu Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y  x  x  B y   x  x  C y   x  3x  D y  x  3x  Câu Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y   x3  x  B y  x  x  C y  x3  x  D y   x  x  Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  A B C D ax  b cx  d với a, b, c, d số thực Mệnh đề ? y   0, x  y   0, x  y   0, x  y   0, x  Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax4  bx2  c với a, b, c ố thực Mệnh đề ? A Phương trình y '  có ba nghiệm thực phân biệt B Phương trình y '  có hai nghiệm thực phân biệt C Phương trình y '  vơ nghiệm tập số thực D Phương trình y '  có nghiệm thực Câu Cho hàm số y  x  3x Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng (0;2) B Hàm số nghịch biến khoảng (2; ) C Hàm số đồng biến khoảng (0;2) D Hàm số nghịch biến khoảng (;0) Câu Hàm số sau đồng biến khoảng (; ) A y  x 1 x3 Câu Hàm số y  A (0; ) B y  x  x C y  x 1 x2 nghịch biến khoảng ? x 1 D y   x  3x B (1;1) C (; ) D (;0) Câu Cho hàm số y   x3  mx  (4m  9) x  với m tham số Có giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng (; ) ? A B C D 2x  có điểm cực trị ? A x 1 Câu 10 Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  5x  x  là: Câu Hàm số y  Gv: Bùi Công Sơn B C D Kiểm tra lực Năm học 2017 - 2018 Tài liệu học tập môn Toán A 1;0   32    27  B  0;1  32    27  C  ; D  ; x  mx  (m2  4) x  đạt cực đại x  C m  D m  7 Câu 11 Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y  A m  B m  1 Câu 12 Đồ thị hàm số y   x  3x  có hai điểm cực trị A B Tính diện tích S tam giác OAB với O gốc tọa độ A S  10 B S  C S  D S  10 Câu 13 Tìm giá trị lớn M hàm số y  x  x  đoạn [0; 3] B M  A M  17 D M  C M  Câu 14 Tìm giá trị nhỏ m hàm số y  x  A m  B m  10 1  đoạn  ;  x 2  C m  D m  Câu 15 Giá trị lớn hàm số y   x  x A B Câu 16 Cho hàm số: y = 2sin x – cosx + , gọi GTLN M GTNN m Khi A M = 25 , m = B M = 25 , m = -1 23 ,m=0 C M =   C -2 D M = D 27 ,m=0 x2 có tiệm cận ? A B C D x2  x 1 Câu 18.Tìm m để đồ thị hàm số y  có hai tiệm cận đứng x  mx  A m  B m ; 2  2;  C m ; 2  2;  \ 3 D m  2 2; 2 Câu 17 Đồ thị hàm số y          Câu 19 Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng ? A y  B y  x x  x 1 C y  y x 1 D y  x 1 2 x 1  x2  x  x2  5x  Câu 20 Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số A x = -3 ; x = -2 B x = C x = 3; x = D x = Câu 21 Số giao điểm đường cong y  x  x  x  đường thẳng y = – 2x là: A B C.3 D Câu 22 ố giao điểm đồ thị hàm số y  ( x  3)( x  x  2) với tr c hoành A B C.0 D.1 Câu 23 Tìm m để đường thẳng y  x  2m cắt đồ thị hàm số y  A 3  m  B m  3  m  x 3 điểm phân biệt x 1 C 1  m  D A,B,C sai Câu 24 Cho hàm số y  ( x  2)( x  1) có đồ thị (C) Mệnh đề ? A (C ) cắt tr c hoành hai điểm B (C ) cắt tr c hồnh điểm C (C ) khơng cắt tr c hoành D (C ) cắt tr c hoành ba điểm Câu 25 Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y  3x  Gv: Bùi Công Sơn B y  3x  29 3 x  x  3x  song song với đường thẳng y  3x  C y  3x  20 D y  3x  11 Kiểm tra lực Tài liệu học tập mơn Tốn Năm học 2017 - 2018 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – GIẢI TÍCH 12 Đề số 04 Câu Số giao điểm đường cong y  x  x  x  đường thẳng y = – 2x là: A B C.3 D Câu Tìm giá trị lớn M hàm số y  x  x  đoạn [0; 3] B M  A M  D M  C M  x2 có tiệm cận ? A x2  Câu Cho hàm số y  x  3x Mệnh đề ? Câu Đồ thị hàm số y  A Hàm số nghịch biến khoảng (0;2) B C D B Hàm số nghịch biến khoảng (2; ) C Hàm số đồng biến khoảng (0;2) D Hàm số nghịch biến khoảng (;0) Câu Hàm số sau đồng biến khoảng (; ) A y  x 1 x3 B y  x  x C y  x 1 x2 2x  có điểm cực trị ? A x 1 Câu Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  5x  x  là:  32  A 1;0  B  0;1 C  ;   27  Câu Hàm số y  Câu Hàm số y  A (0; ) nghịch biến khoảng ? x 1 D y   x  3x C B D  32    27  D  ; C (; ) B (1;1) D (;0) Câu Cho hàm số y   x3  mx  (4m  9) x  với m tham số Có giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng (; ) ? A B C D x  mx  (m2  4) x  đạt cực đại x  C m  D m  7 Câu 10 Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y  A m  B m  1 Câu 11 Đồ thị hàm số y   x  3x  có hai điểm cực trị A B Tính diện tích S tam giác OAB với O gốc tọa độ A S  B S  10 C S  D S  10 Câu 12 Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng ? A y  B y  x x  x 1 C y  y x 1 D y  x 1 2 x 1  x2  x  x2  5x  Câu 13 Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số A x = -3 ; x = -2 B x = C x = 3; x = D x = 2 Câu 14 ố giao điểm đồ thị hàm số y  ( x  3)( x  x  2) với tr c hoành A B C.0 D.1 Câu 15 Tìm m để đường thẳng y  x  2m cắt đồ thị hàm số y  A 3  m  B m  3  m  x 3 điểm phân biệt x 1 C 1  m  D A,B,C sai Câu 16 Cho hàm số y  ( x  2)( x  1) có đồ thị (C) Mệnh đề ? Gv: Bùi Công Sơn Kiểm tra lực Năm học 2017 - 2018 Tài liệu học tập mơn Tốn A (C ) cắt tr c hoành hai điểm C (C ) khơng cắt tr c hồnh B (C ) cắt tr c hoành điểm D (C ) cắt tr c hoành ba điểm Câu 17 Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  B y  3x  A y  3x  1 x  x  3x  song song với đường thẳng y  3x  29 C y  3x  20 x 1 có hai tiệm cận đứng x  mx  B m ; 2  2;  C m ; 2  2;  \ 3 D m  2 2; 2 Câu 18.Tìm m để đồ thị hàm số y   A m     Câu 19 Tìm giá trị nhỏ m hàm số y  x  A m  D y  3x  11 17 B m  10     25 , m = B M = 23 ,m=0  1  đoạn  ;  x 2  C m  D m  Câu 20 Giá trị lớn hàm số y   x  x A B Câu 21 Cho hàm số: y = 2sin x – cosx + , gọi GTLN M GTNN m Khi A M =  C M = 25 , m = -1 D M = C -2 D 27 ,m=0 Câu 22 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y  x  x  B y   x  x  C y   x  3x  D y  x  3x  Câu 23 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số ? A y   x3  x  B y  x  x  C y  x3  x  D y   x  x  Câu 24 Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  A B C D ax  b cx  d với a, b, c, d số thực Mệnh đề ? y   0, x  y   0, x  y   0, x  y   0, x  Câu 25 Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax4  bx2  c với a, b, c ố thực Mệnh đề ? A Phương trình y '  có ba nghiệm thực phân biệt B Phương trình y '  có hai nghiệm thực phân biệt C Phương trình y '  vơ nghiệm tập số thực D Phương trình y '  có nghiệm thực Gv: Bùi Công Sơn Kiểm tra lực Năm học 2017 - 2018 Tài liệu học tập mơn Tốn PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 21 22 23 24 25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MƠN TỐN 12 – Lần Họ, tên thí sinh :………………………………… Mã đề : Điểm : II/ Phần tự luận Câu Cho hàm số y  x   m   x  1  m  x  3m   Cm  1/ Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số cho m  2/ Tìm m để hàm số  Cm  đạt cực trị x1 , x2 thỏa điều kiện x1  x2  Câu Tìm giá trị lớn hàm số y  3x  1  x2 Bài làm ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Gv: Bùi Công Sơn Kiểm tra lực Tài liệu học tập mơn Tốn Năm học 2017 - 2018 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Gv: Bùi Công Sơn Kiểm tra lực ... Bùi Công Sơn Kiểm tra lực Năm học 2 017 - 2 018 Tài liệu học tập mơn Tốn PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 21 22 23 24 25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MƠN TỐN 12 – Lần Họ, tên...  3x  11 Kiểm tra lực Năm học 2 017 - 2 018 Tài liệu học tập mơn Tốn ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – GIẢI TÍCH 12 Đề số 02 I/ Phần trắc nghiệm Câu Hàm số sau đồng biến khoảng (; ) A y  x 1 x3 Câu... tọa độ A S  B S  10 C S  Câu 11 Tìm giá trị nhỏ m hàm số y  x  A m  17 B m  10 D S  10 1  đoạn  ;  x 2  C m  D m  Câu 12 Giá trị lớn hàm số y   x  x A B Câu 13 Cho hàm số: y
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra chuong 1 giai tich lop 12 nam hoc 2017 2018, de kiem tra chuong 1 giai tich lop 12 nam hoc 2017 2018

Hình ảnh liên quan

Câu 17. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới  đây. Hàm số đó là hàm số nào ?  - de kiem tra chuong 1 giai tich lop 12 nam hoc 2017 2018

u.

17. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ? Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 17. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?  - de kiem tra chuong 1 giai tich lop 12 nam hoc 2017 2018

u.

17. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ? Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 1. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới  đây. Hàm số đó là hàm số nào ?  - de kiem tra chuong 1 giai tich lop 12 nam hoc 2017 2018

u.

1. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ? Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 22. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới  đây. Hàm số đó là hàm số nào ?  - de kiem tra chuong 1 giai tich lop 12 nam hoc 2017 2018

u.

22. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ? Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan