0

bai tap trac nghiem giai tich 12 ung dung cua tich phan

11 207 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:28

TNG HP CU HI TRC NGHIMCHNG II: GII TCH 12 Câu 1: Tính: M = 2 + 53.54 103 :102 ( 0,25) , ta đợc A 10 B -10 C 12 D 15 Câu 2: Cho a số dơng, biểu thức a a viết dới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 11 A a B a C a D a Câu 3: Cho f(x) = x x Khi f(0,09) bằng: A 0,1 B 0,2 C 0,3 D 0,4 Câu 4: Hàm số y = ( 4x 1) có tập xác định là: A R 1 2 Câu 5: Biểu thức K = 1 C R\ ; B (0; +)) D ; ữ 2 2 viết dới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là: 3 A 18 3ữ B 12 3ữ C 3ữ D 3ữ Câu 6: Tính: M = ( 0, 04 ) 1,5 ( 0,125 ) , ta đợc A 90 B 121 C 120 D 125 Câu 7: Cho f(x) = A x x2 x 11 B 10 13 ữ bằng: 10 13 C D 10 Khi f Câu : Cho a > a Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A log a x có nghĩa với x B loga1 = a logaa = C logaxy = logax.logay D log a x n = n log a x (x > 0,n 0) Câu 9: 49 log bằng: A B C D Câu 10: Rút gọn biểu thức x x : x (x > 0), ta đợc: A x B x C ( x )( D x )( ) Câu 11: Rút gọn biểu thức K = x x + x + x + x x + ta đợc: A x2 + B x2 + x + C x2 - x + D x2 - Câu 12: Cho f(x) = x x 12 x5 Khi f(2,7) bằng: A 2,7 B 3,7 C 4,7 D 5,7 Cõu 13: Cho hn s y = log (2 x + 1) Chn phỏt biu ỳng: A Hm s ng bin vi mi x>0 B Hm s ng bin vi mi x > -1/2 C Trc oy l tim cn ngang D Trc ox l tim cn ng Câu 14: Nếu log x = log7 ab log a 3b (a, b > 0) x bằng: A a b B a b14 C a b12 D a b14 Câu 15: log 4 bằng: A B C D Câu 16: Hàm số dới nghịch biến tập xác định nó? C y = log e x B y = log x A y = log x Câu 17: Chọn mệnh đề mệnh đề sau: A > 1,4 C ữ < ữ 3 B 3 < 31,7 D y = log x e D ữ < ữ 3 Câu 18: Số dới nhỏ 1? ( ) e A ữ B C e D e Câu 19: a 32 loga b (a > 0, a 1, b > 0) bằng: A a b B a b C a b D ab 1 12 y y Câu 20: Cho K = x y ữ + ữ biểu thức rút gọn K là: x xữ A x B 2x C x + D x - Câu 21: Nếu log x = x bằng: A B 2 C D Câu 21: Hàm số y = ln sin x có tập xác định là: B R \ { + k2, k Z} A R \ + k2 , k Z Câu 23: Bất phơng trình: ữ A [ 1; ] 2x B [ ; ] C R \ + k, k Z D R x ữ có tập nghiệm là: C (0; 1) D : + ữ 32 Câu 24: Tính: M = , ta đợc 3 25 + ( 0,7 ) ữ 33 A B C D 13 3 ( ) Câu 25: Cho a > Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A log a x > x > B log a x < < x < C Nếu x1 < x2 log a x1 < log a x D Đồ thị hàm số y = log a x có tiệm cận ngang trục hoành Câu 26: Tập nghiệm phơng trình: x x = là: 16 D { 2; 2} A B {2; 4} C { 0; 1} Câu 27: Đồ thị (L) hàm số f(x) = lnx cắt trục hoành điểm A, tiếp tuyến (L) A có phơng trình là: A y = x - B y = 2x + C y = 3x D y = 4x - x x Câu 28: Cho x + x = 23 Khi đo biểu thức K = + 3x + x có giá trị bằng: 13 3 C D 2 x + y = 20 Câu 29: Hệ phơng trình: với x y có nghiệm là: log x + log y = A B ( A ( 3; ) B ( 4; ) C 2; Câu 30: Phơng trình 2x +3 = 84 x có nghiệm là: B D Kết khác D 3y +1 x = Câu 31: Hệ phơng trình: x có nghiệm là: y 6.3 + = A ( 3; ) B ( 1; ) C ( 2; 1) D ( 4; ) A ) C Câu 32: Phơng trình: 3x + x = 5x có nghiệm là: A B C D Câu 33: Xác định m để phơng trình: x 2m.2 x + m + = có hai nghiệm phân biệt? Đáp án là: A m < B -2 < m < C m > D m Câu 34: Phơng trình: l o g x + l o g ( x ) = có nghiệm là: A B C D 10 Câu 35: log a (a > 0, a 1) bằng: a A B C D Câu 36: Cho < 27 Mệnh đề sau đúng? A -3 < < B > C < D R a2 a2 a4 ữ bằng: 15 a ữ 12 A B C D 5 Câu 38: Phơng trình: x + x + x = 3x 3x + 3x có nghiệm là: Câu 37: log a A B C D Câu 39: Bất phơng trình: log ( x + ) > log ( x + 1) có tập nghiệm là: A ( 1;4 ) B ( 5;+ ) C (-1; 2) D (-; 1) Câu 40: Phơng trình: x = x + có nghiệm là: A B C D log 10 Câu 41: 64 bằng: A 200 B 400 C 1000 D 1200 x y = có nghiệm là: ln x + ln y = 3ln Câu 42: Hệ phơng trình: A ( 20; 14 ) Câu 43: Phơng trình: B ( 12; ) C ( 8; ) + = có tập nghiệm là: lg x + lg x D ( 18; 12 ) A { 10; 100} ; 10 10 B { 1; 20} C D x + y = với x y có nghiệm là? lg x + lg y = Câu 44: Hệ phơng trình: A ( 4; ) B ( 6; 1) C ( 5; ) D Kết khác x Câu 45: Hàm số f(x) = xe đạt cực trị điểm: A x = e B x = e2 C x = Câu 46: Cho f(x) = x ln x Đạo hàm cấp hai f(e) bằng: A B C D D x = Câu 47: Bất phơng trình: x 3x < có tập nghiệm là: A ( 1;+ ) B ( ;1) C ( 1;1) D Kết Sách giải – Người thầy bạn https://sachgiai.com BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN * Đáp án phần lựa chọn có gạch Câu Thể tích khối tròn xoay giới hạn đồ thị hàm số f(x) liên tục đoạn  a; b trục Ox hai đường thẳng x  a , x  b quay quanh trục Ox , có công thức là:   b b A V   f  x dx B V    f  x dx a a b C V    f  x dx D V    a b a f  x dx Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x liên tục, trục Câu hoành hai đường thẳng x  a , x  b tính theo công thức: b b A S   f  x dx B S   f  x dx a a b a C S   f  x dx   f  x dx b a D S   f  x dx   f  x dx Câu 3.Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f1  x , y  f2  x liên tục hai đường thẳng x  a , x  b tính theo công thức: b A S   f1  x  f2  x dx b B S  b C S    f x  f x dx a a  f  x  f  x dx   b b a a D S   f1  x dx   f2  x dx a Câu Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng (H) giới hạn đường sau: y  f  x , trục Ox hai đường thẳng x  a , x  b xung quanh trục Ox là: b A V    f  x dx b B V   f  x dx a b C V    f  x dx a a b D V  2  f  x dx a Câu Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x2 , trục hoành hai đường thẳng x  1 , x  : A 28 28 dvdt B dvdt C dvdt D Tất sai 3 Câu Thể tích khối tròn xoay sinh quay hình phẳng giới hạn đường y  x , trục Ox, x  1 , x  vòng quanh trục Ox : Sách giải – Người thầy bạn https://sachgiai.com 6 2 D 7 Câu Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x2  x  đường thẳng B 2 A  C y  x  : A 1 dvdt B  dvdt C dvdt D dvdt 6 Câu Thể tích khối tròn xoay giới hạn đường y  s inx , trục hoành hai đường thẳng x  , x   : A 2 B  2 3 C D 2 Câu Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x2  x  y  x  x  : A 7 dvdt B dvdt C - dvdt D dvdt 15 15 15 15 Câu 10 Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x  x2 đường thẳng x  y  : A dvdt B dvdt C dvdt D dvdt Câu 11 Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  ln x , trục hoành hai đường thẳng x  , x  e : e A e  1 1 dvdt B dvdt C e  dvdt D e  dvdt e e e e Câu 12 Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x  x , y  x đường thẳng x  2 : A 99 99 87 dvdt B dvdt C dvdt D dvdt 99 Câu 13 Diện tích hình phẳng giới hạn y  x , y  , x  1, x  có kết là: A 17 B C 15 D 14 Câu 14 Diện tích hình phẳng giới hạn y  1, y  x  x2  có kết A B 28 C 16 15 D 27 Sách giải – Người thầy bạn https://sachgiai.com Câu 15 Diện tích hình phẳng giới hạn y  x , y  x  x2 có kết C.5 D 2 Câu 16 Diện tích hình phẳng giới hạn y  x  , y  x  x  có kết : A B 52 53 54 53  B C D 6 6 Câu 17 Thể tích khối tròn xoay giới hạn y  x  x , y  quay quanh trục ox có kết A là: 16 14 13 C D 15 15 15 Câu 18 Diện tích hình phẳng giới hạn y  x  x , y  , x  , x  có kết là: A  B 58 56 55 52 B C D 3 3 Câu 19 Cho hình phẳng (H) giới hạn parabol ( P ) : y  x  x , trục Ox đường A thẳng x  1, x  Diện tích hình phẳng (H) : B C.2 D 3 Câu 20 Cho hình phẳng (H) giới hạn đường cong y  x  x  đường thẳng A y  x  Diện tích hình (H) là: 23 B.4 C D 6 Câu 21 Để tìm diện tích hình phẳng giới hạn C  : y  x3 ; y  0; x  -1; x  học A sinh thực theo bước sau: Bước I S   x dx 1 x4 Bước II S  Bước III S   1 15  4 Cách làm sai từ bước nào? A Bước I B Bước II C Bước III D Không có bước sai Câu 22 Diện tích hình phẳng giới hạn C  : y  x ; y  0; x  1; x  là: 17 15 19 B C D 4 4 Câu 23 Diện tích hình phẳng giới hạn C  : y  3x  x  5; Ox ; x  1; x  là: A A 212 15 B 213 15 C f  x 214 15 g  x D 43  a; b thỏa mãn:      g  x  f  x , x   a; b Gọi V thể tích khối tròn xoay sinh quay quanh Ox Câu 24 Cho hai hàm số liên tục Sách giải – Người thầy bạn https://sachgiai.com hình phẳng  H  giới hạn đường: y  f  x , y  g  x , x  a ; x  b Khi V dược tính công thức sau đây? b b A    f  x  g  x dx   B    f  x  g  x dx   a a    b      f x  g x dx C               a    b D  f x  g x dx a Câu 25 Diện tích hình phẳng giới hạn C  : y  x2  6x  5; y  ; x  0; x  là: 7 B C  D  3 Câu 26 Diện tích hình phẳng giới hạn C  : y  sin x; Ox ; x  ; x   là: A A B C D Câu 27 Gọi  H  hình phẳng giới hạn đường: y  sin x ; Ox ; x  ; x   Quay  H  xung quanh trục Ox ta khối tròn xoay tích là:  2 A B C  D  2 Câu 28.Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x2  ; Ox ? 32 16 32 B C 12 D 3 3 Câu 29.Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x  x ; Ox ; x  3 x  ? A 119 201 B 44 C 36 D 4 Câu 30.Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x ; y  x  ? A 15 9 15 B C D 2 2 Câu 31.Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x  x ; Ox ? A 1792 128 128 C D  15 15 15 Câu 32.Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x  x; Ox; x  1 ? A 128 B 9 C D  4 Câu 33.Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  cos x; Ox; Oy ; x   ? A 24 B A B C D Kết khác Câu 34.Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x  x; Ox ? A Câu 35.Gọi  H  1 C ... Trc nghim Gii tớch 12 theo cỏc chuyờn : Chuyờn 1: ng dng o hm kho sỏt v v th hm s Chuyờn 2: Hm s lu tha, hm s m v hm s lụgarit Chuyờn 3: Nguyờn hm, tớch phõn v ng dng Chuyờn 4: S phc (2150 cõu hi v bi cú ỏp ỏn luyn thi THPT Quc gia 2017) TR C NGHI M GI I TCH 12 CHNG S 01 Câu : Giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht ca hm s y x3 3x2 9x 35 trờn on 4; ln lt l: A 20; B 10; 11 C 40; 41 D 40; 31 Câu : Cho hm s y = x4 + 2x2 2017 Trong cỏc mnh sau , mnh no sai ? A th ca hm s f(x) cú ỳng im un C th hm s qua A(0;-2017) Câu : Hm s y 2x2 1;0 A Câu : x4 Câu : A m x x D Hm s y = f(x) cú cc tiu 1;0 v B B C 1; B m3 m 1; D x x mx (4m 3) x 2016 ng bin trờn xỏc nh ca nú Câu : Xỏc nh m phng trỡnh x3 A lim f x va lim f x ng bin trờn cỏc khong no? Tỡm m ln nht hm s y A ỏp ỏn khỏc B C 3mx 2 m1 D m2 D m cú mt nghim nht: C m Tỡm giỏ tr ln nht ca hm s y x x Maxf x f ;3 ln 2 B Maxf x f ;3 ln 2 Cho cỏc dng th ca hm s y ax3 bx cx d nh sau: 193 Max f x f Maxf x f C D 100 ;3 ;3 Câu : 4 2 2 A B 2 C D V cỏc iu kin: a b 3ac a b 3ac a b 3ac a b 3ac Hóy chn s tng ng ỳng gia cỏc dng th v iu kin A A 2;B 4;C 1;D B A 3;B 4;C 2;D C A 1;B 3;C 2;D D A 1;B 2;C 3;D Câu : Tỡm m ng thng d : y m A m 3 m 3 B m x m ct th hm s y 2 2 m C m 1 2x x ti hai im phõn bit 3 D m 2 m 2 Câu : Tỡm GTLN ca hm s y x x A Câu 10 : B C D ỏp ỏn khỏc Cho hm s y x3 mx x m (Cm) Tỡm m (Cm) ct trc Ox ti ba im phõn bit cú 3 honh x1 ; x2 ; x3 tha x12 + x22 + x32 > 15? A m < -1 hoc m > B m < -1 C m > D m > Câu 11 : Tỡm cỏc giỏ tr ca tham s m hm s y x 2(m2 1) x cú im cc tr tha giỏ tr cc tiu t giỏ tr ln nht A m B m0 C m3 D m1 Câu 12 : H ng cong (Cm) : y = mx3 3mx2 + 2(m-1)x + i qua nhng im c nh no? A A(0;1) ; B(1;-1) ; C(2;-3) B A(0;1) ; B(1;-1) ; C(-2;3) C A(-1;1) ; B(2;0) ; C(3;-2) D ỏp ỏn khỏc Câu 13 : Hm s y ax3 bx2 cx d t cc tr ti x1 , x2 nm hai phớa trc tung v ch khi: A Câu 14 : A Câu 15 : A Câu 16 : a 0, b 0,c Hm s y m B x m m B th ca hm s y A b2 12ac C a v c trỏi du D b2 12ac D m mx ng bin trờn khong (1; ) khi: xm m Hm s y B x m C m nghch bin trờn C m \[ 1;1] thỡ iu kin ca m l: D m 2x cú bao nhiờu ng tim cn: x x B C D Câu 17 : Hm s y ax4 bx2 c t cc i ti A(0; 3) v t cc tiu ti B(1; 5) Khi ú giỏ tr ca a, b, c ln lt l: A 2; 4; -3 B -3; -1; -5 C -2; 4; -3 D 2; -4; -3 Câu 18 : Cho th (C) : y = ax4 + bx2 + c Xỏc nh du ca a ; b ; c bit hỡnh dng th nh sau : 10 5 10 15 20 A a > v b < v c > B a > v b > v c > C ỏp ỏn khỏc D a > v b > v c < Câu 19 : Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s k phng trỡnh sau cú bn nghim thc phõn bit x x k A Câu 20 : 0k B k C k D k Vit phng trỡnh tip tuyn d ca th hm s f ( x) x3 x x ti giao im ca th hm s vi trc honh A Câu 21 : y 2x B y 8x C y C yMin D y x7 D yMin Tỡm giỏ tr nh nht ca hm s: y x x x x A Câu 22 : A Câu 23 : yMin 2 B yMin 2 10 10 x3 Hm s y 3x2 5x nghch bin trờn khong no cỏc khong sau õy? 2;3 B R Chn ỏp ỏn ỳng Cho hm s y C ;1 va 5; D 1;6 2x , ú hm s: 2x A Nghch bin trờn 2; B ng bin trờn R \2 C ng bin trờn 2; D Nghch bin trờn R \2 Câu 24 : Cho hm s f (x ) x3 3x2 , tip tuyn ca th cú h s gúc k= -3 l A Câu 25 : A Câu 26 : y 3(x 1) B y 3(x 1) y B th hm s y y A y 3x C y 3x 11; y x2 y 3(x 1) D y 3(x 1) C y D y 1; y 1 2x l C Vit phng trỡnh tip tuyt ca C bit tip tuyn ú song x song vi ng thng d : y Câu 27 : x Tỡm cn ngang ca th hm s y C 3x 3x 15 B y D y 3x 3x 11 11 2x (C ) Tỡm cỏc im M trờn th (C) cho tng khong cỏch t M n hai x ng tim cn l nh nht Cho hm s y A M(0;1) ; M(-2;3) B ỏp ỏn khỏc C M(3;2) ; M(1;-1) D M(0;1) Câu 28 : Tỡm giỏ tr ln nht M v giỏ tr nh nht m ca y x x trờn 0; : A Câu 29 : A M 11, m B M 3, m C M 5, m D M 11, m x3 Tỡm cỏc giỏ tr ca tham s m hm s y m x mx cú im cc tr m B m C 3m2 D m1 Câu 30 : Cho hm s y = 2x3 3x2 + (C) Vit phng trỡnh tip tuyn ca th (C) bit tip tuyn qua 19 A( ; 4) v tip xỳc vi (C) ti im cú honh ln hn 12 A y = 12x - Tổng hợp biên soạn: Huỳnh Chí Dũng/ 01636 920 986 PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 BÀI TÂP TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 THEO CHUYÊN ĐỀ Trang Tổng hợp biên soạn: Huỳnh Chí Dũng/ 01636 920 986 CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN BÀI TÂP TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 THEO CHUYÊN ĐỀ Trang Tổng hợp biên soạn: Huỳnh Chí Dũng/ 01636 920 986 1.1.TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ A BÀI TẬP CƠ BẢN Câu [1] Hàm số hàm đồng biến R ?   A y  x   3x  B y  x x 1 x C y  x2  D y  tan x Câu [2] A Hàm số y  x3  x  x  đồng biến khoảng:  ;1 [3; ) B (;1) (3; ) C  ; 1 (3; ) D  ; 1 [3; ) Câu [3] Hàm số y  x3  3x  nghịch biến khoảng: A (; 1) [0; ) B (;0] [1; ) C (1;0) D (0;1) Câu [4] Hàm số y  x  x  đồng biến khoảng: A (; 1] [1; ) B (1;0) (1; ) C (; 1) (0;1) D (1;0] [1; ) Câu [5] Hàm số y  x có khoảng đơn điệu là: 2x 1 2 A Nghịch biến (; ] [ ; ) BÀI TÂP TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 THEO CHUYÊN ĐỀ Trang Tổng hợp biên soạn: Huỳnh Chí Dũng/ 01636 920 986   1 2 1 2 2   B Đồng biến  ;   ;   C Đồng biến (; ] [ ; )   1 2 1 2   D Nghịch biến  ;   ;   Câu [6] x2 Hàm số y  đồng biến khoảng: 2 x A (4;0) B  ; 2  0;  C  2;0  D  ; 4  0;  Câu [7] Khoảng đơn điệu hàm số y   x  x là: 1 2     1 2 1 2   A Đồng biến  ;   , nghịch biến  ;    1 2 B Đồng biến  ;  , nghịch biến  ;   C Đồng biến [1; ) , nghịch biến ( ;2]   1 2 1 2   D Nghịch biến  1;  , đồng biến  ;  Câu [8] Khoảng đơn điệu hàm số y  x  x  A Đồng biến  3;  , nghịch biến [2;3) B Nghịch biến  3;  , đồng biến [2;3) C Nghịch biến  3;  , đồng biến (;3) D Đồng biến  3;  , nghịch biến (;3) B BÀI TẬP NÂNG CAO Câu [9]   Cho hàm số y   m2  5m x3  6mx  x  Hàm số đơn điệu BÀI TÂP TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 THEO CHUYÊN ĐỀ khi: Trang Tổng hợp biên soạn: Huỳnh Chí Dũng/ 01636 920 986 A m  B 2  m  C 3  m  D  Câu [10] A   m  Cho hàm số y  khi: 3 m 2 B 4  m  C  x  ax  x  Hàm số đồng biến 1 m 5 D 2  a  Câu [11] Cho hàm số y  ax  x3 , hàm số nghịch biến khi: A a  B m  1 C m  D m  Câu [12] Cho hàm số y  x  8mx  2m , hàm số đồng biến  2;  khi: A m  B m  C  m  D  m  Câu [13] Cho hàm số y  mx  x  2m  , hàm số đồng biến  6; 4  (0;1) khi: A 1  m  B m  C m  16 BÀI TÂP TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 THEO CHUYÊN ĐỀ Trang Tổng hợp biên soạn: Huỳnh Chí Dũng/ 01636 920 986 D 1  m   Câu [14] 16 Cho hàm số y  1  m   x   5m   x3  x   m  1 x  m , hàm số đồng biến 1   ;  nghịch biến 2  A m  1   ;   khi: 2  B m  2 C  m  5 D m   Câu [15] Cho hàm số y  A 1  m  mx  , hàm số nghịch biến miền xác định khi: x m3 B m  C  m  D m  Câu [16] Cho hàm số y  xm x2  , hàm số đồng biến khi: A m = B m  1 C m  D m = Câu [17] Cho hàm số y   x   m  x , hàm số nghịch biến miền xác định khi: A m = B m  C m = -1 BÀI TÂP TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 THEO CHUYÊN ĐỀ Trang Tổng hợp biên soạn: Huỳnh Chí Dũng/ 01636 920 986 D m  BÀI TÂP TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 THEO CHUYÊN ĐỀ Trang Tổng hợp biên soạn: Huỳnh Chí Dũng/ 01636 920 986 1.2.CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ Hàm số đạt cực đại M(x0; y0) Hàm số đạt cực tiểu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I.NGUYÊN HÀM Câu 1: Tìm nguyên hàm hàm số y = 102 x 10 x 10 x 102 x B C D 102 x ln10 + C +C +C +C ln10 ln10 ln10 + cos x x x x x dx là: A + sin x + C B + sin x + C C + sin x + C Câu 2: ∫ D + sin x + C 2 2 Câu 3:Nguyên hàm hàm số y = x sin x là: x A x s in + C B − x.cos x + C C − x.cos x + s inx + C D − x.s inx + cos x + C 2 ∫ sin x.cos xdx A Câu 4: là: 1 1 sin x + C D cosx − cos3x + C 12 12 x +1 x +1 −5 Câu 5:Tìm họ nguyên hàm hàm số sau: y = 10 x 5x 5.2 x 5x 5.2 x A F ( x) = B F ( x) = − − +C + +C ln ln 2 ln ln 2 − +C + +C C F ( x) = x D F ( x) = x x x ln 5.2 ln ln 5.2 ln ∫ x ln xdx A cos x s inx + C C sin x − B sin x.cos x + C Câu 6: là: 3 3 3 2 2 A x ln x − x + C B x ln x − x + C C x ln x − x + C 9 x x a sin − bx cos + C x 3 Câu 7: ∫ x sin dx = Khi a+b A -12 Câu 8: C 12 B.9 ∫ x e dx l= ( x x Câu 10:Tìm hàm số D + mx + n) e x + C Khi m.n A y = f ( x) f '( x ) = x + f (1) = Câu 9:Tìm hàm số A f ( x ) = x + x + biết B f ( x ) = x − x + y = f ( x) biết 2 D x ln x + x + C C B C f ( x ) = x + x − D f ( x ) = x − x − 3 C f ( x) = x + x − D f ( x) = x − x − D −4 f '( x ) = − x f (2) = A f ( x ) = x3 + x + B f ( x ) = x − x + + x là: x x x x4 2x x x A B C − 3ln x + ln + C + +2 +C + + +C x3 x ln cos x Câu 12 Nguyên hàm hàm số: y = là: sin x.cos x Câu 11 Nguyên hàm hàm số f(x) = x3 - A tanx - cotx + C B −tanx - cotx + C  x Câu 13 Nguyên hàm hàm số: y = e  +  C tanx + cotx + C  e ÷ là: cos x  −x D x4 + + x.ln + C x D cotx −tanx + C +C cos x x B 2e − A 2e x − tan x + C x C 2e + Câu 14 Nguyên hàm hàm số: y = cos2x.sinx là: A cos3 x + C +C cos x D 2e x + tan x + C 3 C - cos x + C B − cos3 x + C D sin x + C Câu 15 Một nguyên hàm hàm số: y = cos5x.cosx là: 11   cos x + cos x ÷ 26  11  C  sin x + sin x ÷ 26  sin5x.sinx  sin x sin x  + D −  ÷ 2  A F(x) = B F(x) = Câu 16 Một nguyên hàm hàm số: y = sin5x.cos3x là:  cos x cos x   cos x cos x   cos x cos x   sin x sin x  + + − + C  D  ÷ B  ÷ ÷ ÷ 2  2  2  2  1 1 1 Câu 17 ∫ sin 2xdx = : A x + sin x + C B sin x + C C x − sin x + C D x − sin x + C 8 dx = Câu 18 ∫ A tan 2x + C B -2 cot 2x + C C cot 2x + C D cot 2x + C sin x.cos x A −  Câu 19 (x ∫ − 1) x dx = x x3 x3 x3 − ln x + + C B − ln x − + C C − ln x − + C D − ln x − + C 2x x 2x 3x 2017 x dx = Câu 20 ∫ x x + e A ( ) 2017 x e 2017 x e 2017 x 2 e 2017 x C D x x+ +C x x+ +C x x+ +C 2017 2017 2017 x −1 x+5 x +1 x −1 + C B ln + C C ln + C D ln +C A ln x+5 x −1 x −5 x+5 e x x+ +C 2017 dx Câu 21 ∫ = x + 4x − A B x3 Câu 22 Một nguyên hàm hàm số: y = B − A F ( x ) = x − x ( x +4 là: − x2 ) − x2 2 C − x − x Câu 23 Một nguyên hàm hàm số: f ( x) = x + x là: A F ( x ) = Câu 24 ( x + x2 ∫ tan 2xdx = : ) B F ( x ) = sin ( x − ) + C f ( x) = B ) C F ( x) = ln cos 2x + C 3x + 1 ln x + + C f ( x ) = cos ( x − ) B x2 ( + x2 C − ) ( x −4 − x2 ( ) x + x2 D ln sin x + C D F ( x) = ln cos 2x + C ) là: B Câu 26: Nguyên hàm hàm số: A ( + x2 A ln cos 2x + C Câu 25 : Nguyên hàm hàm số: ln x + + C D − 5sin ( x − ) + C C ln ( x + 1) + C D ln 3x + + C là: C sin ( x − ) + C D −5sin ( 5x − 2) + C Câu 27: Nguyên hàm hàm số: A tan x + C Câu 28: Nguyên hàm hàm số: C tan x + C D tanx+x + C là: −1 −1 +C C D +C +C x − ( ) − 4x 4x − Câu 29: Một nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos3x.cos2x là: 1 1 1 A sin x + sin x B sin x + C cosx + D cosx − sin x cos5 x sin x 10 10 10 Câu 30: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ( x ) = f ( 1) = f ( ) bằng: 2x −1 A −1 +C 2x − f ( x ) = tan x là: B tanx-x + C f ( x) = ( x − 1) B A ln2 B ln3 Câu 31: Nguyên hàm hàm A 2x − Câu 32: Để C ln2 + f ( x) = 2x −1 + B F ( x ) = a.cos bx ( b > ) lượt là: A – B Câu 33: Một nguyên hàm hàm A x.e x B Câu 34: Hàm số x e 2x − F ( 1) = là: với C D ln3 + 2x − + nguyên hàm hàm số C -1 f ( x ) = ( x − 1) e x C F ( x ) = e x + e− x + x D (x x 2 2x − − f ( x ) = sin x D – - là: − 1) e x D e x nguyên hàm hàm số: A f ( x ) = e− x + e x + B f ( x ) = e x − e− x + x C f ( x) = e − e + D f ( x ) = e x + e− x + x x −x Câu 35: Nguyên hàm A C F ( x ) hàm số ... hình phẳng giới hạn đường y  x  x ; Ox ? A 1792 128 128 C D  15 15 15 Câu 32.Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x  x; Ox; x  1 ? A 128 B 9 C D  4 Câu 33.Diện tích hình phẳng giới hạn... ; x  ; x   Quay  H  xung quanh trục Ox ta khối tròn xoay tích là:  2 A B C  D  2 Câu 28.Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x2  ; Ox ? 32 16 32 B C 12 D 3 3 Câu 29.Diện tích hình... giới hạn đường y  x  x2 ; Ox Quay  H  xung B quanh trục Ox ta khối tròn xoay tích ? 16 4 A B C 15 3 D 16 15 Sách giải – Người thầy bạn https://sachgiai.com Câu 36.Gọi  H  hình phẳng giới
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap trac nghiem giai tich 12 ung dung cua tich phan, bai tap trac nghiem giai tich 12 ung dung cua tich phan,

Hình ảnh liên quan

Câu 94. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi: dy x; x 1; 1 là: - bai tap trac nghiem giai tich 12   ung dung cua tich phan

u.

94. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi: dy x; x 1; 1 là: Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan